open menu

Vedtekter for Grünerløkka SV (med endringer vedtatt på årsmøtet 2019)

§1 Grünerløkka Sosialistisk Venstreparti (Grünerløkka SV) er et lokallag under Oslo SV. Grünerløkka SV er underlagt SVs sentrale vedtekter samt Oslo SVs tilleggsvedtekter.

§2 Årsmøtet

§2-1 Grünerløkka SVs høyeste myndighet er årsmøtet. Årsmøtet avholdes innen utgangen av februar måned hvert år.

§2-2 Innkalling til årsmøtet med forslag til saksliste og frister for forslag sendes per post eller e-post til lokallagets medlemmer og Grünerløkka SU, eller annet relevant SU-lag, senest fire uker før årsmøtet skal avholdes. Forslag som ønskes tatt opp til behandling på årsmøtet, må være styret i hende senest tre uker før årsmøtet. Samtlige sakspapirer, inklusive innkomne forslag og styrets innstilling i saker sendes ut skriftlig per post eller elektronisk to uker før årsmøtet.

§2-3 Årsmøtet skal behandle årsberetning, SVs gruppe i bydelsutvalget sin årsberetning, revidert regnskap med revisorrapport, budsjett, aktivitetsplan for det neste året, eventuelle vedteksendringer, valg og innkomne forslag. I lokalvalgsår skal årsmøtet i tillegg behandle SVs valgprogram og valgliste for bydelen.

§ 2-4 Alle medlemmer av Grünerløkka SV har stemme-, tale- og forslagsrett påårsmøtet. Styrets medlemmer har ikke stemmerett i avstemninger om beretning og regnskap. Bydelsutvalggruppas medlemmer har ikke stemmerett i avstemninger som gjelder bydelsutvalggruppas beretning. Medlemmer av Grünerløkka SU har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.

§2-5 Årsmøtet innstiller overfor Oslo SV påGrünerløkka SVs delegater påSVs landsmøte, samt vararepresentanter.

§2-6 Årsmøtet kan vedta oppretting av utvalg etter behov og velger leder for hvert av disse utvalgene.

§3 Styret

§3-1 Styret er lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal minimum beståav leder, nestleder, kasserer, sekretær og styremedlem(mer) samt varamedlemmer. Det skal etterstrebes å ha en representant fra SU i styret. Årsmøtet kan ogsåetablere et arbeidsutvalg. Styret har den daglige ledelsen av lokallagets arbeid og skal virke som et koordinerende organ for åstyrke lokallagets virksomhet.

§4 Valgkomité

§4-1 Valgkomiteen skal innstille kandidater til leder, nestleder, kasserer, sekretær og styremedlem(mer), samt varamedlemmer og revisor. De skal videre innstille på representanter og vararepresentanter til representantskapet og årsmøtet til Oslo SV. I tillegg innstiller valgkomiteen påarbeidsutvalg.

§4-2 Valgkomiteen velges av årsmøtet, etter innstilling fra styret i Grünerløkka SV.

§5 Avstemninger

§5-1 Alle avstemninger avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet tas saken opp til omvotering. Ved fortsatt stemmelikhet, har forslaget falt.

§5-2 Det avholdes skriftlig avstemming i valgene om noen forlanger det. Hvis to eller fleire personer oppnår like mange stemmer, avholdes ny avstemning. Hvis det fremdeles er stemmelikhet mellom flere personer, avgjøres valget ved loddtrekning.

§6 Ekstraordinært årsmøte

§6-1 Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis flertallet i styret eller 1/5 av medlemmene forlanger det.

§6-2 Alle som kan delta pådet ordinære årsmøtet, kan ogsådelta pådet ekstraordinære årsmøtet, og det innkalles med samme frist. Innkallingen skal minst være vedlagt begrunnelsen for åavholde ekstraordinært årsmøte,saksliste og forslag til vedtak.

§7 Medlemsmøter

§7-1 Medlemsmøter innkalles av styret, med minst 7 dagers varsel.

§8 Tillitsverv

§8-1 Grünerløkka SVs kandidater til politiske verv er til enhver tid bundet av partiets program.

§9 Vedtektsendringer

§9-1 Disse vedtektene kan endres påordinært eller ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall og trer i kraft etter møtets bestemmelser. Forslag til vedtektsendring måvære innkommet styret senest to uker før årsmøtet. Forslag til vedtektsendringer sendes ut sammen med andreinnkallingen til årsmøtet og føres opp som egen sak påsakslista.

§10 Oppløsning

§10-1 Hvis styret i Grünerløkka SV mener at laget bør oppløses, informerer styrets leder Oslo SV. Saken legges fram for årsmøtet i Grünerløkka SV, som fatter endelig vedtak med 2/3 flertall.

§10-2 Dersom laget opphører, skal lagets arkiver tilbys Oslo SV, Arbeiderbevegelsens arkiv og Riksarkivet i nevnte rekkefølge. Hvis ingen av disse instanser er interessert i åoverta arkivet og heller ikke foreslår andre instanser som er interessert, skal arkivet makuleres av styrelederen og sekretæren i fellesskap.

§10-3 Dersom laget opphører, skal lagets eiendeler og kasse tilbys Oslo SV og SV i nevnte rekkefølge.

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter