open menu

Hvem skal eie havet?

Det er på tide at folket tar makten over havet tilbake. Derfor fremmer SV grunnlovsforslag om at folket skal eie havet.

Det pågår en rå maktkamp om havet. Eierskapet til havets ressurser står i fare for å bli tatt fra oss. For å stanse dette fremmer SV nå et grunnlovsforslag om at folket skal eie havet:

De viltlevende marine ressursene tilhører det nasjonale fellesskap og skal bidra til bosetting og sysselsetting i kystsamfunnene. Nærmere bestemmelser om forvaltning av marine ressurser fastsettes ved lov.

Bakgrunnen for forslaget: 

To prinsipper har stått sentralt i havforvaltninga: Ingen eier havet, det eies i fellesskap. Og nærhet til havets ressurser, gir rett til å høste av det. Dette har vært grunnlaget for norsk vekst og velstand.

Men allemannseiet av havet er under press. Retten til å fiske samles på stadig færre hender. Noen få redere og finansinstitusjoner har tatt kontroll over store deler av ressursene. Retten til å fiske har blitt til en handelsvare. Et tjuetalls familier kontrollerer i praksis halvparten av alle fiskerettighetene. Ungdom som vil bli fiskere har ikke råd, fordi retten til å fiske er blitt for dyr. Å bli fisker har blitt for dyrt for vanlige folk. Kystsamfunn med lange tradisjoner settes til side. Dette skader fellesskapet, kystsamfunnene og kystkulturen.

Hvorfor et grunnlovsforslag? 

Havressursloven slår fast at de viltlevende ressursene tilhører fellesskapet, og skal komme kystsamfunnene til gode. Men dessverre har ikke denne loven vært nok. Det finnes andre bestemmelser, forskrifter, regelverk og instrukser, som undergraver intensjonen bak loven. I praksis er det et sniksalg av felles ressurser, uten at folket har uttalt seg. Derfor er den loven som finnes idag ikke nok.

Grunnloven slår fast viktige samfunnsverdier, og gir dem juridisk stabilitet og vern mot skiftende politiske interesser. Dette forslaget vil innebære at alle lov- og forvaltningsvedtak må ligge innenfor de grensene det setter. Det vil begrense hva Stortinget og regjeringen kan bestemme, og legge føringer på innholdet i framtidige forvaltningsvedtak etter havressursloven, deltakerloven, og andre relevante lover og forskrifter.

Hva kan du gjøre? 

Grunnlovsforslag krever et to tredjedelers flertall i Stortinget gjennom to stortingsperioder. Vi klarer ikke å få gjennomslag uten politisk press på de andre partiene. Derfor trenger vi i SV din hjelp.

  • Det viktigste du kan gjøre er å skrive under på forslaget på folketshav.no. Dette er en underskriftskampanje for å støtte forslaget.
  • Del også gjerne folketshav.no i sosiale medier, og skriv om hvorfor du støtter forslaget.
  • Mobiliser i din kommune eller i organisasjoner der du er medlem.
  • Skriv leserbrev om forslaget i aviser.
  • Kontakt ditt fylkes stortingsrepresentanter, og be dem støtte forslaget når det kommer opp i Stortinget.

Del dette