open menu

Endelig blir barns rettigheter grunnlovsfestet!

– Vi feirer grunnlovens 200 års jubileum ved å skrive barns rett til å bli hørt, barns medbestemmelse og prinsippet om barnets beste inn i Grunnloven. Det er på tide! At barn nå får en egen grunnlovsbestemmelse understreker utviklingen samfunnet har hatt på synet på barn – fra å være et vedheng til foreldrene – til å få rettigheter og respekt som et eget individ, sier Karin Andersen.

Menneskerettighetenes stilling blir styrket

Stortinget debatterer og vedtar i dag en rekke endringer i Grunnloven for å styrke menneskerettighetenes stilling i Norge. Endringene er ikke ment å forandre det som ser gjeldende rett i Norge, men å gi en del av denne retten – de mest sentrale menneskerettighetene – grunnlovs rang. Det er stor politisk enighet om å grunnlovsfeste de sivile og politiske rettighetene. Dette innebærer blant annet skranker mot frihetsberøvelse, sikre borgere rettferdig rettergang og uavhengige domstoler, grunnlovsfesting av likhetsprinspippet og ikke-diskrimineringsprinsippet, forenings- og forsamlingsfrihet, viktigheten av personvern og personopplysningsvern, at stortingets representanter velges gjennom frie og hemmelige valg, og som nevnt, en grunnlovsfesting av barns rettigheter.

– Endringene som er foreslått er nødvendige for å justere Grunnloven til å bli det som den er ment som, og har utviklet seg til gjennom 200 år, et juridisk, politisk og symbolsk samlende dokument som verner borgerne mot overgrep, sikrer dem frihet og trygghet nå og inn i framtida. Vi har ingen garanti for hva som skjer i framtida, og da er det viktig at menneskerettighetene har grunnlovsvern, sier Andersen.

 

 

En grunnlov bare for de få?

SV mener det er helt avgjørende at også økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, som rett til utdanning, rett til nødvendig helsehjelp og tilfredsstillende levestandard blir grunnlovsfestet. SV er det eneste partiet som støtter forslaget om at rett til tilfredsstillende levestandard innebærer den enkeltes grunnleggende behov for mat, vann, klær og bolig.

– Dersom ikke grunnleggende behov som mat, vann, bolig eller helse er på plass, vil heller ikke de sivile og politiske rettighetene være reelt like for alle. Et demokrati innebærer deltakelse, fra alle. Da er det også statens ansvar å sørge for at alle får like muligheter, understreker Andersen.

Frp er imot å grunnlovsfeste alle de økonomiske og sosiale rettighetene som foreslås. Høyre stemmer imot forslag om kulturelle rettigheter (§ 107), omtale samene som urfolk (§ 108), rett til tilfredsstillende levestandard og nødvendig helsehjelp (§ 111), mens de er for å grunnlovsfeste rett til utdanning (§ 109), at staten skal legge forholdene til rette for at alle kan tjene til livets opphold ved arbeid eller næring, og støtte fra statens dersom man selv ikke kan sørge for sitt livsopphold (§ 110) og at staten skal iverksette tiltak for å sikre at alle har rett til et miljø som sikrer helsen og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares (§ 112). Begge argumenterer med at en grunnlovsfesting innebærer å overføre makt til domstolene og også at det er uforpliktende programerklæringer.

– Høyre sitt standpunkt er uforståelig og lite prinsipielt. De er for å grunnlovsfeste rett til utdanning, men mener ikke at rett til nødvendig helsehjelp og en tilfredsstillende levestandard er viktig. Det er klart at både rett til utdanning, helse og en tilfredsstillende levestandard er avgjørende for å kunne delta i samfunnet, påpeker Andersen.

 

Fortsatt gjenstår viktige bestemmelser

Andersen varsler at SV vil fortsette arbeidet for å grunnlovfeste flere viktige rettigheter.

– Vi har fått til mye, men har fortsatt ikke flertall for å grunnlovsfeste retten til å søke asyl eller at religionskritikk eksplisitt skal nevnes som tillatt i ytringsfrihetsbestemmelsen, så disse forslagene må vi fremme på nytt. Men i dag skal vi glede oss over at barna har fått en egen grunnlovsbestemmelse, sier Andersen.

 

Her er innstillingene om menneskerettigheter som debatteres i stortinget i dag:

https://www.stortinget.no/Global/pdf/Innstillinger/Stortinget/2013-2014/inns-201314-187.pdf

https://www.stortinget.no/Global/pdf/Innstillinger/Stortinget/2013-2014/inns-201314-186.pdf

https://www.stortinget.no/Global/pdf/Innstillinger/Stortinget/2013-2014/inns-201314-185.pdf

https://www.stortinget.no/Global/pdf/Innstillinger/Stortinget/2013-2014/inns-201314-183.pdf

https://www.stortinget.no/Global/pdf/Innstillinger/Stortinget/2013-2014/inns-201314-184.pdf

https://www.stortinget.no/Global/pdf/Innstillinger/Stortinget/2013-2014/inns-201314-182.pdf

Del dette