open menu

Årsmøtepapirer 2019

26. Januar 2019 Markveien 57

Bydelsadministrasjonen  i Grünerløkka

Dagsorden

Dagsorden Årsmøtet i Grünerløkka SV 26. Januar 2019

 09.45Registrering
 10.00Velkommenv/ Arild Sverstad Haug, Leder
 10.10Sak 1: Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsordenSak 2: Valg av ordstyrere og referent
 10.20Sak 3: Den politiske situasjonen i Oslo – Debatt om innledning og evnet. uttalelserv/Sunniva Holmås Eidsvold
 11.10Pause
 11.20Presentasjon av 3. kandidat Bystyret v/ Omar Samy Gamal
 11.35Sak 4: Styrets beretning – Debattv/ Arild Sverstad Haug, LederInnstilling: Styrets beretning tas til orientering
 11.55 Sak 5: BU-gruppas beretning – Debattv/ Per Østvold, Gruppeleder BUInnstilling: BU-gruppas beretning tas til orientering
 12.05Pause med loddsalg og forfrisk
 12:40Sak 6: Arbeidsplan 2019 – Debattv/Thomas Ulriksen, StyremedlemInnstilling: Årsmøtet vedtar arbeidsplan 2019
 12.55Sak 7: Regnskap 2018 – Spørsmålv/ Ronja Gulbrandsen, kassererInnstilling: Årsmøtet godkjenner det fremlagte reviderte regnskapet
 13.10Sak 8: Budsjett 2019 – Debattv/ Ronja Gulbrandsen, KassererInnstilling: Budsjettet for 2019 vedtas
 13.30Sak 3: Uttalelser- Redaksjonskomiteens innstillingInnstilling: Uttalelsene vedtas
 13.50Pause med forfriskninger og trekning
 14:15


14:30
Sak 9: Program Grünerløkka SV 2019-2023v/Solveig Skagvoll FossRedaksjonskomiteens innstilling til Programmet.Innstilling: Program Grünerløkka SV 2019-2023 vedtasSak 10: Vedtekter
14:45


14:55
Sak 11: Valg – Debattv/ Adolf Larsen, Leder Valgkomiteen/NominasjonskomiteenVotering
Avslutning v/ Leder

         Årsberetning 2018 – Grünerløkka SV

Styret har i 2018 bestått av:

Leder: Arild Sverstad Haug

Nestleder: Jane Vogt Evensen

AU-medlem: Solveig Skaugvoll Foss (sekretær)

Styremedlem: Mikkel Broen

Styremedlem: Heikki Eidsvoll Holmås

Styremedlem: Anna Garcia

Styremedlem: Thomas Ulirksen

Styremedlem: Nora Krågebakk

Styremedlem: Kristina Brovoll Liknes

Varamedlem: Ronja Gulbrandsen

Varamedlem: Aden Hussein Youssuf

    Alle i styret var ikke tilstede da bilde ble tatt.              

Styret har stort sett hatt faste møter annenhver uke og ved behov, i tillegg til jevnlig kontakt på e-post og i styregruppa på facebook. Styret valgte tidlig å ha styremøtene fortrinnsvis på mandager Styremedlemmene har deltatt aktivt og på en god måte fordelt ansvaret mellom seg for ulike politiske og organisatoriske oppgaver. Styrets arbeid har likevel båret noe preg av at vi er travle og engasjerte mennesker, med andre verv i partiet og/eller andre organisasjoner. Det har også vært slik at noen styremedlemmer har byttet jobb /arbeidsoppgaver på jobb, som har gjort at de ikke kunne møte på styremøtene i den grad de ønsket. Til tross for dette har samarbeidet fungert godt og vi har fått til mye også i 2018. Vi har også vært aktive deltakere og bidragsytere på flere av Oslo SVs arrangementer, gjennomført morgenaksjoner og deltatt i kampanjer. Vi har også deltatt aktivt i Oslo SVs representantskap.

Styret har hatt en god kontinuitet med flere erfarne, kunnskapsrike styremedlemmer, samtidig med at det har kommet inn nye, dyktige folk med friske perspektiver og ideer.

Representantskapet Oslo SV:

Arild Sverstad Haug 
Jane Vogt Evensen 
Eirik Lindebjerg
Ingrid Hødnebø
Kristina Brovold Liknes
Adolf Larsen 
Mari Arntzen Østvoll 
Knut Øygard
Maiken Sætran Lium 
Mikkel Broen 
Anna Garcia 


Varaer:
Ingrid Elise Gipling
Kristian Myhre
Amund Hamnes Aaberget
Nora Krågebakk
Ingrid Wergeland
Tiril SjøvollMarita Holmset-VarpeBjørg Ofstad

Iris Maria Janzsó

Karianne Hansen Heien

Ronja Gulbrandsen

Årsmøtedelegater til Oslo SVs årsmøte (22):

Arild Sverstad Haug 
Jane Vogt Evensen 
Aden Hussein Yussuf
Ingrid Hødnebø
Kristina Brovold Liknes
Adolf Larsen 
Mari Arntzen Østvoll 
Ingrid Elise Gipling
Maiken Sætran Lium 
Mikkel Broen
Anna Garcia
Heikki Eidsvoll Holmås
Eirik Lindebjerg 
Kirsten Kolstad
Knut Øygard
Nora Krågebakk 
Solveig Skaugvoll Foss


Gro Standnes 
Tirill Sjøvoll
Marita Holmeset-Varpe
Bjørg Ofstad

Karianne Hansen Heien

Varadelegater

Ronja Gulbrandsen

Mari Arntzen Østvoll

Iris Maria Janzsó

Thomas Ulriksen

Amund Hamnes Aaberget

Kristian Myhre

Valgkomité/Nominasjonskomitè:

Gro Standnes

Ingrid Hødnebø

Adolf Larsen

Carl Morten Amundsen

Olea Jensine Mosli Sæter (SU)

Oslo SVs representantskap

Grünerløkka SV har deltatt på alle representantskapsmøtene, og det har ved nesten alle møtene vært slik at Grünerløkka som lokallag har fyldt opp alle plassene. Grünerløkka SV har vært godt forberedt og deltatt aktivt i diskusjonene og på talerstolen.

Medlemmer

Lokallaget hadde pr 31.12.2018, 403 medlemmer dette er en økning med 43 medlemmer siden opptellingen 31.12.2017 før årsmøte i 2018 da vi hadde 360 medlemmer.  

Lagets aktivitet i 2018

26. februar-  Medlemsmøte om årsmøtesakene til årsmøtet i Oslo SV.

Medlemsmøte om årsmøtesakene til årsmøtet i Oslo SV.

Bydelshuset i Markveien 57. Grünerløkka SV ønsket å innvitere til medlemsmøte om sakene som skulle opp på årsmøte i Oslo SV 2. og 3. mars, som et bidrag for å forsøke å aktivisere medlemmene våre. Vi så på dette som en fin mulighet for nye og gamle medlemmer til å være med å påvirke politikken i Oslo SV. Leder i Oslo SV Sunniva Holmås Eidsvoll innledet om de viktigste sakene som skulle opp på møtet. Det var svært få av medlemmene som dukket opp på dette møtet, Det møtte ca. 20 stykker, der ca. 2 av deltagerne ikke var delegater til årsmøtet.

Årsmøtet i Oslo SV

Grünerløkka SV stilte med 22 delegater til Oslo SVs årmøte i mars. Det var ikke alle de faste som kunne delta alle dagene. Dette bidro til at flere av varadelegatene også kunne delta. Flere av delegaten fra Grünerløkka bemerket seg med innlegg fra telerstolen.

Folkemøte om etterbruken av Munch- museet

Torsdag den 5. april 2018 arrangerte SV Grünerløkka og SV Gamle Oslo folkemøte om etterbruken av Munch-museet på Tøyen når det stenger dørene. Bakgrunn for møte var at byens politikere hadde startet arbeidet med å finne et nytt bruksområde for huset. Som en del av styrking av lokaldemokratiet ønsket de to lokallagene å høre litt om hva folk mente om Hva/Hvem man ønsker skal overta etter Munch?

Lokallagsleder for Gamle Oslo SV Stine Navarsete ønsket velkommen på vegne av de to lokallagene. Ordfører Marianne Borgen innledet og stilte spørsmålet om forslag og innspill til hva bygget skal brukes til videre.

Både privatpersoner og lokale lag og foreninger var til stede for å si sin mening. På møte ble det presentert historien for bygget, og en introduksjon av et utvalg av prosjekter om Munch-museets framtid utarbeidet ved Arkitekthøgskolen i Oslo (AHO) våren 2017. Prosjektets tittel var «Re-Store Munchmuseet» og dreide seg om å skape hypotetiske scenarier for byggets fremtid. Presentasjonen ble holdt av Even Smith Wergeland, Amandine Kastler og Erlend Skjeseth, alle fra institutt for Form Teori og Historie ved Arkitekthøgskolen i Oslo.

Det var også en panelsamtale med en innledning om prosessen videre for Munch-museet ved Ordfører Marianne Borgen

I denne panelsamtalen deltok Hedda Torgersen, Vinner av Statsbyggs studentpris for sitt prosjekt «Fra Munch til mangfold» som handler om hvordan man kan skape en møteplass som gjennom aktiviteter bygger broer på tvers av kulturer og sosial bakgrunn.  Ole Pedersen, representant fra Tøyeninitiativet. Mohamed Fariss, kåret til Årets Osloborger (2017) for sitt engasjement for ungdom på Tøyen. Barne- og ungdomsarbeider som er aktiv i sportsklubben Sterling.

Det ble også åpnet for debatt med mulighet for publikum til å komme med sine innspill og eventuelle spørsmål til panelet. Ordstyrer under disse sekvensene var: Stian Amadeus Antonsen, Nestleder Gamle Oslo SV.

Løkkaråd om sosial kontroll

Mandag 9. april arrangerte Grünerløkka SV løkkaråd om sosialkontroll. På dette løkkarådet kom det ca. 15 personer. Det var mulighet for å bestille pizza, noe mange benyttet seg av. Stortingsrepresentant Freddy Andre Øvstegård holt innledning om sosial kontroll og æresrelatert vold som kan bidra til å begrense unge jenters frihet og muligheter. Dette er negativ sosialkontroll. Det gjøres alt for lite for å bekjempe disse undertrykkende strukturene, mente Freddy Andre. Han fortalte også om SVs forslag om 20 tiltak mot negativ sosial kontroll.

Det er mange som snakker om disse problemene, men det mangler konkrete tiltak for å sørge for at alle jenter får leve fritt for negativ sosial kontroll og æresrelatert vold, sier Øvstegård. Enkelte unge jenter med minoritetsbakgrunn blir tatt med til leger av familie for å undersøke om de har hatt sex med noen. Det er et alvorlig overtramp mot disse jentene, derfor bør det komme tydelig frem av loven at slik praksis er forbudt, sier Øvstegård.

SV leverte derfor i slutten av Januar 20 konkrete tiltak for å bidra til å løse problemet. Forslagene er en pakke som omhandler forebygging, strengere krav til tros- og livssynsorganisasjoner, bedre hjelpetiltak for de som bryter ut, og å skjerpe lovverket gjennom blant annet å forby jomfrusjekk.

I forslaget er SV likevel tydelige på at dette dreier seg om undertrykkende strukturer som ikke kan løses av forbud alene. Det er avgjørende med forebyggende tiltak som motarbeider undertrykkende strukturer og holdninger i enkelte miljøer. I forslagene ligger det en rekke forebyggende tiltak, som å utvide minoritetsrådgiverordningen i skolene, etablere tilbud om familiekurs med krysskulturell kompetanse, og

innføre krav om forpliktende handlingsplaner mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold i kommunene, avslutter Øvstegård.

Løkkaråd om tema for løkkaråd fremover

Mandag 23. april arrangerte Grünerløkka SV løkkaråd, for å få innspill fra våre medlemmer om hva som bør være tema på lokallagets løkkaråd fremover. Det var svært få utover styrests medlemmer som dukket opp. Derfor ble møte mer en brainstorming blant medlemmer av styret.

 1. Mai frokost

For første gang ønsket Grünerløkka SV å arrangere eget frokost arrangement 1. mai. Værmeldingen viste seg å ikke gi noe særlig utsikter for fint vær denne dagen, derfor ble Gamle Oslo og Sagene tilbud om å delta på vårt arrangement. Vi slo oss derfor sammen og hadde felles 1. mai frokost. Dette var et vellykket arrangement med mange mennesker fra de tre lokallagene. Det var flere som utrykket at dette var noe man burde fortsette å ha som tradisjon. Etter arrangementet tilsluttet vi oss de andre i Oslo SV for å gå i tog fra Youngstorget. På ettermiddagen arrangerte Oslo SV 1. mai fest på Dattera til Hagen på Grønland.

Temamøte om frontfagsmodellen og veien mot likelønn

Mandag 28. mai arrangerte Grünerløkka SV i samarbeid med Oslo SV møte frontfagsmodellen og veien mot likelønn. Møte ble ledet av Karianne Heien. På møtet ble vi bedre kjent med hva frontfagsmodellen er og hvordan den brukes i de årlige lønnsoppgjørene. Modellen ble presentert av av FAFO-forsker Kristine Nergaard. I tillegg var det også og representanter fra fagbevegelsen og kvinnebevegelsen som presenterte sitt syn på dagens modell og sammenhengene mellom frontfag og likelønn.

Det ble debattert Hvordan sikre både frontfag og likelønn? Hvordan bør fremtidens modell for lønnsdannelse se ut? Hva bør Oslo SV jobbe for?

I paneldebatten satt Knut Øygard (Fellesforbundet og Grunerløkka SV), Randi Reese (SVer, medlem i kvinnepolitisk utvalg og tidl.leder FO), og Tone Faugli (leder av Forhandlingsenheten i Fagforbundet). Det var flere blant publikum som tegnet seg til innlegg i debatten.  

Løkkaråd om lokalpolitikk

Mandag den 10. september arrangerte Grünerløkka SV løkkaråd om lokalpolitikk. På møte var det innledning ved gruppeleder, BU medlem og medlem av Helse og sosialkomiteen for SV på Grünerløkka Per Østvold. Tirill Sjøvoll (leder for oppvekst, miljø og kulturkomiteen og BU medlem) og Arild Sverstad Haug (medlem av

byutviklingskomiteen og 1. vara til BU var også tilstede og fortalte om aktuelle saker fra disse komiteene.  Det var ca. 10 personer til stede.

Medlemsmøte om førsteutkastet til bystyrelista

Grünerløkka SV hadde den 01. oktober medlemsmøte om nominasjonen og om første utkast til bystyreliste. Ca. 15 personer møtte på medlemsmøte.

Det ble lagt ut evnet på Facebook i god tid før medlemsmøte. Alle medlemmene fikk i tillegg e- post om tid og sted for møtet. Nominasjonskomitéens første utkast sammen med styrets innstilling ble sendt ut på forhånd. Det ble informert om at det skulle legges opp til votering over styres innstilling om medlemsmøte ønsker dette. Det ble også informert om at voteringene kunne deles opp.

Styret la frem en innstilling for medlemsmøte. Medlemsmøtene fikk komme med sine synspunkter. Det ble også anledning til å stemme over styre sin innstilling. Medlemsmøte bestemte at det skulle voteres skriftlig på en av punktene i styrets innstilling. Det det ble stemt over var Dissens2 fra nominasjonskomiteen, som gjaldt 8 eller 6 kumulerte. Resultatet av denne avstemningen, ble et flertall for 8 kumulerte plasser på bystyrelista.  

Medlemsmøtet kom frem til følgende innspill til nominasjonskomiteen.

Grünerløkka SV mener det er alt for lite personer med minoritetsbakgrunn på lista til å være et parti som SV. Vi vet det er flere navn enn de som er kommet med på lista som er spilt inn til komiteen. Grünerløkka SV oppfordrer nominasjonskomiteen til å bytte ut noen av navnene på lista med minoritets kandidater.

Når det gjelder lista ellers mener også lokallaget at Ingrid Hødnebø må lengre opp på lista og foreslår at hun går inn 7. plass. Vi foreslår å bytte henne med Trine Dønhaug, slik at Ingrid står på 7. Plass og Trine på 11. plass.

Dissensene:

Dissens 1:

4. Arvid Ellingsen (Østensjø, 1969) (5 stemmer) / Omar Samy Gamal (Grünerløkka, 1992) (2 stemmer)

8. Omar Samy Gamal (Grünerløkka, 1992) (5 stemmer) / Arvid Ellingsen (Østensjø, 1969) (2 stemmer)

Grünerløkka SV mener det er veldig merkelig å ha en dissens med en fagforeningsmann og en person med minoritetsbakgrunn. Vi mener det er viktig å ha både personer med fagforeningsbakgrunn og minoritetsbakgrunn høyt opp på lista. Ellingsen har bred erfaring fra fagbevegelsen som tillitsvalgt, og som nominasjonskomiteen skriver er han i dag spesialrådgiver i samfunns politiske avdeling i LO. Ellingsen har også erfaring med utdanning og skolepolitikk som vil være en resurs for bystyregruppa.

For å løse denne dissensen foreslår Grünerløkka SV å la Arvid Ellingsen stå på 4. plass alene, og la Omar Samy Gamal rykke opp til 3. plass. Vi foreslår også derfor å flytte Ola Skaalvik Elvevold til 8. plass.

Dissens 2:

Flertallet på fem innstiller på 8 kumulerte, mens mindretallet på 2 vil ha 6 kumulerte på listen.

Grünerløkka SV støtter flertallet som vi ha 8 kumulerte. Vi minner om at forrige kommunevalg hadde Oslo SV 10 kumulerte. Det kom frem på møte at vi var enige om at 10 kunne være for mange, men at 8 er et fornuftig tall.

Referert til 11. plass. Slik Grünerløkka SV ønsker bystyrelista. Resten av listen blir uendret i vårt forslag.

1. Marianne Borgen (Østenskjø)

2. Sunniva Holmås Eidsvoll (Grünerløkka)

3. Omar Samy Gamal (Grünerløkka)

4. Arvid Ellingsen (Østenskjø)

5. Sarah Lilleberg Safavifard (Gamle Oslo)

6. Tarjei Helland (Nordre Aker)

7. Ingrid Hødnebø (Grünerløkka)

8. Ola Skaalvik Elvevold (Bjerke)

9. Siv Karin Kjølmoen (Bjerke)

10. Yngvar Andersen (Nordre Aker)

11. Trine Dønhaug (Søndre Nordstrand) Resten av lista som Nomkom.

Aksjonsmøte om T- banestopp på Olaf Ryesplass

Onsdag 10. oktober arrangerte Grünerløkka SV møte om aksjon om T banestopp på Olaf. Ryes. Hovedbudskapet med denne aksjonen er at vi ønsker T- banestopp på Olaf Ryes plass, istedenfor stopp ved Nybrua. I Ruters forslag til ny T-banetunnel under Oslo, er det foreslått at stasjonen skal ligge ved Nybrua, nederst på Grünerløkka. Olaf Ryes plass er et mer naturlige knutepunktet for folk. Det er der folk som bor på Grünerløkka samles for å møtes. Fra Nybrua er det bare 650 meter til Grønland T-banestasjon. Når det skal komme nye stasjoner i sentrale deler av Oslo, er det et poeng at de ikke bør ligge kloss opptil hverandre.

Lokallaget hadde også to morgenaksjoner senere i desember, med utdeling av løpesedler, kaffe og pepperkaker.

På møtet ble det tatt initiativ til en aksjon på Olaf Ryes plass lørdagen etter. Ronja Guldbransen ble valgt som leder for prosjektet.

Medlemsmøte om lokalprogrammet for kommunevalget 2019

Mandag 29. oktober arrangerte Grunerløkka SV medlemsmøte om programprosessen. Peppes pizza på Løren.

Julebord 2018

Tradisjon tro arrangerte Grünerløkka SV julebord. I år var vi også så tro til tradisjonen at vi var tilbake i det gule huset i Korsgata som vi har pleid å ha det. Det var ca. 20 personer til bords. Kari Elisabeth Kaski var invitert for å holde kveldens tale. Det ble også arrangert Julequizz i andre etasje etter middagen. Vi skulle gjerne sett at flere av lokallagets medlemmer kom på Julebordet, men vi som var der hygget oss utover kvelden.

Sak 4 –  BU-gruppas årsberetning

                                Beretning 2018

 SVs gruppe i bydelsutvalget (BU)

           Foto: Marita Matthews Holmeset-Varpe

Grünerløkka – en mangfoldig og bra bydel

Grünerløkka bydel strekker seg fra Vaterlands bro i sør til Sinsenkrysset i nord og fra Maridalsveien i vest mot Økern i øst. Bydelen har i løpet av 2018 passert 59.000 innbyggere, og er Oslos største bydel i innbyggertall.

Bydelen har ansvaret for helse- og sosialomsorg, barnevern, kommunale kultur- og ungdomstiltak, fritidsaktiviteter for barneskoletrinnet, forvaltning av lokale parker, økonomisk bostøtte og TT-ordningen. I tillegg har bydelen ansvaret for 19 kommunale barnehager (herunder byomfattende samisk barnehage samt byomfattende 6 plasser til flyktningbarn),14 private barnehager, en åpen barnehage, Språkstigen og Grünerløkka Familiehus. Samlet har bydelen barnehageplasser til nær 3 000 barn.

Bydelens bruttobudsjett i 2019 er på over to milliarder. Vel en tredjedel av dette går til barnehager og vel en tredjedel til helse og omsorg. Bydelen har drøyt 1.100 ansatte (årsverk).

57 % av bydelens befolkning har høyere utdanning, mens snittet i Oslo er 51 %. Unge mellom 20 og 39 år utgjør 55 %, mens snittet i Oslo er 36 %. 32 % bor alene, mens snittet i Oslo er 24 %. Gjennomsnittlig bruttoinntekt for personer mellom 45-54 år i bydelen er 518 000, mens snittet i Oslo er 679 400.

For de aller fleste er Grünerløkka en bra bydel med gode boområder, parker og aktiviteter. Men bydelen har mange innbyggere med omfattende omsorgsbehov. Hjemmetjenesten yter hjelp til mange som har lite

nettverk og betydelige rusutfordringer.

I perioden 2015-2018 har hjemmetjenesten hatt en vekst på 19,4 årsverk, hvor måltallet for 2018 var på 16,8 årsverk. Måltallet for 2020 er på 21 årsverk. Bydelen vil følgelig kunne nå det rødgrønne byrådets mål om en kraftig vekst i hjemmebasert omsorg med god margin.

Bydelens søknadskontor skal integreres i Hjemmetjenesten og bestiller-utførermodellen vil bli utfaset.

Hvis man legger OECDs målemetode til grunn, er omtrent 13 % av bydel Grünerløkkas barnefamilier fattige (vel 17 % etter EUs målemetode).


Det rødgrønne samarbeidet i bydelen

Ved 2015-valget av bydelsutvalg i Grünerløkka bydel fikk SV 10,1 %. Dette ga SV to mandater. Samlet fikk de rødgrønne partiene 11 av 15 representanter i BU. Det ble forhandlet fram en politisk samarbeidsavtale mellom A, SV, MDG og Rødt. De viktigste politiske vervene ble fordelt slik at det største partiet (A) fikk BU-lederen, mens de tre andre (SV, MDG og Rødt) fikk hver sin komiteleder. SV fikk leder for bydelens Oppvekst-, miljø- og kulturkomite (Tirill Sjøvoll).

Samarbeidet mellom SV og A og MdG har fungert godt. Samarbeidet med Rødt har fungert bedre i 2018.

Takket være eiendomsskatten som de rødgrønne partiene har innført i Oslo, har Oslo fått budsjetter som styrker bydelenes økonomi, og som gjennom dette styrker velferdstilbudene. Spesielt er det grunn til å være glade for miljøsatsingen, for gratis aktivitetsskole ved enda flere skoler, og for tillitsreformen.

Ved behandlingen av bydelsbudsjettet for 2018 (i desember 2017) fremmet A, SV, og MdG flere felles endringsforslag:

Økning i kr.

Diskrimineringsfri bydel:    560 000  

Frivillighetsmidler    500 000  

Redusere lønnskrapet i barnehager 2 000 000  

Engangstilskudd Visitt Løkka    500 000  

Ungdomsjobb – helårs 1 600 000

Felles transportsykkel         55 000   

Ungdomsklubbene        300 000  

Tilretteleggingsmidler    500 000  

Kompetanse rus og psyk    200 000  

Vårmarked       200 000  

Høstmarked    100 000  

Julemarked m/ grantenning      80 000  

Kompetansemidler bydel    300 000

Forslagene viser profilen på den rødgrønne satsningen i bydelen, slik som:

 • diskrimineringsfri bydel
 • miljøtiltak
 • idrett og frivillige organisasjoner
 • flere vikarer ved sykdomsfravær i barnehagene
 • ungdomsklubbene

På samme måte som ved budsjettbehandlingen for budsjettåret 2017, valgte Rødt å fremme egne forslag til budsjettet for 2018, som alle falt ved votering. Men for første gang på mange år stemte Rødt for bydelsbudsjettet for 2018 ved den endelige voteringen over hele budsjettet.

BU-gruppa

BU-gruppa, som består av SVs faste representanter i BU og i komiteene, møtes foran BU-møter for å fastsette SVs politikk i bydelens folkevalgte organer. Også partilagets arbeidsutvalg inviteres til møtene. Oppmøtet har vært varierende. Fraksjonsgruppene for BU-komiteene fungerer ikke. SVs bystyregruppe innkaller til BU-forum flere ganger i året.

Representanter for de rødgrønne BU-gruppene avholder møter med Fagforbundet, Utdanningsforbundet og andre fagforeninger foran budsjettmøtene i desember. Dette gir viktige innspill til budsjettbehandlingen.

Grünerløkka SVs gruppe i bydelsutvalget (BU)

SVs medlemmer i BU:

Tirill Sjøvoll, tirill.sjoevoll@gmail.com, mobil 901 18 233

Per Østvold, ostvold.per@gmail.com, mobil 916 94 130

SVs varamedlemmer til BU:

1) Arild Sverstad Haug, arild@.fo.no, mobil 412 75 953

2) Jane Vogt Evensen, janevev@gmail.commobil 932 50 262

3) Ingrid Wergeland, iwergeland@gmail.com, mobil 992 71 770

4) Ingrid Hødnebø (fra 2018)

5) Sarah Christine Sandberg (fra 2018),

SVs medlem i arbeidsutvalget (AU):

Per Østvold, ostvold.per@gmail.com, mobil 916 94 130

SVs varamedlemmer til AU:
1) Tirill Sjøvoll, tirill.sjoevoll@gmail.com, mobil 901 18 233

2) Arild Sverstad Haug, arild@.fo.no, mobil 412 75 953

3) Jane Vogt Evensen, janevev@gmail.commobil 932 50 262

Bydelsutvalget har ansvar for planlegging og oppfølging av de desentraliserte kommunale oppgavene, vedtar budsjett og regnskap, oppnevner medlemmer til komiteer, utvalg, råd og styrer, driver planlegging og oppfølging, avgjør saker ifølge delegert myndighet, avgir innstillinger eller fremme forslag til byrådet og bystyret, og fører tilsyn og kontroll med bydelsadministrasjonen og tjenestene som utføres der.

Dette og de neste bildene er hentet fra Grünerløkka SV-aktivist på FB

valgkamp 2017

Grünerløkka SVs representanter i BU-komiteene, styrer og utvalg

Oppvekst- og miljø- og kulturkomiteen (OMK)

Medlem: Tirill Sjøvoll, (komiteleder) tirill.sjoevoll@gmail.com, mobil 901 18 233

1. varamedlem: Jane Vogt Evensen, janevev@gmail.commobil 932 50 262

2. varamedlem: Kristina Brovold Liknes, kristinabrovold@hotmail.com, mobil 936 41 229

3. varamedlem: Per Østvold, ostvold.per@gmail.com, mobil 916 94 130

Komiteens arbeids- og ansvarsområde omfatter oppvekst-, klima- og miljøsaker, kultur, idrett og frivillighet – eksklusiv samferdsel og saker som ligger under plan- og bygningsloven. Komiteen har fullmakt til å fordele kultur- og frivillighetsmidler. Komiteen behandler også søknader om alkoholservering i bydelens parkanlegg.

SVs representant i OMK har i perioden tatt initiativ til og jobbet med Grünerløkka som rasisme-, vold og diskrimineringsfri sone. Dette er et punkt i programmet til Grünerløkka SV, og arbeidet ble satt ordentlig i gang i etterkant av en hendelse i bydelen vår.

SV tok initiativ til en tverrpolitisk markering i Birkelunden og har i høst fulgt opp med å fremme forslag om handlingsplan i OMK. SV har som en del av det fått flertall for at det skal settes ned et råd for mangfold og inkludering i bydelen, på linje med de andre rådene i bydelen.

En annen ting SV har vært opptatt av i perioden har vært å følge opp situasjonen for barn og unge i bydelen, spesielt i området rundt Dælenenga, noe som har vært tidvis krevende. OMK har fulgt opp med blant annet økt felting i området og økt støtte til ungdomsklubbene.

Byutviklingskomiteen (BUK)

Medlem: Arild Sverstad Haug, SV, arild@fo.no, mobil 412 75 953

1. varamedlem: Ingrid Hødnebø, ingrid_hodnebo@hotmail.com, mobil 901 10 698

2. varamedlem: Mikkel Broen, mikkel.broen@gmail.com, 9289918 (fra sept. 2017)

3. varamedlem Tirill Sjøvoll, tirill.sjoevoll@gmail.com, mobil 901 18 233

(Ivar Melby var 2. vara til sept. 2017.)

Komiteen arbeids- og ansvarsområde omfatter plan- og bygningsloven og saker vedrørende samferdsel. Plan- og bygningsloven, i prinsipielle saker som større regulerings- og plansaker. Komiteen fordeler bydelens «Grønne midler».

SVs representant i BUK har i perioden fortsatt vårt engasjement i bygging ved Akerselva. Ved å redusere antall etasjer på bygg som plantegningen har for mange etasjer i henhold til det som er akseptabelt for å bevare gode lys og solforhold langs elven.

Det har også vært behandling av andre byggesaker der SV har vært opptatt av antall etasjer. Her kan nevnes Christian Krogs gate 1- 11 der utbygger ønsket å bygge for høy i forhold til

det som var å anbefale i henhold til solforhold for Vaterlandsparken. SV temte her for å redusere antall etasjer. Dette ble enstemmig vedtatt i komiteen. SV har også vært med på å vedta skatepark for ungdom i Cubaparken.

I denne perioden har SV også vært med på å behandle saker som Høring for strategi for grønne tak og fasader i Oslo kommune, Prinsipplan med handlingsprogram for «Den grønne ringen» (Hovinbyen- Økern og Løren), Innspill om etablering av ladestasjoner for elbil, Plan for sykkelveinettet i bydelen, Folkehelseplan for Bydel Grünerløkka (Med særlig vekt på perspektiver knyttet til trafikk og samferdsel), Utvidelse av ordningen med beboerparkering for hele bydelen. For å nevne noe.

Helse- og sosialkomiteen (HS):

Medlem: Per Østvold, ostvold.per@gmail.com, mobil 916 94 130

1. varamedlem: Mari Arntzen Østvoll, mari.arntzen.ostvoll@gmail.com, mobil 992 44 369

2. varamedlem: Solveig Skaugvoll Foss, solveigsfoss@gmail.com, mobil 412 21 466

3. varamedlem: Arild Sverstad Haug, arild@fo.no, mobil 412 75 953

(Karen Oldervik Golmen var 1. vara til sept. 2017.)

Komiteen arbeids- og ansvarsområde omfatter eldre-, helse-, sosial og sysselsettingsspørsmål. Komiteen har innstillingsmyndighet i salgs- og skjenke-bevillingssaker, behandler klager etter bydelens skjenkeforskrift, skal

behandle og følge opp rapporter fra tilsynsutvalg, og være saksforberedende instans overfor BU bl.a. i policy for utleie av fortau/torg/gatetun. Etter forslag fra komiteen vedtar BU åpningstidene for samtlige serveringssteder i bydelen, med unntak for det sentrumsområdet som er lagt inn under «skjenkeblekkspruten».

SVs representant i HSK har vært særlig opptatt av situasjonen ved sykehjemmene i bydelen. To av sykehjemmene ble bygd på 80-tallet og trenger rehabilitering. Sykehjemsetaten vedtok sommeren 2017 å legge ned Grünerløkka sykehjem.

SV har ved flere anledninger tatt opp forholdene for demente med tvangsvedtak. To av sykehjemmene har egne avdelinger for slike pleiepasienter, men forholdene har ikke vært tilfredsstillende.

Også i denne perioden har skjenkesakene tatt mye tid i OMK. I skjenkepolitikken står SV for en streng åpningstid i boliggatene og en liberal   skjenkepolitikk i de travleste utelivsgatene.

Tilsynsutvalg sykehjem

Grünerløkka sykehjem (nedlagt sommeren 2018), Paulus sykehjem og Lilleborg helsehus fra 2018

Medlem: Gro Standnes (utvalgsleder), gro.standnes@icloud.com, mobil 901 82 040

Varamedlem: Christian Bull, chrbull@gmail,com, mobil 980 74 003

Tilsynsutvalgene fører kontroll og tilsyn med hvordan tjenestene fungerer. De skal rapportere om avvik i tjenesten og påpeke forhold som kan bedres. Tilsynsutvalgene velges av BU for 4 år.

Eldrerådet

Vara: Per Østvold, ostvold.per@gmail.com, mobil 916 94 130.

Driftsstyrer ved bydelens grunnskoler

Driftsstyret ved Grünerløkka skole fra 2018:

Medlem: Runa Næss Thomassen, runa003@osloskolen.no, mobil 900 8 829

2. varamedlem: Jane Vogt Evensen, janevev@gmail.commobil 932 50 262

Driftsstyret ved Lakkegata skole (fra 2018)

2. varamedlem: Tirill Sjøvoll, tirill.sjoevoll@gmail.com, mobil 901 18 233

Driftsstyret ved Frydenberg ungdomsskole fra 2018

Medlem: Kristina Brovold Liknes, kristinabrovold@hotmail.com, mobil 936 41 229

1. varamedlem: Karianne Hansen Heien, karianneheien@hotmail.com, 474 15 706

Driftsstyret ved Sofienberg skole fra 2018

Medlem: Arild Sverstad Haug, arild@.fo.no, mobil 412 75 953

3. varamedlem: Mari Arntsen Østvoll, mari.arntzen.ostvoll@gmail.com, mobil 992 44 369

Det er driftsstyrer ved alle grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæringssenter. Driftsstyrene i grunnskolene representeres av to foreldre, to ansatte og tre eksterne
medlemmer. Bydelsutvalget innstiller og byrådet oppnevner styremedlemmene og varamedlemmene. Driftsstyret oppnevnes for 2 år ad gangen.

Skolemiljøutvalg

Skolemiljøutvalget ved Frydenberg ungdomsskole:

Medlem: Gro Standnes, gro.standnes@chello.no, mobil 901 82 040

Skolemiljøutvalget ved Elvebakken videregående skole

Varamedlem: Marita Holmeset-Varpe, marita.hv@gmail.com, mobil 997 32 213

Skolemiljøutvalget er et rådgivende organ for skolen i arbeidet med skolemiljøet og har ikke vedtakskompetanse. Ordningen er regulert i opplæringsloven § 11-1a og 11-5a. Bydelsutvalget oppnevner en folkevalgt representant med vara for 4 år ad gangen.

Oslo, 31. desember 2018  

Tirill Sjøvoll                              Per Østvold                         Arild Sverstad Haug

Sak 5

Grünerløkka SVs arbeidsplan for 2019

Hovedmål 2019

Være et aktivt lokallag med politisk handlekraft

 • Styret skal jevnlig arrangere «Løkkaråd» om aktuelle politiske tema, minst en gang i måneden.
 • Styret skal samarbeide med de nærliggende lokallagene om å arrangere møter om generelle politiske temaer.
 • Styret bør holde et politisk verksted i løpet av våren der arbeidsåret og valgkampen planlegges, og der vedtatt politikk omgjøres til konkrete forslag eller uttalelser som senere kan sendes til media eller fremmes i fylkeslaget, partiet, bydelen, bystyregruppa eller byrådet.
 • Styret skal holde formelle medlemsmøter ved behov – særlig i tilknytning til viktige politiske og organisatoriske prosesser i partiet – som kan danne grunnlag for politiske vedtak, uttalelser og beslutninger i lokallaget.
 • Grünerløkka SV skal være en trygg arena for medlemmer og aktivister
 • Grünerløkka SV skal prioritere arbeidet i bydelsutvalget (BU) og komiteene i bydelen og styret og bydelsrepresentantene skal jobbe sammen for å få vedtatt politikken gjerne i samarbeid med Ap, MDG og Rødt.
 • Arbeidsutvalget i styret skal delta på møtene i BU-gruppa og styret og gruppa skal ha et tett samarbeid og god kommunikasjon om sakene som behandles i BU.
 • Grünerløkka SV skal ha delta aktivt og engasjert i SVs representantskap, slik at laget bidrar til at representantskapsmøtene blir en viktig politisk og organisatorisk arena i Oslo SV. Møtedeltakelse skal alltid prioriteres høyt.
 • Representantskapsmedlemmene fra Grünerløkka SV bør ha mulighet til å diskutere sakspapirene og forberede seg i forkant av representantskapsmøtene.
 • Grünerløkka SV skal som et av de største lokallagene i Oslo SV være tydelige i våre forventninger og krav til bystyregruppa og byrådet og sikre et godt og konstruktivt samarbeid for å nå våre felles mål.
 • For å gi medlemmene økt innflytelse og følelse av tilhørighet skal Grünerløkka SV ha et hyppig tilbud av medlemsaktiviteter, som Løkkaråd og andre politiske verksted. Styret tar sikte på å arrangere åpne møter to ganger i måneden
 • Grünerløkka SV skal særlig prioritere samarbeid med de andre SV-lagene på østkanten og følge opp politikken fra Østkantkonferansene.
 • Grünerløkka SV skal jobbe aktivt med å bygge allianser med lokale grupper og foreninger i vår egen bydel, kvinne- og feministbevegelsen, miljøbevegelsen, fagbevegelsen, den internasjonale freds- og solidaritetsbevegelsen, frivillige organisasjoner og ikke minst grupper og ressurspersoner fra minoritetsmiljøer.

Være synlig i bydelen og byen

 • Grünerløkka SV skal stille opp på aktuelle arrangementer i bydelen, ha lokale stands og delta i debatter.
 • Grünerløkka SV skal sammen med Oslo SV delta på og markere merkedager som Kvinnedagen 8.mars, Arbeidernes frigjøringsdag 1.mai, Verdens miljødag 5.juni o.l., gjerne med egne, lokale arrangement.
 • Styret skal arrangere aksjoner og demonstrasjoner for saker der det kreves en ekstra innsats.

Planlegge og gjennomføre en solid valgkamp

 • Grünerløkka SV skal velge en egen valgkampgruppe, med en valgkampansvarlig som sammen med valgkampgruppen legger planer for valgkampen.
 • Valgkampgruppen utarbeider en grundig plan for høstens valgkamp i bydelen, i samsvar med Oslo SV og SV sine planer for valgkampen. Denne planen ferdigstilles i god tid før sommeren, slik at laget er klare for å sette i gang valgkampen rett etter sommerferien.
 • Valgkampgruppen legger frem sin plan for styret.
 • Valgkampgruppen skal fram mot valget rekruttere flere valgkampaktivister og engasjere så mange som mulig av lokallagets medlemmer til å bli med i valgkampen. Disse skal få tilbud om skolering før, gjerne i regi av Oslo SV eller partiet for øvrig.
 • Styret skal i løpet av våren gjøre klar valgboden (hengeren), som vil si å endre bodens utrykk gjerne med bilde av topp kandidatene i Oslo og på Grünerløkka.

Sørge for god informasjon om lokallaget

 • Styret skal holde medlemmene våre oppdatere om all aktivitet gjennom jevnlige nyhetsbrev på epost og på Facebook- og nettsiden vår
 • Styret skal oppnevne en egen informasjonsansvarlig som sammen med leder har hovedansvar for informasjons- og kommunikasjonsarbeidet i laget.
 • Styret skal bruke sosiale medier aktivt for å promotere og skape engasjement for laget og alle våre sosiale og politiske arrangementer.
 • Grünerløkka SV skal lage og dele videoer på sosiale medier med aktuelt og relevant politisk innhold, gjerne på ulike språk, for å nå ut til nye potensielle velgere og samarbeidspartnere.
 • Styret skal dele informasjon om alle arrangementer som er aktuelle for våre medlemmer.
 • Grünerløkka SV skal jobbe for å nå ut i media med politikken vår, særlig lokalt i bydelen.

Rekruttere, aktivisere og engasjere medlemmer

 • Alle medlemmer i Grünerløkka SV må bruke enhver anledning til å spørre sympatisører og interesserte om å bli SV-medlemmer, og styret skal alltid sørge for at det gis informasjon om medlemskap på møter eller arrangementer som er åpne for ikke-medlemmer.
 • Styret skal jevnlig dele oppfordringer om å bli SV-medlem på egne sosiale media-kanaler og på nettsiden vår.
 • Styret bør oppnevne en egen medlemsansvarlig som sammen med leder får et særlig ansvar for å følge opp kontakten med medlemmer.
 • Styret skal sørge for at alle nye medlemmer kontaktes og minst får en velkomstmail med relevant informasjon og oppfordring til å bli aktiv i laget.
 • Styret skal lage flere sosiale arrangementer som er lette å delta på også for nye medlemmer, der medlemmene våre kan bli bedre kjent med styret og hverandre.
 • Styret skal legge til rette for at medlemmer med felles politiske interesseområder kan engasjere seg i ulike fora/grupper/nettverk, der de kan være ressurser for laget, utvikle ny politikk og skape engasjement rundt saker som er viktige for Grünerløkka SV.

Sørge for god informasjon om lokallaget

 • Styret skal holde medlemmene våre oppdatere om all aktivitet gjennom jevnlige nyhetsbrev på epost og på Facebook- og nettsiden vår
 • Styret skal oppnevne en egen informasjonsansvarlig som sammen med leder har hovedansvar for informasjons- og kommunikasjonsarbeidet i laget.
 • Styret skal bruke sosiale medier aktivt for å promotere og skape engasjement for laget og alle våre sosiale og politiske arrangementer.
 • Grünerløkka SV skal lage og dele videoer på sosiale medier med aktuelt og relevant politisk innhold, gjerne på ulike språk, for å nå ut til nye potensielle velgere og samarbeidspartnere.
 • Styret skal dele informasjon om alle arrangementer som er aktuelle for våre medlemmer.
 • Grünerløkka SV skal jobbe for å nå ut i media med politikken vår, særlig lokalt i bydelen.

Representasjon i SVs sentrale organer.

 • Styret prioriterer et samarbeid med Oslo SV. Lokallagets leder  deltar på lokallagsledermøter som fylkesstyret innkaller til. Om ikke leder har mulighet for å delta, er det en annen fra styret som deltar.
 • Grünerløkka SV prioriterer å sende to personer til SVs landsmøte. Lokallagene i Oslo er alle sikret en plass til å representere Oslo. Det eller de største lokallagene kan få tilbud om to plasser. Grünerløkka SV tar på seg kostnaden for et delegat dersom lokallaget kun får tildelt en plass. Valgkomiteen innstiller kandidaten og de velges på årsmøtet.

  Sak 6 Regnskap/balanse Grünerløkka SV 2018
BudsjettRegnskap
Inntekter20182017
Renter234045
Lotteri, innsaml6 0372 5002 788
Bidrag8 13820 00011 681
Org i arb livet0
Overf andre partiledd24 06024 00032 470
Inntekter38 25846 54046 984
Kostnader aktivitet
Adm kostnader0-1 000
Parti aktivitet-4 585-33 000-11 659
Valgkamp markedsføring0
Valgkamp andre kostnader0-52 208
Overført andre partiledd0-6 000
Kostnader aktivitet-4 585-34 000-69 867
Kostnader art
Tjenester-4 585-63 867
Overføring andre partiledd0-6 000
Kostnader art-4 585-69 867
Balanse
Inntekter38 25846 54046 984
Kostnader-4 585-34 000-69 867
Årets resultat33 67212 540-22 883
Egenkapital per 31.12.201744 038
Årets resultat33 672
Egenkapital per 31.12.201877 710
KontonavnStartsaldoPosteringer i periodenSluttsaldo
  InnUtBevegelser 
Kasse  0,000,00
8101.24.16083 Brukskonto37 484,7347 072,00-7 863,0539 208,9576 693,68
Fordringer7 582,901 016,40-7 582,90-6 566,501 016,40
Gjeld-1 030,000,001 030,001 030,000,00
Egenkapital44 037,63  33 672,4577 710,08
Grünerløkka, den 08.01.2019
      
Hilde LongvaRonja Gulbrandsen
RevisorKasserer

Kommentar til Grünerløkka SV sitt regnskap 2018


Formen på regnskapet ble endret fra årsmøte i 2017. Dette er ønske fra revisor og økonomisjef i SV. Omleggingen gjør at regnskapet passer med oppsettet på regnskapet til Oslo SV og rapporteringen SV må gjøre til SSB og offentlige myndigheter.

Partiskatt og arrangementer egenbetaling utgjør Bidrag. Kontingentandeler og andre overføringer fra (Oslo) SV utgjør «Overført andre partiledd».

På kostnadssiden inngår Stand/politiske markeringer, arrangementer, årsmøte og Løkkaråd i «Parti aktivitet.» Deltakelse på SVs LM 2017 inngår i «Overført andre partiledd». Valgkamp/kampanjemateriell og valgkampbod inngår i «Valgkamp andre kostnader».

Både inntektene og utgiftene har økt relativt til det som sto i budsjettet. Det er to hovedårsaker til det. For det første har vi fått betydelig flere medlemmer og derfor større kontingentandeler. Dette er veldig gledelig.

Sak 7 – Busjett for Grünerløkka SV 2019
RegnskapRegnskapBudsjett
Inntekter201720182019
Renter452340
Lotteri, innsamling2 7886 0375 000
Bidrag11 6818 13816 000 (I)
Org i arb livet000
Overført andre partiledd32 47024 06025 960 (II)
Inntekter46 98438 25847 000
  
Kostn akt  
Adm kostnader00-1 000
Parti aktivitet-11 659-4 585-9 000 (III)
Valgkamp markedsføring 00-5 000
Valgkamp andre kostnader-52 2080-50 000 (IV)
Overført andre partiledd-6 0000-12 000 (V)
Kostnader aktivitet-69 867-4 585-77 000
  
Balanse  
Inntekter46 98438 25847 000
Kostnader-69 867-4 585-77 000
Årets resultat-22 88333 673-30 000
(I)Partiskatt
(II)Andel medlemskontingent
(III)Årsmøte, medl møter, ol
(IV)Inkl valgkampbod
(V)Delegater SVs LM

Sak 8 – Uttalelser

Sak 9- Program for Grünerløkka SV 2019-2023

Bydelsprogram Grunerløkka SV 2019-2023

Hovedsaker
KOMMER

Valgliste
KOMMER


Grünerløkka SV
– Sosialistisk Venstreparti
Grünerløkka SV er Oslo SVs nest største lokallag med mer enn 350 medlemmer. Vi setter miljø og rettferdighet i sentrum, og jobber for en grønn, trygg og inkluderende bydel.

Lokallaget har flere aktiviteter for medlemmer og interesserte, som åpne møter om aktuelle politiske temaer, debatter, innspillsmøter og sosiale tilstelninger. Velkommen som medlem!

Delta i valget av bydelsutvalget
Oslo er delt inn i 15 bydeler som hver har et eget folkevalgt bydelsutvalg. Bydelsutvalget velges på egne partilister for hver bydel, samtidig som bystyrevalget. SV stiller liste til både bystyret i Oslo, og til bydelsutvalgene.

Bydelsbudsjettet for 2019 er på vel 1,8 milliarder kroner, og Grünerløkka bydel har mer enn 1 100 kommunalt ansatte. Etter at det rødgrønne byrådet har styrket bydelenes økonomi, har Grünerløkka bydel enda flere muligheter til å sette i gang tiltak som gjør bydelen vår mangfoldig og god å bo i, med velferdstilbud til alle.

Bydelen har det kommunale ansvaret for helse- og sosialomsorg, barnehager, barnevern, kommunale kultur- og ungdomstiltak, fritidsaktiviteter for barneskoletrinnet, forvaltning av lokale parker, økonomisk bostøtte og TT-ordningen.

Med omtanke for mangfoldet
Grünerløkka bydel strekker seg fra sentrumsnære Vaterlands bro i sør til Sinsenkrysset i nord, og fra Maridalsveien i vest til Økern i øst. Bydelen har passert 60 000 innbyggere, og er dermed størst i Oslo. Om Grünerløkka var en kommune, ville den vært blant de største i hele Norge, målt i antall innbyggere.

Bydelen har en egen visjon: «Bydel Grünerløkka – med omtanke for mangfoldet». Dette peker på at bydelen er et mangfoldig og spennende sted å bo, med et rikt forenings- og kulturliv, og med mange kafeer og restauranter. Akerselva miljøpark og de mange parkene bidrar til et myldrende uteliv. Historisk har bydelen vært en arbeiderbydel knyttet til industrien langs Akerselva, men også håndverkere, kunstnere og næringsdrivende slo seg ned i området.

I dag har bydelen mange innbyggere med opprinnelse fra andre steder av verden. Vi har mange unge, og stadig flere barnefamilier. Dette mangfoldet bidrar til å berike Grünerløkka-kulturen. Nå vokser nye store boligområder fram på Løren og Hasle. Dette krever økt innsats fra bydelen på alle velferdsområder, og for Grünerløkka SV er det viktig å fremme det grønne, trygge og inkluderende også her.

Grønnplanlegging

Menneskeheten får omfattende utfordringer i årene som kommer når det gjelder å løse dagens og morgendagens miljøproblemer. Først og fremst må vi begrense de menneskeskapte klimaendringene. Disse vil kunne gjøre uopprettelige skader på mennesker og natur, og de vil forsterke den urettferdige fordelingen mellom den fattige og rike delen av verden.

Vi må ta vare på mangfoldet i naturen fordi det er livsgrunnlaget vårt, og fordi det har en verdi i seg selv. Miljø- og klimakampen må også føres i lokalpolitikken.

Grønn transport
For å skape en grønn by og en grønn bydel, er transport- og samferdselspolitikken avgjørende. Kollektivtilbudet må styrkes, og man må legge forholdene enda bedre til rette for myke trafikanter og syklister.

Grünerløkka SV vil

 • sette gående, rullestolbrukere og syklister først
 • utvide fortauene på steder i bydelen der det trengs for å bedre framkommeligheten for gående, barnevogner og rullestolbrukere.
 • lage flere veistrekk med lav fartsgrense og fartsdumper, og flere fotgjengerfelter – især i nærheten av skoler og barnehager.
 • lage flere fotgjengeroverganger og utvidede fortauer langs Grenseveien og Økernveien. Omdann krysset Økernveien/Grenseveien til en beplanta plass med rundkjøring og permanent forrang til fotgjengere – jfr. Carl Berners plass.
 • sette gående, rullestolbrukere og syklister først
 • utvide fortauene på steder i bydelen der det trengs for å bedre framkommeligheten for gående, barnevogner og rullestolbrukere.
 • lage flere veistrekk med lav fartsgrense og fartsdumper, og flere fotgjengerfelter – især i nærheten av skoler og barnehager.
 • lage flere fotgjengeroverganger og utvidede fortauer langs Grenseveien og Økernveien. Omdann krysset Økernveien/Grenseveien til en beplanta plass med rundkjøring og permanent forrang til fotgjengere – jfr. Carl Berners plass.
 • Løren stasjon må oppgraderes slik at den blir universelt utformet og tilgjengelig for alle

Grønne nabolag

Bydelens parker og Akerselva er viktige rekreasjonsområder i bydelen. Disse skal bevares, oppgraderes og være trygge. Det er mye boligutbygging i østre del av bydelen, og dermed økt behov for grøntarealer.

Grünerløkka SV vil

 • arbeide for at området Botanisk Hage—Tøyenparken—Ola Narr-skogen—Solhaug (“Hasleparken”) blir et sammenhengende parkdrag med gode forbindelseslinjer for myke trafikanter og syklister.
 • skjerme alle grønne lunger i bydelens del av «Hovinbyen» for utbygging. Sikre at det blir laget flere parkområder slik at det ikke blir for mye press på de grøntområdene som allerede finnes.
 • etablere ett eller flere parkområder i bydelen som «urbane stjerneparker» der det ikke skal være belysning. Bydelens innbyggere skal kunne oppsøke disse områdene for å nyte nattehimmelen med mindre lysforurensing enn det er mulig andre steder i byen. Solhaug/Hasleparken skal vurderes i så henseende.
 • ikke ta i bruk parker og grøntområder til barnehagebygg
 • ha flere funksjonelle, enkle og vedlikeholdsfrie treningsapparater i parkene
 • ha flere griller, lekeapparater, sjakk- og bordtennisbord og volleyballbaner, samt etablere en skatepark i bydelen
 • arbeide for nattbelyste turstier som forbinder grøntområder i Hovinbyen.
 • energieffektiv belysning av trær i parkene og langs Akerselva
 • utvikle Akerselva Miljøpark som rekreasjonsområde for byens befolkning
 • ikke bygge innenfor 20-meterssonen langs Akerselva.
 • arbeide for at når det bygges ut i nærheten av små parker og gamle trehusområder, skal nybyggenes høyde trappes ned sterkt der de møter parkene og trehusbebyggelsen.
 • utvikle Tøyenområdet med nytt badeland, vitensenter og friluftscene
 • legge til rette for flere parsellhager, grønne tak, skolehager og kolonihager for produksjon av frukt, bær og grønnsaker, og for å opprettholde bestanden av viktig insekter.

Grønne bygg og grønn energi

Grünerløkka trenger energieffektivisering i bydelens mange nye og gamle bygg. Oslos politikere må stille sterke miljøkrav til nybygging i bydelen, og sikre at det tas grep for at gamle bygg heves i standard for å bli mer klimavennlige.

Grünerløkka SV vil

 • stimulere til bruk av grønne energikilder
 • øke satsingen på vannbåren varme som produseres av energieffektive og klimavennlige energikilder, som varmepumper, luft og grunnvarme
 • arbeide for utbygging av fjernvarme i bydelen for å redusere bruken av elektrisitet og olje som oppvarmingskilder i bygg
 • at bydelens egne bygg, samt gatebelysningen, skal holde høy energimerking
 • sørge for et godt inneklima i alle bygg som bydelen har ansvar for
 • arbeide for at det opprettes et kompetanse- og forskningssenter i Oslo for vern og rehabilitering av eldre bygårder til mer energivennlige bygg
 • innføre krav om miljøsertifisering av alle nye bygg

Grünerløkka for alle

SV er et sosialistisk, feministisk og antirasistisk parti. Vår visjon er at Grünerløkka skal være en bydel med like muligheter og rom for alle. Vi ønsker oss en rasisme-, volds og diskrimineringsfri sone. Grünerløkka skal være for alle.

Et inkluderende og trygt Grünerløkka med like muligheter
SV er opptatt av å finne løsninger som gjør at alle kjenner seg som en del av fellesskapet uavhengig av etnisitet, klasse, kjønn eller sosial gruppe.

Mange innvandrerkvinner som kommer til Norge, har vansker med å lære seg norsk og komme seg over i lønnet arbeid. Grünerløkka SV ønsker flere målrettede lavterskeltilbud for norskopplæring og som tar sikte på å føre fram til fullføring av grunnskole og videregående skole.

Mange, særlig jenter, føler seg utrygge når de ferdes på Grünerløkka kveldstid. SV vil jobbe for mer og bedre belysning i områdene rundt Akerselva og bydelens parker, samt etablere flere Natteravn-ordninger og tilsvarende for å gjøre bydelen til et tryggere sted å ferdes for beboerne på kvelds- og nattetid.

Grünerløkka SV ønsker ikke en bydel hvor mennesker må bo eller campe i parker offentlige uteområder. Alle skal ha verdige bo- og sanitærforhold i Oslo.

Grünerløkka SV vil:

 • videreutvikle og styrke bydelens arbeidsrettede tiltak for ungdom og minoritetsbefolkning, slik som”Drømmeukene”
 • gjøre det mulig for innvandrerkvinner med lav utdannelse å komme ut i arbeid gjennom å styrke lese- og skriveferdigheter, tilby lavterskel- og yrkestilpasset norskopplæring, samt etablere støtteordninger for fullføring av grunn- og videregående skole
 • sikre gratis halvdagsplass i barnehagen for alle bydelens barn
 • sikre at Grünerløkka bydel er en mangfoldig arbeidsplass. Grünerløkka SV vil jobbe for ordninger i rekrutteringsprosessene som sikrer bedre mangfold blant bydelens ansatte
 • sikre og videreutvikle bydelens tilbud til samiske barn og ungdom

Grünerløkka som rasisme-, volds- og diskrimineringsfri sone
SV mener Grünerløkka må ta mål av seg til å bli en enda mer inkluderende bydel. SV vil markere Grünerløkka bydel som en”rasisme-, volds-, og diskrimineringsfri sone” i Oslo. Ulike minoritetsgrupper møter ofte fordommer og manglende kunnskap i møte med private og offentlige institusjoner og i arbeidslivet. Grünerløkka SV ønsker en bydel som er åpen, inkluderende og trygg for alle.

Vi vil jobbe systematisk for at ingen i bydel Grünerløkka skal oppleve vold, diskriminering eller rasisme på bakgrunn av sin etnisitet, klasse, kjønn, sosial gruppe, funksjonsnivå, livssyn eller seksuelle orientering.

Grünerløkka SV vil

 • følge opp bydelsplanen for å gjøre bydel Grünerløkka til en rasisme-, volds-, og diskrimineringsfri sone. Dette skal synliggjøres visuelt over hele bydelen
 • arbeide for kompetanseheving for bydelens kommunale og private ansatte for å sikre at alle diskriminerte grupper både etniske og seksuelle minoriteter møtes med kunnskap, toleranse, respekt og åpenhet. Alle bydelsinstitusjoner skal følge målrettede tiltak for dette
 • at bydelen som arbeidsgiver skal stå for et arbeidsmiljø uten fordommer og diskriminering
 • utvide åpningstidene på bydelens helsestasjon for ungdom
 • Større satsning på universell utforming i Bydel Grunerløkka.
 • arrangere en gratis ”Grünerløkka for alle!”-festival

SV vil utjevne forskjeller

Oslo er preget av store forskjeller mellom øst og vest. De rikeste og de mest privilegerte bor på vestkanten. Mens Grünerløkka sammen med bydelene Gamle Oslo og Sagene utgjør Oslo indre øst. Folkehelseundersøkelser viser at Oslo indre øst har flest uførepensjonister, arbeidsledige, sosialhjelpsmottakere, lavest levealder og dårligst tannhelse blant 5-åringer. Østkanten har flest fattige barnefamilier, og forskjellen i forventet levealder for menn fra Grünerløkka og Vestre Aker er 8 år.

De store sosiale forskjellene i Oslo kan bare utjevnes ved at bystyret bevilger penger og satser på østkanten. Vi trenger økte bevilgninger til barnehagene, bedre språkopplæring, bedre oppfølging av ungdom som ikke fullfører videregående skole, mer hjelp til arbeidsledige som trenger jobb. Vi trenger mer, ikke mindre velferd! Et fortsatt rødgrønt flertall i Oslo vil utjevne forskjellene mellom øst og vest.

Grünerløkka SV vil:

 • ha en bydel fri for retusjert reklame
 • jobbe for universell utforming og sikre at alle, uansett funksjonsnedsetting, skal kunne bevege seg rundt i bydelen

Barn og unge

En god oppvekst varer livet ut. Derfor er det viktig for Grünerløkka SV at barn og unge skal bli tatt best mulig vare på, både når de er i barnehagen eller på skolen, og på fritida.

Barnehager
Mange nok og nære nok barnehageplasser gjør hverdagen med småbarn lettere. En usikkerhet for flere barn er at det stadig kommer nye ansikter fra dyre bemanningsbyråer inn i barnehagen. Å drifte barnehagene er en offentlig oppgave, og det burde også gjelde vikarene.

Grünerløkka SV vil

 • styrke bemanningen i bydelens barnehager, med fulle og faste stillinger som hovedregel
 • at Grünerløkka blir forsøksbydel i Oslo kommunes pilotprosjekt om vikarpool av fast ansatte barnehagevikarer
 • sikre og videreutvikle bydelens tilbud til samiske barn og ungdom. Bydel Grünerløkka har i dag den eneste samiske barnehagen på hele Østlandet, beliggende i Tøyenparken

Aktivitetsskolen
Gode skoler, også før og etter skoletid, er en forutsetning for at barn og unge skal få trygge oppvekstsvilkår. SV er storfornøyde med at barn i bydelen nå har gratis deltidsplass i aktivitetsskolen (AKS), så alle får være med på lek og læring. Samtidig arbeider Grünerløkka SV for å utvikle nye tiltak som bedrer oppvekstsvilkår og utdanningsmuligheter.

Grünerløkka SV vil

 • i samarbeid med Oslo SV arbeide for at Aktivitetsskolen får mulighet til å tilby enda flere gratis deltagelse
 • at aktivitetsskolen skal samarbeide med Oslo musikk- og kulturskole, bibliotek, idrettslag og andre frivillige organisasjoner for å øke kvaliteten på tilbudet

Skoler
Fellesskolen er et av samfunnets aller viktigste demokratiske institusjoner og har vært avgjørende for sosial utjevning og integrering i det norske samfunnet. Skolen skal fortsatt være arenaen for å gjøre den enkelte til deltagere i demokratiet vårt.

For mange av bydelens unge fullfører ikke videregående opplæring. Dette er en stor utfordring som bare kan løses ved bedre språkopplæring, bedre oppfølging i skolen, bedre tilbud om yrkesopplæring og flere lærlingeplasser.

Ved Frydenberg ungdomsskole er det i samarbeid med bydel Grünerløkka etablert et tverrfaglig team som består av sosiallærer, skolehelsesøster, ungdomsarbeidere fra Sinsen kulturhus og Gateteamet. Teamet har ansvar for miljøarbeid og aktivitetstilbud på skolen og kan tilby oppfølging av enkeltelever. Bydelen driver i tillegg skolekantina med billig mat. Dette bidrar til et bedre og tryggere skolemiljø. Grünerløkka SV har sikret økonomien til dette viktige prosjektet gjennom forrige periode, og vil fortsette med det,

Grünerløkka SV vil

 • støtte Frydenberg-modellen, og innføre den på flere skoler
 • ha mer penger til NAVs ungdomstiltak, slik som Drømmeukene som skal motivere ungdom til å fullføre videregående opplæring eller finne seg en plass i arbeidslivet
 • i samarbeid med fagforeningene og arbeidsgiverne i bydelen arbeide for at offentlige virksomheter og private bedrifter skal etablere lærlingeplasser

Fritidstilbud
SV Grünerløkka støtter det viktige arbeidet som gjøres i bydelens fire fritidsklubber: X-Ray ungdomskulturhus, Dragen juniorklubb, Sinsen Kulturhus og Hasle Aktivitetsklubb. Behovet for ungdomsklubber er stort i en folketett og voksende bydel.

Grünerløkka SV vil

 • arbeide for at det blir etablert flere fritidsklubber for barn og unge i bydelen
 • støtte opp om det frivillige organisasjonslivet. Bydelen må fortsatt prioritere å gi tilskudd til frivillige organisasjoner, på til sammen minst 1 million i året
 • bygge ny flerbrukshall på Dælenenga

Kultur og opplevelser

Grünerløkka er en viktig kulturbydel i Oslo. I bydelen ligger institusjoner som Kunsthøgskolen, Arkitekthøgskolen, Vulkan, Dansens Hus, Blå, DogA, Brenneriveien Kulturmarked, Parkteateret, Syng, Arthouse, Peer Gynt-parken, Schous Kulturbryggeri, Black Box Teater, Kulturkirken Jakob, tilbud for samisk ungdom på Riksscenen, og mye mer.

Grünerløkka SV ønsker å videreutvikle det kulturelle mangfoldet i bydelen til berikelse for alle. Vi vil ha et kulturliv som er mindre styrt av kommersielle interesser. Vi må ha rom både for smale særinteresser og brede populærkulturelle tilbud. Bydelens bibliotek har lange tradisjoner for å være et åpent og godt kulturtilbud for hele befolkningen, spesielt nå som biblioteket på Schous blir universelt utformet, også i andre etasje. Bibliotekets virksomhet må utvides, ikke innsnevres.

Grünerløkka SV vil

 • støtte opp om kulturlivet i bydelen
 • bygge ut kulturskoletilbudet og øke bevilgningene til Oslo musikk- og kulturskole
 • slå ring om lokalbibliotekene
 • videreutvikle barne- og ungdomsklubbene, og styrke deres økonomi

Helse og omsorg

KOMMER

Et aktivt nærings- og uteliv

Grünerløkka er en spesiell bydel med en kombinasjon av et rikt restaurant- og uteliv, og mange kontorarbeidsplasser. For Grünerløkka SV er det viktig å legge forholdene til rette for at også kultur- og håndverksbedrifter, samt små spesialbutikker får muligheten til å etablere seg og overleve i bydelen. Det rike mangfoldet i bydelen må beholdes.

I skjenkepolitikken står Grünerløkka SV for en streng åpningstid i boliggatene og en liberal skjenkepolitikk i de travleste utelivsgatene. For Grünerløkka SV har det vært viktig å bidra til mer ferdsel og uteliv og større trygghet langs Akerselva. Men når den liberale skjenkepolitikken kolliderer med folks behov for nattero, skal natteroen ha forrang.

Grünerløkka SV vil

 • støtte og samarbeide med Grünerløkka kultur- og næringsforening som har som mål å sikre en levende, mangfoldig og kulturrik bydel
 • sørge for å bevare det lokale handlingsrommet i skjenkepolitikken
 • arbeide for en balansert skjenkepolitikk som ivaretar folks behov for nattero samtidig som næringslivet får gode vilkår og bydelen kan utvikles videre
 • støtte og videreutvikle næringslivet og utelivet i hele bydel Grünerløkka
 • ved utdeling av skjenkebevilling skal det legges til rette for og tilstrebes universell utforming
 • oppfordre og legge til rette for at arbeidsgivere i bydelen blir sertifisert som “sykkelvennlige” av Syklistenes Landsforening

Sak 10 Vedtekter

Vedtekter for Grünerløkka SV

§1 Grünerløkka Sosialistisk Venstreparti (Grünerløkka SV) er et lokallag under Oslo SV. Grünerløkka SV er underlagt SVs sentrale vedtekter samt Oslo SVs tilleggsvedtekter.

§2 Årsmøtet

§2-1 Grünerløkka SVs høyeste myndighet er årsmøtet. Årsmøtet avholdes innen utgangen av februar måned hvert år.

§2-2 Innkalling til årsmøtet sendes skriftlig, per post eller elektronisk, til lokallagets medlemmer og Grünerløkka SU senest tre uker før årsmøtet skal avholdes. Saksliste og forslag sendes skriftlig per post eller elektronisk senest to uker før årsmøtet.

§2-3 Årsmøte skal behandle årsberetning, SVs gruppe i bydelsutvalgets sin årsberetning, revidert regnskap med revisorrapport, budsjett, aktivitetsplan for det neste året, eventuelle vedteksendringer, valg og inkommende forslag. I lokalvalgsår skal årsmøtet i tillegg behandle SVs valgprogram og valgliste for bydelen.

§ 2-4 Alle medlemmer av Grünerløkka SV har stemme-, tale- og forslagsrett på årsmøtet. Styrets medlemmer har ikke stemmerett i avstemninger om beretning og regnskap. Bydelsutvalggruppas medlemmer har ikke stemmerett i avstemninger som gjelder bydelsutvalggruppas beretning.

Medlemmer av Grünerløkka SU har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.

§2-5 Forslag som ønskes tatt opp til behandling på årsmøtet, må være styret i hende senest innen klokken 15.00 to uker før årsmøtet.

§2-6 Årsmøtet innstiller overfor Oslo SV på Grünerløkka SVs delegater på SVs landsmøte, samt vararepresentanter.

§2-7 Årsmøtet kan vedta oppretting av utvalg etter behov og velger leder for hvert av disse utvalgene.

§3 Styret

§3-1 Styret er lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal minimum bestå av leder, nestleder, kasserer, sekretær og styremedlem(mer) samt varamedlemmer. Det skal etterstrebes å ha en representant fra SU i styret. Årsmøtet kan også etablere et arbeidsutvalg. Styret har den daglige ledelsen av lokallagets arbeid og skal virke som et koordinerende organ for å styrke lokallagets virksomhet.

§4 Valgkomité

§4-1 Valgkomiteen skal innstille kandidater til leder, nestleder, kasserer, sekretær og styremedlem(mer), samt varamedlemmer og revisor. De skal videre innstille på representanter og vararepresentanter til representantskapet og årsmøtet til Oslo SV. I tillegg innstiller valgkomiteen på arbeidsutvalg.

§4-2 Valgkomiteen velges av årsmøtet, etter innstilling fra styret i Grünerløkka SV.

§5 Avstemninger

§5-1 Alle avstemninger avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet tas saken opp til omvotering. Ved fortsatt stemmelikhet, har forslaget falt.

§5-2 Det avholdes skriftlig avstemming i valgene a noen forlanger det. Hvis to eller fleire personer oppnår like mange stemmer, avholdes ny avstemning. Hvis det fremdeles er stemmelikhet mellom flere personer, avgjøres valget ved loddtrekning.

§6 Ekstraordinært årsmøte

§6-1 Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis flertallet i styret eller 1/5 av medlemmene forlanger det.

§6-2 Alle som kan delta på det ordinære årsmøtet, kan også delta på det ekstraordinære årsmøtet, og det innkalles med samme frist. Innkallingen skal minst være vedlagt begrunnelsen for å avholde ekstraordinært årsmøte, saksliste og forslag til vedtak.

§7 Medlemsmøter

§7-1 Medlemsmøter innkalles av styret, med minst 7 dagers varsel.

§8 Tillitsverv

§8-1 Grünerløkka SVs kandidater til politiske verv er til enhver tid bundet av partiets program.

§9 Vedtektsendringer

§9-1 Disse vedtektene kan endres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall og trer i kraft etter møtets bestemmelser. Forslag til vedtektsendring må være innkommet styret senest to uker før årsmøtet. Forslag til vedtektsendringer sendes ut sammen med andreinnkallingen til årsmøtet og føres opp som egen sak på sakslista.

§10 Oppløsning

§10-1 Hvis styret i Grünerløkka SV mener at laget bør oppløses, informerer styrets leder Oslo SV. Saken legges fram for årsmøtet i Grünerløkka SV, som fatter endelig vedtak med 2/3 flertall.

§10-2 Dersom laget opphører, skal lagets arkiver tilbys Oslo SV, Arbeiderbevegelsens arkiv og Riksarkivet i nevnte rekkefølge. Hvis ingen av disse instanser er interessert i å overta arkivet og heller ikke foreslår andre instanser som er interessert, skal arkivet makuleres av styrelederen og sekretæren i fellesskap.

§10-3 Dersom laget opphører, skal lagets eiendeler og kasse tilbys Oslo SV og SV i nevnte rekkefølge.

Sak 11 – Valg

Innstilling fra valgkomiteen til Grünerløkka SV 2019

Valgkomiteen har bestått av: Adolf Larsen (leder), Ingrid Hødnebø (medlem), Gro Standnes (medlem) og Carl Morten Amundsen (medlem)

Innstilling fra valgkomiteen årsmøtet Grünerløkka SV 2019

Styret 2019

Mari Østvoll, leder

Kristian Myhre, nestleder

Ronja Gulbrandsen, kasserer

Tomas Ulriksen, sekretær

Ingrid Wergeland

Lise Leroy Wilhelmsen

Omar Samy Gamal

Gunvald Ims

Simon Frizman Laamiri

Vararepresentanter

Mikkel Berg Nordli

Sissel Eidhammer

Aden Hussein Youssuf

Representantskap

Arild Svarstad Haug

Jane Vogt Evensen

Mari Østvoll

Lise Leroy Wilhelmsen

Tomas Ulriksen

Ronja Gulbrandsen

Kristian Myhre

Omar Samy Gamal

Gunvald Ims

Ingrid Wergeland

Simon Fritzman Laamiri

Vara

Ingrid Hødnebø

Eirik Lindeberg

Kristina Brovold Liknes

Adolf Larsen

Jorid Martinsen

Mikkel Broen

Bjørg Ofstad

Knut Øygard

Sissel Eidhammer

Aden Hussein Youssuf

Karianne Hansen Heien

_________________________________________________________________________________

Årsmøtedelegater: (21)

Arild Svarstad Haug

Jane Vogt Evensen

Mari Østvoll

Lise Leroy Wilhelmsen

Tomas Ulriksen

Ronja Gulbrandsen

Kristian Myhre

Omar Samy Gamal

Gunvald Ims

Ingrid Wergeland

Simon Fritzman Laamiri

Ingrid Hødnebø

Eirik Lindeberg

Kristina Brovold Liknes

Adolf Larsen

Jorid Martinsen

Mikkel Broen

Bjørg Ofstad

Knut Øygard

Sissel Eidhammer

Karianne Hansen Heien

Vara:

Ida Karlsen

Aden Hussein Youssuf

Vedis Vik

Innstilling til årsmøte i Oslo SV

Landsmøtedelegater

 1. delegat: Mari Østvoll, vara Jane Vogt Evensen
 2. delegat: Arild Svarstad Haug, vara Kristian Myhre

Valgkoiteens forslag til SV-liste ved valget 2019 til bydelsutvalg.

Valgkomiteen sammensetning:  Adolf Larsen, Carl Morten Amundsen, Ingrid Hødnebø, Gro Standnes

Valgkomiteen har delt innstilling når det gjelder antall kumulerte plasser:

Adolf Larsen og Gro Standnes foreslår 3 kumulerte plasser

Carl Morten Amundsen og Ingrid Hødnebø foreslår 2 kumulerte plasser.

Alle andre forslag er vedtatt enstemmig.

Navnene er supplert med alder og postadresse

1. Arild Sverstad Haug, 47, 0558

kumulert plass

2. Jane Vogt Evensen, 36, 0552

kumulert plass

3. Per Østvold, 69, 0551

delt innstilling:

Adolf Larsen og Gro Standnes foreslår kumulert plass

Ingrid Hødnebø og Carl Morten Amundsen foreslår ukumulert plass

4. Ingrid Wergeland, 39, 0565

5. Kristian Myhre, 27, 0553

6. Jorid Martinsen, 32, 0563

7. Eirik Lindebjerg, 31, 0556

8. Kristina Brovold Liknes, 39, 0575

9. Simon Fritzman Laamiri, 23, 0554

10. Lise Leroy Wilhelmsen, 27, 0662

11. Lene Furuli, 47, 0562

12. Aden Hussein Yussuf, 39, 0585

13. Mari Østvoll, 31, 0564

14. Bjørg Ofstad, 71, 0571

15. Anders Gåre Søraunet, 32, 0565

16. Karianne Hansen Heien, 38, 0575

17. Mikkel Broen, 38, 0556

18. Gro Standnes, 74, 0555

19. Adolf Larsen, 67, 0556

20. Ingrid Hødnebø, 34, 0559

21. Carl Morten Amundsen, 57, 0561

Valgkomiteen

Ingrid Hødnebø, Gro Standnes, Carl Morten Amundsen, Adolf Larsen

Styret

Innstilling til ny valgkomitee

Styret innstillier føgende til ny valgkomitee:

Kristina Brovold Liknes, Heikki Eidsvoll Holmås, Gro Standnes og Carl Morten Amundsen

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter