open menu

SV vil ha nær 6 milliardar meir til klimasatsing

SV vil i det alternative statsbudsjettet sitt bruke 5,8 milliardar kroner meir på klimatiltak og klimatilpassing enn det regjeringa har foreslått, seier partileiar Audun Lysbakken.

– Vi må byggje Noreg grønt, og det alternative budsjettet til SV er eit svar til ei regjering som styrer med stø kurs mot å bryte Stortingets klimamål for 2020. SV foreslår 5,8 milliardar i auka klimasatsing samanlikna med regjeringa sitt statsbudsjettforslag.

Det sa SV-leiar Audun Lysbakken då han deltok på partileiardebatten på den årlege ZERO-konferansen.

I det alternative budsjettet til SV kjem ei rekkje konkrete forslag som kan føre til utvikling av ny teknologi og til å skape nye industriarbeidsplassar i Noreg.

– Vi vil til dømes medverke til at Noreg skal bli verdsleiande på nullutsleppsløysingar i sjøtransporten ved at det offentlege stiller nullutsleppskrav i ferjeanboda der det er mogleg, seier SV-leiaren.

Partiet vil auke støtta til straumferjer og gi ferjene fritak for elavgift. SV vil òg setje av pengar til ein demonstrasjonspark for havvind.

I tillegg foreslår partiet blant anna ei støtteordning som skal hjelpe hushalda med klimatiltak og installasjon av solceller på taket.

– Regjeringa har lova ei slik støtteordning, men unnlèt å setje av nok pengar til ordninga. SV vil ha folk med på klimadugnaden og i framtida kan hus verte energiprodusentar, seier Lysbakken

Satsingane på klima inneheld både tiltak for å kutte utslepp og tiltak for å tilpasse seg klimaendringene. I tillegg til dei auka løyvingane til klimasatsing ønskjer SV òg å bruke skatte- og avgiftssystemet til å redusere klimautsleppa, og dessutan auke løyvingane til å ta vare på naturmangfaldet. Heile SVs alternative budsjett vert lagt fram tysdag kommande veke.

Del dette