open menu

Metoo-offer skal sleppe å ta saka til domstolen

I dag sørga opposisjonen på Stortinget for å sikra fleirtal for SV sitt forslag om å innføre eit lågterskeltilbod for offer for seksuell trakassering, i kjølvatnet av #metoo-saka.

Likestillings- og diskrimineringsnemnda skal frå neste år få makt til å gje oppreising og erstatning i saker om seksuell trakassering.

– Dette er eit historisk gjennomslag! seier SVs Freddy André Øvstegård, SVs familie- og kulturpolitiske talsperson på Stortinget.

– Personar som blir utsette for seksuell trakassering, har til no vore nøydd å ta saka til domstolane. Det er kostbart både økonomisk og personleg, og det endar svært sjeldan med dom. Derfor får vi no gjennomslag for å tette dette holet i rettstryggleiken for kvinner og sørgje for at det er overgriparen som må bere ansvaret for sine handlingar, ikkje offeret. I tillegg kan arbeidsgjevarar haldast ansvarleg, seier han.

SV har fremma eit representantforslag om tiltak mot seksuell trakassering i kjølvatnet av metoo-kampanjen.

Familie- og kulturkomiteen si innstilling har i handsaminga kome til semje om tre forslag:

  • Styrkje rettleiings- og hjelpetilbodet til personar som blir utsette for seksuell trakassering. Tilbodet skal driftast av Likestillings- og diskrimineringsombodet.
  • Sikre at seksualundervisninga i skulen inkluderer grensesetting og respekt av andre sine grenser.
  • Avklare korleis spørsmål om seksuell trakassering skal takast inn i Elevundersøkinga eller andre undersøkingar i skulen.

– Haldningar knytt til eigne og andre sine grenser og respekt for andre sin kropp blir forma tidleg. Difor er det viktig at vi i skulen snakkar om dette i seksualundervisninga, seier Øvstegård.

– Det trengst meir kunnskap om seksuell trakassering på kvar enkelt skule, og spørsmål om temaet i Elevundersøkinga kan bidra til nettopp slik  ny kunnskap, seier han

Del dette