open menu

Våre politiske hovedkrav

Ny retning, ny regjering

Dette er den endelige versjonen av hovedkravene, som ble vedtatt av SVs landsmøte 20. mars 2017.

En stemme til SV er en stemme for solidaritet og en ny regjering i Norge.

SVs mål ved stortingsvalget i 2017 er at Norge får et nytt flertall, en ny regjering og en ny politisk retning for landet. Vi vil ha en regjering som gjennomfører mest mulig av SVs politikk for omfordeling og solidaritet, sterkere fellesskap og lavere klimagassutslipp. Valget 2017 handler om hva slags framtid vi ønsker å skape for generasjonene etter oss.

SV vil forandre Norge. Vi vil derfor bidra til å felle Høyre/Frp-regjeringen. Bare et rødgrønt flertall fører med sikkerhet til ny regjering, og et sterkt SV er nødvendig for å få et rødgrønt flertall. Det er bare en stemme til SV som både vil sikre en ny regjering og at den nye regjeringen fører en politikk som er klart forskjellig fra den nåværende regjeringens politikk.

SV vil gå i forhandlinger med alle partier som deler vårt ønske om en ny regjering uten Høyre og Fremskrittspartiet. Gjennomslag for SVs politiske hovedkrav, samt gjennomslag i den politiske avtalen for øvrig, vil avgjøre hvilken form for samarbeid vi velger i et nytt flertall. Et endelig utkast til avtale om samarbeid skal vedtas av SVs landsstyre. SVs mål er å delta i en ny regjering, eventuelt inngå en samarbeidsavtale i Stortinget hvis det gir mest gjennomslag for vår politikk. Får vi ikke gjennomslag for våre hovedkrav i forhandlinger om å danne regjering eller inngå samarbeidsavtale, vil SV velge opposisjon.

Våre hovedkrav er basert på hva slags samfunn vi ønsker. Vi vil ha et samfunn der forskjellene blir mindre og der færre barn må vokse opp i fattigdom. Vi vil ha et samfunn der vi i fellesskap sikrer alle gode barnehager, skoler og helsetjenester, og et samfunn der vi i fellesskap tar vare på naturverdiene, skaper klimavennlige arbeidsplasser og reduserer klimagassutslippene.

I forhandlinger om en ny regjering vil SV derfor sette følgende fem krav øverst:

1. Vi vil ta kampen mot ulikhet og fattigdom

Barnetrygden er en av de mest effektive metodene for å bekjempe barnefattigdom. SV vil derfor øke barnetrygden. Siden 1996 har barnetrygden stått stille, og det har ført til at mange tusen barn har vokst opp i fattigdom. SV krever en kraftig, årlig opptrapping av den universelle barnetrygden i perioden, samt en ekstra målretting mot fattige familier, i tråd med modellen foreslått i SVs alternative budsjett for 2017.

2. Vi vil bekjempe farlige klimaendringer ved å gå fra olje til nullutslipp

Om verden skal klare å løse klimaproblemene må store deler av verdens fossile ressurser forbli ubrukt. Vi vil sørge for at sårbare og verdifulle områder som Lofoten, Vesterålen, Senja, Møreblokkene, iskanten, polarfronten og uåpnede deler på norsk sokkel forblir uten petroleumsvirksomhet. Norge må gjøre sin del av klimadugnaden ved å kutte utslipp hjemme. I løpet av kommende stortingsperiode skal de norske klimagassutslippene kuttes med minst 3 millioner tonn CO2-ekvivalenter sammenlignet med utslippene i 2016. Det skal lages et forpliktende nasjonalt klimabudsjett som viser hvordan målet kan nås.

3. Vi vil ha flere lærere

Mer tid til hver elev er det viktigste for å skape en enda bedre skole. En nasjonal norm for lærertetthet i grunnskolen vil sikre flere lærere og mindre grupper for skolebarna. Vi vil innføre en nasjonal lærernorm på skolenivå, på maks 15 elever per lærer fra 1.-4. trinn og maks 20 elever per lærer fra 5.-10.trinn i ordinær undervisning.

4. Vi vil ha en profittfri velferd

Omsorg er omtanke, ikke butikk. Grunnleggende velferd er derfor fellesskapets oppgave, ikke markedets. Hver eneste velferdskrone skal komme innbyggerne til gode, ikke gå til profitt for eierne av kommersielle foretak. SV vil stoppe eieres muligheter til å ta ut profitt fra velferdstjenester som skattefinansieres av staten, vi vil prioritere å innføre dette i barnehager, barnevern og asylmottak. I tillegg skal en effektiv håndheving av dagens profittforbud i skolen sikres.

5. Vi vil støtte et internasjonalt forbud mot atomvåpen

Atomvåpen har uakseptable humanitære konsekvenser. Nedrustningen har stanset, og de ni atomvåpenstatene utvikler nye atomvåpen. Norge må derfor innta en pådriverrolle i FN-forhandlingene om et atomvåpenforbud, som også er i overensstemmelse med ikkespredningsavtalen. En ny regjering må straks sette i gang arbeidet for et atomvåpenforbud.

Del dette