open menu

SV, Ap, Sp og Frp enig om krisepakke og importsmitte

Mandag kveld var det klart at opposisjonen på Stortinget var enig om et tjuetalls forslag for å gi trygge rammer rundt inntekten til blant annet permitterte, bedrifter og studenter. I tillegg er opposisjonen enige om en rekke tiltak for å hindre importsmitte.

– Vi har heldigvis, selv om regjeringen ikke ville, fått til en enighet som sørger for at flere får tryggere inntekt og at flere bedrifter kan komme gjennom krisen, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski.

Blant forslagene det er flertall for er forlenging av permitteringsordningen, og andre støtteordninger til selvstendig næringsdrivende og bedrifter, samt støtte til studenter.

– SV mener det er viktig å sikre dagpenger til lavtlønte, forlenge AAP-perioden, øke bostøtten og stille krav til bedrifter som mottar støtte, men det vil dessverre ikke Frp være med på, sier Kaski.

Derfor vil SV fremme flere forslag sammen med Ap og Sp, som har en sterkere sosial profil, og fremme noen forslag som de andre partiene ikke støttet.

Blant annet fremmed de rødgrønne forslag om permitterte må få feriepenger og AAP. Og Ap og SV fremmer forslag om krav til bedrifter som mottar krisestøtte om null oppsigelse og utbytte.  

– For SV er det aller viktigste å sørge for at folk har penger til å betale regningene, mat på bordet og en jobb å gå til. Denne enigheten bidrar til det, sier Kaski, og fortsetter:

– Krisen har vist at regjeringen ikke tar nok hensyn til vanlige folk, og hvordan de rammes av krisen, derfor måtte stortinget ta grep.

Opposisjonen er også enig om en rekke forslag for å hindre importsmitte. Blant annet er SV svært fornøyd med å ha fått med flertallet på at regjeringen må innføre strenge reaksjoner mot arbeidsgivere som gjennom sin virksomhet bryter karanteneregler ved import av arbeidskraft.  

De økonomiske tiltakene:

Forslagene SV, Ap, Sp og Frp er enige om:

1. «Stortinget ber regjeringen utvide permitteringsperioden til 01.10.2021»

2. «Stortinget ber regjeringen forlenge forhøyet sats på dagpenger, 80 % av dagpengegrunnlag opp til 3G, til 01.10.2021»

3. «Stortinget ber regjeringen vurdere å utsette arbeidsgiverperiode 2 til 1. juli 2021»

4. «Stortinget ber regjeringen oppheve ventetid på tre dager for å motta dagpenger til 01.10.2021»

5. «Stortinget ber regjeringen forlenge maksimal periode for mottak av dagpenger til 01.10.2021, også for de tilfeller som gikk ut over maksimal periode fra 1. november til datoen endringen er implementert»

6. «Stortinget ber regjeringen forlenge ordningen med inntektssikring for selvstendig næringsdrivende og frilansere til 01.10.21 med sammenligningsgrunnlag 2019»

7. «Stortinget ber regjeringen forlenge ordningen med inntektssikring for lærlinger (også for nye tilfeller) fram til 01.10.2021»

8. «Stortinget ber regjeringen forlenge midlertidige regler for sykepenger til arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende til 01.07.2021»

9. «Stortinget ber regjeringen videreføre veilederen om avhending av bolig eller andre eiendeler for å få innvilget sosialhjelp til 01.10.2021»

10. «Stortinget ber regjeringen raskest mulig opprette en krisestøtteordning for studenter som har opplevd inntektstap grunnet koronapandemien i vårsemesteret 2021. Ordningen skal være mer tilgjengelig og ha en høyere stipendandel enn ordningen våren 2020 og ta utgangspunkt fra en ramme hvor stipendene utgjør 1 mrd. kroner»

11. «Stortinget ber regjeringen sørge for at delvis permitterte drosjesjåfører må på meldekort kunne registrere den tid man faktisk har hatt kjøring, ikke all ventetid mellom oppdrag»

12. «Stortinget ber regjeringen styrke mulighetene for at bedriftsintern opplæring kan bli et reelt alternativ til permitteringer, også for store industribedrifter».

13. «Stortinget ber regjeringen i tiltakspakken som er varslet i januar fremme forslag om en pakke på minimum 1 mrd. med forsterkede arbeidsretta tiltaksplasser for arbeidsledige og permitterte, økte ressurser til oppfølging og veiledning av permitterte og arbeidsledige, samt styrking av midlene til bedriftsintern opplæring og partsstyrte kompetansetilbud»

14. «Stortinget ber regjeringen i samarbeid med partene i arbeidslivet, senest i løpet av februar, fremme forslag om en ny modell for lønnsstøtte slik at folk kan holdes i jobb fremfor å være permittert»

15. «Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å forlenge den generelle kompensasjonsordningen fram til 1. juli 2021 med kompensasjonsgrad på 85%»

16. «Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å inkludere myndighetspålagt vedlikehold og tilsyn i kompensasjonsordningen for faste utgifter»

17. «Stortinget ber regjeringen foreslå tilpasninger i støtteordningene som bidrar til at bedrifter med egne ansatte/som eier egne driftsmidler likebehandles med bedrifter som leier personell/leaser utstyr»

18. «Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å videreføre og styrke ordningen med å tilføre midler til kommuner med arbeidsledighet over landsgjennomsnittet slik som ble gjort i nysalderingen av statsbudsjett 2020. Denne ordningen skal særlig komme bedrifter som er rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak eller nedstengninger til gode»

19. «Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å styrke omstillingsordningen som går via Innovasjon Norge til reiseliv, eventbransjen, serveringsbransjen og andre bransjer som rammes hardt av smitteverntiltakene, innenfor en ramme på 1 mrd.»

20. «Stortinget ber regjeringen sikre at støtteordningen for publikumsåpne arrangement videreføres fram til 1. juli 2021, og at grensen for størrelse på arrangement reduseres og tilpasses smittevernbegrensning»

21. «Stortinget ber regjeringen opprette en søknadsbasert tilskuddsordning (ventilordning) for bedrifter som ikke i tilstrekkelig grad omfattes av eller faller utenfor den generelle kompensasjonsordningen»

22. «Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å utsette krav om innbetaling av mva., arbeidsgiveravgift og forskuddsskatt til 1. juli 2021».

På vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti:

«Stortinget ber regjeringen gjeninnføre og forlenge ordningen med lavere inntektsvilkår for å motta dagpenger (0,75G de siste 12 månedene eller 2,25G de siste 36 månedene) for nye tilfeller så lenge krisen varer, nå til 01.10.2021» 

«Stortinget ber regjeringen gjeninnføre regelen om forlenget periode for mottak av arbeidsavklaringspenger som arbeidssøker så lenge krisen varer, nå frem til 01.10.2021» 

 «Stortinget ber regjeringen sørge for at mottakere av den tidsavgrensede ytelsen arbeidsavklaringspenger, får forlenget perioden sin slik at manglende avklaring i forbindelse med pandemien ikke fører til at kvoten på tre år avkortes for mottakerne» 

«Stortinget ber regjeringen i tiltakspakken som er varslet i januar fremme forslag om å øke bevilgningene til bostøtte for å midlertidig øke inntektsgrensen i bostøtteordningen til 01.10.2021 tilsvarende ordningen i «kriseforliket» for 2020»  

 «Stortinget ber regjeringen gjeninnføre ferietillegget på dagpenger med virkning f.o.m. 01.01.2020 slik at dagpenger opptjent i 2020 gir rett til ferietillegg i 2021 etter reglene som gjaldt før 2015» 

«Stortinget ber regjeringen sørge for at statlig eide selskaper som gårdeier bidrar til at kriserammede virksomheter kommer igjennom krisa, blant annet ved å frafalle krav om minimumsleie og annen reduksjon i husleie som monner.» 

«Stortinget ber regjeringen kartlegge utviklingen av bedrifters og næringsdrivendes husleie siden 12. mars 2020, og hvorvidt utleiere har redusert leien til bedrifter og næringsdrivende som har opplevd omsetningsnedgang som følge av koronapandemien» 

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med tiltakspakken som skal legges frem 29. januar, fremme forslag om en omsetningsbasert tilskuddsordning for virksomheter som er svært hardt rammet av koronapandemien. Utbetalinger skal ha et tak slik at små bedrifter prioriteres» 

«Stortinget ber regjeringen stille krav i kompensasjonsordningene om at virksomheter som mottar støtte, må inngå avtaler med tillitsvalgte for å opprettholde arbeidsplasser, unngå oppsigelser og ivareta de ansatte» 

«Stortinget ber regjeringen sikre at mottakere av tilskudd fra kompensasjonsordningen ikke kan utbetale bonus til ledende ansatte, øke lederlønn eller styrehonorar i 2021 eller ha morselskap i tredjelandsjurisdiksjoner som er på EUs svarteliste over ikke-samarbeidende jurisdiksjoner.» 

«Stortinget ber regjeringen sikre at mottakere av tilskudd fra kompensasjonsordningen ikke kan erstatte fast ansatte og permitterte med midlertidig ansatte.» 

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake med forslag til modell som begrenser utbyttebetaling fra virksomheter som har mottatt støtte under kompensasjonsordningene innført ved korona-pandemien.» 

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag som sørger for at kommunalt og fylkeskommunalt eide virksomheter slik som blant annet VTA-bedrifter, kinoer, idrettsanlegg/badeanlegg og samfunnshus også mottar statlig kompensasjon.» 

«Stortinget ber regjeringen i tiltakspakken som er varslet i januar fremme forslag om å bevilge omstillingsmidler til kommuner som er særlig hardt rammet av covid-19.» 

Stortinget ber regjeringen redusere krav til tapt arbeidstid for å motta dagpenger under permittering til 40 prosent frem til 01.10.2021 

Stortinget ber regjeringen øke satsen til 70% i ordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere».

På vegne av Sosialistisk Venstreparti og Arbeiderpartiet

«Stortinget ber regjeringen stille krav om kompensasjonsordningene om at virksomheter som mottar støtte, må betale tilbake om de går til oppsigelser» 

«Stortinget ber regjeringen stille krav i kompensasjonsordningene om at virksomheter som mottar støtte må tilbakebetale støtten hvis de betaler ut utbytte» 

«Stortinget ber regjeringen stille krav i kompensasjonsordningene om at virksomheter som mottar støtte må tilbakebetale støtten hvis de kjøper tilbake egne aksjer» 

På vegne av Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet  

Stortinget ber regjeringen sørge for inntektssikring av nyutdannede som blir arbeidsledige etter endt utdannelse, under koronakrisen. 

Stortinget ber regjeringen jobbe for en midlertidig lemping i internasjonale patentregimer, slik at lav- og mellominntektsland kan øke sin produksjon av medisiner, vaksiner og annen teknologi til bekjempelse av COVID-19. 

«Stortinget ber regjeringen i tiltakspakken som er varslet i januar 2021 fremme forslag om å øke bevilgningene til kommunale næringsfond.» 

«Stortinget ber regjeringen inkludere lukkede arrangementer i regi av arrangørbransjen i støtteordningen for publikumsåpne arrangementer.»  

«Stortinget ber regjeringen inkludere kostnader knyttet til tapt varelager som følge av utløpt dato som følge av smitteverntiltak i kompensasjonsordningen for uunngåelige kostnader.» 

På vegne av Sosialistisk Venstreparti 

Stortinget ber regjeringen stille aktivitetskrav i sosiale ytelser i bero så lenge koronakrisen vedvarer. 

Stortinget ber regjeringen øke satsen på dagpenger til 80 prosent for de første 4G frem til 1. oktober 2021 for alle dagpengemottakere 

Stortinget ber regjeringen sette ned makstaket for utbetaling av støtte i kompensasjonsordningen for næringslivet til 10 mill. kroner per foretak per måned. 

Forslag for å hindre importsmitte:

På vegne av Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

Stortinget ber regjeringen tilføre kommunene tilstrekkelige ressurser for å øke testkapasiteten i samsvar med testplikt direkte ved ankomst og ved karantenehotell, og for å kunne sikre økt testing for covid 19 blant risikogrupper i kommunale helseinstitusjoner

Stortinget ber regjeringen sikre tilstrekkelig testkapasitet ved lufthavnene slik at testing kan skje på flyplassene ved ankomst

Stortinget ber regjeringen sørge for et bedre kontrollsystem for etterlevelse av testplikt og karanteneplikt med økt bruk av stikkprøver og bruk av bøter.

Stortinget ber regjeringen sørge for obligatorisk karantenehotell betalt av arbeidsgivere for arbeidsinnvandrere hvor arbeidsgiver ikke kan stille med tilfredsstillende løsninger og sikre at det føres tilstrekkelig kontroll med disse      

Stortinget ber regjeringen om å raskt få på plass en kobling mellom innreiseregisteret og MSIS-labdatabase i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger, for å sikre bedre oppfølging av plikt for testing og overholdelse av karanteneregler/isolasjon.

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om strenge reaksjoner mot arbeidsgivere som gjennom sin virksomhet bryter karanteneregler ved import av arbeidskraft.  

Stortinget ber regjeringen om å fjerne ordningen som åpner for å teste seg i kommunen 24 timer etter ankomst.

På vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

Stortinget ber regjeringen styrke Arbeidstilsynet slik at de kan øke sin aktivitet med tilsyn på arbeidsplasser

Stortinget ber regjeringen styrke kontrollen ved grenseovergangene, herunder tilpassede løsninger ved mindre trafikkerte grenseoverganger

Del dette