open menu

Feil om fattigdom

Antallet barn i fattige familier øker, og nærmer seg 100 000. SV mener oppmerksomheten bør være på ungenes situasjon og på de politiske løsningene som trengs.

I dag, 16. august 2017, presenterer NRKs program Detektor en faktasjekk der de mener at SV har «delvis feil» i at det er 98 000 fattige barn i Norge. Dette er en konklusjon vi er uenige i. Bakgrunnen for at NRK hevder dette, er at de mener vi bruker feil definisjon av fattigdom. Det er vi også uenige i.

NRK kritiserer SV for definisjonen vi bruker for å beskrive hvor mange fattige det er i Norge. SV bruker samme definisjon som, nær sagt, alle andre seriøse aktører bruker. Den samme definisjon av fattige barn som SV bruker, brukes også av: den sittende regjeringen, den forrige regjeringen, Bufdir, Riksrevisjonen, Nav, Unicef, Redd Barna,  TV2, VG – og NRK selv, senest i dag tidlig. Dette er den vanlige, anerkjente definisjonen på fattigdom.

Å definere fattigdom er likevel ikke enkelt. Dette understrekes for eksempel av at NRK, på samme dag som de mener SV bruker feil definisjon, selv bruker den samme definisjonen i en egen sak.

Økende fattigdom for familier med barn er en viktig grunn til at økt barnetrygd er en sentral sak for oss, sammen med en rekke andre tiltak mot fattigdom.

Hvem bruker samme definisjon som SV?

I tillegg til NRK selv, så brukes gjeldende definisjon av barnefattigdom av en rekke aktører og institusjoner.

På nettsiden barnefattigdom.no finner man Barne- ungdoms- og familiedirektoratets temaside om fattigdom blant barn. Der skriver direktoratet følgende: «For å måle omfanget av barnefattigdom bruker vi lav inntekt som mål. Det vil si husholdninger med en inntekt som er lavere enn 60 % av medianinntekten i Norge.»

Ifølge denne nettsiden, som har sine tall fra Statistisk sentralbyrå, er det nå 98 175 barn som lever i familier med vedvarende lavinntekt. Det er disse barna som regnes som fattige. Vedvarende lavinntekt er altså at husholdningsinntekten over tre år i snitt er under fattigdomsmålet. Man kan lese mer om definisjoner her: https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnefattigdom/

I tillegg til Bufdir, brukes den samme definisjonen av en rekke aktører i det offentlige, inkludert den nåværende regjeringen:

Noen medier som bruker definisjonen:

Noen organisasjoner som jobber med feltet:

En av innvendingene mot bruk av begrepet fattigdom i denne sammenhengen, er at SSB bruker begrepet «lavinntekt» i stedet for fattigdom. Men dette er et ord som ikke er innarbeidet i det norske språket. SV ønsker ikke å bruke fremmedord i debatten om forskjeller og fattigdom. Begrepet «lavinntekt» debatteres også internt i SSB, blant annet av en av de mest anerkjente ulikhetsforskerne i Norge, Rolf Aaberge:

SV ønsker en debatt om definisjon av barnefattigdom velkommen. Jo mer kunnskap vi har om temaet, jo bedre. Men formålet med en faktasjekk, der man gir «karakter» på sannhetsinnholdet, bør være å avdekke feil og løgner. Det er ikke selve tallbruken NRK utfordrer her, men definisjonen av tallene. Det er en debatt vi gjerne tar, men det har lite i en faktasjekk å gjøre.

I Norge og EU bruker vi relative fattigdomsmål. Svært få lever i absolutt fattigdom i Norge. Men fattigdom handler ikke bare om akutt materiell nød. Det handler også om hvor mange som ikke får ta del i samfunnet rundt seg, og hvor mange barn som ikke har anledning til å delta på lik linje med andre barn. Dette betyr likevel ikke at alle som lever under den offisielle fattigdomsgrensen opplever seg som fattige eller blir ekskludert. Det ville vært riktig også for en enda strengere fattigdomsdefinisjon. Men risikoen for det er langt større i denne lavinntektsgruppen enn i resten av samfunnet. Skal vi ha en meningsfull debatt om forskjeller og fattigdom er det viktig at vi bruker de definisjonene som er tilgjengelige, og som kan sammenlignes fra år til år. Det er det SV, og de fleste andre, har gjort.

SV legger ned stor innsats i å alltid bruke korrekt informasjon. Dette er viktig for oss. Det hender selvsagt at også vi gjør feil, men denne saken er ikke et eksempel på det. SV vil fortsette å bruke den definisjonen av fattigdom som er vanlig i Norge.

Del dette