open menu

SV ønsker nye nasjonalparker

Norge må utvide nasjonalparkplanen sin for å ta vare på verdifull natur, mener SV og foreslår å opprette nasjonalpark i Østmarka og på Preikestolen.

Forslaget om nye nasjonalparker blir fremmet av SVs Heikki Eidsvoll Holmås og Bård Vegar Solhjell sammen med stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet, Venstre og Miljøpartiet de grønne. Regjeringen har på sin side gitt Miljødirektoratet beskjed om at «det ikke skal settes i gang nye verneprosesser, med unntak av skogvern» i år.

– De største truslene mot naturmangfoldet i Norge er at leveområder for dyr og planter blir ødelagt og oppdelt gjennom ulike former for arealinngrep. Nasjonalparker og andre naturvernområder sikrer sårbare og truede naturtyper, og sikrer også store naturopplevelser for oss mennesker, sier stortingsrepresentant Heikki Eidsvoll Holmås.

På tide med ny nasjonalparkplan

– Den forrige nasjonalparkplanen ble vedtatt så langt tilbake som i 1993 og er i all hovedsak fullført. Likevel mangler noen svært verdifulle områder. Derfor er det på tide å utvide nasjonalparkplanen. Norsk natur skal også være til glede for våre etterkommere, sier stortingsrepresentant Bård Vegar Solhjell.

En evaluering av alle verneområdene i fastlands-Norge fastslår at de viktigste områdene for naturmangfold i for liten grad er sikret gjennom vern. Rapporten fra Norsk institutt for naturforskning fastslår at det er stort behov for supplering av dagens verneområder. Dette gjelder særlig vern i skog og havet.

Flere områder i Norge kan være aktuelle som nasjonalpark, og det kan også være aktuelt å utvide eksisterende parker. Dette kan et arbeid med utvidelse av nasjonalparkplanen avdekke. Per dags dato har verken Oslo, Akershus eller Rogaland noen nasjonalpark. SV foreslått at utvidelse av nasjonalparkplanen blant annet har som mål å opprette nasjonalpark i Østmarka og Preikestolen.

Østmarka Nasjonalpark

Oslo kommune tok for flere år siden initiativ til nasjonalpark i Østmarka, etter langvarig arbeid fra særlig Østmarkas venner. Ingen andre skogsområder i Marka, eller på hele Østlandet, har tilsvarende naturkvaliteter. Dette kan være siste mulighet for å opprette en nasjonalpark i skogsområdene i Sørøst-Norge. Området som er foreslått er i dag skog i offentlig eie.

Preikestolen nasjonalpark

I 2008 ble det for første gang reist forslag om å etablere Preikestolen nasjonalpark i Rogaland. Frivillige naturvern- og friluftsorganisasjoner som representerer over 300 000 medlemmer står bak kravet. Så langt har forslaget ikke fått flertall.

I tillegg til å opprette nye nasjonalparker er det viktig å sikre god forvaltning av eksisterende nasjonalparker, mener forslagsstillerne. Det er også viktig at berørte kommuner blir tatt med tidlig i arbeidet med utvidelse av nasjonalparkplanen.

 

 

Del dette