open menu

Årsmøteprotokoll 2019

Protokoll fra årsmøte i Grünerløkka SV 2019

Dato: 26. januar 2019

Tid: 10.00

Sted: Bydelhuset Markveien 57

Antall delegater:

Observatører:

Saksliste:

Sak 1 Godkjenning av innkalling, dagsorden og foretningsorden

Sak 2 Konstituering (Valg av ordstyrer og referent samt valg av protokollunderskrivere        

Sak 3 Den politiske situasjonen i Oslo – Debatt om innledning og evnet. Uttalelser

Sak 4 Styrets beretning

Sak 5 BU- gruppas beretning  

Sak 6 Arbeidsplan 2019

Sak 7 Regnskap

Sak 8 Budsjett

Sak 9 Lokalprogram Grünerløkka SV 2019-2023

Sak 10   Vedtekter

Sak 11   Valg

SAK 1: GODKJENNING AV INNKALLING, DAGSORDEN OG FORETTNINGSORDEN

Forretningsorden:

Møte-, tale- og forslagsrett og stemmetett

 • Årsmøtets deltagere som er medlem av lokallaget.

Taletid og forslag

 • Innlegg til debatten gis inntil 3 minutter taletid.
 • Det gis adgang til maksimum to replikker pr. sak. samt svarreplikk.

Replikker gis 1 minutt taletid. Replikk på replikk er ikke tillatt.

 • Innlegg til voteringsorden, dagsorden og forretningsorden gis 1 minutt taletid, uten adgang til replikk.
 • Det kan foreslås å korte ned taletiden ved behov. Taletiden kan endres ved simpelt flertall.
 • Møteleder fører talerliste og fremmer forslag om når strek skal settes. Det skal opplyses i god tid om når strek settes. Det er kun anledning til å tegne seg to ganger til hver sak på dagsorden.

Forslag

 • Endringsforslag må stilles før strek settes i hver enkelt sak.
 • Endringsforslag fremsettes skriftlig
 • Forslagene merkes med saksnummer, evt. linjenummer og forslagsstiller.

Forslag til program Grünerløkka SV 2019-2023 og uttalelser må fremmes før kl 11.30.

Votering

 • Votering foregår med simpelt flertall ved håndsopprekning, om ordstyrer er i tvil om slaens mening i voteringen bes de to som sitter øverst ved ordstyrerbordet å være tellekorps.
 • Personvalg skjer skriftlig dersom en av årsmøte deltagerne med stemmerett ber om det

Taleliste:          _______________

Vedtak: Godkjenning av innkalling, dagsorden og foretningsorden ble vedtatt

SAK 2: KONSTITUERINGER

Forslag:

Ordstyrere: Tiril Sjøvoll

Referent: Arild Sverstad Haug

Redaksjonskomité: Mikkel Berg Nordli, Jane Vogt Evensen og Per Østvold

Protokollunderskrivere: Per Østvold og Ingrid Hødnebø

Taleliste:             _________________

Vedtak:

SAK 3:        DEN POLITISKE SITUASJONEN I OSLO

                   V/ Leder i Oslo SV, Sunniva Holmås Eidsvoll

Taleliste: Ingrid Hødnebø, Gunvald Ims, Bjørg Ofstad og Per Østvold

SAK 4: BERETNING

Leder Arild Sverstad Haug la frem styrets beretning.

Taleliste:            __________________

Vedtak:              Beretningen ble tatt til orientering

SAK 5:       BU GRUPPAS BERETNING

                  Gruppeleder Per Østvold la frem BU gruppas beretning

Taleliste:            _________________

Vedtak:               Beretningen ble tatt til orientering

SAK 6: ARBEIDPLAN 2019

Arild Sverstad Haug la frem styrets forslag til arbeids for 2019.

Taleliste:            Simon Frizmann Laamiri, Carl Morten Amundsen, Kristoffer Myhre, Ingrid Hødnebø

Vedtak:              Arbeidsplanen for 2019 bel vedtatt.

SAK 7: REGNSKAP

Ronja Gullbransen orienterte om regnskapet. Det ble åpnet for spørsmål og innlegg.

Taleliste:            ______________

Vedtak: Årsmøtet godkjente det fremlagte reviderte regnskapet

SAK 8: BUDSJETT

Ronja Gullbransen la frem styrets forslag til budsjett.

Taleliste: Carl Morten Amundsen, Arild Sverstad Haug, Kristoffer G Hansen, Jorid Martinsen og  

                           Omar Samy Gamal.

Vedtak:             Budsjettet for 2019 ble vedtatt med en endring.

UTTALELSER (SAK 3)

Tirill Sjøvoll la frem en uttalelse fra Ronja Gullbransen

Taleliste:             _____________

Vedtak: Uttalelse vedtatt

SAK 9: BYDALSPROGRAM FOR GRÜNERLØKKA SV 2019-2023

                 Tirill Sjøvoll la frem saken.

Taleliste: Omar Samy Gamal, Ingrid Hødnebø, Arild Sverstad Haug, Mari Østvoll, Carl Morten

                Amundsen, Jorid Martinsen og Knut Øygard

Vedtak:   Bydels programmet ble vedtatt med de forslagene som ble som ble vedtatt og sendes til

                 Styret/ medlemsmøte for behandling.

SAK 10: VEDTEKTER

Arild Sverstad Haug la frem endringsforslag i saken fra styret.

Taleliste: Kristian Myhre, Ingrid Hødnebø, Omar Samy Gamal, Ronja Gullbrandsen, Carl Morten

                 Amundsen og Knut Øygard

Vedtak: Vedtatt med 2/3 flertall

Sak 3: Uttalelser

Forslagsnr 1
Sak: 3
Linjenummer:
Type forslag (stryk, endre, legge til, flytte):Uttalelse
Forslagsstiller:Ronja Gullbransen
Tekst:  Sendes Oslo SVs årsmøteGratis prevensjonsmiddel og tilgjengelig informasjon om seksuell helse for alleAlle unge i Oslo skal kunne føle seg trygge på at det offentlig helsevernet og Oslo kommunestiller opp når de trenger det som mest. Vi er en voksende by. Oslo har et bredt mangfold avmennesker og vi skal gi de frihet til å vokse, utvikle seg og leve sammen på den måten de vil.Unges seksuelle helse er en av de viktigste områdene vi kan favne om vår befolkning, og dervi kan gjøre livet litt enklere å bære for mange.Seksualitet er fortsatt et skambelagt tema for mange. Frihet til å utforske egen legning, påen trygg måte, er viktig for alle. Dette skal ikke får på bekostning av ens egen eller andresseksuelle helse. Det kan være vanskelig å orientere seg i helsevesenet og på nettet for åfinne informasjon om prevensjonsmidler og hva som kan passe en selv. Osloskolen og byenuniversiteter og høyskole skal ha tilgjengelig helseinformasjon og konsultasjon for alle.Ansvaret og den økonomiske byrden ved prevensjon lander ofte på kvinner, og spesielt deunge i byen vår. Dette gjør at flere unge kvinner enten benytter seg av et prevensjonsmiddelmed bivirkninger som går kraftig utover ens egen hverdag og personlig helse, eller at ennedprioriterer ens egen seksuelle helse.
Oslo SV skal:Sørge for at organisasjoner og helsestasjoner i Oslo som tilbyr gratis helsehjelp skalha mulighet til å fortsette med dette og styrke deres handlingsrom.Sørge for en seksualundervisning i Osloskolen og byens universiteter på som erkvalitetssikret og er et likt tilbud til alle.Alle bydeler i Oslo skal ha helsestasjoner som tilbyr gratis konsultasjon ogprevensjonsmiddel.
Redaksjonskomiteens innstillingVedtas
VedtakVedtatt

Sak 6: Arbeidsplan

Forslagsnr 2
Sak:6 Arbeidsplan
Linjenummer:
Type forslag (stryk, endre, legge til, flytte):Endring
Forslagsstiller:Gunvald Ims
Tekst:  Styret gis fullmakt til å endre redaksjonelle endringer.
Redaksjonskomiteens innstillingVedtas
VedtakVedtatt
Forslagsnr 3
Sak: 6 Arbeidsplan
Linjenummer:5
Type forslag (stryk, endre, legge til, flytte):tillegg
Forslagsstiller:Carl Morten Amundsen
Tekst:  Det skal utarbeides et årshjul for aktiviteten i lokallaget. Årshjulet deles med medlemmene innen 15. mars
Redaksjonskomiteens innstillingVedtas
VedtakVedtatt
Forslagsnr 4
Sak:6 Arbeidsplan
Linjenummer:64
Type forslag (stryk, endre, legge til, flytte):Legge til
Forslagsstiller:Ingrid Hødnebø
Tekst:  De skal også rekruttere valgkampaktivister og engasjere så mange som mulig av lokallagets medlemmer til å bidra i valgkampen ved å stå på stand Arbeidet skal ferdigstilles (……….)
Redaksjonskomiteens innstillingVedtas
VedtakVedtatt
Forslagsnr 5
Sak:6 Arbeidsplan
Linjenummer:69
Type forslag (stryk, endre, legge til, flytte):Stryke og legge til
Forslagsstiller:Ingrid Hødnebø
Tekst:  Stryke alt frem til nytt kulepunkt
Redaksjonskomiteens innstillingVedtas
VedtakVedtatt

Forslagsnr 6
Sak: 6 Arbeidsplan
Linjenummer:?
Type forslag (stryk, endre, legge til, flytte):
Forslagsstiller:
Tekst:  XX SV skal ringe alle nye medlemmer innen 1 måned.
Redaksjonskomiteens innstillingVedtas
VedtakVedtatt

Sak 8: Budsjett

Forslagsnr 7
Sak:8 Budsjett
Post Valgkamp andre kostnader
Type forslag (stryk, endre, legge til, flytte):Endring
Forslagsstiller:Kristoffer G Hansen
Tekst:  økes fra 50.000 til 70.000
VedtakVedtatt

Sak 9: Bydelsprogram

Forslagsnr8
Sak:9
Linjenummer:291
Type forslag (stryk, endre, legge til, flytte):Legge til
Forslagsstiller:Programkomiteen ved Thomas Ulriksen
Tekst:  Helse og omsorgBydel Grünerløkka skal være et trygt sted å vokse opp og bli gammel i.Vi trenger gode kommunale og statlige velferdstilbud. Private selskaper skal ikke gjøre profitt på våre helsebehov.Det er behov for bedre informasjon til de aktuelle brukerne med tanke på hvor de kan henvende seg og få oversikt over de forskjellige tilbudene bydelen har. SV ønsker å gjøre livet enklere og tryggere for alle.Grünerløkka SV vilJobbe for å få større fokus på psykisk helse.
Med fokus på de innstramningene som er gjort i forhold til unge trengende, som har psykiske utfordringer og går på NAV.Tiden det tar å få hjelp på DPS, eller å møte forståelse når man prøver å forklare.Oppfølgingen etter mottatt og gjennomført tilbud (gjelder også NAV, disse er ikke tilstede og fanger opp eventuelle avvik som kunne reddet jobb, utdanning eller andre tilbud).Korte ned på ventetiden for å få hjelpTilbud om oppfølging ved endt behandling (Tidsbegrenset)
Bedre bemanning i hjemmesykepleien.Tid og omsorg og trygghet for brukeren. Det er ikke bare eldre mennesker som mottar ytelse fra hjemmesykepleien.
Ha tilrettelagt tilbud for eldreOmsorg+ bolig.Flere eldreboliger i den voksende delen av bydelen, LørenFjerne anbudskonkurranse og privatisering i helsesektoren.Sikre god kommunikasjon med og forståelse hos tjenestemottaker og eventuelle pårørende
Redaksjonskomiteens innstillingOversendes styret/ Medlemsmøte
VedtakVedtatt
Forslagsnr9
Sak:9
Linjenummer:2
Type forslag (stryk, endre, legge til, flytte):Legge til
Forslagsstiller:Solveig Skaug Foss
Tekst:  HovedsakerSommerjobb til 250 ungdommer i bydelen hver sommer
– Aldri har parkene sett bedre ut, sa en Grünerløkka-beboer til VårtOslo sommeren 2017. Det var fordi ungdommene våre hadde fått sommerjobber i bydelen, plant annet innen parkrenovasjon. Ungdommene brukte arbeidstida på å gjøre bydelen bedre, og for mange av dem var denne sommerjobben deres første og eneste mulighet til å få arbeidserfaring. Grünerløkka SV ønsker at enda flere ungdommer skal få muligheten til å jobbe i bydelen framover.

Grünerløkka blir bydelen for bilfritt byliv og trygge uteområder
Det rødgrønne byrådet gjør en strålende jobb med å gjøre det enklere for folk å velge gange, sykkel eller kollektiv transport i stedet for bilen, men det er viktig at dette følges opp også lokalt. Grünerløkka SV ønsker enda flere sykkelveier, enda bedre kollektivtilbud og enda tryggere uteområder med fornuftige fartsgrenser, spesielt i områdene rundt barnehager og skoler.

En tredje sak
Tror det er bra med en til sak, men er usikker på hva det kan være. Mulig med vikarpool-saken, eller noe om å hindre VGS-frafall. Hva tenker du?

Redaksjonskomiteens innstillingOversendes styret/ Medlemsmøte
VedtakVedtatt
Forslagsnr10
Sak:9
Linjenummer:42
Type forslag (stryk, endre, legge til, flytte):Legge til
Forslagsstiller:Arild Sverstad Haug
Tekst:  Byutvikling og grønn byplanleggingGrünerløkka er en av bydelene i Oslo med mange bygninger som er satt på gul, rød eller oransje liste. Gul liste betyr bygninger og områder som er kommunalt listeført, rød liste betyr bygninger og områder som er fredet. Oransje betyr bygninger og områder som er vernet etter plan- og bygningsloven. Vi må ha respekt for disse bygningene og områdene som viktige kulturminner.          Grünerløkka SV vilta hensyn til bygninger og områder som er verneverdige og som står på gul, rød eller oransje liste i alle byggesakervil spesielt jobbe for at verneverdige bygninger som blir stående og forfalle, og som eierne ikke vedlikeholder blir tatt hånd omi nødvendig tilfeller gå inn for at bygninger og kulturminner som ikke blir vedlikeholdt og fulgt opp isteden blir ervervet av Oslo kommune
Redaksjonskomiteens innstillingDelvis ivaretatt ved at kulepunktene tas inn
VedtakVedtatt
Forslagsnr11
Sak:9
Linjenummer:64-72
Type forslag (stryk, endre, legge til, flytte):stryk
Forslagsstiller:Arild Sverstad Haug
Tekst:  Ser ut til at det står dobbelt opp her. Fra linje 64 til og med linje 72
Redaksjonskomiteens innstillingSendes styret for redaksjonelle endringer
VedtakVedtatt
Forslagsnr12
Sak:9
Linjenummer:291
Type forslag (stryk, endre, legge til, flytte):Legge til
Forslagsstiller:Arild Sverstad Haug
Tekst:  Ha et godt helse tilbud for barn og unge• Styrke tjenestene ved Grünerløkka helsestasjon• Styrke tjenestene ved Grünerløkka helsestasjon for ungdom (HFU)
Redaksjonskomiteens innstillingVedtas
VedtakVedtatt

Forslagsnr13
Sak:9
Linjenummer:271
Type forslag (stryk, endre, legge til, flytte):Legge til
Forslagsstiller:Arild Sverstad Haug
Tekst:  Endre kulepunktet til:Forsette arbeidet med å sette i gang bygging av flerbrukshall på Dælenenga
Redaksjonskomiteens innstillingVedtas
VedtakVedtatt
Forslagsnr14
Sak:9
Linjenummer:12
Type forslag (stryk, endre, legge til, flytte):Legge til
Forslagsstiller:Arild Sverstad Haug
Tekst:  sørge for trygg skolevei for alle barn og unge ved å sette ned fartsgrensen til 30 km/t og sørge for fartsdumper der det er mulig i nærheten av skolebygg og der skolebarn ferdes

Redaksjonskomiteens innstillingDelvis ivaretatt endringene støttes ikke
VedtakVedtatt
Forslagsnr15
Sak:9
Linjenummer:2
Type forslag (stryk, endre, legge til, flytte):Legge til
Forslagsstiller:Arild Sverstad Haug
Tekst:  Hovedsaker
Grünerløkka som rasisme-, volds- og diskrimineringsfri sone
Et Grünerløkka med satsning på barn og unge
Redaksjonskomiteens innstillingOversendes styret/ Medlemsmøte
VedtakVedtatt
Forslagsnr16
Sak:9
Linjenummer:33
Type forslag (stryk, endre, legge til, flytte):Legge til
Forslagsstiller:Gunvald Ims
Tekst:  et fruktbart landbruksområde og en
Redaksjonskomiteens innstillingVedtas
VedtakVedtatt
Forslagsnr17
Sak:9
Linjenummer:Til 42 fra 183
Type forslag (stryk, endre, legge til, flytte):flytte
Forslagsstiller:Jane Vogt Evensen og Tiril Sjøvoll
Tekst:  SV vil utjevne forskjellerOslo er preget av store forskjeller mellom øst og vest. De rikeste og de mest privilegerte bor på vestkanten. Mens Grünerløkka sammen med bydelene Gamle Oslo og Sagene utgjør Oslo indre øst. Folkehelseundersøkelser viser at Oslo indre øst har flest uførepensjonister, arbeidsledige, sosialhjelpsmottakere, lavest levealder og dårligst tannhelse blant 5-åringer. Østkanten har flest fattige barnefamilier, og forskjellen i forventet levealder for menn fra Grünerløkka og Vestre Aker er 8 år. De store sosiale forskjellene i Oslo kan bare utjevnes ved at bystyret bevilger penger og satser på østkanten. Vi trenger økte bevilgninger til barnehagene, bedre språkopplæring, bedre oppfølging av ungdom som ikke fullfører videregående skole, mer hjelp til arbeidsledige som trenger jobb. Vi trenger mer, ikke mindre velferd! Et fortsatt rødgrønt flertall i Oslo vil utjevne forskjellene mellom øst og vest.
Redaksjonskomiteens innstillingVedtas
VedtakVedtatt
Forslagsnr18
Sak:9
Linjenummer:42
Type forslag (stryk, endre, legge til, flytte):endre
Forslagsstiller:Mikkel berg Norli
Tekst:  Endre til Grønn planlegging
Redaksjonskomiteens innstillingVedtas
VedtakVedtatt
Forslagsnr19
Sak:9
Linjenummer:60
Type forslag (stryk, endre, legge til, flytte):endre
Forslagsstiller:Mikkel berg Norli
Tekst:  Endre i kulepunktet til:lage flere fotgjengeroverganger, utvidede fortau og etablere sykkelfelt langs Grenseveien og Økernveien. Omdann krysset Økernveien/Grenseveien til en beplanta plass med rundkjøring og permanent forrang til fotgjengere – jfr. Carl Berners plass.
Redaksjonskomiteens innstillingVedtas
VedtakVedtatt
Forslagsnr20
Sak:9
Linjenummer:87
Type forslag (stryk, endre, legge til, flytte):Stryke og endre
Forslagsstiller:Jane Vogt Evensen
Tekst:  Endre kule punktet til: undersøke muligheter for å etablere ett eller flere parkområder i bydelen som «urbane stjerneparker» der det ikke skal være belysning. Bydelens innbyggere skal kunne oppsøke disse områdene for å nyte nattehimmelen med mindre lysforurensing enn det er mulig andre steder i byen.
Redaksjonskomiteens innstillingVedtas
VedtakVedtatt
Forslagsnr21
Sak:9
Linjenummer:109
Type forslag (stryk, endre, legge til, flytte):Legge til
Forslagsstiller:Jane Vogt Evensen
Tekst:  Nytt kulepunktÅpne flere bekkeløp etter mønster av Hovinbekken.
Redaksjonskomiteens innstillingVedtas
VedtakVedtatt
Forslagsnr22
Sak:9
Linjenummer:fra 198 til 157
Type forslag (stryk, endre, legge til, flytte):flytte
Forslagsstiller:Jane Vogt Evensen
Tekst:  Kulepunkt flyttes fra linje 198ha en bydel fri for retusjert reklamejobbe for universell utforming og sikre at alle, uansett funksjonsnedsetting, skal kunne   bevege seg rundt i bydelensikre at bydelens parker og fellesområder er åpne og tilgjengelige for hele bydelens befolkning, og derfor redusere kommersiell bruk.
Redaksjonskomiteens innstillingVedtas
VedtakVedtatt
Forslagsnr23
Sak:9
Linjenummer:159
Type forslag (stryk, endre, legge til, flytte):endre
Forslagsstiller:Jane Vogt Evensen
Tekst:  Endre tekst frem til setning «Ulike minoritetsgrupper……..»SV har fått gjennomslag for å gjøre bydel Grünerløkka til en «rasisme-, volds- og diskriminerimener Grünerløkka må ta mål av seg til å bli en enda mer inkluderende bydel. SV vil markere Grünerløkka bydel som en”rasisme-, volds-, og diskrimineringsfri sone” i Oslo, og vedtatt en bydelsplan for dette. På initiativ fra SV har det blitt nedsatt et nytt bydelsråd for mangfold og inkludering, og det skal arrangeres en årlig markering for antirasisme, mangfold og inkludering. I tillegg vil SV særlig følge opp punktet i bydelsplanen om synliggjøring av bydelen som rasisme, volds og diskrimineringsfri sone i det offentlige rom.
Redaksjonskomiteens innstillingVedtas
VedtakVedtatt
Forslagsnr24
Sak:9
Linjenummer:182
Type forslag (stryk, endre, legge til, flytte):endre
Forslagsstiller:Jane Vogt Evensen
Tekst:  Nytt kulepunktøke den økonomiske støtten til organisasjoner i bydelen som jobber mot rasisme og diskriminering.
Redaksjonskomiteens innstillingVedtas
VedtakVedtatt
Forslagsnr25
Sak:9
Linjenummer:221
Type forslag (stryk, endre, legge til, flytte):legge til
Forslagsstiller:Jane Vogt Evensen
Tekst:  Nye kulepunktfjerne lønnsskrapet i barnehagene og sikre økt bemanning ved sykefraværkjempe for oppgradering og utvidelse av barnehagens uteområder
Redaksjonskomiteens innstillingVedtas
VedtakVedtatt
Forslagsnr26
Sak:9
Linjenummer:259
Type forslag (stryk, endre, legge til, flytte):legge til
Forslagsstiller:Jane Vogt Evensen
Tekst:  Nytt kulepunktkjempe for oppgradering og utvidelse av skolenes uteområder

Redaksjonskomiteens innstillingVedtas
VedtakVedtatt
Forslagsnr27
Sak:9
Linjenummer:263
Type forslag (stryk, endre, legge til, flytte):stryke
Forslagsstiller:Jane Vogt Evensen
Tekst:  Stryke Hasle Aktivitetsklubb (Finnes ikke lengre)

Redaksjonskomiteens innstillingVedtas
VedtakVedtatt
Forslagsnr28
Sak:9
Linjenummer:266 til 271
Type forslag (stryk, endre, legge til, flytte):legge til og endre
Forslagsstiller:Jane Vogt Evensen
Tekst:  Legge til og stryke det som er merket sortarbeide for at det blir etablert flere fritidsklubber for barn og unge i bydelen og styrke de eksisterendebygge ny framskynde planene for bygging av ny flerbrukshall på Dælenengasikre at bydelen i samarbeid med det lokale næringslivet skaffer sommerjobber og ekstrajobber til 250 ungdommer hvert år
Redaksjonskomiteens innstillingVedtas
VedtakVedtatt
Forslagsnr29
Sak:9
Linjenummer:316
Type forslag (stryk, endre, legge til, flytte):legge til
Forslagsstiller:Jane Vogt Evensen
Tekst:  Nytt kulepunktstøtte tiltak for å stimulere til økt fagorganisering blant ansatte i bydelens bedrifter
Redaksjonskomiteens innstillingVedtas
VedtakVedtatt

Sak 10 Vedtekter

Forslagsnr30
Sak: 10 vedtekter
Linjenummer: 7 og 18-19
Type forslag (stryk, endre, legge til, flytte):endring
Forslagsstiller: Styret
Tekst:  
Styret foreslår følgende endringer av vedtektene for å få en tydeliger prosess for behandling av forslag til sakspapirer på årsmøtet.
§2-2 Innkalling til årsmøtet med forslag til saksliste og frister for forslag, sendes per post eller e-post til lokallagets medlemmer og Grünerløkka SU, eller annet relevant SU-lag, senest fire uker før årsmøtet skal avholdes. Forslag som ønskes tatt opp til behandling på årsmøtet, må være styret i hende senest tre to uker før årsmøtet. Samtlige sakspapirer, inklusive innkomne forlsag og styrets innstilling i saker sendes skriftlig per post eller elektronisk senest to uker før årsmøtet.§2-5 strykes.I dag står det i de angjeldende paragrafene:§2-2 Innkalling til årsmøtet sendes skriftlig, per post eller elektronisk, til lokallagets medlemmer og Grünerløkka SU senest tre uker før årsmøtet skal avholdes. Saksliste og forslag sendes skriftlig per post eller elektronisk senest to uker før årsmøtet.§2-5 Forslag som ønskes tatt opp til behandling på årsmøtet, må være styret i hende senest innen klokken 15.00 to uker før årsmøtet.

Vedtaket trenger 2/3 flertall
VedtakVedtatt med 2/3 flertall

SAK 11: VALG

Leder for valgkomiteen, Adolf Larsen, la frem valgkomiteens innstilling.

Forslag:

Innstilling fra valgkomiteen årsmøtet Grünerløkka SV 2019

Styret 2019

Mari Østvoll, leder

Kristian Myhre, nestleder

Ronja Gulbrandsen, kasserer

Tomas Ulriksen, sekretær

Ingrid Wergeland

Lise Leroy Wilhelmsen

Omar Samy Gamal

Gunvald Ims

Simon Frizman Laamiri

Vararepresentanter

Mikkel Berg Nordli

Sissel Eidhammer

Aden Hussein Youssuf

Representantskap

Arild Svarstad Haug

Jane Vogt Evensen

Mari Østvoll

Lise Leroy Wilhelmsen

Tomas Ulriksen

Ronja Gulbrandsen

Kristian Myhre

Omar Samy Gamal

Gunvald Ims

Ingrid Wergeland

Simon Fritzman Laamiri

Vara

Ingrid Hødnebø

Eirik Lindeberg

Kristina Brovold Liknes

Adolf Larsen

Jorid Martinsen

Mikkel Broen

Bjørg Ofstad

Knut Øygard

Sissel Eidhammer

Aden Hussein Youssuf

Karianne Hansen Heien

Årsmøtedelegater: (21)

Arild Svarstad Haug

Jane Vogt Evensen

Mari Østvoll

Lise Leroy Wilhelmsen

Tomas Ulriksen

Ronja Gulbrandsen

Kristian Myhre

Omar Samy Gamal

Gunvald Ims

Ingrid Wergeland

Simon Fritzman Laamiri

Ingrid Hødnebø

Eirik Lindeberg

Kristina Brovold Liknes

Adolf Larsen

Jorid Martinsen

Mikkel Broen

Bjørg Ofstad

Knut Øygard

Sissel Eidhammer

Karianne Hansen Heien

Vara:

Ida Karlsen

Aden Hussein Youssuf

Vedis Vik

Innstilling til årsmøte i Oslo SV

Landsmøtedelegater

 1. delegat: Mari Østvoll, vara Jane Vogt Evensen
 2. delegat: Arild Svarstad Haug, vara Kristian Myhre

Valgkoiteens forslag til SV-liste ved valget 2019 til bydelsutvalg.

Valgkomiteen sammensetning:  Adolf Larsen, Carl Morten Amundsen, Ingrid Hødnebø, Gro Standnes

Valgkomiteen har delt innstilling når det gjelder antall kumulerte plasser:

Adolf Larsen og Gro Standnes foreslår 3 kumulerte plasser

Carl Morten Amundsen og Ingrid Hødnebø foreslår 2 kumulerte plasser.

Alle andre forslag er vedtatt enstemmig.

Navnene er supplert med alder og postadresse

1. Arild Sverstad Haug, 47, 0558

kumulert plass

2. Jane Vogt Evensen, 36, 0552

kumulert plass

3. Karianne Heien

4. Ingrid Wergeland, 39, 0565

5. Kristian Myhre, 27, 0553

6. Jorid Martinsen, 32, 0563

7. Eirik Lindebjerg, 31, 0556

8. Kristina Brovold Liknes, 39, 0575

9. Simon Fritzman Laamiri, 23, 0554

10. Lise Leroy Wilhelmsen, 27, 0662

11. Lene Furuli, 47, 0562

12. Aden Hussein Yussuf, 39, 0585

13. Mari Østvoll, 31, 0564

14. Bjørg Ofstad, 71, 0571

15. Anders Gåre Søraunet, 32, 0565

16. Thomas Sandvik

17. Mikkel Broen, 38, 0556

18. Gro Standnes, 74, 0555

19. Adolf Larsen, 67, 0556

20. Ingrid Hødnebø, 34, 0559

21. Carl Morten Amundsen, 57, 0561

Valgkomiteen: Ingrid Hødnebø, Gro Standnes, Carl Morten Amundsen, Adolf Larsen

Styrets innstilling til ny valgkomitee

Styret innstillier føgende til ny valgkomitee:

Kristina Brovold Liknes, Heikki Eidsvoll Holmås, Gro Standnes og Carl Morten Amundsen

Taleliste: ____________

Vedtak: Enstemmig valgt

Møtet hevet kl.15.30

Referent:

Arild Sverstad Haug

Protokollen er lest og underskrevet av:

Dato og sted:

——————————–                                                                —————————-

Per Østvold                                                                                                                            Ingrid Hødnebø

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter