open menu

Regjeringen og Frp svikter naturen

Denne uken behandler Stortinget regjeringens vindkraftmelding. Dessverre så har ikke flertallet samlet seg om forslag som gir det vernet av naturen og urfolks rettigheter som vi trenger.

– Jeg er skuffet over at regjeringen ikke ville bruke denne muligheten til å ta vare på naturen. Regjeringspartiene valgte å gå sammen med partiet som ønsker mest og størst nedbygging av naturen, Fremskrittspartiet, sier SVs miljøpolitiske talsperson Lars haltbrekken. 

Han viser til at SV har fremmet en rekke forslag som ville satt en stopper for utbygging av vindkraft i sårbar natur og viktige samiske områder.  

– Hadde regjeringspartiene i stedet gått sammen oss kunne vi fått flertall for at det ikke skal bygges vindkraft i villmarkspregede områder eller områder med utrydningstruede planer og dyr. Vi kunne også fått flertall for en endring av energiloven som hadde gitt naturen, urfolkene og friluftslivet langt sterkere beskyttelse. 

SV mener også at miljømyndighetene må få langt større innflytelse i spørsmål om større utbygginger i naturen. Det holder ikke at de er høringsinstans. Derfor fremmer SV forslag om at det må legges fram en ny lov hvor de som planlegger større inngrep i naturen må søke miljømyndighetene om tillatelse til dette.  

– Jeg er glad for at SV klarte å få flertall for at plan- og bygningsloven igjen skal gjøres gjeldende i vindkraftsaker, det gir kommunene langt større innflytelse enn i dag, men dette er ikke nok til å sikre sårbar natur, sier Haltbrekken.

Vi klarte å få med både Ap, Sp og MDG på flere av våre forslag. Det viser at viljen til å ta vare på naturen er langt større på rødgrønn side enn den grå-svarte borgerlige siden.  

Her er noen av forslagene SV fremmet i forbindelse med behandlingen av vindkraftmeldingen  

  • Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til lov som gjør at de som ønsker å gjøre større inngrep i naturen, må søke om en egen inngrepstillatelse fra miljøforvaltningen til dette. 
  • Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til en ny hjemmel i energiloven som lyder: «Konsesjon kan bare gis hvis fordelen ved tiltaket klart overstiger skader og ulemper for allmenne og private interesser som blir berørt. Skader og ulemper av andre tiltak som utføres i sammenheng med det omsøkte tiltaket skal tas med i vurderingen av om det bør gis konsesjon. Det skal også tas hensyn til andre skade- og nyttevirkninger av samfunnsmessig betydning. I vurderingen av om konsesjon bør gis skal det særlig legges vekt på konsekvenser for friluftsliv, landskap, naturmangfold, samiske interesser, sammenhengende naturområder med urørt preg og samlet belastning. Hensynet til kommunale og regionale arealplaner skal vektlegges. 
  • Stortinget ber regjeringen om at det ikke gis nye konsesjoner til vindkraftutbygginger i villmarkspregede områder eller i områder hvor utbyggingen truer utrydningstruede arter eller naturtyper. 
  • Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med et lovforslag om forbud mot nedbygging av myr. 
  • Stortinget ber regjeringen sørge for at det ikke gis tillatelse til nye vindkraftutbygginger i landområde med sørsamisk reindrift. 

Her er lenke til innstillingen hvor du finner alle forslagene fra SV: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2020-2021/inns-202021-101s/ 

Del dette