open menu

Skuffende nei til returstopp

Opposisjonspartiene er bekymret for en politikk de selv nekter å stoppe. Det er skuffende, sier Audun Lysbakken.

– Det er skuffende at Ap, Sp, Krf og Venstre i dag har takket nei til muligheten til å stoppe de uttransporteringene av de syriske flyktninger som ikke har trygt opphold i et annet land. De sendes nå ut til en usikker tilværelse i Russland, sier Audun Lysbakken.

Tidligere i dag sendte SV et brev til de andre opposisjonspartiene, der vi ba om støtte til et krav om at regjeringen stanser uttransporteringen av de som kun har kortvarig visum til Russland. Bakgrunnen er at flere av partiene har uttrykt bekymring over at flyktninger nå sendes tilbake til Russland uten å få realitetsbehandle sine asylsøknader i Norge. SV-leder Audun Lysbakken er skuffet over de andre partienes manglende vilje til å stille opp for en human flyktningpolitikk.

I svarbrevet skriver Ap, Sp, Krf og V at det er det er regjeringens ansvar å sikre dette at de som returneres til Russland skal ha trygt opphold og et absolutt vern mot videresendelse til et utrygt tredjeland. Og de skriver: «Innvandrings- og integreringsministeren er ansvarlig overfor Stortinget for alle vedtak som fattes og utsendelser som finner sted. Vi mener det er riktig å holde fast ved denne arbeidsfordelingen mellom Stortinget og Regjeringen.»

– Det hjelper lite at man har en intensjon om ikke å bryte folkeretten, når konsekvensen av det man har vedtatt faktisk åpner for at Norge kan gjøre det, sier Audun Lysbakken.

FNs høykommissær for flyktninger, har uttrykt sterke bekymringer for Norges praksis med uttransportering i nord. Den samme bekymringen deles av organisasjoner som Amnesty International, NOAS, Helsingforskomiteen, og en rekke eksperter på flyktningjuss.

– Det var åpenbart at lovforslaget regjeringen fikk hastevedtatt i november ville åpne for at mennesker som bare har brukt Russland som fluktrute ikke ville få asylsøknaden sin behandlet. Når Norge i praksis stopper asylbehandlingen, er det også åpenbart at vi ikke kan forsikre oss om at de som sendes ut ikke videresendes til et farlig land. Hvis de andre partiene ikke forstår dette, kan de ikke ha fulgt med, sier Lysbakken.

Da det nye regelverket ble vedtatt i november handlet en helt uttalt endring i regelverket om dette. Justisministeren slo fast i et brev til SV at de nye reglene ville ramme folk selv om de bare hadde flyktet gjennom et annet land, for eksempel Russland, eller hatt et helt kort lovlig eller ulovlig opphold i det landet.

– Nå uttrykker de andre opposisjonspartiene bekymring over en politikk de selv var med på å vedta. Når de nå ikke vil gjøre noe for å endre dette tar de på seg et stort ansvar for situasjonen, sier Lysbakken.

Les brevet justisminister Anders Anundsen sendte til SV i november her.

Del dette