open menu

– Norge har et stort klimaansvar

En gruppe forskere mener Norges klimaansvar fram mot 2030 betyr kutt på minst 50 prosent, og klimaansvaret øker til opp mot seks ganger Norges totale utslipp dersom man tar hensyn til at Norge er et rikt land

På utfordring fra SVs stortingsgruppe har fem norske forskere utredet hvor mye klimagasser det er rimelig og rettferdig at Norge tar ansvar for å kutte fram mot 2030.

– Hovedkonklusjonen er at Norges bør ta ansvar for betydelig større utslippskutt fram mot 2030 enn det enn det vi gjør i dag. Særlig om man tar hensyn til prinsippet om kapasitet, så får Norge et klimaansvar i en helt annen størrelsesorden enn vi til nå har diskutert i norsk klimadebatt, sa forsker Steffen Kallbekken  fra Cicero på framleggelsen. Kallbekken har ledet arbeidet med rapporten.

50 prosent kutt er minimum

Forskernes mest beskjedne vurdering er et klimamål for Norge i 2030 på om lag 50 prosent utslippskutt. Det øvre spennet i anbefalingen er at Norge må ta ansvar for klimakutt fram mot 2030 tilsvarende mer enn 6 ganger Norges utslipp, og det er særlig vurderingen at Norge er et rikt og ressurssterkt land som gjør at Norges klimaansvar øker. Rapporten konkluderer med at Norge bør ta ansvar for betydelig større utslippskutt enn vi gjør i dag.

– I Norge har vi til nå diskutert om vi bør ha et klimamål på samme nivå som EU, som skal kutte utslippene med 40 prosent innen 2030. Rapporten viser at Norges klimaansvar tilsier at vi bør ha et mer ambisiøst mål. Det må være rettferdighet som styrer klimadebatten, sier SV leder Audun Lysbakken.

To prinsipper for rettferdighet

Forskerne har beregnet Norges rettferdige andel av jobben med å kutte de globale utslippene ut fra to ulike prinsipper for rettferdighet: Kapasitet og historisk ansvar for utslipp. Forskerne har lagt til grunn at de samlede globale utslippskuttene skal være i tråd med målet om å begrense den globale oppvarmingen til to grader, og basert sine analyser og beregninger på eksisterende forskning og utført sitt arbeid med full uavhengighet fra oppdragsgiver.

– For å hindre mer enn 2 grader global oppvarming, er det avgjørende at utslippskuttene kommer raskt og det trengs en mye raskere omstilling av samfunnet og økonomien enn det vi ser i dag, sa professor Øystein Jansen fra Bjerknessenteret på framleggelsen av rapporten.

Ekspertgruppen som har utarbeidet rapporten har bestått av: professor Eystein Jansen (Bjerknessenteret/Universitetet i Bergen), forsker Steffen Kallbekken (Cicero Senter for klimaforskning), førsteamanuensis Linda Nøstbakken (Norges Handelshøyskole), professor Knut H. Sørensen (NTNU) og professor Siri Gloppen (Universitetet i Bergen/Christian Michelsen Institutt). I tillegg har Vegar Tørstad deltatt som vitenskapelig assistent.

– Bør ha to klimamål

Forskerne gjennomgår også økonomiske og politiske gevinster og kostnader knyttet til utslippskutt i Norge versus utslippskutt i andre land, men skriver at vektingen av argumentene i siste instans er et politisk spørsmål. Videre vurderer forskerne at på sikt er utslippskuttene som kreves for å nå togradersmålet så krevende at alle land uansett trolig vil måtte gjennomføre betydelige utslippskutt på hjemmebane

– Jeg mener det vil være ryddigst for norsk klimadebatt framover om vi lager et eget mål for Norges mål for norske utslippskutt, og et annet mål for hvordan vi skal hjelpe fattige land med klimaomstillingen, sier Audun Lysbakken, leder i SV, som har bestilt forskningsrapporten.

Les hele rapporten her: Norges klimamål 2030 endelig rapport

foto: Monica Bjermeland, Cicero

Del dette