open menu

Fem punkt for bedre norsk asylberedskap

Vi står midt i den største flyktningkatastrofen verden har opplevd siden 2. verdenskrig. Alle land må forberede seg på å bidra. Regjeringen har frem til nå vært mer opptatt av å sende folk ut, enn å ha en beredskap til å ta i mot de som kommer.

Regjeringen må ta et flyktningansvar og sørge for at mottaksapparatet settes i stand til å ta i mot de som kommer. Vi vet at antallet asylsøkere vil være høyt i tida som kommer, og dessverre er det ingenting som tilsier at det vil reduseres med det første. Hastverkstiltak må gjøres gjennom omprioriteringer, vi har ikke tid til å vente på neste års budsjett. Bevilgningen på 5 millioner til politiets utlendingsenhet var en nødvendighet. Vi forventer at beløpet er tilstrekkelig til å etablere lokaler som er egnet til å ta i mot de som kommer på en skikkelig måte. Det må bety tilbud om seng, dusj og mat. Det må være flere ansatte, slik at registrering som hovedregel kan gjøres samme dag som folk kommer.

Samtidig er dette bare første ledd i en lang kjede. Det som i tillegg burde vært gjort i dag er etter SVs mening følgende:

  1. Styrket mottakskapasiteten. Dagens mottak er fulle. Det kommer mange fler enn det regjeringen har lagt til grunn. Det finnes mange anlegg som med små grep kan gjøres om til asylmottak i dag, slik som campingplasser, folkehøyskoler ol. Dette må gjøres på en slik måte at vi samtidig gir et godt tilbud til de som kommer. Her må regjeringen raskt kontakte frivillige organisasjoner og legge penger på bordet.
  2. Nå må anbudsordningen for asylmottak avvikles. Denne er tungrodd og gjør det vanskelig raskt å få på plass det som trengs av nye mottak. Norsk Folkehjelp og andre aktører står klare, men justisdepartementet har så krevende anbudsregelverk at det ikke er mulig å øke kapasiteten raskt nok. Norge er ett av få europeiske land som bruker anbudsordning for drift av asylmottak. Det må lages langsiktige driftsavtaler som enkelt kan oppskaleres ved økt behov.
  3. Den største økningen vi ser nå, er av enslige barn. Derfor må det komme nye transittmottak for barn. Disse må få tett og god barnefaglig oppfølging. Det må være egne mottak for enslige mindreårige og barnefamilier. Vi kan være fleksible på løsninger for å skaffe alle en plass å bo, men vi kan ikke kompromisse på barns rettigheter.
  4. Frivillige organisasjoner må gis ressurser til å mobilisere for integrering. I dag er UDI sin aktivitetspott tom, her må det raskt fylles på penger. Det finnes mange folk som ønsker å bidra, men også frivillig arbeid krever organisering. Redd Barna, Norsk Folkehjelp og andre står klare, regjeringa må følge opp.
  5. Asylprosessen går nå for sakte. Folk blir sittende på mottak opp til 14 måneder før asylintervju gjøres og søknadsprosessen kan starte. Dette er ingen anstendig behandling av folk som allerede er i en krisesituasjon. UDI må umiddelbart gis beskjed om å omprioritere ressurser fra å sende folk ut, til å behandle søknader. En rask behandling må ikke gå på bekostning av den enkeltes rettssikkerhet. Folk som venter på å få sin sak behandlet må gis midlertidig arbeidstillatelse så snart asylsøknaden er registrert.

Foto: Werner Anderson
Norsk Folkehjelp
Aktivitet på asylmottak

Del dette