open menu

Sier nei til Johan Sverdrup

Tiden for de store oljeutbyggingene i Norge er forbi. Klimaendringene krever omstilling, og at olje blir liggende ubrukt. Norge må ta sin del av dette ansvaret, og derfor stemmer SV mot utbyggingen av Johan Sverdrup.

Johan Sverdrup-feltet er et av de største oljefeltene i Nordsjøen, og kan ha en levetid på  mer enn 50 år. Beslutningen om å bygge ut feltet vil øke norsk oljeproduksjon, og kan forlenge den norske oljeavhengigheten med flere tiår.

Norge må la olje ligge

Tall fra FNs klimapanel viser at de påviste reservene av olje, kull og gass inneholder fem til ni ganger mer CO2 enn verden kan slippe ut dersom vi skal unngå de verste konsekvensene av klimaendringene. Det betyr at investeringer må bli vridd fra fossil energi og over til fornybare løsninger. Verden må unngå investeringer i infrastruktur og produkter som låser samfunnet fast til store utslipp i lang tid.

– Norge er et rikt land som har tjent mye penger på å utvinne fossil olje og gass over flere tiår. Samtidig vet vi at verden må la fossil energi bli liggende ubrukt om vi skal bekjempe klimaendringene. Da er det rettferdig at Norge tar sin den av dette ansvaret, sier Heikki Eidsvoll Holmås, stortingsrepresentant og miljøpolitisk talsperson for SV.

Dette er bakgrunnen for at SV stemmer mot utbyggingen. SV har også tatt til orde for en pause i tildeling av nytt areal til oljeindustrien, og foreslo i fjor å opprette et tempoutvalg som skulle vurdere hvor stor andel av Norges oljeressurser som må bli liggende dersom verden rettferdig skal fordele innsatsen om å hindre farlig global oppvarming på mer enn 2 grader.

Vi trenger grønn omstilling

Den siste tiden har fallende oljepriser bidratt til permitteringer og økende arbeidsledighet særlig på Vestlandet. SV har i mange tiår advart mot det høye investeringstempoet i norsk oljenæring, og derfor stemt mot flere oljeutbygginger og tildeling av mer areal for oljeleting. De store partiene i norsk politikk har ønsket en annen utvikling. Derfor er omstillingen som nå må skje mer utfordrende, men like fullt nødvendig.

– Norge har vent seg til et høyt investeringstempo i oljenæringen som ikke kan vare evig. Omstilling av økonomien trengs. Mindre oljeinvesteringer kan gi større rom i økonomien til andre investeringer. Vi må bruke kompetansen Norge har fra oljealderen til å utvikle løsninger på klimaproblemet og bygge et klimavennlig samfunn, sier Holmås.

SV vil ta initiativ til et bredt grønt omstillingsprogram for norsk økonomi for å ivareta arbeidstakere og bruke kompetansen fra oljealderen til å utvikle eksisterende og framtidige næringer.

SV har allerede fremmet forslag om satsing på nullutslippsteknologi i sjøfarten, demonstrasjonsanlegg for havvind og en storinnsats for å bygge ut jernbanen i årene som kommer. I vårt alternativ til revidert nasjonalbudsjett foreslår dessuten SV 1,1 mrd. kr. mer enn regjeringen i en egen tiltakspakke mot arbeidsløshet og for grønn omstilling og nye midler til investeringsfond på i alt 13,5 mrd. kr.

Miljøkrav til utbyggingen

I fjor inngikk SV en allianse på Stortinget som sørget for at det stilles krav om utslippsfri kraft fra land til Johan Sverdrup og etter hvert flere andre felter på Utsirahøyden. Selv om SV stemmer mot utbyggingen av Johan Sverdrup, så støtter vi fremdeles kravene som flertallet på Stortinget presset fram.

– SV støtter at det stilles krav om utslippsfri kraft fra land til Johan Sverdrup for å hindre videre vekst i klimagassutslippene. Oljenæringen skal ikke lenger få ødelegge norske klimamål, og SV vil være en pådriver for å stille krav til alle olje- og gassutbygginger som blir vedtatt utbygd, sier Holmås.

Olje- og gassnæringen har økt sine utslipp med 91 prosent fra 1990 og frem til i dag. Veksten i utslippene har vært drivkraften bak veksten i Norges samlede klimagassutslipp og en hovedårsak til at Norge har slitt med å nå de mål man har vedtatt i klimapolitikken. Derfor er det viktig å jobbe for tiltak som kan bidra til å hindre vekst og redusere utslipp.

 

Del dette