open menu

SV forventer at regjeringen lar Førdefjorden leve

Miljødirektoratet har i dag slått fast at miljøfaglige hensyn tilsier et nei til gruvedeponi i Førdefjorden.

Miljødirektoratet har i dag uttalt at miljøfaglige hensynene tilsier at innsigelsen mot gruvedeponi i Førdefjorden bør tas til følge. De slår videre fast at det er et politisk spørsmål om man vil høre på de miljøfaglige rådene. Det forventer SV at regjeringen gjør.

– Nå er det endelig slutt på den langvarige tåkleggingen om miljøkonsekvenser av gruvedeponi i Førdefjorden. Statens egne miljøeksperter slår fast at deponiet vil kunne få vesentlig negativ effekt på flere truede arter og at hele økosystemet i fjorden kan forringes. SV forventer derfor at regjeringen lytter til miljøekspertene, sier nei til å ødelegge uerstattelige verdier, og isteden tar vare på evigvarende inntektskilder som levende fjorder gir oss, sier leder i SV, Audun Lysbakken.

Miljødirektoratet skriver at gruvedeponi i Førdefjorden vil kunne få vesentlig negativ effekt for kysttorsk og ål, pigghå og blålange. Rødlisteartene blålange og pigghå har sannsynligvis gyte- og oppvekstområde i det planlagte deponiet. Deponiet vil fjerne det hittil eneste kjente gyteområdet for blålange. Rødlistearten ål er kritisk truet. For kysttorsk mangler man kunnskap om hvordan deponiet vil påvirke vandringsmønsteret, men dersom det påvirkes vil det sannsynligvis ha effekt på hele bestanden.

Miljødirektoratet skriver at med dagens kunnskap kan man ikke fastslå hvilke effekter fjerning av Førdefjorden som gyte og oppvekstområde vil ha for bestandsutviklingen for disse artene på nasjonalt nivå. – Vår vurdering er at et deponi vil kunne få reell betydning for bestandsutviklingen for disse rødlisteartene i Førdefjorden, uttaler direktør for Miljødirektoratet Ellen Hambro. Fjorddeponi innebærer at fjordøkosystemet vil kunne forringes. Av den grunn mener Miljødirektoratet at føre- var prinsippet i naturmangfoldloven bør tillegges vekt.

Les de miljøfaglige rådene til Miljødirektoratet her

 

Del dette