open menu

Ut av boligkrisa

SV lanserer en boligpakke med tiltak som vil dempe prisveksten i boligmarkedet, og gi flere nordmenn råd til å bo i eget hus.

Boligmarkedet er i krise. Prisene har steget kraftig. Flere og flere boliger kjøpes og eies av andre enn de som faktisk skal bo der. Drømmen om å eie egen bolig glipper for folk med vanlige inntekter. Derfor lanserer SV idag en pakke med boligpolitiske virkemidler, som kan få Norge ut av boligkrisa.

– Vi trenger en nasjonal boligplan, der vi finner ut hvor det mangler boliger og hva som må bygges. Vi må dessuten satse på offentlige boligbyggerselskap, sier Sv-leder Audun Lysbakken.

Dette er et nytt virkemiddel vil gjøre det lettere for folk med normalt gode inntekter, å komme seg inn på boligmarkedet, tross prisstigningen. SV vil blant annet innføre en helt ny modell med delt eierskap. Lysbakken ønsker dette som et prøveprosjekt, og foreslår Bodø som prøvekommunen.

– I dag er det mange med vanlige inntekter som fint kunne betjent et boliglån, som ikke får lån likevel, på grunn av kravet om 15 prosent egenkapital. Dette skaper et enormt klasseskille i boligmarkedet. Folk er avhengig av mamma og pappas bank for å få lån. Resultatet er at drømmen om egen bolig blir knust, sier Lysbakken.

SV foreslår også å sørge for flere profesjonelle utleieboliger og studentboliger for å gjøre leiemarkedet bedre for dem som må leie. Lysbakken vil også innføre en nasjonal eiendomsskatt for å dempe prispresset.

– Vi må vri skattesystemet slik at det blir mindre attraktivt å spekulere i bolig, det kan vi gjøre ved å flytte skatt fra arbeid til bolig. I dag er systemet rigget for spekulasjon, og det vil vi gjøre noe med, sier Lysbakken.

Det vil kreve mange tiltak over mange år for å klare å skape et balansert boligmarked, sier Lysbakken. SV har derfor en boligplan for de første stegene ut av boligkrisa. Du kan lese hele boligpakken her.

SVs forslag til tiltak:

  • Nasjonal boligplan: Regjeringen utarbeider en nasjonal boligplan. Planen går over en lengre tidsperiode, og inneholder en analyse av boligbehovet i hele landet, konkrete mål og virkemidler for å nå måltall for nye boliger, og mere.
  • Delt eierskap: Gjennom Husbanken går staten inn som medeier i en bolig tilsvarende egenkapitalkravet for dem som ikke kommer inn på boligmarkedet, men kan betjene et boliglån. SV vil teste dette med Bodø som forsøkskommune.
  • Flere boliger – profesjonelle utleiere: SV vil sørge for flere ikke-kommersielle boliger og flere profesjonelle utleiere med 100 millioner til flere kommunale utleieboliger, og økt låneramme i Husbanken som blant annet kan gå til flere tilvisningsavtaler.
  • 3200 flere studentboliger: SV vil bevilge penger til å bygge 3.200 flere studentboliger. Dette er boliger som både er bra for studenter, og bidrar til å dempe prisen i utleiemarkedet.
  • Hjelp til vanskeligstilte: SV vil legge om og øke bostøtten med 250 mill. kroner i 2017 slik at de som er vanskeligstilte kan få dekket de nødvendige bokostnader, og ikke bygge den ned som i dag.
  • Offentlige boligbyggeselskap: Det offentlige må ta større del av ansvaret og risikoen for å bygge boliger til en billig penge. Det bør opprettes et statlig boligbyggeselskap for å utvikle statlige tomter i samarbeid med kommunene, og kommuner bør etablere kommunale tomteselskap.
  • Smart eiendomsskatt: En eiendomsskatt som beregnes ut av markedsverdi og legges til som inntekt, som man så skatter over på vanlig vis. Slik vris skattesystemet slik at bolig blir mindre attraktivt for spekulasjon.
  • Særskatt på spekulasjon: En særskatt på sekundærboliger som gjør det dyrere å eie flere boliger.
  • Slå ned på lokkepriser: Mange eiendomsmeglere har brukt lokkepriser, noe som bidrar til å presse opp prisene. SV vil at det i større grad tas i bruk økonomisk straff for å stoppe denne praksisen.

Del dette