open menu

Miljø

SV vil overlevere kloden i bedre stand enn vår generasjon overtok den. Naturen skal gi levebrød, glede og velferd også for barna våre. Da må vi stanse klimaendringene, utryddelsen av planter og dyr, og redusere presset på klodens begrensede ressurser. SV vil sørge for nullutslipp av klimagasser, ren luft, vern av naturen og stans av forsøpling på land og i havet.

 

Internasjonal klimainnsats

SV vil at Norge skal lede an i kampen mot klimaendringene. Siden 1990 har de globale utslippene av klimagasser økt kraftig, og de norske utslippene øker igjen etter at de gikk ned noen år. Klimatrusselen har allerede dramatiske konsekvenser for mennesker over hele verden. Klimaavtalen fra Paris gir verden klar beskjed: Den globale temperaturen må ikke øke mer enn 1,5 grader sammenlignet med førindustrielt nivå. Skal vi klare det, må utslippene kuttes kraftig og innsatsen fordeles rettferdig mellom rike og fattige land.

SV vil:

 • Bli et nullutslipps-Norge. Utslipp av klimagasser i Norge må reduseres med minst 50 prosent innen 2030, og det må fastsettes et mål om at Norge skal bli fritt for fossile utslipp innen 2040.
 • Kutte utslipp raskt. For at Norge skal bidra med sin rettferdige andel må vi redusere egne klimagassutslipp med mellom 2 og 3 millioner tonn CO2-ekvivalenter årlig.
 • Øke den internasjonale klimainnsatsen. Norge må øke sine bidrag til internasjonale klimatiltak og klimatilpasning kraftig hvert år fram mot 2020. Norges økonomiske kapasitet og historiske ansvar for klimaendringene må ligge til grunn for størrelsen på vår internasjonale klimainnsats. Økte bevilgninger til internasjonale klimatiltak må komme i tillegg til målet om 1 % bistand.
 • Bevare regnskogen i tillegg til egen klimainnsats. Vi vil arbeide for at finansiering av regnskogbevaring ikke blir en del av kvotemarkedet, og ikke brukes av industriland for å unngå kutt i egne utslipp. I tillegg vil vi arbeide for at det innføres et regelverk som stiller krav til at offentlige innkjøp av varer ikke bidrar til tap av regnskog.

 

Bare nullutslipp er godt nok

Tiden for å forurense og bruke fossile løsninger er forbi. Norge trenger en politikk som bygger på prinsippet om at bare nullutslipp er godt nok. Vi må gå over til biler, fabrikker, båter og hus som ikke forurenser. Ved å være tidlig ute med nullutslippsløsninger kan Norge trygge og skape arbeidsplasser. Norge har de beste forutsetninger for å omstille seg til nye industrieventyr, basert på den grønne teknologien som verden trenger i framtiden. Stadig flere viktige deler av næringslivet ser at kun nullutslipp er godt nok og at klimavennlig industri er et konkurransefortrinn. Nabolandene våre har offensive fornybarsatsinger, og Norge må ikke bli hengende etter. Norge skal bli verdensledende på nullutslippsløsninger.

SV vil:

 • At Norge skal la olje og gass bli liggende til beste for klima og i respekt for framtidige generasjoner. SV går mot utbygging av nye felt og nye konsesjonsrunder. Verden har allerede funnet mer fossile ressurser enn vi tåler å hente ut om vi skal unngå ødeleggende klimaendringer. SV vil derfor si nei til all ny tildeling av letearealer til oljeindustrien.
 • Gå inn for varige petroleumsfrie områder. Vi vil at områdene Lofoten, Vesterålen og Senja, Møreblokkene, Skagerrak, iskanten, polarfronten og Jan Mayen skal være petroleumsfrie.
 • At Norge skal realisere nullutslipps-teknologi i alle norske industrigrener. Industriens energibruk skal være fossilfri. Norge skal være verdensledende på fornybare reduksjonsmidler i metallindustrien. Vi skal bygge opp en industrisatsing på utvikling av biobaserte kjemikalier og drivstoff.
 • At Norge skal realisere CO2-fangst fra industriutslipp. Vi vil jobbe for karbonfangst på Yara Herøya, Norcem Brevik og Klemetsrud Oslo, samt klargjøre norsk sokkel for CO2-lagring.
 • Ha grønne skatter og avgifter. Vi vil ha et skatte- og avgiftssystem som gir betydelige kutt i klimagassutslippene, samtidig som det har en tydelig fordelingsprofil og distriktsprofil.
 • Gradvis øke CO2-avgiften og vurdere å erstatte denne med en karbonavgift til fordeling.
 • Innføre avgifter for utslipp. Der det gis utslippstillatelse skal tillatelse alltid følges av avgifter, for å gi økonomisk interesse til å kutte utslippene.
 • Bruke statens eiermakt i Statoil. Styrke forskning og innovasjonsmidler med mål om å gradvis fase ut oljeproduksjon. Selskapet skal ikke investere i tjæresand. SV vil gradvis omdanne Statoil fra fossilselskap til energiselskap. Selskapets investeringer skal være i tråd med målet om å hindre en global oppvarming på mer enn 1,5 grader.
 • Kutte utslipp i alle sektorer. Det må lages tydelige utslippsmål og karbonbudsjett for hver enkelt utslippssektor i Norge.
 • Kutte klimagassutslipp fra import. Utrede tiltak for å sikre reduksjon i utslippene knyttet til import av varer.
 • Ha en klimalov som fører til hensiktsmessige rapporteringsog styringsmekanismer mellom Storting og regjering på klimaområdet, inkludert sektorvise karbonbudsjetter og rapportering om klimaeffekten av statsbudsjettet.
 • Innføre totalforbud mot bruk av alle fossile kilder til oppvarming av bygg og fjernvarme.
 • Ta forurensingsloven mer aktivt i bruk ved målrettet å pålegge reduserte klimagassutslipp og bruk av beste tilgjengelig teknologi.

 

Jernbanen skal binde landet sammen

SV vil gjøre det enklere å reise, pendle og transportere gods og varer på en miljøvennlig måte. Da trenger vi både raskere og bedre jernbane. I 2015 lå tre av Europas elleve mest trafikkerte innenlands flyruter i Norge. Utslippene fra flytrafikken har økt kraftig og vil fortsette å øke dersom vi ikke satser på mer miljøvennlige transportmidler. SV vil ha en storstilt satsning på tog i hele landet. Vi vil også utvikle strekninger med lyntog mellom de store byene slik at reisetiden reduseres kraftig.

I løpet av de neste årene må norsk økonomi omstilles, fra oljeavhengighet til fornybart. Dette er en historisk stor utfordring som ikke løses av seg selv, men må møtes med harde politiske satsinger og prioriteringer. En effektiv og rask jernbaneinfrastruktur i hele landet vil åpne store og nye industri- og næringsmuligheter, og være nøkkelen til omstillingen av norsk økonomi. Derfor vil SV sette i gang en ekstraordinær storsatsning på effektiv og hurtig jernbane i hele landet, og avvise ny rullebane på Gardermoen og Flesland, si nei til ferjefri E39 og andre kostbare og miljøfiendtlige motorveiprosjekter, og øke utbyttet fra Avinor.

SV vil:

 • At jernbanen i Norge skal være eid og drevet av fellesskapet.
 • Øke utbyttet fra Avinor. Vi vil endre Avinors finansieringsmodell slik at investeringer må behandles politisk. Mer av samfunnets investeringer må gå til jernbane i stedet for flytrafikk.
 • Prioritere å ferdigstille byggingen av InterCity-triangelet. Nye strekninger må bygges med 300 km/t som fartsstandard for å kunne bli del av det nye lyntognettet.
 • Øke bevilgningene til jernbanen kraftig. Vi vil bedre vedlikeholdet, sikre mot ras og øke kapasiteten, slik at togtilbudet blir bedre og tryggere.
 • Planlegge og starte byggingen av jernbanetunnel gjennom Oslo. Ny tunnel vil kunne øke antall avganger på alle toglinjene til og fra Oslo, bidra til å flytte mer gods fra vei til bane og kutte utslippene av klimagasser.
 • Planlegge lyntog mellom de store byene og starte utbyggingen så fort som mulig. Dette vil være et konkurransedyktig alternativ til fly- bil- og godstrafikk på vei, og ha stor betydning for reduksjon i klimagassutslippene. Regional- og godstransporten må integreres i planleggingen.
 • Forlenge og styrke jernbanen i nord. Det er viktig å sikre rask nullutslippstransport av gods og personer i hele landet. SV vil realisere jernbane til Tromsø og Kirkenes.
 • Fortsette moderniseringen av Bergensbanen, både mellom Bergen og Voss, og mellom Oslo og Ringerike, for å redusere reisetiden mellom landets to største byer.
 • Flytte gods fra vei til sjø og bane. For at mer av godstransporten skal over fra vei til bane og sjø, kreves det en helhetlig nasjonal strategi for gods på bane, nye og moderniserte godsterminaler, kjøreavgift på lastebiler, etableringsstøtte til nye sjøtransporttilbud, utvikling av ubemannede båter og annen styrking av regulariteten i jernbanenettet.
 • Sikre fossilfrie tog. Elektrifisere eller sikre andre nullutslippsløsninger på alle gjenværende togstrekninger med dieseldrift.
 • Redusere flytrafikken. Vi går mot kapasitetsutvidelse på flyplassene ved de store byene.
 • Samle alle selskaper som driver med jernbanedrift og vedlikehold. Infrastruktur og drift er tett sammenvevd og et sammenslått selskap vil kunne ta et helhetlig ansvar for togtrafikken. SV vil stoppe privatiseringen og bevare offentlig monopol på norsk persontransport på jernbane, og se infrastruktur og trafikk i sammenheng.

 

Miljøvennlig transport

Norge må styre mot det klimavennlige nullutslippssamfunnet der luften er trygg og ren å puste i. Transport av gods og mennesker er av de sektorene som slipper ut mest klimagasser i Norge, og derfor trengs en offensiv omlegging av transportsektoren. Også i et miljøvennlig samfunn kommer det til å være behov for bilen. SVs mål er at ni av ti nye biler som selges i Norge skal være nullutslippsbiler innen 2021. Innen 2025 skal alle nye biler som selges være uten utslipp. Busser, ferger og lastebiler må også slutte å forurense, og vi må legge til rette for at flere får muligheten til å gå, sykle og reise kollektivt.

SV vil:

 • At veitransporten i Norge skal bli utslippsfri. Vi vil bruke avgiftssystemet til å sikre at ni av ti nye privatbiler og lette varebiler som selges i 2021 er nullutslippsbiler. Satsingen krever også utbygging av ladepunkter over hele landet og flere energistasjoner for hydrogenbiler. Varebiltransporten må også bli utslippsfri gjennom bruk av avgifter og regulering.
 • Videreføre fordeler for elbiler i neste stortingsperiode. SV vil at nullutslippskjøretøy alltid skal ha maksimum halv pris på fossilbiler på parkering, bomringer og ferjer.
 • Stimulere til tryggere og mer miljøvennlig trafikk. SV vil støtte utvikling av tjenester som skaper en tryggere trafikk, lavere klimagassutslipp og som på sikt legger til rette for mer bruk av førerløs teknologi.
 • Planlegge kompakte og trivelige byer. Vi vil føre en arealpolitikk som reduserer transportbehovet og stimulerer til fortetting, ivaretar matjord og grøntareal, sikrer universell utforming og fremmer levende sentrum i byer og tettsteder.
 • Styrke finansieringen til kollektivtransporten. Ordningen med bymiljøavtaler som finansierer kollektivtrafikk må utvides til flere byer. I bymiljøavtalene skal staten støtte 70 prosent av store kollektivinvesteringer og i tillegg drift av kollektivtransport, mot at kommuner og fylker følger opp med miljøvennlig arealplanlegging og effektive restriktive tiltak som reduserer biltrafikken.
 • At det skal lønne seg å velge kollektivt. SV er for et rimelig kollektivtilbud. Bilbruk skal være dyrere i byområder, og det kan skje gjennom blant annet rushtidsavgift og parkeringsavgifter.
 • Prioritere syklende og gående foran bilen. I areal- og transportplanlegging skal myke trafikanter prioriteres først. Vi vil ha økt utbygging og vedlikehold av sammenhengende og adskilte gang- og sykkelveier. Vi vil forenkle vikepliktsreglene for sykkel og belønne kommuner som satser på sykkel.
 • At kollektivtransporten og taxinæringen skal være utslippsfri. Vi vil sette krav i offentlige anbud og løyver om utslippsfri kollektivtransport og taxinæring.
 • Sikre at all vekst i persontrafikk i byer og tettsteder skal tas med kollektiv, sykkel og gange. Veiprosjekter som motvirker dette skal ikke gjennomføres.
 • Ha en parkeringspolitikk som reduserer biltrafikken. Vi vil ha fordelsbeskatning av gratis parkeringsplasser, og fjerne parkeringsplasser der det kommer i konflikt med utbygging av sykkel- og gangveier.
 • Sikre ren og trygg luft. Vi vil bruke regelverk og avgifter for å sikre luft som er i tråd med helseanbefalingene. Det må innføres lavutslippssoner og miljødifferensierte avgifter der det er nødvendig.
 • Prioritere trygge veier og bedre fergetilbud i distriktene. Rassikring, vedlikehold, sikkerhet, to kjørefelt i hele riksveinettet, gang- og sykkelstier langs nasjonale turistveier og bedre fergetilbud skal prioriteres framfor store prestisjeprosjekter. SV vil avvikle veiselskapet Nye Veier.
 • Si nei til fast veiforbindelse over Oslofjorden. SV vil i stedet satse på å styrke ferjesambandet.
 • Si nei til ferjefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim. Biltrafikken må reduseres. Godstransport må over på sjø og bane. Ferjesambanda må styrkes.
 • Satse på miljøvennlige hurtigbåter og ferger for framtiden. SV vil opprette et nasjonalt hurtigbåt- og fergeselskap som skal være pådriver for flåtefornyelse og etterspørre teknologi for nullutslippsfartøy.
 • Ivareta kortbanenettet for fly i distrikter der tog ikke er et alternativ og avstandene er lange.
 • Gjøre det lettere å reise kollektivt i distriktene. Vi vil satse på godt og regelmessig buss-, ferje- og båttilbud i distriktene kombinert med bestillingsdrosjer der det ikke er hensiktsmessig med faste ruter.
 • Utrede en nasjonal fergebillett, for å gjøre det enklere å reise.
 • Satse på intelligente transportsystemer. Det må gjennomføres forsøksprosjekt med selvkjørende biler og teknologi for transportstyring. Ansvarsforhold må avklares og behovet for ekstra tilrettelegging av offentlige veier må utredes. Det må gjøres forsøk med ubemannede godsbåter og havner, fortrinnsvis ved trafikale knutepunkt.
 • Ha null utslipp i sjøtransporten og landstrøm til skip. Vi vil satse på finansieringsordninger og statlige investeringer som gjør norske verft i stand til å satse på utvikling av nullutslippsfartøy og bruke offentlige anbud til å etterspørre teknologien. Dette vil både gi teknologiutvikling og sikre arbeidsplasser. Vi vil sikre en satsing på landstrøm i norske havner.
 • Innføre et nasjonalt ungdomskort. SV vil ha et rimelig månedskort for tog, buss og båt som gjelder for reiser i hele landet for alle under 20 år.
 • Avskaffe tax-freeordningen. Kortbanenettet må sikres statlig finansiering.
 • Bruke annengenerasjons biodrivstoff i en overgangsfase. I tillegg til å redusere transportbehovet og jobbe for elektrifisering av transportsektoren, må man i en overgangsfase sikre tilgang, produktutvikling og produksjon av bærekraftig biodrivstoff som en av flere løsninger for å fase ut det fossile drivstoffet. Biodrivstoffet må ikke importeres fra områder med store folkerettslige konflikter rundt bruk av landarealet.
 • Ha et forbud mot bruk og frakt av tungolje lands norskekysten, og arbeide for et internasjonalt forbud mot bruk og frakt av tungolje i arktiske farvann.

 

 

Ingen arter å miste

I verden i dag utryddes planter og dyr i et urovekkende tempo. Dette truer hele balansen i vårt økosystem, som menneskene er en del av og avhengige av. SV vil ta vare på mangfoldet av planter og dyr. Vi vil ta vare på artenes leveområder, både gjennom vern, fornuftig bruk og restaurering av ødelagt natur.

SV vil:

 • Styrke innsatsen for å ta vare på natur som er truet. Vi vil utarbeide en opptrappingsplan av prioriterte arter og naturtyper. Vi vil styrke naturmangfoldloven ved å gjøre virkemidlene vern, utvalgte naturtyper og prioriterte arter gjeldende i alle norske havområder.
 • Styrke kunnskapen om naturen. Vi vil utarbeide et økologisk grunnkart. For å sikre en god forvaltning og planlegging må man kartlegge naturtyper, landskapstyper og arter, slik at man sikrer en kunnskapsbasert forvaltning. Vi vil også styrke miljøkompetansen og -kapasiteten i kommunene.
 • Sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrene i Norge. SV mener at bruk av utmarksbeite er svært viktig og at det må tilbys støtte til omstilling der hvor fellesskapet velger å ha områder prioritert for rovdyr. Det må også bevilges tilstrekkelig midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak der utmarks-beiting er mulig.
 • Ta særlig ansvar for sjøfuglbestandene. SV vil forske mer på årsakene til fugledød, og iverksette tiltak for å sikre bestandene av truede sjøfugler.
 • Styrke vernet av viktige naturverdier. SV vil sikre 10 % vern av havområdene innenfor territorialgrensen gjennom marine verneplaner samt sikre 10 % vern av den produktive skogen. Vi vil også utvide dagens ordning med utvalgte kulturlandskap der man sikrer skjøtsel. Videre vil SV utnevne nye arter i kulturlandskapet til prioriterte arter.
 • Forsvare og utvide verneplanene for vassdrag. Vi vil ikke bygge ut verna eller verneverdige vassdrag, og vi vil utarbeide en egen verneplan for kystnær vassdragsnatur. Ved store flomskader må alternative metoder for flomvern vurderes, herunder naturens egen flomdempende evne.
 • Ta vare på villaksen. Vi vil innføre krav om at innen 2020 skal all oppdrettslaks dobbeltmerkes på en måte som gjør at rømt fisk enkelt kan identifiseres og spores. SV sier nei til volumøkning i oppdrettsanleggene inntil det er kontroll på lakselusa.
 • Utarbeide ny nasjonalparkplan. Vi vil særlig prioritere forslag til nasjonalparker som gjør at man når målet om å verne et representativt utvalg av norsk natur.
 • Opprette Preikestolen og Lofotodden nasjonalpark.
 • Ta vare på villreinen. SV vil arbeide for en bærekraftig forvaltning av våre villreinbestander og bevare deres leveområder.
 • Bekjempe fremmede arter i naturen. Vi vil styrke arbeidet for å forebygge, kartlegge og bekjempe spredningen av fremmede arter i norsk natur.
 • Bekjempe naturkriminalitet. Vi vil styrke Økokrim og Statens naturoppsyn slik at de blir i stand til å avdekke og bekjempe alvorlig miljøkriminalitet.
 • Sikre friluftslivets naturgrunnlag. SV vil grunnlovsfeste allemannsretten og sikre gode rammer for bruk og vern i våre verneområder.
 • Sikre hverdagsnaturen. Vi vil utarbeide en lov som sikrer etablering av utbyggingsgrenser rundt større byer, for å ivareta de nære naturområdene.
 • Ta vare på ressursgrunnlaget og kulturlandskapet for samiske næringer. Vi vil arbeide for en bærekraftig forvaltning av samiske leveområder.
 • Prioritere stille natur. Ro og stillhet er en viktig del av friluftsliv og naturopplevelser. Motorisert ferdsel i utmark skal være strengt regulert.
 • Opprette et nettverk av marine verneområder i Arktis og arbeide for at iskantsonen i hele Arktis får internasjonal beskyttelse fra all industriell virksomhet.

 

Energipolitikk for framtiden

SV vil fase ut bruken av fossil energi i Norge og satse på energieffektivisering. Vi vil ha smartere hus og industriprosesser, og vi vil bruke ny teknologi som produserer energi lokalt. Norge må videreutvikle sine fornybare energiressurser uten at det går på bekostning av naturmangfoldet.

SV vil:

 • Fase ut fossil energi i Norge. Vi vil ha en nasjonal plan for omlegging fra fossil til klimavennlig og fornybar energibruk i alle sektorer, der lavere energibehov og omstilling til fornybar energi er førende.
 • Satse på energieffektivisering. Vi vil utnytte potensialet for energieffektivisering og energisparing både i industri, næringsbygg, offentlige bygg og husholdninger gjennom avgifter, krav og støtteordninger. Det skal gjennomføres kutt på minst 10TWh innen 2030 fra dagens nivå gjennom energieffektivisering i eksisterende bygninger.
 • At alle nye bygg skal være fossilfrie og energismarte. I løpet av perioden skal nesten-null-energibygg vedtas som standard fra 2020. SV vil revidere de tekniske byggeforskriftene slik at de i større grad legger vekt på energieffektivisering, inneklima og innovasjon.
 • Verne naturverdier ved kraftutbygging og utbygging av kraftlinjer. SV mener det er nødvendig å bygge ut ny fornybar energi og øke overføringskapasiteten i norske kraftlinjer. Kraftutbygging kan medføre store endringer i og skade på naturen, og derfor må naturinngrep begrenses i så stor grad som mulig. I områder med særlige naturverdier kreves ekstra skånsomme løsninger, for eksempel å erstatte luftspenn med sjøkabling.
 • At oljefelt i produksjon skal ha kraft fra land. Null utslipp til luft er en forutsetning dersom det er flertall for utbygging av nytt felt.
 • Sikre helhetlig planlegging, involvering av lokalsamfunnet og ivaretakelse av viktige naturverdier i energipolitikken.
 • Skjerpe kravene til miljøutredninger i utbyggingssaker. Ved utbygging av nye kraftlinjer må det velges traseer og utbyggingsformer som gir minst mulig skade på naturmangfoldet og samiske næringer.
 • Åpne for at det kreves anleggsbidrag fra de som utløser behovet for nye linjer.
 • Sikre naturverdier i allerede utbygde vassdrag. Revisjon av konsesjonsvilkårene for kraftutbygging skal bidra til gode miljøtiltak og reelle miljøforbedringer som i størst mulig grad sikrer det naturlige artsmangfoldet i de utbygde vassdragene.
 • Utnytte eksisterende vannkraft bedre. Vi vil ha økt satsing på teknologiutvikling som bidrar til bedre utnyttelse av norske vannkraftanlegg.
 • Bevare hjemfallsretten og sikre fellesskapets eierskap i Statkraft. Vi vil trygge fellesskapets eierskap.
 • Modernisere kraftsystemet. Vi må satse på teknologiutvikling og digitalisering for effektiv kraftdistribusjon med høy person- og leveringssikkerhet. Vi vil tilrettelegge for flere storskala pilot- og demoanlegg innen fornybar energi, smarte nett i samspill med energismarte bygninger og lagring av energi.
 • Utrede lik nettleie over hele landet. El-nettet er samfunnets felles infrastruktur og nettleien skal være lik over hele landet.
 • Utvikle kunnskap og kompetanse på fornybar energi. Vi vil ha økt satsing på infrastruktur for forskning og undervisning. Velfungerende nasjonale laboratorier er avgjørende for videreutviklingen av norsk kompetanse på fornybar energi.
 • Satse på nye former for fornybar energi. Det må satses på økt produksjon av blant annet annengenerasjons biodrivstoff, biogass, geoenergi, solenergi, bølgekraft og havvind, gjennom å etablere forutsigbare støtteregimer. Utviklingen må skje på en måte som er forsvarlig for klima, natur og annen fornybar ressursutnyttelse. SV vil ha en storstilt satsing på solceller og annen desentralisert energiproduksjon og lagring. Vi vil opprette en demonstrasjonspark for havvind. Vi vil innføre påbud om utsortering av organisk avfall for produksjon av biogass.
 • Stille strenge krav ved utbygging av vindkraft på land. For SV er hensynet til naturmangfold og samiske interesser aller viktigst når vi skal velge hvilke vindkraftprosjekter vi vil ha. Hensynet til andre næringer er også viktig, mens rene estetiske hensyn er mindre viktig.
 • Gå i mot gasskraft. Det må ikke bygges nye gasskraftverk og eksisterende gasskraftverk må renses.
 • Jobbe for å stenge atomkraftverk i Norges nærområder. Norge må være en pådriver for arbeidet med å rydde opp i atomavfall, og snarlig iverksette planer for langtidslagring av Norges atomavfall. SV arbeider for en styrt avvikling av reaktoren i Halden.
 • At vannkraften, som er en fornybar ressurs, må benyttes til å skape arbeidsplasser og erstatte fossil energi. Kraftkrevende grønn industri må sikres gode langsiktige kraftkontrakter og rammevilkår. Statlig eierskap og samfunnsøkonomisk lønnsomhet må være en forutsetning for eventuelle ytterligere mellomlandsforbindelser. Nye kabelprosjekter må veies opp mot norsk industriutvikling, arbeidsplasser og muligheten for utfasing av fossil energi i Norge.
 • At ordningen med salg av opprinnelsesgarantier for norsk vannkraft uten kobling til kraftomsetning, bør avvikles.
 • Ruste opp og sikre statlig finansering av vassdrag og regionalparker tilknyttet flomberedskap, drenering og kraftproduksjon.

 

Miljøvennlig hverdag

Alle skal kunne stole på at varene og tjenestene vi kjøper ikke er helsefarlige eller har skadet naturen eller andre mennesker. Produksjonen av mat, klær og ting forurenser i dag mye, og vi må stimulere til mer miljøvennlig produksjon, mindre forbruk og større gjenbruk.

SV vil:

 • Gi forbrukere utvidet reklamasjonsrett. For å få produsenter til å lage varer med økt levetid og kvalitet vil vi øke reklamasjonsretten til seks år, mot dagens to og fem år. Vi vil også øke selgers bevisbyrde fra 6 måneder til 2 år.
 • Gjøre det enklere å reparere tingene vi har. Vi vil ha større konkurranse om reparasjon av varer. Varer skal kunne repareres av alle profesjonelle reparatører uten at det går ut over garantien.
 • Ha flere panteordninger og mer gjenbruk. Vi vil innføre flere panteordninger og miljøavgifter på produkter med betydelig miljøbelastning i produksjonen. Vi vil også pålegge kommunene å ha gode kildesorteringsordninger og stimulere til etablering av gjenbruks- og reparasjonsverksteder.
 • Sikre innovasjon i næringslivet som gir mer gjenbruk. Vi vil gi offentlig støtte til innovasjon og investeringer for omlegging til sirkulære produksjonsprosesser i næringslivet, samt legge til rette for samarbeid innad i og på tvers av verdikjeder.
 • Redusere kjøttforbruket i Norge. Vi vil forby salg av kjøtt med tap for å redusere matsvinnet og øke forståelsen for kostnaden ved å produsere kjøtt.
 • Innføre matkastelov og avgift på matsvinn fra dagligvarebransjen og matprodusentene. En slik lov må ivareta hensyn til matsikkerhet og behov for bedriftenes inntjening, men omfatte så mange matvarer som mulig. Vi vil innføre avgift på matsvinn som ikke omfattes av loven.
 • Bruke miljøavgifter aktivt. Vi vil innføre en miljøavgift på all bruk av miljøgifter som står på Miljødirektoratets prioritetsliste.
 • Øke panten på flasker og bokser. Panten har ikke økt på flere tiår, og må derfor økes for å øke returen og sikre at vi i framtiden har et fortsatt godt pantesystem.
 • Skjerpe kravene til miljømerking. SV vil faremerke produkter som inneholder miljøgifter og klassifisere dem som farlig avfall. Vi vil jobbe for full åpenhet om hvilke miljøgifter forskjellige produkter inneholder, og om arbeids- og utslippsforhold ved fabrikker som lager de miljøgiftholdige produktene vi importerer.
 • Bekjempe plastforurensing. Vi vil jobbe for internasjonale avtaler som sikrer opprydning og bekjemper marin forsøpling og mikroplast. Vi vil jobbe for en nasjonal plan for opprydning av søppel på norske strender og i norske fjorder. Vi vil begrense plastforurensing ved å innføre regelverk mot spredning av mikroplast fra kunstgressbaner, og forby bruk av plastarmering i forbindelse med vegbygging. Vi vil skjerpe regelverket mot mikroplast blant annet for å forhindre spredning fra bildekk og båtmaling.
 • Styrke arbeidet mot marin forsøpling, bl. gjennom Hold Norge rent og Skjærgårdstjenesten, og å utvide Skjærgårdstjenesten til å gjelde hele kysten.
 • Vurdere forbud mot plastposer slik det blant annet er gjort i Frankrike, Italia, Kina, India og flere land i Afrika.
 • Bekjempe forsøpling. Vi vil styrke innsamlingen av farlig avfall som skader mennesker og natur og øke kommuners mulighet til å sikre opprydning på offentlig og privat grunn gjennom kommunale avgifter og bøter.
 • Erstatte den fossile plasten. SV vil ha bedre ordninger for å utvikle og ta i bruk fornybar og nedbrytbar plast. Bruk av ikke nedbrytbar plast skal opphøre innen 2020.
 • Styrke innsatsen for å rydde opp forurenset sjøbunn i norske fjorder og havner. Det skal være trygt å spise sjømat fra alle fjorder og havner i Norge.
 • Styrke handelen i byer og tettsteder og gå mot kjøpesentre utenfor sentrum.
 • Forby miljøgifter på prioritetslisten innen 2020.

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter