open menu

Bli med i ditt lokallagsstyre!

I januar velger lokallagene nye styrer. Lokallagene er partiets desidert viktigste ansikt i lokalsamfunnet og er grunnsteinen i vårt arbeid for å kjempe for et mer rettferdig samfunn. Til dette viktige arbeidet er det alltid behov for engasjerte medlemmer som ønsker å bidra med sin tid, kompetanse og nye ideer. Les mer her om hva det vil innebære, få inspirasjon til hvilke verv du kunne tenke deg og hvordan du kan melde din interesse!

Styrets oppgaver og rollefordeling

Styret leder lokallaget mellom årsmøtene. Lokallagsstyrets hovedoppgave er å utvikle lokal politikk, jobbe for gjennomslag for lagets politiske prioriteringer og skolering og oppfølging av medlemmer.

Lokallagsstyret velges på lokallagets årsmøtet i januar, og ifølge partiets vedtekter skal et lokallag ledes av et styre på minst tre medlemmer. Styret er det høyeste organet mellom årsmøtene.

Som nytt styremedlem vil du sikkert ha noen ideer om hva det vil si å sitte i styret og ikke minst hva du kan bidra med. Folk har forskjellige styrker og varierende arbeidskapasitet, og styrene enes om hvem som skal gjøre hva og hvilke oppgaver hvert enkelt styremedlem skal ha ansvar for på bakgrunn av dette.

Styret skal skape aktivitet og debatt i lokallaget, synliggjøre SVs politikk, følge opp medlemmene og planlegge valgkamp og kampanjer i lokallaget. Det er årsmøtet som vedtar hvilke oppgaver styret skal prioritere i hvert enkelt år, ofte gjennom en arbeids- og organisasjonsplan.

Noen løpende oppgaver har styret ansvar for uavhengig av hvilke områder laget til en hver tid prioriterer. Disse oppgavene pleier å være:

  • Arrangere møter, samlinger og 1.mai-arrangement.
  • Medlemsoppfølging og oppdatering av medlemsregister.
  • Nominasjon og valgkamp.
  • Ansvar for lagets økonomi.
  • Ta vare på viktige dokumenter slik at det er mulig å se på tidligere vedtak og arbeid.

De ulike vervene kan tilpasses etter styrets ønske, men i all hovedsak vil arbeidsfordelingen ligne dette:

Leder

Lokallagslederen har det øverste vervet i lokallaget. Lederen må være samlende og har ansvaret for å drive lokallagsarbeidet framover. Leder har også ansvar for å rapportere og holde kontakt med fylkeslaget og SV sentralt.

Sekretær

Sekretæren har ansvaret for å skrive protokoller (oppsummering) fra styre- og medlemsmøter. Ofte har også sekretæren ansvar for å ta vare på og lagre lokallagets sakspapirer og dokumenter. Sekretæren har tilgang til SVs medlemsregister og kan på den måten holde laget oppdatert på medlemstall samt oppdatere kontaktinformasjonen til medlemmer når det trengs.

Kasserer

Kassereren har et av lokallagets viktigste verv som ansvarlig for lagets økonomi. En kasserer utarbeider budsjett sammen med resten av styret og har ansvaret for å føre regnskap. Kassereren må kunne gi styret oppdatert informasjon om lagets økonomi når styret skal bevilge penger eller foreta utbetalinger.

Andre spennende ansvarsområder

Du ønsker kanskje å stille til et annet verv enn det som er nevnt ovenfor, og det er godt mulig lokallagsstyret ditt allerede har kandidater til de sentrale vervene. Det betyr ikke at det ikke er mange andre muligheter for å bidra i ditt lokallagsstyre. Kanskje du kunne tenke deg et av disse ansvarsområdene?

Nestleder: Fungerer som støtte for leder og tar over som leder dersom lederen er fraværende.

Medieansvarlig: Ansvaret for å følge opp facebooksiden. Får fulle redigerings- og publiseringsrettigheter. Følger opp mediearbeidet og har kontakt med lokalmedia.

Medlemsansvarlig: Ansvaret for å rekruttere nye medlemmer, ta kontakt med nye medlemmer og tenke strategisk på hvordan lokallagets aktivitet kan bli mest mulig interessant for medlemmene. Kan også ha ansvar for å holde kontaktinformasjon på styret og medlemmene oppdatert i medlemsregisteret.

Skoleringsansvarlig: Ansvaret for planlegging og gjennomføring av skoleringsarbeid i lokallaget.

SU-kontakt: Ansvaret for samarbeid med Sosialistisk Ungdom og ungdomspolitikk.

Ulike faglige kontaktpersoner knyttet opp mot politiske tema.

Kan du tenke deg å bidra i noen av disse rollene? Meld i fra til ditt lokallag nå! De fleste lokallag avholder årsmøte i januar der styret velges.

 

Del dette