open menu

Bydelsprogram Grünerløkka SV 2019-2023

Hovedsaker
Sommerjobb til 250 ungdommer i bydelen hver sommer
– Aldri har parkene sett bedre ut, sa en Grünerløkka-beboer til Vårt Oslo sommeren 2017. Det var fordi ungdommene våre hadde fått sommerjobber i bydelen, blant annet innen parkrenovasjon. Ungdommene brukte arbeidstida på å gjøre bydelen bedre, og for mange av dem var denne sommerjobben deres første mulighet til å få arbeidserfaring. Grünerløkka SV ønsker at enda flere ungdommer skal få muligheten til å jobbe i bydelen de neste årene.

Grønne og trygge nabolag
Det rødgrønne byrådet gjør en strålende jobb med å gjøre det enklere for folk å velge gange, sykkel eller kollektiv transport i stedet for bilen, men det er viktig å følge opp lokalt. Grünerløkka SV ønsker flere sykkelveier, bedre kollektivtilbud og tryggere uteområder for barn og unge med nedsatt fartsgrense, særlig rundt barnehager og skoler.

Flere hele og faste stillinger

Utstrakt bruk av innleid arbeidskraft gjør alle til tapere. Det er kostbart og uforutsigbart for bydelen og brukerne. Det gir usikkerhet i hverdagen for de ansatte. Grünerløkka SV vil at bydelen skal finne alternativer til innleie, gjennom blant annet å tilby flere hele og faste stillinger og å ta del i byrådets forsøk med vikarpool for barnehagene.

Grünerløkka som rasisme-, volds- og diskrimineringsfri sone

Det går på all type diskriminering, og flere ulike tiltak: Utvalg, ungdomsutvalg, ungdom for eldre, utvalg for minoriteter, som kan fremme forslag til bydelsutvalget, årlig arrangement i Birkelunden, andre markeringer og tiltak for romfolk.

Valgliste
EGET DOK.


Grünerløkka SV – Sosialistisk Venstreparti
Grünerløkka SV er Oslo SVs nest største lokallag med mer enn 350 medlemmer. Vi setter miljø og rettferdighet i sentrum, og jobber for en grønn, trygg og inkluderende bydel.

Lokallaget har flere aktiviteter for medlemmer og interesserte, som åpne møter om aktuelle politiske temaer, debatter, innspillsmøter og sosiale tilstelninger. Velkommen som medlem!

Delta i valget av bydelsutvalget
Oslo er delt inn i 15 bydeler som hver har et eget folkevalgt bydelsutvalg. Bydelsutvalget velges på egne partilister for hver bydel, samtidig som bystyrevalget. SV stiller liste til både bystyret i Oslo, og til bydelsutvalgene.

Bydelsbudsjettet for 2019 er på vel 1,8 milliarder kroner, og Grünerløkka bydel har mer enn 1.100 kommunalt ansatte. Etter at det rødgrønne byrådet har styrket bydelenes økonomi, har Grünerløkka bydel enda flere muligheter til å sette i gang tiltak som gjør bydelen vår mangfoldig og god å bo i, med velferdstilbud til alle.

Bydelen har det kommunale ansvaret for helse- og sosialomsorg, barnehager, barnevern, kommunale kultur- og ungdomstiltak, fritidsaktiviteter for barneskoletrinnet, forvaltning av lokale parker, økonomisk bostøtte og TT-ordningen.

Med omtanke for mangfoldet

Grünerløkka bydel strekker seg fra sentrumsnære Vaterlands bro i sør til Sinsenkrysset i nord, og fra Maridalsveien i vest til Økern i øst. Bydelen har passert 60.000 innbyggere, og er dermed størst i Oslo. Om Grünerløkka var en kommune, ville den vært blant de største i hele Norge, målt i antall innbyggere.

Bydelen har en egen visjon: «Bydel Grünerløkka – med omtanke for mangfoldet». Dette peker på at bydelen er et mangfoldig og spennende sted å bo, med et rikt forenings- og kulturliv, og med mange kafeer og restauranter. Akerselva miljøpark og de mange parkene bidrar til et myldrende uteliv. Historisk har bydelen vært en et fruktbart landbruksområde og en arbeiderbydel knyttet til industrien langs Akerselva, men også håndverkere, kunstnere og næringsdrivende slo seg ned i området.

I dag har bydelen mange innbyggere med opprinnelse fra andre steder av verden. Vi har mange unge, og stadig flere barnefamilier. Dette mangfoldet bidrar til å berike Grünerløkka-kulturen. Nå vokser nye, store boligområder fram på Løren og Hasle. Dette krever økt innsats fra bydelen på alle velferdsområder, og for Grünerløkka SV er det viktig å fremme det grønne, trygge og inkluderende også her.

SV vil utjevne forskjeller

Oslo er preget av store forskjeller mellom øst og vest. De rikeste og de mest privilegerte bor på vestkanten. Mens Grünerløkka sammen med bydelene Gamle Oslo og Sagene utgjør Oslo indre øst. Folkehelseundersøkelser viser at Oslo indre øst har flest uførepensjonister, arbeidsledige, sosialhjelpsmottakere, lavest levealder og dårligst tannhelse blant 5-åringer. Østkanten har flest fattige barnefamilier, og forskjellen i forventet levealder for menn fra Grünerløkka og Vestre Aker er 8 år.

De store sosiale forskjellene i Oslo kan bare utjevnes ved at bystyret bevilger penger og satser på østkanten. Vi trenger økte bevilgninger til barnehagene, bedre språkopplæring, bedre oppfølging av ungdom som ikke fullfører videregående skole, og mer hjelp til arbeidsledige som trenger jobb. Vi trenger mer, ikke mindre velferd! Et fortsatt rødgrønt flertall i Oslo vil utjevne forskjellene mellom øst og vest.

Byutvikling og grønn planlegging

Menneskeheten får omfattende utfordringer i årene som kommer når det gjelder å løse dagens og morgendagens miljøproblemer. Først og fremst må vi begrense de menneskeskapte klimaendringene. Disse vil kunne gjøre uopprettelige skader på mennesker og natur, og de vil forsterke den urettferdige fordelingen mellom den fattige og rike delen av verden.

Vi må ta vare på mangfoldet i naturen fordi det er livsgrunnlaget vårt, og fordi det har en verdi i seg selv. Miljø- og klimakampen må også føres i lokalpolitikken.

Grünerløkka er en av bydelene i Oslo med mange bygninger som er satt på gul, rød eller oransje liste. Gul liste betyr bygninger og områder som er kommunalt listeført, rød liste betyr bygninger og områder som er fredet. Oransje betyr bygninger og områder som er vernet etter plan- og bygningsloven. Vi må ha respekt for disse bygningene og områdene som viktige kulturminner.

 Grünerløkka SV vil

 • ta hensyn til bygninger og områder som er verneverdige og som står på gul, rød eller oransje liste i alle byggesaker
 • jobbe spesielt for at verneverdige bygninger som blir stående og forfalle, og som eierne ikke vedlikeholder, blir tatt hånd om
 • gå inn for at bygninger og kulturminner som ikke blir vedlikeholdt og fulgt opp, isteden blir ervervet av Oslo kommune i nødvendig tilfeller

Grønn transport

For å skape en grønn by og en grønn bydel, er transport- og samferdselspolitikken avgjørende. Kollektivtilbudet må styrkes, og man må legge forholdene enda bedre til rette for myke trafikanter og syklister.

Grünerløkka SV vil

 • sette gående, rullestolbrukere og syklister først
  • utvide fortauene på steder i bydelen der det trengs for å bedre framkommeligheten for gående, barnevogner og rullestolbrukere
  • lage flere veistrekk med lav fartsgrense og fartsdumper, og flere fotgjengerfelter – især i nærheten av skoler og barnehager
 • lage flere fotgjengeroverganger, utvidede fortau og etablere sykkelfelt langs Grenseveien og Økernveien
 • omdanne krysset Økernveien/Grenseveien til en beplanta plass med rundkjøring og permanent forrang til fotgjengere – jf. Carl Berners plass
 • oppgradere Løren stasjon slik at den blir universelt utformet og tilgjengelig for alle

Grønne nabolag

Bydelens parker og Akerselva er viktige rekreasjonsområder i bydelen. Disse skal bevares, oppgraderes og være trygge. Det er mye boligutbygging i østre del av bydelen, og dermed økt behov for grøntarealer.

Grünerløkka SV vil

 • arbeide for at området Botanisk Hage—Tøyenparken—Ola Narr-skogen—Solhaug (“Hasleparken”) blir et sammenhengende parkdrag med gode forbindelseslinjer for myke trafikanter og syklister
 • skjerme alle grønne lunger i bydelens del av «Hovinbyen» for utbygging. Sikre at det blir laget flere parkområder slik at det ikke blir for mye press på de grøntområdene som allerede finnes
 • undersøke muligheter for å etablere ett eller flere parkområder i bydelen som «urbane stjerneparker» der det ikke skal være belysning. Bydelens innbyggere skal kunne oppsøke disse områdene for å nyte nattehimmelen med mindre lysforurensing enn det er mulig andre steder i byen
 • åpne flere bekkeløp etter mønster av Hovinbekken
 • ikke ta i bruk parker og grøntområder til barnehagebygg
 • ha flere funksjonelle, enkle og vedlikeholdsfrie treningsapparater i parkene      
 • ha flere griller, lekeapparater, sjakk- og bordtennisbord og volleyballbaner, samt etablere en skatepark i bydelen
 • arbeide for nattbelyste turstier som forbinder grøntområder i Hovinbyen
 • ha energieffektiv belysning av trær i parkene og langs Akerselva
 • utvikle Akerselva Miljøpark som rekreasjonsområde for byens befolkning
 • ikke bygge innenfor 20-meterssonen langs Akerselva
 • arbeide for at nybyggenes høyde trappes ned sterkt der de møter parkene og trehusbebyggelsen når det bygges ut i nærheten av små parker og gamle trehusområder
 • utvikle Tøyenområdet med nytt badeland, vitensenter og friluftscene
 • legge til rette for flere parsellhager, grønne tak, skolehager og kolonihager for produksjon av frukt, bær og grønnsaker, og for å opprettholde bestanden av viktig insekter

Grønne bygg og grønn energi

Grünerløkka trenger energieffektivisering i bydelens mange nye og gamle bygg. Oslos politikere må stille sterke miljøkrav til nybygging i bydelen, og sikre at det tas grep for at gamle bygg heves i standard for å bli mer klimavennlige.

Grünerløkka SV vil

 • stimulere til bruk av grønne energikilder
 • øke satsingen på vannbåren varme som produseres av energieffektive og klimavennlige energikilder, som varmepumper, luft og grunnvarme
 • arbeide for utbygging av fjernvarme i bydelen for å redusere bruken av elektrisitet og olje som oppvarmingskilder i bygg
 • at bydelens egne bygg, samt gatebelysningen, skal holde høy energimerking
 • sørge for et godt inneklima i alle bygg som bydelen har ansvar for
 • arbeide for at det opprettes et kompetanse- og forskningssenter i Oslo for vern og rehabilitering av eldre bygårder til mer energivennlige bygg
 • innføre krav om miljøsertifisering av alle nye bygg

Grünerløkka for alle

SV er et sosialistisk, feministisk og antirasistisk parti. Vår visjon er at Grünerløkka skal være en bydel med like muligheter og rom for alle. Vi ønsker oss en rasisme-, volds og diskrimineringsfri sone. Grünerløkka skal være for alle.

Et inkluderende og trygt Grünerløkka med like muligheter

SV er opptatt av å finne løsninger som gjør at alle kjenner seg som en del av fellesskapet uavhengig av etnisitet, klasse, kjønn eller sosial gruppe.

Mange innvandrerkvinner som kommer til Norge, har vansker med å lære seg norsk og komme seg over i lønnet arbeid. Grünerløkka SV ønsker flere målrettede lavterskeltilbud for norskopplæring og som tar sikte på å føre fram til fullføring av grunnskole og videregående skole.

Mange, særlig jenter, føler seg utrygge når de ferdes på Grünerløkka kveldstid. SV vil jobbe for mer og bedre belysning i områdene rundt Akerselva og bydelens parker, samt etablere flere Natteravn-ordninger og tilsvarende for å gjøre bydelen til et tryggere sted å ferdes for beboerne på kvelds- og nattestid.

Grünerløkka SV ønsker ikke en bydel hvor mennesker må bo eller campe i parker og offentlige uteområder. Alle skal ha verdige bo- og sanitærforhold i Oslo.

Grünerløkka SV vil

 • videreutvikle og styrke bydelens arbeidsrettede tiltak for ungdom og minoritetsbefolkning, slik som ”Drømmeukene”
 • gjøre det mulig for innvandrerkvinner med lav utdannelse å komme ut i arbeid gjennom å styrke lese- og skriveferdigheter, tilby lavterskel- og yrkestilpasset norskopplæring, samt etablere støtteordninger for fullføring av grunn- og videregående skole
 • sikre gratis halvdagsplass i barnehagen for alle bydelens barn
 • sikre at Grünerløkka bydel er en mangfoldig arbeidsplass. Grünerløkka SV vil jobbe for ordninger i rekrutteringsprosessene som sikrer bedre mangfold blant bydelens ansatte
 • sikre og videreutvikle bydelens tilbud til samiske barn og ungdom
 • ha en bydel fri for retusjert reklame
 • jobbe for universell utforming og sikre at alle, uansett funksjonsnedsetting, skal kunne   bevege seg rundt i bydelen
 • sikre at bydelens parker og fellesområder er åpne og tilgjengelige for hele bydelens befolkning, og derfor redusere kommersiell bruk

Grünerløkka som rasisme-, volds- og diskrimineringsfri sone

Grünerløkka må ta mål av seg til å bli en enda mer inkluderende bydel. SV vil markere Grünerløkka bydel som en ”rasisme-, volds-, og diskrimineringsfri sone” i Oslo, og har vedtatt en bydelsplan for dette. På initiativ fra SV har det blitt nedsatt et nytt bydelsråd for mangfold og inkludering, og det skal arrangeres en årlig markering for antirasisme, mangfold og inkludering. I tillegg vil SV særlig følge opp punktet i bydelsplanen om synliggjøring av bydelen som rasisme-, volds- og diskrimineringsfri sone i det offentlige rom. Ulike minoritetsgrupper møter ofte fordommer og manglende kunnskap i møte med private og offentlige institusjoner og i arbeidslivet. Grünerløkka SV ønsker en bydel som er åpen, inkluderende og trygg for alle.

Vi vil jobbe systematisk for at ingen i bydel Grünerløkka skal oppleve vold, diskriminering eller rasisme på bakgrunn av sin etnisitet, klasse, kjønn, sosial gruppe, funksjonsnivå, livssyn eller seksuelle orientering.

Grünerløkka SV vil

 • følge opp bydelsplanen for å gjøre bydel Grünerløkka til en rasisme-, volds-, og diskrimineringsfri sone og synliggjøre dette visuelt over hele bydelen
 • arbeide for kompetanseheving for bydelens kommunale og private ansatte for å sikre at alle diskriminerte grupper både etniske og seksuelle minoriteter møtes med kunnskap, toleranse, respekt og åpenhet. Alle bydelsinstitusjoner skal følge målrettede tiltak for dette.
 • at bydelen som arbeidsgiver skal stå for et arbeidsmiljø uten fordommer og diskriminering
 • utvide åpningstidene på bydelens helsestasjon for ungdom
 • ha en større satsning på universell utforming i bydel Grünerløkka
 • arrangere en gratis ”Grünerløkka for alle!”-festival
 • øke den økonomiske støtten til organisasjoner i bydelen som jobber mot rasisme og diskriminering

Barn og unge

En god oppvekst varer livet ut. Derfor er det viktig for Grünerløkka SV at barn og unge skal bli tatt best mulig vare på både når de er i barnehagen, når de er på skolen og på fritida.

Barnehager

Mange nok og nære nok barnehageplasser gjør hverdagen med småbarn lettere. En usikkerhet for flere barn er at det stadig kommer nye ansikter fra dyre bemanningsbyråer inn i barnehagen. Å drifte barnehagene er en offentlig oppgave, og det burde også gjelde vikarene.

Grünerløkka SV vil

 • styrke bemanningen i bydelens barnehager med fulle og faste stillinger som hovedregel
 • at Grünerløkka blir forsøksbydel i Oslo kommunes pilotprosjekt om vikarpool av fast ansatte barnehagevikarer
 • sikre og videreutvikle bydelens tilbud til samiske barn og ungdom. Bydel Grünerløkka har i dag den eneste samiske barnehagen på hele Østlandet, beliggende i Tøyenparken.
 • fjerne lønnsskrapet i barnehagene og sikre økt bemanning ved sykefravær
 • kjempe for oppgradering og utvidelse av barnehagens uteområder

Aktivitetsskolen

Gode skoler, også før og etter skoletid, er en forutsetning for at barn og unge skal få trygge oppvekstsvilkår. SV er storfornøyde med at barn i bydelen nå har gratis deltidsplass i aktivitetsskolen (AKS), slik at alle får være med på lek og læring. Samtidig arbeider Grünerløkka SV for å utvikle nye tiltak som bedrer oppvekstsvilkår og utdanningsmuligheter.

Grünerløkka SV vil

 • i samarbeid med Oslo SV arbeide for at Aktivitetsskolen får mulighet til å tilby enda flere gratis deltagelse
 • at aktivitetsskolen skal samarbeide med Oslo musikk- og kulturskole, bibliotek, idrettslag og andre frivillige organisasjoner for å øke kvaliteten på tilbudet

Skoler

Fellesskolen er et av samfunnets aller viktigste demokratiske institusjoner og har vært avgjørende for sosial utjevning og integrering i det norske samfunnet. Skolen skal fortsatt være arenaen for å gjøre den enkelte til deltagere i demokratiet vårt.

For mange av bydelens unge fullfører ikke videregående opplæring. Dette er en stor utfordring som bare kan løses ved bedre språkopplæring, bedre oppfølging i skolen, bedre tilbud om yrkesopplæring og flere lærlingeplasser.

Ved Frydenberg ungdomsskole er det i samarbeid med bydel Grünerløkka etablert et tverrfaglig team som består av sosiallærer, skolehelsesøster, ungdomsarbeidere fra Sinsen kulturhus og Gateteamet. Teamet har ansvar for miljøarbeid og aktivitetstilbud på skolen og kan tilby oppfølging av enkeltelever. Bydelen driver i tillegg skolekantina med billig mat. Dette bidrar til et bedre og tryggere skolemiljø. Grünerløkka SV har sikret økonomien til dette viktige prosjektet gjennom forrige periode, og vil fortsette med det.

Grünerløkka SV vil

 • støtte Frydenberg-modellen og innføre den på flere skoler
 • ha mer penger til NAVs ungdomstiltak, slik som Drømmeukene, som skal motivere ungdom til å fullføre videregående opplæring eller finne seg en plass i arbeidslivet
 • arbeide for at offentlige virksomheter og private bedrifter skal etablere lærlingeplasser i samarbeid med fagforeningene og arbeidsgiverne i bydelen
 • kjempe for oppgradering og utvidelse av skolenes uteområder

Fritidstilbud

SV Grünerløkka støtter det viktige arbeidet som gjøres i bydelens tre fritidsklubber: X-Ray ungdomskulturhus, Dragen juniorklubb og Sinsen kulturhus. Behovet for ungdomsklubber er stort i en folketett og voksende bydel.

Grünerløkka SV vil

 • arbeide for at det blir etablert flere fritidsklubber for barn og unge i bydelen og styrke de eksisterende
 • støtte opp om det frivillige organisasjonslivet. Bydelen må fortsatt prioritere å gi tilskudd på til sammen minst 1 million kroner i året til frivillige organisasjoner.
 • framskynde planene for bygging av ny flerbrukshall på Dælenenga
 • sikre at bydelen i samarbeid med det lokale næringslivet skaffer sommerjobber og ekstrajobber til 250 ungdommer hvert år

Kultur og opplevelser

Grünerløkka er en viktig kulturbydel i Oslo. I bydelen ligger institusjoner som Kunsthøgskolen, Arkitekthøgskolen, Vulkan, Dansens Hus, Blå, DogA, Brenneriveien Kulturmarked, Parkteateret, Syng, Arthouse, Peer Gynt-parken, Schous Kulturbryggeri, Black Box Teater, Kulturkirken Jakob, tilbud for samisk ungdom på Riksscenen, og mye mer.

Grünerløkka SV ønsker å videreutvikle det kulturelle mangfoldet i bydelen til berikelse for alle. Vi vil ha et kulturliv som er mindre styrt av kommersielle interesser. Vi må ha rom både for smale særinteresser og brede populærkulturelle tilbud. Bydelens bibliotek har lange tradisjoner for å være et åpent og godt kulturtilbud for hele befolkningen, spesielt nå som biblioteket på Schous blir universelt utformet, også i andre etasje. Bibliotekets virksomhet må utvides, ikke innsnevres.

Grünerløkka SV vil

 • støtte opp om kulturlivet i bydelen
 • bygge ut kulturskoletilbudet og øke bevilgningene til Oslo musikk- og kulturskole
 • slå ring om lokalbibliotekene
 • videreutvikle barne- og ungdomsklubbene, og styrke deres økonomi

Helse og omsorg

Grünerløkka SV vil arbeide for en helsepolitikk som utjevner forskjeller. Bydel Grünerløkka skal være et trygt sted å vokse opp og å bli gammel i. Her skal alle kunne bo og være aktive hele livet.

Fellesskapets ressurser skal benyttes for å gi best mulig kvalitet i velferdstjenestene. Vi vil jobbe for at kommersielle selskaper ikke gjør profitt på våre helsebehov.

Folkehelse og forebygging er viktig for et godt og langt liv. God folkehelse starter allerede i barnehagen og i skolen. Gjennom bydelens velferdstjenester kan vi jobbe for god folkehelse for alle.

Vi vil jobbe for bedre informasjon om helsetjenestene til bydelens innbyggere. SV ønsker å gjøre livet enklere og tryggere for alle. 

Grünerløkka SV vil

 • stimulere til samarbeid med frivillige krefter, og til forebyggende initiativ for å styrke folkehelsa i bydelen
 • fjerne anbudskonkurranse og privatisering i helse- og omsorgssektoren
 • jobbe for å bedre det psykiske helsetilbudet ved å korte ventetiden og å styrke lavterskeltilbudet i bydelen
 • styrke helsestasjonen for barn og unge med utvidede åpningstider, økt bemanning og flere faggrupper
 • at helsestasjonen skal ha barselgrupper, kurs og hjemmebesøk til nybakte foreldre
 • bedre arbeidet for forebyggende tannhelse fra småbarnsalder gjennom samarbeid mellom barnehager, helsestasjonen og tannklinikken
 • styrke skolehelsetjenesten slik at alle barn og unge har en å gå til
 • legge til rette for turaktiviteter i lokalmiljøet, både for enkeltpersoner og grupper, gjerne i samarbeid med frivillige organisasjoner
 • øke kunnskapen blant ansatte i bydelens helse- og omsorgstjenester om skeive og diskriminering på bakgrunn av seksuell orientering og kjønnsuttrykk

Eldre

Vi ønsker å sikre at bydelens eldre får en verdig alderdom og gode bo- og helsetilbud. Bydelen skal være aldersvennlig. SV ønsker at eldre skal kunne velge mellom ulike boformer.

Vi vil ha slutt på all «stoppeklokke-omsorg». All omsorg skal bygge på et helhetsperspektiv basert på brukermedvirkning, kvalitet og trygghet.

Sykehjem, seniorsentre og andre omsorgstilbud skal drives av kommunen eller av ideelle organisasjoner.

Grünerløkka SV vil

 • styrke bemanningen i hjemmesykepleien
 • ha flere tilrettelagte botilbud for eldre
  • flere Omsorg+-boliger
  • bygge ut flere eldreboliger i Hasle/Løren-området
  • at det skal bygges et nytt kommunalt sykehjem i bydelen, funksjonelt innredet og tilrettelagt for aktiviteter og en verdig alderdom
 • at de tre eldre- og seniorsentrene i bydelen fortsatt skal drives av ideelle organisasjoner eller bydelen, og sikre at tilbudet omfatter hele bydelen
 • at TT-tjenestetilbudet bedres
 • at trygghetsalarm skal være gratis
 • at alle eldre og syke skal ha mulighet til å pleies hjemme så lenge de selv ønsker det. Når det ikke lenger er mulig, skal alle ha rett til sykehjemsplass.
 • jobbe for bedre ernæring i hjemmetjenesten
 • styrke tverrfaglig forebyggende arbeid i helse- og omsorgstjenestene ved etablering av en «frisklivssentral» i bydelen
 • legge til rette for at LHBT-personer på eldresentre, sykehjem og lignende også kan leve med sin seksuelle identitet, kjønnsidentitet og -uttrykk i sin alderdom
 • jobbe for å sikre heltidsstillinger for ansatte i eldreomsorgen, blant annet gjennom økt grunnbemanning og kommunal vikarpool

Et aktivt nærings- og uteliv

Grünerløkka er en spesiell bydel med en kombinasjon av et rikt restaurant- og uteliv, og mange kontorarbeidsplasser. For Grünerløkka SV er det viktig å legge forholdene til rette for at også kultur- og håndverksbedrifter, samt små spesialbutikker får muligheten til å etablere seg og overleve i bydelen. Det rike mangfoldet i bydelen må beholdes.

I skjenkepolitikken står Grünerløkka SV for en streng åpningstid i boliggatene og en liberal skjenkepolitikk i de travleste utelivsgatene. For Grünerløkka SV har det vært viktig å bidra til mer ferdsel og uteliv og større trygghet langs Akerselva. Men når den liberale skjenkepolitikken kolliderer med folks behov for nattero, skal natteroen ha forrang.

Grünerløkka SV vil

 • støtte og samarbeide med Grünerløkka kultur- og næringsforening, som har som mål å sikre en levende, mangfoldig og kulturrik bydel
 • støtte tiltak for å stimulere til økt fagorganisering blant ansatte i bydelens bedrifter
 • sørge for å bevare det lokale handlingsrommet i skjenkepolitikken
 • arbeide for en balansert skjenkepolitikk som ivaretar folks behov for nattero samtidig som næringslivet får gode vilkår og bydelen kan utvikles videre
 • støtte og videreutvikle næringslivet og utelivet i hele bydel Grünerløkka
 • ved utdeling av skjenkebevilling skal det legges til rette for og tilstrebes universell utforming
 • oppfordre og legge til rette for at arbeidsgivere i bydelen blir sertifisert som “sykkelvennlige” av Syklistenes landsforening


Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter