open menu

Vil gjenreise partiorganisasjonen

SVs valgnederlag skyldes for lite politikkutvikling og for svak organisasjon og samhandling. Det er konklusjonen i en evaluering av SVs valgkamp.

– Dette er en konstruktiv og ærlig evaluering, sier SVs partisekretær Silje Schei Tveitdal.

– Vi kan være stolte over valgkampen vi gjennomførte. Grunnen til tilbakegangen i høst er langvarige tendenser som går langt tilbake, sier hun.

En analysegruppe ledet av Vibeke Johnsen (Sogndal) har analysert SVs lave valgoppslutning i Stortingsvalget 2013. Analysegruppa ble satt ned av Sentralstyret. Analysen vil danne grunnlag for SVs arbeid med arbeids- og organisasjonsplanen.

– Evalueringen av valgkampen vil ligge til grunn for det videre arbeidet med SVs arbeids- og organisasjonsplan for de neste fire årene, sier partisekretær Schei Tveitdal. Sentralt i dette arbeidet blir å bygge partiet, med første målsetting å stille lister på nye steder.

 

Gradvis utvikling

Om tilbakegangen i Stortingsvalget 2013, skriver analysegruppa:
«Det er ei gradvis utvikling som har leia hit. Ansvaret for situasjonen ligg på alle nivå i partiet, lokalt, på fylkesnivå og sentralt.»

Og: «Analysegruppa meiner at valresultatet ikkje først og fremst skuldast planlegginga eller gjennomføringa av sjølve stortingsvalkampen i 2013. Heller ikkje leiarskiftet i 2012 kan tilleggjast særleg vekt.»

 

Vil gjenreise det politiske verkstedet

– SV må gjenreises som arena for politisk verksted. Vi må lytte til miljøer rundt oss, og vi må igjen skape gode interne debattarenaer, sier Schei Tveitdal.
Hun mener partiet må jobbe med å styrke SVs troverdighet i flere saker, for å gi folk et helhetlig alternativ.

– Derfor må vi fortsette den politiske nyorienteringen vi har startet. På kort sikt må vi vinne tilbake våre kjernevelgere. På lang sikt må vi breie ut partiets profil, sier hun.

 

To årsaker til tilbakegangen

Analysegruppa trekker fram to årsaker til valgresultatet:

Den første årsaken de peker på er for lite politikkutvikling.

Analysegruppa skriver: «SV gjekk inn i regjering med mange, konkrete politiske framlegg vi hadde utvikla over tid, og som var godt forankra i partiet. Særleg i andre periode evna vi ikkje i stor nok grad å utvikle nye, konkrete politiske framlegg. Dette trass i ein arbeidsprogramprosess som involverte store deler av partiet, og organisasjonar og miljø utanfor SV. For mykje av energien i SV vart nytta til å handtere dei debattane som dukka opp kvar einskild dag, og for lite av dei samla ressursane i partiet vart sett inn for å utvikle politikk for morgondagen. Resultatet var at vi mangla nok konkrete og tydelege nye politiske framlegg å presentere for veljarane ved valet i 2013.»

Analysegruppa peker på at partiet i tillegg manglet et tydelig SV-prosjekt som skilte SV fra Arbeiderpartiet. De peker på at kompromiss og forhandlingar var naudsynte for å vinne einskildsaker i regjeringa, og for retninga i det raudgrøne regjeringsprosjektet, mens «Veljarane opplevde ikkje at det partileiinga såg som gode og hardt tilkjempa kompromiss var sigrar i regjering, og sakna ein tydleg SV-politikk.»

Den andre årsaken til tilbakegangen er for svak organisasjon og for svak samhandling.

Analysegruppen skriver «SV har ein for svak organisasjon, noko mellom anna oversynet over lister og representantar i kommunestyrer viser.»

De viser også til at SV historisk sett på mange måter har vært tenketanken på venstresida, og at denne oppgaven må gå hand i hand med utvikling av praktisk politikk. «SV må jobbe meir systematisk for å auke truverde på fleire politikkområde, slik at langt fleire veljarar får tru på at politikken vår er mogleg å gjennomføre i praksis», heter det videre.

 

Les hele innspillet fra Analysegruppa i PDF her
2014_01_05_rapport

 

Foto: Stig Weston

Del dette