open menu

SV sier nei til utbytte og oppsigelser for krisehjelp

SV er glad vi har fått på plass en kontantstøtte til bedriftene, men mener det ikke stilles nok sosiale krav til bedriftene som får krisestøtte. Dert handler blant annet om utbytteforbud og oppsigelser.

– Det er uforståelig at flertallet nekter å sikre arbeidsfolk mot oppsigelser, og at de nok en gang er villig til å la statlige krisepenger gå til utbytte for rike eiere, sier Torgeir Knag Fylkesnes, nestleder og næringspolitisk talsperson for SV, og fortsetter:

– Krisepakken til bedrifter og arbeidsplasser har dessverre også blitt en gavepakke til de som vil misbruke ordningen.

SV ønsket blant annet å få på plass at det skal være klar forventning om begrensninger i muligheten til å ta ut utbytte og lønnsvekst for ledere, og å si opp ansatte i den perioden man får krisehjelp. Vi ønsket også klare formuleringer for å hindre at penger kan gå ut av landet til skatteparadis, og å begrense utbetalinger til store konsern.

– Det er knapt til å tro at høyresiden vil dele ut titalls milliarder statlige kroner i måneden uten å stille skikkelige betingelser for å hindre misbruk av fellesskapets penger, sier Knag Fylkesnes.

Knag Fylkesnes viser til at det er uakseptabelt for folk flest at fellesskapets penger skal dekke mesteparten av utgiftene til bedrifter som sier opp folk, tar utbytte fra krisehjelpa og behandler de ansatte dårlig.

I tillegg til utbytte og krav om null oppsigelser, fremmer SV forslag om lederlønninger, krav til at bare seriøse bedrifter kan motta støtte, og krav til åpenhet rundt de som mottar krisestøtte, krav som vil hindre at penger flyttes til skatteparadis og til redusert husleie. I tillegg mener SV det er viktig at Varig tilrettelagte arbeidsplasser får økt tilskudd.

Til tross for at vi ikke er fornøyd med kravene til de som skal få støtte, stiller SV seg bak at bedriftene skal få kontantstøtte i den vanskelige situasjonen de nå er, fordi det vil bidra til å sikre arbeidsplasser.  

– Bedriftene trenger kontantstøtte, det er alle enige om, og pakken har blitt mye bedre gjennom forhandlingene Stortinget, men det er håpløst at flertallet sier nei til å sikre de ansattes jobber og hindre misbruk av ordningen, sier Knag Fylkesnes.

Forslag fra SV:

«Stortinget ber regjeringen stille som vilkår at man gjennom en egenerklæring for mottak av kompensasjonsmidlene forplikter seg til å ikke ta utbytte for inntektsårene 2020 og 2021, med mindre utbytte benyttes til investeringer i egen virksomhet, tilskudd til samfunnsnyttige formål eller der hvor utbytte tas ut som ordinær lønn, det vil si ikke høyere enn gjennomsnitt for de siste to årene.»

«Stortinget ber regjeringen stille som vilkår at man gjennom en egenerklæring for mottak av kompensasjonsmidlene forplikter seg til å ikke øke lederlønn eller styrehonorar ut over gjennomsnittlig lønnsvekst.»

«Stortinget ber regjeringen stille som vilkår at man gjennom en egenerklæring for mottak av kompensasjonsmidlene forplikter seg til å ikke si opp noen ansatte i perioden man mottar kompensasjonsmidler.»

«Stortinget ber regjeringen sørge for at kompensasjonsordningen for bedrifter i forbindelse med koronaviruskrisen tilfaller den seriøse delen av arbeidslivet, blant annet gjennom krav om at bedriftene i hovedsak utfører arbeid ved hjelp av fast ansatte og at bedriftene ikke har endelige vedtak eller rettskraftige dommer mot seg knyttet til for eksempel arbeidslivskriminalitet, sosial dumping og heller ikke for brudd på utlendingsloven.»

«Stortinget ber regjeringen sørge for at kontantoverføringer til bedriftene, den midlertidige kompensasjonsordningen for bedrifter i forbindelse med koronaviruskrisen, ikke blir ført ut av landet.»

«Stortinget ber regjeringen sørge for at faste kostnader til nærstående parter og virksomheter i samme konsern ikke dekkes i den midlertidige kompensasjonsordningen for bedrifter i forbindelse med koronaviruskrisen.»

«Stortinget ber regjeringen sørge for at den midlertidige kompensasjonsordningen for bedrifter i forbindelse med koronaviruskrisen avgrenses mot selskaper som har morselskap i lavskatteland, for eksempel som definert i EUs svarteliste og Skattedirektoratets liste over lavskattland.»

“Stortinget ber regjeringen følge nøye med på utviklingen av tildeling av kompensasjon og bruke fullmaktene aktivt i tilfelle kompensasjonsordningen fører til at en uforholdsmessig stor andelen av støtten går til husleie, og om nødvendig bruke husleielovens bestemmelser til å regulere direkte.”

«Stortinget ber regjeringen sørge for at det blir gjort tilgjengelig en søkbar offentlig tilgjengelig oversikt som minst inneholder informasjon om hvilke foretak som har mottatt støtte og hvor mye hvert foretak har mottatt.»

Del dette