open menu

Et budsjett for mindre ulikhet og klimakutt

De viktigste utfordringene vi står overfor er økt ulikhet og global oppvarming. Derfor har SV laget er budsjett for mer rettferdig fordeling og for kutt i klimautslipp som virkelig monner.

Les hele SVs alternative statsbudsjett her!

– Vi kan redde jorda fra de mest alvorlige konsekvensene av klimaendringene, men FNs klimapanel slo nylig fast at da må vi handle nå. Derfor har SV satt av nær 9 milliarder mer til klimakutt og grønn omstilling enn regjeringen, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski.

I tillegg foreslår SV et grønt skatteskift, og at Norge skal innføre et forpliktende klimabudsjett, etter modell av Oslo kommune, som vil sikre at vi når målene som er satt.

En annen prioritering er å heve inntekten til barnefamiliene blant annet gjennom økt barnetrygd, samtidig som vårt skatteopplegg vil gi skattekutt til de med inntekt under 600 000 kroner.

– Budsjettet utjevner forskjeller ved å øke skattene til de med høy inntekt og formue, men gi skattekutt til de med lave og middels inntekter, sier Kaski.

Vi setter av penger til tannhelsereform og en mer sosial boligpolitikk, vi øker fagforeningsfradraget og øker tiltak for å få folk i arbeid. Dessuten retter vi opp i regjeringens ostehøvelkutt i velferden, blant annet i sykehusene, utdanning og kriminalomsorgen.

– Vi får ut mer i barnetrygd til alle, og målretter innsatsen for de 100 000 barna som vokser opp i fattige familier, blant annet ved å holde barnetrygden utenfor når sosialhjelp beregnes, sier Kaski.

Andre viktige prioriteringer er flere lærere i skolen (260 mill. kroner) og ansatte i barnehage (630 mill. kroner), i tillegg senker vi maksprisen i barnehagene med 100 kroner i måneden fra 1. august.

Hovedpunkter SVs innsats for klimakutt

 • Økt støtte til klimakutt gjennom Enova og miljøteknologiordninga med 1,5 mrd. kroner
 • Et løft til kollektiv, sykkel og gange på 2,4 mrd. kroner
 • Økt satsing på jernbane med 2 mrd. kroner.
 • Støtte til elektrifisering av fergeflåten i fylkene på 200 mill. kroner.
 • Grønne avgifter som kutter klimagassutslipp
 • Skattefritak månedskort finansiert av arbeidsgiver, gir ca. 2 mrd. kroner i økt omsetning for kollektivselskapene.
 • Økt støtte til å tilpasse oss et mer ekstremt klima på ca. 900 mill. kroner
 • Økt internasjonal klimasatsing med 1 mrd. kroner

Hovedpunkter SVs innsats for mindre ulikhet

 • Barnefamilier får økt barnetrygd og redusert makspris i barnehage, til sammen 1,8 mrd. kroner
 • Holde barnetrygden utenfor ved beregning av sosialhjelp, 410 mill. kroner
 • Starter utrulling av tannhelsereform: Gratis tannlege for de til og med 20 år, og deretter gradvis prisøkning opp til 30 år. 690 mill. kroner
 • En mer sosial boligpolitikk med blant annet flere utleieboliger og økt bostøtte, 350 mill. kroner
 • En mer omfordelende skattepolitikk, med skattelette til dem som tjener under 600 000
 • Styrke det organiserte arbeidslivet med økte bevilgninger til Skatteetaten, Arbeidstilsynet og Økokrim (til sammen 95 mill. kroner) og økning av fagforeningsfradraget til 6 000 kroner.

Del dette