open menu

Liv kan ikke leves på asylmottak

Vi trenger en ny måte å sikre flyktninger et sted å bo. Per i dag sitter om lag 5000 personer som har fått innvilget oppholdstillatelse på norske mottak og venter på å bli bosatt i en kommune. Av disse er om lag 950 barn. Halvparten av de 5000 har ventet i over seks måneder på et sted å bo. Slik kan det ikke fortsette.

Når en person har fått oppholdstillatelse er det bestemt at de har rett til å leve livet sitt her i Norge. Da er det viktig at integreringen starter raskt. Å bo på asylmottak er å ha livet sitt på vent. SV mener derfor at tida er overmoden for endringer i dagens ordning.

Det er ikke slik at kommuner kan velge om de vil sikre skolegang til barn i skolepliktig alder, eller la vær å gi helsetjenester til eldre. Slik bør det også være med bosetting av flyktninger. Det bør være en helt ordinær del av de kommunale oppgavene, ikke noe man velger om man vil gjøre eller ikke.

Ingen kan bo andre steder enn i en kommune, dermed må vi sørge for at alle som skal bo i Norge faktisk får et bosted.

Vi foreslår derfor en todelt ordning. For det første gis kommunene får ansvar for å fordele det antallet flyktninger som faktisk kommer mellom seg. Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet fordeler antallet flyktninger som har fått på opphold på alle landets fylker. Deretter fordeler kommunene i det aktuelle fylket antallet seg i mellom. Fylkesmannen har ansvaret for å sørge for fremdriften. Kommer kommunene ikke til enighet kan Fylkesmannen fastsette antallet flyktninger som hver enkelt kommune skal ta i mot. Det vil si at det i utgangspunktet er opp til kommunene selv å fordele dette ansvaret, men med et sikkerhetsnett for å sikre rask nok bosetting. Fylkesmennene kjenner kommunene godt, og vil derfor ha et godt grunnlag for å drive en slik prosess.

Denne ordningen kombineres med egenbosetting. I dag kan personer som har fått oppholdstillatelse som flyktning eller på humanitært grunnlag skaffe bosted selv. Men i slike tilfeller mister den enkelte retten på introduksjonsprogram. I Sverige har man siden 1994 har adgang til egenbosetting uten å miste retten til introduksjonsprogram. Erfaringene viser at de som velger dette alternativet integreres noe raskere og lærer svensk fortere. Det medfører også mindre press på boligdelen av det statlige mottaksapparatet. Oslo og andre pressområder kan unntas ordningen. På den måten kan det føre til at flere bosetter seg utenfor de store byene som eventuelt unntas.

Til sammen vil disse to elementene gjøre Norge bedre i stand til å ta i mot de som kommer til Norge fra krig og humanitær nød, og raskt la de bli en del av de norske samfunnet.

Se hele bosettingsforslaget til SV her.

Foto: Sofi Lundin

Norsk Folkehjelp

Del dette