open menu

Foreslår familiepakke

– Det er dobbeltmoralsk å ville innskrenke retten til abort, samtidig som man kutter i støtte til familier med ekstra pleietrengende barn og funksjonsnedsettelser, sier SVs familiepolitiske talsperson Freddy Øvstegård.

SV har en rekke ganger fremmet forslag i stortinget for å bedre familienes mulighet til å ta vare på syke barn, men har dessverre ikke fått støtte i Stortinget. Vi fremmed derfor forslagene på nytt og samlet.

– Dessverre er det slik at støtteordninger til familier med varig syke barn og mennesker med utviklingshemming først kommer på dagsorden når abortloven er tema. Det fortjener ikke familiene, som kjenner på manglende støtte hver dag, sier Øvstegård.

Faktisk har regjeringen de siste årene kuttet i flere støtteordninger. Her er tre eksempel:

  • Kutt i kommunenes hjelp til de aller de sykeste barna med 300 millioner kroner i årets budsjett, kutt på over en milliard over 5 år totalt.
  • Regjeringen har kutta i pleiepengeordningen. De nekter foreldre med alvorlig syke barn å være sammen med barna i over 1300 dager. Rammer foreldrene nå.
  • BPA-ordningen har i praksis blitt svekka fordi loven er for smal og tolkningsrommet til kommunene for bredt. Lar kommunene gjøre som de vil og i praksis blir den da dårligere. Færre som får, får ikke ta med over fylkesgrenser og kommuner.

– For SV er kvinnens rett til selvbestemt abort urokkelig, vi må heller sikre at foreldre som står ovenfor vanskelige valg vet at de får den hjelpen de trenger når de vet at de skal få et barn med ekstra pleiebehov og funksjonsnedsettelser, sier Øvstegård.

Derfor foreslår SV nå:

  1. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om lovfestet rett til familievikar for familier med særlige omsorgsutfordringer, for eksempel enslige med tvillinger, trillingfamilier, familier med barn som har alvorlig sykdom eller funksjonsnedsettelser eller familier hvor det er alvorlig sykdom hos foreldrene.
  2. Stortinget ber regjeringen styrke pleiepengeordningen for foreldre med alvorlige syke barn, slik at disse familiene får hjelp så lenge de trenger det, uten avkortning og tidsbegrensing.
  3. Stortinget ber regjeringene fremme forslag om å innlemme retten til brukerstyrt personlig assistent (BPA) under folketrygden og slik rettighetsfeste BPA som hjelpemiddel
  4. Stortinget ber regjeringen utarbeide ordninger som sørge for at familier som får et funksjonshemmet barn, får rask og effektiv hjelp, inklusiv økonomisk støtte til å kunne tilpasse boligen deres nye livssituasjon.
  5. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å innlemme (inkorporere) FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i menneskerettsloven, for å gi konvensjonen forrang i norsk rett.
  6. Stortinget ber regjeringen legge frem en handlingsplan for et tilgjengelig Norge i 2025, og et universelt utformet samfunn innen 2035, inkludert en konkret plan for finansiering.
  7. Å øke støtten til ressurskrevende tjenester med 330 millioner i statsbudsjett for 2019.

Del dette