open menu

Profittfri velferd i Stortinget

I løpet av våren skal Stortinget behandle forslag fra SV om stoppe eieres muligheter til å ta ut profitt fra velferdstjenester som barnehager, barnevern og asylmottak.

– Vi ønsker å sikre at fellesskapets penger går til de som faktisk trenger omsorg og ikke til å fylle lommene til kommersielle aktører, sier Audun Lysbakken.

Omsorg er omtanke, ikke butikk. Grunnleggende velferd er fellesskapets oppgave, ikke markedets. Hver eneste velferdskrone skal komme innbyggerne til gode, ikke gå til profitt for eierne av kommersielle foretak.

Barnehage

For litt siden fremmet SV et forslag om å be regjeringen endre lovverket for barnehagene slik at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna til gode, og at disse pengene ikke går til profitt for private barnehageeiere.

I tillegg fremmer vi forslag om å innføre et lovkrav som sikrer ansatte i private barnehager likeverdige lønns- og arbeidsvilkår, og også pensjonsavtale, som ansatte i kommunale barnehager. Det må være en forutsetning for å få offentlig støtte.

Vi ønsker også at Stortinget ber regjeringen utarbeide en nasjonal oversikt over hvordan barnehageloven med forskrifter, som regulerer offentlige tilskudd og tilsyn med private barnehager, etterleves og håndheves av barnehagesektoren.

Du kan lese mer om bakgrunnen for forslaget, som skal behandles i Stortinget i mai, her.

– Det rammer barna når kvaliteten på barnehagetilbudet svekkes. I de private barnehagene er det flere barn per ansatt og færre fagarbeidere enn i de kommunale barnehagene. Det viser hvordan flere kommersielle barnehageeiere sparer på dårligere lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte, sier Lysbakken.

Barnevern

I tillegg fremmer vi denne uken et forslag som skal hindre at det tas ut profitt av barnevernet. Forslaget bygger på formuleringene i privatskoleloven, og innebærer at regjeringen skal sikre at offentlige tilskudd kommer barnevernsbarna til gode ved at barnevernsinstitusjonene ikke kan:

  1. Gi utbytte eller på annen måte overføre overskudd til eierne eller deres nærstående, hverken når barnevernsinstitusjonen er i drift eller om driften blir nedlagt.
  2. Pådra seg kostnader i form av leieutgifter for eiendom eller lokale som tilhører barnevernsinstitusjonens eiere eller deres nærstående eller på annen måte pådra seg kostnader som kan innebære at alle offentlige tilskudd eller eiendeler fra barnevernsbarna ikke kommer barnevernsbarna til gode.

I tillegg ber vi regjeringen styrke ideelle virksomheter som yter barnevernstjenester gjennom at anbudskonkurranse avvikles, og erstattes av kontrakt gjennom utvidet egenregi eller andre langsiktige og stabile kontraktsformer. Og at ansatte i barnevernet også skal ha lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår på linje med de som gjelder i offentlige tiltak.

Du kan lese mer om forslaget her.

Asylmottak

Denne uken fremmer vi også et forslag om at regjeringen må endre lovverket for asylmottak slik at offentlige tilskudd går til drift og forsterkning av mottak, og at offentlige penger ikke går til profitt for kommersielle asylmottaksdrivere.

Vi ønsker å styrke ideelle organisasjoner og kommunale som drifter asylmottak gjennom å avvikle anbudskonkurranser for et nødvendig antall basisplasser, og erstattes av kontrakt eller andre langsiktige og stabile kontraktsformer.

I tillegg foreslår vi at Regjeringen etablerer en beredskap for hvordan akutte situasjoner med stor og brå økning i antall flyktninger og asylsøkere i Norge skal håndteres, herunder hvordan etablering av tilstrekkelig antall forsvarlige mottaksplasser kan etableres raskt og til forsvarlige kostnader.

Forslagene om profittfrie barnevern og asylmottak skal behandles i Stortinget før sommeren.

 

Del dette