open menu

Oppvekst og kunnskap

Barnehage og skole legger et viktig grunnlag for et godt liv, videre utdanning og aktiv deltakelse i samfunnet og arbeidslivet. Alle barn og unge skal få like gode muligheter til å tilegne seg kunnskap og utvikle sine talenter, holdninger og verdier. Barn, elever og studenter må mestre mange ulike fagfelter og trenes i å samarbeide med andre, være kreative og tenke kritisk. Vi må bygge videre på det som fungerer godt i norsk utdanning i dag, og sette oss nye ambisiøse mål for å kunne møte framtidens kompetansebehov. SV vil sikre et tilgjengelig og fleksibelt utdanningstilbud med høy kvalitet, og sterke høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner med gode rammebetingelser for både ansatte og studenter.

Barnehage

En god barndom varer hele livet. Gjennom sterke fellesarenaer gir vi barna våre best forutsetninger for å lykkes. Barnehagen skal ivareta barns behov for omsorg og lek og er første skritt på veien til livslang læring og dannelse. SV vil prioritere tiltak som styrker kvaliteten i barnehagen og gir alle barn mulighet til å gå i barnehage. Barn som skal utforske og veiledes i lek og læring, og som skal vokse og utvikle seg sammen med andre, trenger å ha stabile voksne rundt seg som har kompetanse om barn og forståelse for barns behov. At alle barn blir sett hver dag og at de får omsorg og oppmuntring, er viktig for en god kvalitetsbarnehage. SV vil ha en barnehage som gir alle barn like muligheter og bidrar til å utjevne sosial ulikhet.

SV vil:

 • Ha flere barnehagelærere og andre ansatte. For å støtte opp under barns læring og danning, må barnehagen ha høy kompetanse og tilstrekkelig bemanning. SV vil innføre en bemanningsnorm som sikrer at minst 50 prosent av de ansatte i barnehagene er barnehagelærere, og minst 25 prosent fagarbeidere. Alle assistenter skal ha minimum én ukes opplæring i småbarns utvikling, tilknytning og behov for trygghet og omsorg. Vi vil ha en nasjonal bemanningsnorm med minimum én voksen per tredje barn under tre år, og én voksen per sjette barn over tre år. Det skal være et lovfestet krav om en styrer i hver barnehage.
 • Styrke spesialpedagogisk kompetanse i alle barnehager. Alle ansatte skal ha barnehagefaglig grunnkompetanse.
 • Sikre forsvarlige barnegrupper. SV vil innføre en bestemmelse i barnehageloven om at barnegruppens størrelse skal være forsvarlig.
 • Sikre at barnehagelærarutdanninga gir studenter god kompetanse i både nynorsk og bokmål.
 • Fjerne målstyring og testing. Standardiserte tester bidrar til et snevert syn på barns utvikling og et instrumentalistisk syn på læring. SV vil øke barnehagelærernes profesjonelle handlingsrom for å velge metoder og arbeidsmåter ut fra kjennskap til barnehagens mandat, til enkeltbarn og barnegrupper.
 • Sørge for billigere barnehage. SV vil redusere foreldrebetalingen og på sikt gjøre tilbudet gratis. Vi vil starte opptrappingen ved å innføre gratis halvdagsplass for alle.
 • At alle barn skal ha rett til barnehageplass nær bostedet fra det året de fyller ett år. For å skape trygge og gode bomiljø og redusere behovet for transport, skal barnehager etableres i barnas nærmiljø. SV ønsker løpende opptak til barnehagene. I denne perioden skal det minst innføres to årlige opptak til barnehagene.
 • At pengene skal gå til barna, ikke til profitt. Barnehagetilbudet er første steg i barns utdanningsløp, og skal være et offentlig ansvar for å sikre et likeverdig, tilgjengelig og fleksibelt barnehagetilbud med høy kvalitet. SV vil sikre at all offentlig støtte til barnehager og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode.
 • At barnehagen skal være en attraktiv arbeidsplass. Gode lønns- og arbeidsvilkår er viktig for å rekruttere og beholde barnehagelærere, fagarbeidere og assistenter i barnehagene. SV vil lovfeste krav til tariffavtaler for barnehager som mottar offentlig støtte.
 • Sikre god nynorskstimulering. For å sikre en god overgang fra barnehage til skole i nynorskområder må barna få nynorsk språkstimulering i disse barnehagene.
 • At opplæring om seksualitet, grensesetting og temaer som kan hjelpe barn til å fortelle om vold og overgrep, må implementeres i ny rammeplan for barnehagene.
 • Øke barnehagelæreren og andre barnehageansatte sin kompetanse på traumer. Vi vil styrke deres kunnskap om det å være på flukt, hvordan håndtere barn som er traumatisert fra krig og flukt.
 • At alle barn skal få tilbud om barnehageplass. Dette skal inkludere barn uten oppholdstillatelse og barn av irregulære immigranter. Alle barn skal ha et likeverdig tilbud om barnehageplass.
 • Gjøre barnehageloven og rammeplanen for barnehager religions- og livssynsnøytral.
 • Styrke tilskuddsordningen for språkstimulerende tiltak som fremmer tospråklig opplæring.

 

Heldagsskole og flere lærere

SV vil lage en ny og bedre skoledag for elevene. Vi vil bygge videre på den inkluderende fellesskolen og sette oss nye ambisiøse mål for å kunne gi alle barn like muligheter. Heldagsskolen innebærer å bruke den tiden ungene allerede bruker på SFO og hjemmelekser på en bedre måte, med en mer praktisk og variert skoledag og et tydeligere skille mellom skole og fritid. Den viktigste ressursen i skolen er læreren, og flere lærere gir mer tid til hver elev. Vi vil løfte lærernes faglige autoritet og frihet, og innføre en norm for et maksantall elever per lærer på hver skole.

Et barn forberedes ikke på framtiden gjennom å kunne ramse opp flest mulig innlærte svar på kortest mulig tid. I stedet trenger vi dybdelæring, det å forstå kjernen i fagene, se sammenhenger på tvers av fag og å lære seg hvordan man selv kan gjøre bruk av ny kunnskap. I framtidsskolen må vi ta i bruk praktisk, variert og aktiv læring. Vi må gi plass til kreativitet og kultur. Og vi må dyrke den indre motivasjonen, nysgjerrigheten og gleden over å lære noe nytt.

En slik modernisering av skolen vil kreve ny organisering og store investeringer. Både i flere lærere, slik at det blir mer tid til oppfølging av hvert enkelt barn, og i flere skoletimer – slik at det blir rom for aktiv læring, praktisk-estetiske fag og øving som alle barn kan få utbytte av. Det er for å fornye skolen på denne måten SV vil innføre heldagsskolen, en mer praktisk og variert skoledag til erstatning for dagens SFO og hjemmelekser.

SV vil:

 • Innføre en lærernorm for flere lærere og mindre klasser. Tidlig innsats og mer praktisk og variert undervisning krever økt lærertetthet. SV vil innføre en norm for økt lærertetthet på skolenivå med maks 15 elever pr. lærer på 1.-4.trinn og maks 20 elever pr. lærer på 5.-10.trinn.
 • Fjerne test- og målehysteriet i skolen. SV vil endre kvalitetsvurderingssystemet (NKVS) som har ført til ensrettet og teoritung undervisning. Stadig flere målinger fremmer prestasjonspress framfor faktiske prestasjoner og mestring, og bidrar til et snevert syn på kunnskap.
 • Få PISA-testene ut av skolen.
 • Ha tillit til lærerne. Elevene lærer mer når lærerne har tid til å følge dem opp. Lærerrollen må avbyråkratiseres og det profesjonelle handlingsrommet må styrkes. SV vil i samarbeid med profesjonen utarbeide en tillitsreform i skolen, som bygger på læringsfremmende styringsprinsipper.
 • Innføre en praktisk og variert skoledag. Elever lærer på ulike måter, og samfunnet og arbeidslivet etterspør kreativitet og variert kompetanse. SV vil fremme en mer praktisk og variert skolehverdag, med blant annet flere timer i praktisk-estetiske fag, livsmestring på timeplanen og innføre kompetansekrav for undervisning i kunst- og håndverksfagene.
 • Erstatte hjemmelekser med skolelekser. Alle elever skal ha like forutsetninger for å mestre skolen, ikke bare de som har mulighet til å få leksehjelp fra foreldrene når de kommer hjem. Elever skal få mer tid på skolen til å øve og få hjelp av lærere, og ha fri når de kommer hjem.
 • Ha mer fysisk aktivitet. Lek og bevegelse fremmer læring, trivsel og god folkehelse. SV vil innføre minimum en time fysisk aktivitet per dag for alle, og stimulere til økt bruk av naturen og lokalsamfunnet som læringsarenaer. Retten til leirskoletilbud bør lovfestes.
 • Innføre gratis og sunn skolemat. Næring er viktig for læring. Alle elever trenger sunn mat for å få energi og konsentrasjon i skoledagen. SV vil innføre gratis, sunn skolemat for alle.
 • Redusere prisen på SFO ved å innføre en nasjonal makspris, og på sikt gjøre ordningen gratis. SV vil styrke samarbeidet mellom skole og SFO, som et første skritt mot heldagsskolen. SV vil forsvare lekens plass i skolen og i SFO. Leken har stor betydning for barns sosiale og fysiske utvikling og er en av de viktigste arenaene for læring.
 • Støtte samarbeid mellom skole, idrettslag, kulturskoler og andre barne- og ungdomsforeninger i nærmiljøet.

 

En inkluderende fellesskole

En inkluderende fellesskole skal sikre at alle barn og unge får et godt opplæringstilbud uavhengig av hvor de bor og hvilken økonomisk bakgrunn de kommer fra. Samfunnet skal ta ansvar for at alle barn kan gå på en skole der de får tilegnet seg kunnskaper og trives. For å oppnå dette er det viktig å ha økt fokus på tidlig innsats overfor barn som har utfordringer i skolehverdagen. Skolen trenger nok lærere som kan legge til rette for dybdelæring og praktisk og variert undervisning. SV vil styrke elevdemokratiet og sørge for at det settes av tid for elevråd i skolen.

SV vil:

 • At hver krone skal komme elevene til gode. SV vil at alle private grunnskoler skal være organisert som stiftelser for å hindre at eiere av private skoler kan ta ut profitt fra fellesskapets eller foreldrenes midler. Når det gjelder godkjenning av nye religiøse skoler skal det føres en restriktiv politikk innenfor rammen av Norges menneskerettslige forpliktelser.
 • Skape et lag rundt eleven. SV vil styrke samarbeidet med andre faginstanser og legge til rette for at flere yrkesgrupper skal inn i skolen.
 • Tilbakeføre forhandlingsansvaret for skoleverket til staten.
 • Ha bedre elevmedvirkning. Elever har kunnskap om hva som bidrar til et godt læringsmiljø. SV vil innføre elevrådstime på ungdomsskolen og sikre elevene flere muligheter for medbestemmelse, slik at kunnskapen deres kan være med og videreutvikle skolen.
 • Bekjempe mobbing. SV vil ha en et nasjonalt program for satsning med skolebasert kompetanseheving på hver eneste skole i landet, for å sette alle voksne i skolen bedre i stand til å forebygge, oppdage og stoppe mobbing.
 • At skolen skal være en attraktiv arbeidsplass. Gode lønns- og arbeidsvilkår er viktig for å rekruttere og beholde lærere og annen nødvendige kompetanse i skolen.
 • Innføre en rett til etter- og videreutdanning for lærere, uten egenandel. SV vil også innføre en nasjonal veiledningsordning for nyutdannede lærere.
 • Ha tilpasset opplæring. Det må arbeides systematisk for at alle skoler skal være dysleksi- og dyskalkulivennlige. SV vil styrke skolens muligheter for å gi tilpasset opplæring, øke skolens spesialpedagogiske kompetanse og lovfeste retten til Statpeds tjenester.
 • Sikre nynorsk. At elever lærer to skriftspråk i Norge, er et gode som ikke må svekkes. Alle elever skal møte både nynorsk og bokmål tidlig i skoleløpet. SV vil styrke vilkårene for nynorsk i skolen og endre opplæringsloven § 2-5 slik at også elever på ungdomsskolen får rett på opplæring i hovedmålet og rett til å høre til i egen målformgruppe. Eleven sin kunnskap i sidemålet må vurderes, både på ungdomsskolen og i studieforberedende videregående opplæring gjennom egen standpunktkarakter og obligatorisk eksamen.
 • At samisk språk og kultur skal ivaretas i skolen. SV vil videreutvikle og styrke fjernundervisningen i de tre samiske språkene.
 • Endre KRLE-faget. Kunnskap om forskjellige livssyn og religioner er nødvendig for å utvikle forståelse og respekt for våre medmennesker. SV vil innføre et felles, mangfoldig og sekulært religions- og livssynsfag i skolen. Vi vil reversere navneendringen på RLE-faget og fjerne kravet om at «om lag halvparten» av tiden skal brukes på kristendom.
 • Ha bedre seksualundervisning. SV vil styrke undervisningen om seksualitet, kjønnsidentitet, respekt for grenser, og samtykke.
 • Styrke tegnspråket. Skolene må i større grad forpliktes til å skape en reell tospråklig læringsarena når skolen har elever som skal ha opplæring etter § 2-6 i opplæringsloven. SV vil sikre statlig økonomisk kompensasjon til disse skolene.
 • La flere lære tegnspråk ved å innføre tegnspråk som valgfag og fremmedspråk i ungdomsskolen.
 • At skolen skal være en del av lokalsamfunnet. Læringspotensialet ved å bruke relevante læringsarenaer utenfor skolen bør utnyttes bedre. SV vil stimulere til økt samarbeid med kulturskolen, frivillige organisasjoner og lokalt næringsliv, og som kan støtte opp under skolens brede kunnskapssyn.
 • Endre formålsparagrafen til skolen. Skolen skal i sitt verdigrunnlag være livssynsnøytralt og sekulært, skolen skal ha et bredt samfunnsmandat.
 • Gjennomføre forsøk med alternative vurderings- og eksamensformer til erstatning for dagens eksamen.

 

Videregående opplæring

Videregående opplæring skal være av høy kvalitet og sikre at unge får solide fagbrev og et godt kunnskapsgrunnlag for videre utdanning. Norge skal være en kunnskapsnasjon, og vi trenger flere  og gode fagarbeidere. Frafallet i videregående er i dag altfor høyt. På yrkesfag er frafallet høyest, og mange får ikke læreplass. Offentlig sektor har et særskilt ansvar for å sikre nok læreplasser. SV vil styrke innsatsen mot frafall og sikre at alle får en videregående opplæring med høy kvalitet uavhengig av bakgrunn og bosted. Lærere i videregående opplæring må gis tillit og gode rammebetingelser.

Ungdom tar et viktig valg for resten av livet når de velger videregående opplæring. Selv om det er kostbart når elever bytter utdanningsprogram, koster det den enkelte elev og samfunnet langt mer at så mange ungdommer ender opp uten fagbrev eller studiekompetanse. SV vil derfor bruke mer ressurser på god rådgivning, oppfølging og bedre muligheter for å ta eksamener som mangler for å få studiekompetanse. Det må tas høyde for at mange elever trenger litt ekstra tid på å fullføre sitt løp, eller alternative veier til kompetanse. Den kommunale og fylkeskommunale rådgivningstjenesten må samordnes bedre.

SV vil:

 • Ha et mangfoldig og kvalitativt fagtilbud, slik at flest mulig ungdommer får et utdanningstilbud i nærheten av hjemstedet. Et desentralisert og variert opplæringstilbud hvor også de praktisk-estetiske fagene har sin plass, er viktig med tanke på næringsliv og tjenesteyting i hele landet.
 • Ha et opptakssystem som sikrer rett til å gå på nærskolen, og stanse fritt skolevalg mellom fylker. SV vil at opptaket til videregående opplæring ikke bare skal avgjøres av karakterene fra ungdomsskolen.
 • Ha flere lærere. SV vil på sikt innføre en nasjonal ressursnorm som sikrer maks 12 elever pr lærer på yrkesfag, og maks 24 elever pr lærer på studiespesialiserende. Denne normen vil vi innføre etter at ressursnormen for antall lærere i grunnskolen er gjennomført.
 • At hver krone skal komme elevene til gode. SV vil at alle private videregående skoler skal være organisert som stiftelser for å hindre at eiere av private skoler kan ta ut profitt fra fellesskapets eller foreldrenes midler. Private skoler skal inngå i fylkeskommunenes skolebruksplaner, slik at også antall private plasser kan reduseres dersom fallende elevtall gjør det nødvendig med endringer i den videregående skolestrukturen i et fylke.
 • Stoppe frafall. Sikre en fellesskole som gjør det mulig for alle å gjennomføre, og som sikrer god oppfølging og støtte for dem som står i fare for å falle fra.
 • Sikre elevene godt utstyr. Mange yrkesfaglige linjer har for dårlig utstyr til å kunne ha skikkelig undervisning.
 • At det skal være gratis for elevene å gjennomføre videregående opplæring. SV vil øke utstyrsstipendet slik at det faktisk dekker elevenes utgifter.
 • Innføre mer fleksibelt yrkesfag. Gjøre fellesfagene mer relevante for arbeidslivet elevene skal ut i. Fagbrevets stilling skal ikke svekkes ved at yrkesfag gjøres mer fleksibelt. SV vil i samarbeid med partene i arbeidslivet videreutvikle vekslingsmodeller, slik at eleven tidligere kommer i kontakt med arbeidslivet, yrkesrette læreplanene i fellesfagene og øke lærlingtilskuddet.
 • Ha en likeverdig opplæring. SV vil styrke skolens muligheter for å gi tilpasset opplæring, øke skolens spesialpedagogiske kompetanse og lovfeste retten til Statpeds tjenester.
 • Gjøre det lettere å bytte til yrkesfag.
 • Ha et lag rundt eleven. Omsorg, trygghet og trivsel har stor betydning for alle ungdommers læringsevne. Mange elever sliter med helseplager. SV vil styrke rådgivningstjenesten og øremerke ressurser til flere skolehelsesøstre og psykologer.
 • At skolen skal være attraktiv arbeidsplass. Gode lønns- og arbeidsvilkår er viktig for å rekruttere og beholde lærere og annen nødvendige kompetanse i videregående opplæring. SV vil styrke etter- og videreutdanningstilbudet for yrkesfaglærere.
 • Videreutvikle en god vurderingskultur som er rettferdig og læringsfremmende, og gjennomføre forsøk med alternative vurderings- og eksamensformer, til erstatning for dagens eksamen.
 • Sikre elevene medbestemmelse. SV vil styrke elevmedvirkningen i skolen og sikre gode rammevilkår for at elevenes tillitsvalgte gis muligheter for deltakelse og innflytelse.
 • Evaluere ordningen med opplæringskontor, og utvikle disse i riktig retning for å sikre en bedre oppfølging av lærlinger og lærebedrifter.
 • Legge til rette for at elever kan ta privatisteksamen gjennom en depositumsordning hvor depositum delvis tilbakebetales ved oppmøte på eksamen.
 • Prisdifferansiere privatisteksamen. At privatisteksamen gjøres billigere for elever som trenger å ta eksamen for å ha godkjent studiekompetanse, enn for elever som kun vil forbedre karakter.
 • Innføre lovfestet rett til læreplass til alle, og øke lærlingtilskuddet til kommunene. SV vil innføre en læreavgift for næringslivet basert på bedriftens størrelse. De innsamlede midlene fordeles til bedriftene som tar inn lærlinger. Ordningen skal forvaltes av partene i arbeidslivet.
 • Styrke elev og lærlingombudet, og opprette beredskapsteam mot mobbing for å bekjempe mobbing i skolen.
 • Fremme aktive lærlingplasser gjennom offentlige innkjøp av varer og tjenester.
 • Sette fylkeskommunene i bedre stand til å ettergå og forbedre lærebedriftenes pedagogiske forutsetninger, i samarbeid med opplæringskontorene.
 • Sikre to læreplasser per 1000 innbyggere per forvaltningsnivå i offentlige virksomheter.
 • Fjerne fraværsgrense.
 • Åpne for forsøksordning med å starte skoledagen senere på videregående skoler det det er lokalt ønske om dette.
 • Øke skolenes flerkulturelle kompetanse gjennom lærerutdanningen, og tilbud om etter- og videreutdanning.

 

Høyere utdanning

Norge etter oljealderen må satse på kunnskap innenfor et bredt spekter av fagområder.

Utdanning etter videregående, fra fagskole til forskerutdanning, skal spesialisere voksne i vidt forskjellige fagfelter med varierende tilnærminger og metoder. Universitetenes og høyskolenes rolle som dannelsesinstitusjoner er en viktig forutsetning for demokratiet og gir den enkelte innsikt, modning og refleksjon. Institusjonene og studentene må sikres rammebetingelser som gjør det mulig å oppnå høy utdanningskvalitet. Alle skal ha lik rett til utdanning. SV vil øke studiestøtten, bygge flere studentboliger og opprette flere studieplasser.

SV vil:

 • Gi likeverdige og fleksible utdanningsløp. Det skal legges til rette for at de ulike utdanningsløpene ivaretar sin særegenhet og styrkes på egne premisser. SV vil styrke fagskole- og mesterbrevutdanningen, og legge til rette for fleksible og smidige overganger mellom akademiske og yrkesfaglige utdanninger.
 • Satse på desentraliserte utdanningsløp slik at alle er sikret utdanning og videreutdanning uavhengig av hvor man bor i landet.
 • Gjøre det attraktivt å satse på undervisning. God undervisning skal være meritterende, både for den enkelte og for institusjonen.
 • Styrke forskningsbasert undervisning. God undervisning må være forskningsbasert.
 • Sikre gratis, offentlig eide og drevne universiteter, høgskoler og fagskoler, men med muligheter for private tilbydere innenfor rammen av et lovverk som sikrer kvalitet og umuliggjør utbyttemisbruk.
 • Legge større vekt på realkompetansevurderinger og muligheter til Y-veien. Det vil si opptak basert på relevant fagbrev, svennebrev eller yrkeskompetanse fra videregående skole.
 • Støtte opprettelse av yrkesfaglig høyere utdanning, som et parallelt tilbud til det eksisterende universitets- og høgskoletilbudet.
 • Sikre kompetansekartlegging. Innvandrere må raskt få vurdert sin real- og formalkompetanse for å kunne påbegynne/fullføre en høyere utdanning. SV vil øke bevilgningene til NOKUT og utvide og videreutvikle arbeidet med kompetansepass for flyktninger.
 • Innføre et nytt opptakssystem. SV vil i samarbeid med sektoren og de ulike fagområdene utarbeide forslag til fornuftige og alternative opptakskriterier, som fremmer kvalitet og ivaretar arbeidslivets behov for nok kompetent arbeidskraft.
 • Sikre kvaliteten i barnehagelærerutdanningen, ingeniørutdanningen og sosionomutdanningen ved å heve disse utdanningene en finansieringskategori.
 • Sikre demokratisk styring av universitet og høyskoler. Rektor skal som hovedregel velges, ikke ansettes. Valg av ledere på lavere nivå og partssammensatte organer skal gjeninnføres. Eksterne styremedlemmer skal velges fra et langt bredere sjikt av samfunnet enn i dag og de ansatte skal ha styreflertall.
 • Styrke folkehøgskolene. SV vil øke mangfoldet og støtten til folkehøgskolene, støtte folkehøyskoler som tar imot 15-åringer, og skape alternativer for de som trenger et modningsår før de starter på videregående.
 • Styrke den nasjonale veiledningsordningen, og sikre gode nasjonale rammer som sikrer et likeverdig og godt tilbud for alle nyutdannede lærere.
 • Avvikle ordningen med krav om karakteren 4 i matematikk for opptak til lærerutdanningen, til fordel for smartere krav som for eksempel snittkarakter.
 • Innføre elleve måneders studiefinansiering knyttet til grunnbeløpet i folketrygden på minimum 1,5 G, og gradvis hevet stipendandel. Denne skal også omfatte elever/studenter på folkehøgskolene.
 • Ha flere faste stillinger på universitet og høyskoler. Bruken av midlertidige stillinger i akademia bør reduseres. Dette gjelder spesielt bruken av timelærerstillinger, midlertidige universitetslektorstillinger og andre midlertidige undervisningsstillinger for å dekke permanente undervisningsbehov.
 • Styrke forskningsrekrutteringen. For å styrke yngre forskeres karrieremuligheter og bedre kjønnsbalansen, bør frigjorte stillinger vurderes å bli utlyst som førsteamanuensis i stedet for professor.
 • Bygge flere og billigere studentboliger uten å fire på kvaliteten. Det skal bygges minimum 4000 nye studentboliger i året.
 • Øke byggingen av studentboliger kraftig. SVs mål er at det prioriteres tilskudd til bygging av nye studentboliger i regi av studentsamskipnadene med mål om nasjonal dekningsgrad på minimum 20 %, og at minimum 50 % av byggekostnadene skal finansieres av staten.
 • Sikre at lærerutdanningene gir tilstrekkelig kompetanse til de som skal undervise i nynorsk som hovedmål og sidemål.
 • Stimulere til bedre kjønnsbalanse i utdanningene. SV vil vurdere virkemiddel som kvotering i utdanninger med særlig skeiv kjønnsfordeling.
 • Sikre studenters rettssikkerhet. Alle studenter skal ha tilgang på studentombud, både ved offentlige og private institusjoner. Det skal lages en læringsmiljølov for studenter, tilsvarende arbeidsmiljøloven, som blant annet skal gi studenter vern mot gjengjeldelse.
 • Sikre at mangfold og flerkulturell kompetanse inkluderes i utdanningstilbudene for velferdsyrkene.

 

Fagskolene

Fagskoleutdanningen er en liten, men viktig del av norsk utdanningssystem, ettersom den utdanner spesialiserte yrkesutøvere med høy kompetanse til mange bransjer. Det er stort behov for personer med fagskoleutdanning, men i dag er det få personer som tar denne utdanningen. Satsing på høyere yrkesrettet utdanning kan være svar på flere viktige utfordringer i arbeidslivet, for eksempel å motvirke frafall i utdanning og bidra i etter- og videreutdanning. SV vil styrke fagskolene som høyere yrkesfaglig utdanning, og ivareta og videreutvikle fagskolens egenart. Dette vil vi gjøre ved å sikre god og forutsigbar finansiering, styrke studentenes rettigheter og ivareta nært samarbeid med næringslivet.

SV vil:

 • At det etableres fleksible utdanningsløp som muliggjør at studenter kan veksle mellom ulike utdanningsløp i høyere utdanning.
 • At poeng opptjent på fagskolene skal telle som studiepoeng.

 

Forskning

Universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter spiller en viktig rolle for utviklingen av næringsliv, offentlig sektor og sivilsamfunn. God forskning sikrer både næringsgrunnlag i framtiden og høy kvalitet på utdanningen. Klimautfordringene, næringslivet og velferden avhenger av ny vitenskapelig innsikt og løsninger. SV vil ha faglig sterke forsknings- og utdanningsinstitusjoner med gode rammebetingelser for både ansatte og studenter. Universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter må gis gode basisbevilgninger og økt handlingsrom og tillit. Vi vil trappe opp forskningen i Norge gjennom økte bevilgninger, og sørge for at institusjonene har nødvendig handlingsrom til å satse på frie og forskerinitierte prosjekter. Vi vil legge til rette for økt samarbeid mellom institusjonene og samfunnet for øvrig. Norge som forskningsnasjon skal være sterke i bredden og verdensledende på noen felter.

SV vil:

 • Bidra til å øke den samlede norske forskningsinnsatsen som andel av brutto nasjonalprodukt til det samme som andre industriland på sikt.
 • Ha forskerstyrt og mindre konkurransebasert forskning. Økt basis-/grunnbevilgning til universitet, høgskoler og forskningsinstitutt.
 • At en større del av de statlige forskningsmidlene går direkte til institusjonene. Norges Forskningsråds midler må i større grad brukes til frie og forskerinitierte prosjekter enn til programmer.
 • Øke samarbeidet mellom samfunnet, utdanningen og forskningen. Høyere utdanningsinstitusjoner, forskningsinstitutter, arbeidslivet og de folkelige bevegelsene må i sterkere grad utveksle ønsker og melde inn behov.
 • Legge til rette for mer forskningsbasert utviklingsarbeid i samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og forskningsmiljøer på den ene sida, og offentlig sektor, næringsliv og det sivile samfunnet på den andre.
 • Styrke arbeidsplassen som forsknings-, utviklings- og innovasjonsarena. Det gir økt relevans, økt nytte og trekker flere med.
 • At forsknings- og utviklingsresultater i størst mulig grad skal publiseres i åpne og tilgjengelige tidsskrifter. Alle kliniske studier skal registreres og de fullstendige metodene og resultatene skal publiseres.
 • Ha mer kompetanseoverføring mellom næringslivet og forskningssektoren gjennom virkemidler som nærings-PhD-er (stipendiater delfinansiert av næringslivet) og utveksling av personell.

 

Livslang læring

Dagens arbeidsliv er i konstant endring, og for å være oppdatert trenger vi påfyll av kunnskap og kompetanse gjennom hele yrkeslivet. SV vil gi alle muligheten til å utvikle sine evner gjennom hele livet, både fordi det er bra for den enkelte, og fordi det gir samfunnet mer kvalifisert arbeidskraft. SV går inn for at partene i arbeidslivet og staten innfører rett til etterutdanning for alle arbeidstakere i Norge. Dette forutsetter at det settes av midler i lønnsoppgjørene til finansiering av reformen.

SV vil:

 • Ha en etter- og videreutdanningsreform der arbeidstakerne får rettigheter til betalt permisjon for etter- og videreutdanning.
 • Utvide ordningen med Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) og Basiskompetanse i frivilligheten (BKF), opplæring på arbeidsplassen og i frivilligheten i grunnleggende ferdigheter for voksne, slik som lesing, skriving, regning, digitale og muntlige ferdigheter.
 • Styrke og utvikle voksenopplæringen. Voksne med rett til opplæring etter opplæringsloven skal ha et likeverdig tilbud til opplæring som det barn og unge har. De skal tilbys mulighet til opplæring med lærer eller i bedrift innen et bredt spekter av utdanningsprogram og det skal innføres kontaktlærere for disse.
 • Stimulere universiteter, høgskoler, fagskoler og studieforbund til å skape mer fleksible studiemuligheter. Studier bør kunne gjøres på internett, via regionale studiesentre eller andre «utenfor campus»-løsninger samtidig som man er i arbeid.
 • Sikre studieforbundenes finansiering og rolle, både som tilbydere av formelt kompetansegivende studier og av kurs til allmenn nytte.
 • At kurs og annen ikke-formell kompetanse enklere skal kunne sammenliknes med formell kompetanse gjennom et system for innplassering i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket.
 • Gi NAV-støtte til å ta høyere utdanning til folk som av ulike grunner risikerer å bli stående permanent utenfor arbeidslivet.
 • Etablere en livsoppholdsytelse tilpasset voksne i utdanning, som sikrer at ingen må ta opp lån for å fullføre grunnskole eller videregående skole og sikre voksenopplæringstilbud som kan kombineres med omsorgsforpliktelser og deltidsjobb/vikarjobb.
 • Styrke fagutdanningen. Fagutdanning er både en ungdomsutdanning og en utdanning for voksne. SV vil legge til rette for at voksne skal få et bedre utdanningstilbud med sikte på fagbrev, og fjerne begrensingene til videregående opplæring.

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter