open menu

Vil ta krafttak for omfordeling

SV foreslår nye tiltak for å bekjempe økende ulikhet: Tak på statlige lederlønninger, et nytt trinn på toppskatten og arbeid med en internasjonal formuesskatt.

— Jeg er sterkt bekymret for at økende forskjeller skal ødelegge limet i det norske samfunnet, fordi det oppløser solidariteten mellom oss. Følelsen av å tilhøre et fellesskap hvor rettigheter, plikter og goder er noenlunde jevnt fordelt er avgjørende for samholdet og tilliten som preger landet vårt når det er på sitt beste, sier SV-leder Audun Lysbakken.

De siste tiårene har de rikeste i Norge tatt en stadig større del av kaka, dette bidrar til ulikhet og går ut over solidariteten i samfunnet. Lysbakken frykter regjeringens politikk vil forsterke denne trenden.

— Det er uklokt og urettferdig å gi de rikeste i samfunnet store skattelettelser, slik denne regjeringen har gjort. Fjerner den formuesskatten vil det bety nye milliarder i skattekutt for de som har mest fra før. SV vil snu trenden, slik at de rike bidrar mer til fellesskapet, sier SV-leder Audun Lysbakken.

SV foreslår tre konkrete tiltak som vil bekjempe økende ulikhet og sikre økte skatteinntekter. Inntektene fra økte skatter vil Lysbakken bruke på de som tjener minst.

— Når vi legger fram vårt alternative statsbudsjett til høsten kommer vi til å være Norges fremste skattekuttparti for lavtlønte, sier Lysbakken.

Boken til den franske økonomen Thomas Piketty Capital in the twenty-First Century viser at verdiene i vestlige land har samlet seg på stadig færre. Piketty har blant annet foreslått å innføre en internasjonal formueskatt, som sikrer skattlegging av formuen til de rike, uten at det går ut over konkurranseevnen til enkeltland. Også institusjoner som OECD og IMF har pekt på at omlegging av skattesystemet har vært en viktig faktor for at forskjellene har økt, og oppfordrer derfor land til å vurdere å øke skatteinntektene fra toppen av inntektsfordelingen. Ifølge OECD skyldes de økte forskjellene, ikke bare økte kapitalinntekter, men også økte lønnsforskjeller.

For å hindre at gapet mellom de rike og resten fortsetter å øke, vil SV foreslå:

1. Bevare og øke formuesskatten i Norge, og jobbe for en internasjonal formuesskatt

I Norge er formuesskatten nå 1 prosent på nettoformuen over 1 million kroner. SV mener denne skatten må bevares og økes. I tillegg foreslår SV at Norge tar initiativ til en internasjonal formuesskatt. En global progressiv formuesskatt vil redusere mulighetene til å plassere penger i skatteparadis, og være en effektiv måte å bekjempe vekst i ulikhet.

2. Innføre et tak på lederlønn i staten og statseide selskaper

De høye lederlønningene i mange statlige selskaper undergraver solidariteten i samfunnet. Til høsten skal Stortinget behandle SVs forslag om «maksimale tak for lederlønninger i statseide selskap, statsforetak og offentlig forvaltning». SV har foreslått at taket på godtgjørelse ikke skal være høyere enn de ordningene som til en hver tid gjelder for statsministeren.

3. Innføre et trinn tre for toppskatt

SV vil i budsjettet for 2015 foreslå å doble toppskatten for dem som tjener aller mest. Et nytt trinn 3 i toppskatten skal gjelde dem som tjener over 1,5 millioner kroner, og ha en sats på 20 til 25 prosent. I dag har toppskatten to trinn, 9 prosent for inntekt over 509.600, og 12 prosent for inntekt over 828.300.

Del dette