open menu

Gjennomslag for å begrense profitt i barnehagene

I går fikk SV gjennomslag i Stortinget for flere av forslagene om å begrense kommersielle barnehageaktører i å ta ut profitt.

– Jeg er glad for at et flertall av partiene på stortinget setter barnas interesser foran store kommersielle selskapene, og deres mål om å skape mest mulig profitt, sier utdanningspolitisk talsperson Mona Fagerås.

I innstillingen har et flertall i Utdanningskomiteen understreket at vedtaket som SV og Krf fikk flertall for i Stortinget før jul, om å kartlegge pengestrømmer i offentlig finansiert velferd, også skal omfatte barnehagesektoren, viser at flere og flere deler SVs bekymring for at penger tiltenkt barna i barnehagene havner i feil lommer.

SV fremmet opprinnelig et trepunkts forslag som skjerper reglene for private barnehageaktører. Forslagene innebar endringer i barnehageloven for å sikre at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna til gode, innføring av et lovkrav som sikrer ansatte i private barnehager likeverdige lønns- og arbeidsvilkår, på linje med ansatte i kommunale barnehager. Og at kommunene får adgang til å stille samme krav til private og offentlige barnehager.

I komitebehandlingen fremmet partiene ytterligere seks forslag. Selv om SV ikke får flertall for å endre barnehageloven, så viste debatten i Stortinget at partiene har flyttet seg langt når det gjelder synet på profitt i barnehagene.

– For oss har det vært viktig å flytte flertallet i disse sakene, og derfor har vi støttet forslag fra de andre partiene som vi ikke synes har fått langt nok eller vært konkret nok. Vi har uansett bevegd oss i riktig retning er dette en viktig seier for barna i barnehagen, men kampen fortsetter, Sir Mona Fagerås.

SVs mål er å endre barnehageloven for å sikrer at offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna til gode, og selv med flere gjennomslag gjenstår den kampen.

Forslaget fra Ap, SV og Krf, om at: «Stortinget ber regjeringen utrede lovendringer som kan gi kommunene mulighet til å skille mellom ideelle og kommersielle private barnehager, samt om det ved et slikt skille kan være formålstjenlig med alternative organisasjonsformer for å drive ideelle barnehager.» fikk støtte fra Sp, MDG og Rødt, og dermed flertall.

Det gjorde også forslaget om at: «Stortinget ber regjeringen vurdere hvordan det kan sikres at private barnehager har lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår minst på linje med ansatte i offentlige barnehager, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.».

– Vi ser stadig eksempler på at kommersielle barnehager har tatt ut penger av driften av barnehagene, det er foreldrebetaling og skattebetalernes penger som skal gå til omsorg for barna, mens private eiere putter dem i egen lomme. Det er det vi vil til livs, sier Fagerås.

Du kan lese alle forslagene og se voteringsoversikten her

Del dette