open menu

Ny regjering, ny retning

Arbeidsprogramkomiteen i SV foreslår fire hovedkrav til eventuelle regjeringsforhandlinger etter valget. Her kan du lese hovedkravene for en ny politisk kurs.

En stemme til SV er en stemme for solidaritet og en ny regjering i Norge.

SVs mål ved stortingsvalget i 2017 er at Norge får et nytt flertall, en ny regjering og en ny politisk retning for landet. Vi vil ha en regjering som gjennomfører mest mulig av SVs politikk for omfordeling og solidaritet, sterkere fellesskap og lavere klimagassutslipp. Valget 2017 handler om hva slags framtid vi ønsker å skape for generasjonene etter oss.

SV vil forandre Norge. Vi vil derfor bidra til å felle H/Frp-regjeringen. Bare et rødgrønt flertall fører med sikkerhet til ny regjering, og et sterkt SV er nødvendig for å få et rødgrønt flertall. Det er bare en stemme til SV som både vil sikre en ny regjering og at den nye regjeringen blir basert på et samarbeid til venstre i norsk politikk.

SV vil gå i forhandlinger med alle partier som deler vårt ønske om en ny regjering uten Høyre og Fremskrittspartiet. Gjennomslag for SVs politiske hovedkrav vil avgjøre hvilken form for samarbeid vi velger i et nytt flertall. SVs mål er å delta i den nye regjeringen. Vi vil også kunne velge å være del av en avtale i Stortinget hvis det er en slik løsning som gir mest gjennomslag for våre velgere. Får vi ikke gjennomslag for våre hovedkrav i forhandlinger om å danne regjering eller inngå samarbeidsavtale, vil SV velge opposisjon.

Våre hovedkrav er basert på hva slags samfunn vi ønsker. Vi vil ha et samfunn der forskjellene blir mindre og der færre barn må vokse opp i fattigdom. Vi vil ha et samfunn der vi i fellesskap sikrer alle gode barnehager, skoler og helsetjenester, og et samfunn der vi i fellesskap tar vare på naturverdiene, skaper klimavennlige arbeidsplasser og reduserer klimagassutslippene.

Forslaget fra programkomiteen skal nå behandles av landsstyret i januar og vedtas endelig på landsmøtet i mars.

I forhandlinger om en ny regjering vil SV derfor sette disse fire krav øverst:

1. Vi vil ta kampen mot ulikhet og fattigdom

Om færre barn skal vokse opp i fattigdom, er styrking av barnetrygden en av de mest målrettede metodene for å bedre familienes økonomi. SV vil derfor øke barnetrygden. Siden 1996 har barnetrygden stått stille, og det har ført til at mange tusen barn har vokst opp i fattigdom. Det har særlig gått utover enslige forsørgere og familier med mange barn. Derfor foreslår vi å styrke barnetrygden for de som trenger den mest. Vi vil trappe opp barnetrygden, og i tillegg målrette den for aleneforsørgere og for familier med flere barn.

2. Vi vil bekjempe farlige klimaendringer ved å gå fra olje til nullutslipp

I Norge skal vi gjøre vår del av klimajobben og skape en framtid uten klimagassutslipp. Vi vil sørge for at sårbare og verdifulle områder som Lofoten, Vesterålen, Senja, Møreblokkene og uåpnede deler på norsk sokkel forblir oljefrie. Vi må gjøre folks hverdag uavhengig av olje, og bygge ny teknologi og nye industrier. Vi vil sette et mål om at 9 av 10 biler som selges i 2021 skal være nullutslippsbiler, gjennom endringer i engangsavgiften og støtte til ladeinfrastruktur i hele landet.

3. Vi vil ha flere lærere

Alle foreldre skal vite at deres barn blir sett. Vi trenger mindre klasser og mer tid til barna ved å øke lærertettheten på hver skole. Vi vil innføre en forskrift for maks 15 elever per lærer fra 1.-4. trinn og maks 20 elever per lærer fra 5.-10.trinn, og sørge for å sette av ressursene som trengs.

 4. Vi vil ha en profittfri velferd

Fellesskapet må ta ansvar for å sikre gode velferdstjenester til de som trenger det, enten de er barn, voksne eller eldre. Fellesskapets helsekroner skal derfor gå til omsorg, ikke til profitt. Fellesskapets barnehagekroner og foreldrenes egenbetaling skal gå til barna, ikke til kommersielle aktører. SV vil stoppe kommersielle eieres muligheter til å ta ut profitt fra velferdstjenester.

Del dette