open menu

SV, Frp og Pensjonistforbundet enige om et løft for pensjonistene

SV, FrP og Pensjonistforbundet er enige om forslag som vil sette stopp for at pensjonistene får redusert kjøpekraft og heve minste pensjonsnivå. Nå inviterer vi partiene på Stortinget med på et bredt forlik.

Alderspensjonistene har gjennom flere år tapt kjøpekraft på grunn av pensjonsreformen. Ut fra anslaget vil neste år bli det verste økonomiske året siden pensjonsreformen ble innført.

– Minstepensjonistene i Norge er fattige, og pensjonssystemet gjør at pensjonistene taper, år etter år. SV, Pensjonistforbundet og Frp kommer derfor med en utstrakt hånd til de partiene som stod bak pensjonsreformen om å rette på noen av de urettferdighetene som har vist seg, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Det er bred enighet om at dagens reguleringsmodell for alderspensjoner ikke fungerer etter intensjonen, og at minste pensjonsnivå er for lavt.

SV, Frp og Pensjonistforbundet kommer derfor med et konstruktivt forslag for å bryte den fastlåste situasjonen på Stortinget. Partiene og Pensjonistforbundet er enige om flere forslag som vil hindre underreguleringen, sikre pensjonistene en forhandlingsrett og plass i teknisk beregningsutvalg, og heve inntekten til minstepensjonistene til EUs fattigdomsgrense.  

– Vi vil løfte minstepensjonistene over fattigdomsgrensen, vi rydder i tapt kjøpekraft og vi gir pensjonistene den forhandlingsretten over egne pensjoner de skulle hatt hele tiden. Det er rettferdig, på høy tid og vi håper alle partiene vil være med oss i dette viktige arbeidet, sier Lysbakken.

SV, Frp og Pensjonistforbundet har ikke støttet pensjonsreformen, og ønsker primært en enda bedre modell, der underreguleringen oppheves i sin helhet. Men vi har som mål å få til en endring som kan favne et flertall på Stortinget, som sikrer en bedre pensjonsutvikling for landets alderspensjonister.

SV og Frp har derfor, sammen med Pensjonistforbundet, jobbet for å finne midlertidige løsninger det skal være mulig å komme til bred enighet om i Stortinget, i påvente av Pensjonsutvalgets eventuelle forslag til varige endringer.

– Det er egentlig et flertall på Stortinget som sier de vil ha slutt på at eldre med lave pensjoner får mindre å leve av. Hvis dagens initiativ vinner gjennom, kan vi få slutt på minusoppgjørene og gjøre en forskjell i hverdagen til mange som i dag bekymrer seg for økonomien sin, sier Lysbakken.

SV og Frp tok i sin tid initiativ til et stort og bredt barnehageforlik i Stortinget. Da sørget vi for full barnehagedekning med bruk av offentlige, private og ideelle barnehager. Nå inviterer vi til et bredt forlik igjen. Vi håper de andre partiene vil være med oss for å bedre situasjonen til landets eldre, slik vi gjorde for våre barn.

– Det er uvanlig at SV og Frp legger fram felles forslag i Stortinget. Et samarbeid på tvers av blokkene er det eneste som kan bryte den fastlåste situasjonen på Stortinget og skape et løft for pensjonister med dårlig råd. Nå inviterer vi alle de andre partiene til samtaler, sier Lysbakken.

FrP og SV inviterer i dag resten av partiene på Stortinget til å inngå et nytt og midlertidig forlik, som skal vare frem til pensjonsutvalget kommer med sitt forslag i 2022.

Forslagene som Frp og SV fremmer i Stortinget: 

  • Stortinget ber regjeringen snarest fremme de nødvendige forslag for å sikre at landets pensjonister ikke skal tape kjøpekraft, så lenge lønnsmottakerne ellers ikke gjør det. Prinsippet legger regulering av trygdeoppgjørene som gjennomsnitt av lønn og prisvekst til grunn. Ordningen bør få virkning fra 2020.
  • Stortinget ber regjeringen opprette en plan for årlig opptrapping av minste pensjonsnivå opp mot EUs fattigdomsgrense (EU60), hvor første steg i opptrappingsplanen gjennomføres i 2020.
  • Stortinget ber regjeringen innføre forhandlingsrett for pensjonistenes organisasjoner i trygdeoppgjørene, ved å legge til grunn at midler mellom beregnet gjennomsnitt av lønns- og prisvekst og lønnsveksten gis til forhandling, de årene dette er et positivt beløp. Midlene skal prioriteres til heving av minste pensjonsnivå frem til målet i opptrappingsplanen for minstepensjonistene er nådd. Pensjonistforbundet/SAKO skal stå for forhandlingene på vegne av pensjonistenes organisasjoner.  
  • Stortinget ber regjeringen sikre at Stortinget får en egen sak om trygdeoppgjøret og pensjonistenes inntektsforhold (St. mld 4) til behandling i vårsesjonen, og ikke høstsesjonen som i dag.
  • Stortinget ber regjeringen sørge for at Pensjonistforbundet får plass i TBU, på vegne av pensjonistenes organisasjoner.
  • Stortinget ber regjeringen etablere kvartalsvise møter mellom pensjonistenes organisasjoner og regjeringen, der både pensjon og øvrige saker av interesse for pensjonistenes kan løftes og drøftes.

Del dette