open menu

Vil sikret trygghet for alle familier

Vi må sikre trygghet og en enklere hverdag for familier med store omsorgsbehov og sikre likestilling for mennesker med funksjonsnedsettelser, derfor fremmer SV en rekke forslag om det i Stortinget.

– Vi må bygge et samfunn som sier velkommen til alle. Det er langt dit og det forutsetter et universelt utformet samfunn, uten diskriminering og med velferdsordninger som Sikrer inntekt og omsorg til de som trenger det, sier SVs Karin Andersen. 

I dag voterer Stortinget over endringer i bioteknologi loven. Flere er bekymret for at noen av endringene skal bidra til å sette foreldre i vanskelige valg, stilt ovenfor mer kunnskap om svangerskapet.

SV støtter endringene, men mener det er viktig å sikre at familiene som står i disse vanskelige valg, vet at de får den tryggheten de trenger, om de velger å fullføre svangerskapet.

– Et demokratisk, likestilt og rettferdig samfunn gir like muligheter og er organisert slik at alle kan leve frie og selvstendige liv. Å legge universell utforming til grunn for samfunnsutviklingen gir bedre og mer likestilte omgivelser for personer med nedsatt funksjonsevne, sier SVs Karin Andersen.

Dagens lovverk gir kommunene en plikt til å vurdere hjelp til familier som har spesielle behov, men virkeligheten viser at dette langt fra fungerer godt nok i praksis. Derfor er det nødvendig med klarere rettigheter for å sikre at kommunene bidrar.

– Jeg vil utfordre Krf som er så bekymret for at dagens endringer i bioteknologiloven, til å støtte våre forslag og få med seg resten av regjeringen, sier Karin Andersen.

SV ønsker at forslagene under skal behandler før sommerferien.    

– Familier har rett til å kjenne trygghet, rett til å slippe å bruke store deler av tiden sin på søknader og byråkratiske prosesser. Et samfunn med plass for alle er et samfunn der hver eneste familie som har barn som trenger noe ekstra for å være likestilt, for å være trygge, skal bli sett og få den hjelpen og de hjelpemidlene som trengs, sier Andersen.  

SVs forslag om trygghet for foreldre:

 • Stortinget ber regjeringen fremme forslag om lovfestet rett til familievikar for familier med særlige omsorgsutfordringer, for eksempel enslige med tvillinger, trillingfamilier, familier med barn som har alvorlig sykdom eller funksjonsnedsettelser, eller familier hvor det er alvorlig sykdom hos foreldrene.
 • Stortinget ber regjeringen foreslå lovendringer som gir alle foreldre som har fått påvist et foster med Down syndrom eller annen variasjon eller sykdom, rett til tett oppfølging og veiledning. Foreldre som får barn med sykdom, skade eller annen medfødt tilstand som krever oppfølging må ha lovfestet rett til opplæring og oppfølging før fødsel.
 • Stortinget ber regjeringen foreslå lovendringer som sikrer at familier som får et barn med nedsatt funksjonsevne, rett til rask og effektiv økonomisk støtte for å kunne tilpasse boligen til deres nye livssituasjon.
 • Stortinget ber regjeringen kartlegge samarbeidet mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten, og fremme de nødvendige forslag for å sørge for rutiner som sikrer at samarbeid med foreldre før eller rett etter fødsel.
 • Stortinget ber regjeringen sikre foreldre rett, og kommunene plikt, til å stille opp med en fast kontaktperson/koordinator så tidlig som overhodet mulig, som skal bidra med veiledning i systemet, eventuelle søknader og praktisk og menneskelig støtte.
 • Stortinget ber regjeringen legge til rette for at familier som trenger bistand skal slippe vanskelige søknadsprosesser, og at de i stedet skal bli invitert inn i samvalgsprosesser basert på at myndighetene har tillit til at foreldrene kjenner familiens situasjon best.
 • Stortinget ber regjeringen undersøke om det legges for stor vekt på at diagnose er døråpner for tjenester, i stedet for at helhetlig behov og familienes ønsker legges til grunn, og fremme nødvendige lovforslag for å sikre at en mye mer helhetlig forståelse legges til grunn.
 • Stortinget ber regjeringen legge til rette for at utredning med funksjonskartlegging og eventuell diagnostisering må være tilgjengelig uten lang ventetid.
 • Stortinget ber regjeringen sikre kompetanseutvikling slik at barnehagene har grunnleggende kompetanse på funksjonsvariasjon.
 • Stortinget ber regjeringen sikre at skolene har tverrfaglig kompetanse, for å sørge for mer helhetlig oppfølging av elevene.
 • Stortinget ber regjeringen iverksette Veikart for universelt utformet nærskole 2030, sånn at alle skoler er åpne for alle elevene.
 • Stortinget ber regjeringen samle kunnskap og bygge opp et helhetlig tilbud for søsken i familier der et barn eksempelvis har alvorlige funksjonsnedsettelser.
 • Stortinget ber regjeringen sikre at foreldre skal kunne få veiledningen de trenger hjemme av ambulante tjenester, i stedet for å måtte møte på et kontor.
 • Stortinget ber regjeringen kartlegge situasjonen for avlastningsordninger for foreldrene, og legge frem forslag som tydeliggjør at fleksible og trygge avlastningsordninger er en grunnleggende del av familienes rettigheter, som kommunene må sikre at opprettholdes, også i tider som denne med korona-pandemi.

SVs forslag for å sikre universell utforming:

 • Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å inkorporere FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne i menneskerettighetsloven, for å gi konvensjonen forrang i norsk rett.
 • Stortinget ber regjeringen legge fram forslag om at Norge undertegner tilleggsprotokollen til CRPD slik at Norske borgere ikke utestenges fra å klage mulige menneskerettighetsbrudd på grunnlag av nedsatt funksjonsevne til CRPD komiteen.
 • Stortinget ber regjeringen i ny handlingsplan for universell utforming, som er varslet i 2021, sette tidsfrist for at Norge skal være universelt utformet innen 2035.
 • Stortinget ber regjeringen inkorporere vegkart universelt utformet nærskole 2030 i den kommende handlingsplan for universell utforming, og sette av tilstrekkelige stimuleringsmidler i framtidige statsbudsjett for at vegkartet kan bli realisert.
 • Stortinget ber regjeringen om å sørge for at universell utforming av samferdselssektoren innarbeides som et overordnet prinsipp i ny nasjonal transportplan for å oppnå at Norge blir universelt utformet innen 2035.
 • Stortinget ber regjeringene fremme forslag om endring av diskrimineringslovgivningen slik at retten til informasjon, varer og tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne inkluderes. 
 • Stortinget ber regjeringen pålegge kommuner å sørge for at alle valglokaler og møter i kommune- og bystyrer finner sted i lokaler som er universelt utformet. 
 • Stortinget ber regjeringen sikre e-valgløsninger for blinde og svaksynte ved kommende kommune- og fylkestingsvalg og stortingsvalg
 • Stortinget ber regjeringen vurdere innføring av et krav om universell utforming, og at personer med behov for ledsager får benytte ledsagerbevis, som inngangskrav for offentlige støtte til kulturarrangement.
 • Stortinget ber regjeringen sikre at alle bygg og transportmidler har evakueringsutstyr som slik at personer med funksjonsnedsettelse sikres en trygg evakuering.
 • Stortinget ber regjeringen sikre at beredskapsplaner for katastrofer også ivaretar hensynet til mennesker med funksjonsnedsettelse
 • Stortinget ber regjeringen stramme inn kravet til nivået for når uforholdsmessig byrde kan benyttes som argument for at virksomhetseier kan fritas for å sørge for universell utforming av egen virksomhet.

Del dette