open menu

Kultur og idrett

Kultur og idrett har en stor egenverdi, og SV ønsker en mangfoldig og inkluderende kultur- og idrettspolitikk. Offentlige midler må brukes på å fremme kultur som ikke kan finansieres av markedet alene. SV jobber for et rikt og bredt kulturliv der alle som vil får muligheten til å skape og uttrykke seg i det frivillige kulturlivet, og der alle har tilgang til kunst og kultur av høy kvalitet, uansett hvor de bor i landet og hvilken bakgrunn de har. En aktiv offentlig kulturpolitikk er nødvendig for at det skal eksistere et bredt kunst- og kulturliv i Norge.

 

Kultur

Kulturen er en vesentlig del av det offentlige ordskiftet, og kulturinstitusjonene spiller en sentral rolle for debatt og meningsdannelse. På samme måte trenger vi et stort mediemangfold og frie medier. I et demokrati trenger vi medier for alle og medier som utfordrer autoriteter.

SV vil:

 • Fortsette Kulturløftet. SV vil at minst 1 % av statsbudsjettet skal gå til kulturformål.
 • Digitalisere for kulturen, ikke markedet. SV vil sikre at alle som produserer kultur har rettigheter til eget innhold. SV vil innføre en særlig bestemmelse i åndsverksloven om vederlag, og at urimelige avtaler kan tilsidesettes.
 • Verne om ytrings- og pressefriheten. SV vil sikre at midler tildeles kulturproduksjon ut fra kunstfaglige vurderinger og uavhengig av politiske føringer, og at det offentlige tar et større ansvar for å sikre mediemangfoldet i møte med hardere internasjonal konkurranse og fallende annonseinntekter.
 • Ta initiativ til en ny kulturmelding i perioden. En ny kulturmelding bør inkludere en gjennomgang av oppgavene til Kulturrådet, og de kulturpolitiske konsekvensene av et eventuelt nytt regionalt forvaltningsnivå.

 

Biblioteker, litteratur og språk

Bibliotekene gjør kunnskap, kultur, litteratur og verdier tilgjengelig for alle grupper i samfunnet, uavhengig av sosiale, økonomiske og geografiske skillelinjer. Bibliotekene har vært med på å bygge opp landet vårt som kunnskaps- og kulturnasjon. I internettalderen har bibliotekene også fått en ny betydning, som portaler og kvalifiserte veivisere i den nye informasjonsoverfloden. Bibliotekene har også utviklet seg til å bli enda viktigere som fysiske møtesteder og som lokale kulturbygg for folk i alle generasjoner og med alle bakgrunner. Fordi bibliotekene er gratis og for alle, er de demokratiske og inkluderende arenaer for kunnskap og debatt, og gir alle tilgang på litteratur.

SV vil:

 • Løfte bibliotekene. SV vil gjennomføre et nasjonalt biblioteksløft, med en nasjonal strategi for folkebibliotekene, økte bevilgninger til kommunenes bibliotekdrift og et kompetanseløft for bibliotekansatte. Biblioteker bør ha åpningstider som muliggjør tilgang også utenom ordinær arbeidstid.
 • Slå ring om språkmangfoldet og sikre reell likestilling mellom de to målformene nynorsk og bokmål på alle samfunnsområder.
 • Sikre de offisielle minoritetsspråkene samisk, kvensk og tegnspråk. Støtten til produksjon og oversettelse av litteratur på samiske språk og kvensk skal økes.
 • Ivareta språket og litteraturen. SV vil styrke innkjøpsordningen, innføre en boklov som sikrer fastprissystemet på bøker, og hindre at vertikal eiermakt i bokbransjen reduserer mangfoldet.
 • Digitalisere. SV vil sikre bred tilgang til både tradisjonelle bøker, lydbøker og e-bøker på bibliotekene.
 • Inkludere alle. Litteratur på minoritetsspråk som er representert i lokalmiljøet skal være tilgjengelig i bibliotekene.
 • Styrke skolebibliotekene. SV vil innføre en egen skolebiblioteklov som sikrer bemanning og en minstestandard for skolebibliotek.

 

Kultur hele livet

Kulturskolene utgjør en hjørnestein i det lokale kulturlivet og bidrar til økt livskvalitet for den enkelte. Alle barn skal ha muligheten til å drive med kulturaktiviteter i sitt oppvekstmiljø. Skolens viktige rolle som formidler av kunnskap, ferdigheter og verdier handler også om å tilby barn og unge møter med ulike kunstarter. Kulturell kompetanse kommer til å ha stor betydning for framtidens arbeidsliv, næringsliv og samfunnsliv. Kultur gir opplevelser og livskvalitet gjennom hele livet. Vi må legge til rette for god tilgang både til kulturelle opplevelser og kulturell egenaktivitet i alle livsfaser, også for eldre.

SV vil:

 • Tilby kulturskole for alle. Øke rammene til kulturskolen slik at flere får et tilbud, og gjeninnføre makspris på kulturskoleplass. SV vil ha noen gruppetilbud som er åpne for alle, og flere lavterskeltilbud.
 • Trygge kulturskolen som arbeidsplass. Kulturskolen bør ha faglig kompetente ansatte i hele og faste stillinger så vidt det er mulig.
 • Innføre kulturskoletimen, så alle elever som ønsker det kan få god undervisning i teater, dans, kunst eller musikk på skolen.
 • Få kunsten inn i skolen. Øke skoleverkets kompetanse innenfor estetikk, kunst og kultur og gjøre de humanistiske fagene til en sentral del av hele utdanningsløpet.
 • Øke kompetansen i kulturskolen. Tilby tilrettelagt PPU-utdanning for kulturskolelærere.
 • Videreutvikle den kulturelle skolesekken, bæremeisen og spaserstokken. Ordningene bringer profesjonell kunst av høy kvalitet til barn og eldre over hele landet. SV vil øke bevilgningene og bruke deler av midlene til transport. For å sikre kvaliteten trengs kompetanse- og utviklingsarenaer for bedre samarbeid mellom institusjonene og kunstnerne. Den kulturelle skolesekken må inneholde et bredt tilbud av produksjoner på nynorsk.
 • Sikre finansiering av kulturtilbud som tilrettelegger for deltakelse av mennesker med funksjonsnedsettelse.

 

Kunstnerøkonomi, arbeidsvilkår og opphavsrett

Kunstnere er en yrkesgruppe som er jevnt over dårlig betalt. SVs mål er at kunstnere skal ha gode vilkår og rettigheter. Et rikt kulturliv betinges av økonomisk uavhengige kunstnere. Kunstnerne fortjener samme type respekt som alle andre yrkesgrupper i Norge. De skal få betalt for arbeidet de utfører, og ha sosiale rettigheter på linje med andre. Derfor går SV inn for en kunstnerøkonomipakke.

For kunstnere og deres organisasjoner er det stadig vanskeligere å orientere seg i avtaleverk og forretningsmodeller. Innsyn er dermed avgjørende for å kunne forhandle seg til best mulig avtaler.

SV vil sikre opphavsretten i en tid hvor digitalisering utfordrer juss og rettigheter. De som skaper åndsverk, skal få rimelig betalt for bruken av sine verk, men opphavsretten er også viktig fordi den er en viktig kilde til nyskaping. Vi skal hegne like godt om det som er skapt, som det som skal skapes.

SV vil:

 • Gi kunstnere gode arbeidsvilkår og rettigheter. Det er uakseptabelt at inntekten til kunstnere faller og at gratisarbeid er blitt vanlig. Det offentlige skal sikre gode levekår for kunstnere. SV vil styrke kunstnerstipendene, øke antallet arbeidsstipender og regulere de opp til 50 prosent av en gjennomsnittlig heltidsinntekt. SV vil utrede gode pensjonsløsninger og rettigheter i NAV for kunstnere.
 • Gi kunstnere roen som trengs. Flere kunstnergrupper skal kunne levere forenklede næringsoppgaver, MVA-rapporteringen for kunstnere skal forenkles, og nye bestemmelser skal sikre rett til rimelig vederlag og beskyttelse mot urimelige avtaler om åndsverk. SV vil innføre minstefradrag for selvstendig næringsdrivende kunstnere.
 • Gi kunstnere rimelige vilkår. SV vil kjempe for et rimelighetsprinsipp i avtaler om vederlag til de som skaper kunsten. Et rimelig vederlag kan ikke være «til evig tid» eller «uavhengig av distribusjonsplattform». SV sier nei til avtaler som fører til overdragelse av rettigheter til evig tid. Kunstneren skal ha mulighet til å kontrollere sitt kunstneriske virke selv, og må ha retten til rimelig betaling for sine verk og bruken av dem.
 • Sikre kunstnerinntekter i den digitale overgangen. Norske musikere, komponister og tekstforfattere skal sikres rimelige vederlag og inntekter i overgangen fra FM til DAB.
 • Ta skatten hjem. Der inntekten fra kunst og kulturproduksjon blir generert, skal den beskattes – uavhengig av plattform.
 • Bidra til nyskaping. Distribusjonsaktører skal forpliktes til å reinvestere en andel av sin omsetning til nyproduksjon.
 • Foreslå en teknologinøytral åndsverklov. En slik lov vil være et viktig verktøy både for å sikre brukerne god og lovlig tilgang til kulturuttrykk, og for å sikre rimelige vederlag for kunstnerne. SV vil innføre en særlig bestemmelse i åndsverkloven om ufravikelig rett til rimelig vederlag, og at urimelige avtaler kan tilsidesettes.
 • Gi kulturnæringene rammene som trengs. SV vil iverksette og styrke tiltak som gjør kulturnæringer og kulturbaserte næringer innen musikk, film, litteratur, kunst og andre kulturuttrykk mer kompetente og konkurransedyktige, både nasjonalt og internasjonalt
 • Skaffe lokaler. SV vil forplikte kommunene til å sikre at kunstnere, kulturnæringen og frivilligheten har rimelige lokaler til rådighet.
 • Bidra til eksport. SV vil øke Utenriksdepartementets eksportstøtte for kunst og kultur.
 • Gjennomføre en helhetlig gjennomgang av fordelingen av tippemidlene, blant annet for å sikre at en større andel settes av til kulturbygg.

 

Film- og TV-produksjon

SV ønsker å sikre film- og TV-produksjon av høy kvalitet som gjenspeiler mangfoldet i Norge, kulturelt, geografisk og kunstnerisk. I tillegg må det offentlige sikre gode ordninger for formidling av film og TV i hele landet. Skal vi nå disse målene må Norge holde et høyt nivå på den offentlige støtten til film- og TV-produksjon og formidling.

SV vil:

 • Sikre at flere produksjoner med norsk offentlig støtte spilles inn og produseres i Norge, f.eks. ved krav om at en viss andel av offentlig støtte må brukes i Norge.
 • Øke støtten til Samisk filminstitutt, som også skal få mulighet til å gå inn med toppfinansiering i tv-serier og spillefilm.
 • Erstatte dagens incentivordning med en automatisk ordning der inntil 25 % gis i skatterefusjon som ikke skal tas fra kulturbudsjettet.
 • Øke støtten til cinematekene, de regionale filmsentrene, bygdekinoen og filmfestivalene.
 • Etablere en ordning der internettleverandører og strømmetjenester bidrar til produksjon av nye tv-serier og filmer, f.eks. gjennom strømmeavgift eller bredbåndsavgift.

 

Spillutvikling

SV ønsker å sikre gode vilkår for spillutviklere i Norge. Dette er et relativt nytt satsingsområde som er i vekst, men som mangler midler og insentiver for å kunne skape gode og trygge arbeidsplasser innen industrien. Studiene innen fagfeltet er godt etablerte, og SV mener at det er viktig at det offentlige legger til rette for videre utvikling av spillindustrien i Norge.

SV vil:

 • Opprette en egen støtteordning for spillutvikling i Norge.
 • Øke støtten til Innovasjon Norge med øremerkede midler til bedrifter som skal lansere spill internasjonalt.

 

Scenekunst

Scenekunstinstitusjonene og frie grupper produserer og formidler teater, dans og opera for mennesker i hele landet. Målet må være høy kvalitet og å nå et så stort publikum som mulig.

SV vil:

 • Øke støtten til scenekunstinstitusjonene og den frie scenekunsten, blant annet for å kompensere for lønns- og prisvekst.
 • Sikre arbeidsbetingelsene for Det samiske nasjonalteatret Beaivvas blant annet ved å reise et nytt teaterbygg.
 • Videreføre og styrke støtten til Skuespiller- og dansealliansen som sikrer frilansere inntekt og sosiale rettigheter.

 

Musikk

Norsk musikk holder et svært høyt nivå innen mange sjangre, og kvaliteten er et resultat av langsiktig bygging gjennom offentlige, frivillige og private opplæringstilbud, og satsing på profesjonelle ensembler i alle landsdeler. Det må tilrettelegges for å oppleve og å utøve musikk både for amatører og profesjonelle.

SV vil:

 • Sikre økonomisk forutsigbarhet for musikkfestivalene og helårsarrangører på en måte som ivaretar mangfold og profesjonalitet.
 • Gi tilgang til levende musikk av høy kvalitet i alle regioner. SV ønsker å styrke ensemblestøtteordningen, gi reell lønns- og priskompensasjon for alle landets symfoniorkester og beholde Forvarets 5 profesjonelle musikkorps.
 • Sikre det frivillige musikklivets rammer ved å styrke MVA-kompensasjonsordningen og Frifond.

 

Museer, visuell kunst og kulturminner

Kulturminner og museer er stedene der hver ny generasjon møter historien om oss alle og kan forstå mer om hvem vi er. Vår egen tids kunst forteller hvem vi er nå, og tegner bildet av hvem vi kan bli. Historien og kunsten vår skal være tilgjengelig for alle.

SV vil:

 • Gjøre museumsbesøk gratis for barn og unge.
 • Bevare kulturminner og kunstverk i offentlig eie for ettertiden. SV ønsker et kulturminneløft, etter mønster av Kulturløftet. Etterslepet på vedlikehold skal tas igjen innen 2025.
 • Øke tilskuddsordningene til private eiere av fredede og verneverdige bygninger.
 • Større deler av museenes samlinger skal digitaliseres og gjøres tilgjengelige for allmennheten. SV vil styrke formidlingen av folkemusikk, kirkemusikk, tradisjonsdans og tradisjonshåndverk med digitale hjelpemidler.
 • Sikre de små og verneverdige håndverksfagene.
 • Gjøre kunsten synlig. De regionale (kunst)museene, kunstsentrene, kunsthallene og kunstforeningene skal utvikles som visnings- og formidlingssteder for visuell kunst.
 • Sikre hele historien. Støtten til museene som dokumenterer nasjonale minoriteters historie skal styrkes.
 • Sikre tilgang. SV vil bedre kunstneres mulighet til å stille ut sine verk, blant annet gjennom tilskudd til kunstnerstyrte gallerier og til forberedelser av utstillinger.
 • Styrke samlingene av billedkunst. Sørge for en helhetlig, nasjonal innkjøpsordning for billedkunst.
 • Øke budsjettene for innkjøp at samtidskunst. Særlig vil SV ha fokus på unge kunstnerskap og påfyll av verk fra sentrale kvinnelige kunstnere.
 • Øke tilskuddene som gis for arrangørvirksomhet og gjennomføring av lokale kulturarrangement som bestillinger av komposisjoner, manus og innleie av kunstneriske roller og bistand ved lokale musikk-, teater-, og kulturarrangement.
 • Sikre verdensarvstedene. Staten har hovedansvar for å sikre verdensarvstedene. SV vil øke bevilgningene til verdensarvstedene.

 

En sterk og selvstendig frivillighet

Frivilligheten er et viktig bidrag til norsk demokrati og lokalt kulturliv. SV vil gi frivilligheten forutsigbare rammebetingelser og stimulere til vekst og utvikling på frivillighetens egne premisser. Frivilligheten må få bruke mest mulig tid på aktivitetene og minst mulig på byråkrati. Frivilligheten er både viktig i seg selv og som supplement til det offentlige. Men den folkelige innsatsen må ikke bli en unnskyldning for å svekke det offentliges ansvar for et likeverdig tilbud til alle.

SV vil:

 • Gi frivilligheten forutsigbare rammer. SV har et mål om en helhetlig frivillighetspolitikk med én overordnet, forpliktende avtale mellom regjeringen, kommunesektoren og frivillig sektor.
 • Gi frivilligheten bedre mulighet til inntekt. SV vil forbedre skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner.
 • Integrere. SV vil at frivillige lag og foreninger innen kultur og idrett skal få muligheten til å gjennomføre tiltak som støtter integrering og inkludering, gjennom styrkede tilskuddsordninger for nye og eksisterende aktiviteter.
 • At barne- og ungdomsorganisasjoner skal ha tilgang på lokaler. Ofte må organisasjonene avlyse samlinger i mangel på sted å være. Kommunene skal være pliktig til å gi barne- og ungdomsorganisasjonene fri tilgang på skoler i helgene.
 • Evaluere Grasrotandelen. Denne fordelingsmodellen var tenkt å skape bredde, og SV ønsker å utrede måloppnåelsen.

 

Idrett

Alle mennesker skal ha mulighet til å delta i idrett og være fysisk aktive gjennom hele livet. Fysisk aktivitet og idrett styrker den psykiske og fysiske helsen for den enkelte, og skaper samhold og glede for fellesskapet. Det er derfor viktig at alle har tilbud om fritidsaktiviteter og idrettstilbud uavhengig av økonomisk bakgrunn, klassetilhørighet og bosted. SV vil særlig styrke barne- og ungdomsidretten.

Idretten frambringer også toppidrettsutøvere, som kan være gode forbilder og kan skape store opplevelser for fellesskapet. Men den internasjonale toppidretten preges også av korrupsjon, doping og store pengesummer. SV vil at både toppidretten og grasrotnivået skal være frie for korrupsjon og doping. Vi vil gi gode rammevilkår for frivilligheten og sikre et godt idrettstilbud over hele landet. SV vil styrke innsatsen for en ren idrett som fremmer gode verdier.

SV vil:

 • Sikre barn og unge tilgang til gratis idrettsaktiviteter. SV vil gi økonomisk støtte til lavterskeltilbud som åpne flerbrukshaller. Parker og turområder må oppgraderes med aktivitetsmuligheter, som for eksempel klatrevegger, treningsapparater, isbaner og liknende. Skolen skal sikre mer fysisk aktivitet gjennom heldagsskolen.
 • Styrke idrettens rolle som kilde til samhold, utjevning og integrering. SV vil styrke samarbeidet idretten har med skoler, barnehager, helsevesen, NAV, asyl- og flyktningmottak og frivillighetssentralene.
 • Ruste opp anlegg for alle. Likeverdige muligheter til å drive idrett og fysisk aktivitet må sikres i hele landet. Bruk av helse- og miljøskadelige materialer som resirkulert gummigranulat skal fases ut.
 • Sikre at idretts- og kulturanlegg som bygges og anlegges med statlige tilskudd åpner for (delvis) fri bruk av fasiliteter uten høye krav til egenbetaling for grupperinger i lokalbefolkningen.
 • Fremme en ren idrett. Gode verdier og menneskeverd må være sentralt for norsk idrettspolitikk. Toppidretten må drives økonomisk og helsemessig forsvarlig, med nulltoleranse for doping.
 • Sikre et godt idrettstilbud også til barn- og ungdom som ikke vil spesialisere seg eller satse i konkurranseidretten. SV vil være tydelige mot topping av lag for de yngre barna.
 • Integrere. SV vil at frivillige idrettslag og -foreninger skal få muligheten til å gjennomføre tiltak som støtter integrering og inkludering, gjennom styrkede tilskuddsordninger for klubbene og tiltak for å gjøre disse bedre kjent. Tilskuddsordninger bør prioritere tiltak som kan vise til økt deltakelse blant barn og unge fra lavinntektsfamilier.
 • Sikre at alle idrettsarenaer er trygge møteplasser for barn og unge.

 

Friluftsliv

Friluftslivet har vært en innarbeidet del av kulturen i Norge i generasjoner, og allemannsretten er et viktig prinsipp i Norge. Friluftsliv er bra for folkehelsa og det offentlige må legge til rette for at alle som ønsker det, skal ha god tilgang til naturen.

SV vil:

 • Grunnlovsfeste allemannsretten. Alle skal ha tilgang til friluftsopplevelser og norsk natur.
 • Sikre tilgang til friluftsliv for alle. Funksjonshemmede skal ha god tilgang til friluftsområder i hele landet, friluftsliv skal ha en viktig rolle i integreringspolitikken, og skolen skal sikre at alle barn og unge får oppleve norsk friluftsliv og natur.
 • Styrke økonomien til friluftslivet. SV vil sette av en større andel av spillemidlene til anlegg for friluftsformål og friluftstiltak for barn og unge, og øke støtten til friluftsorganisasjonene og friluftsrådene.
 • Sikre tilgang til utstyr for alle. SV vil at alle kommuner skal ha en ordning for gratis utlån av turutstyr, i kommunal eller frivillig regi.
 • Ruste opp friluftslivet. Norges stier, turveier og gang- og sykkelveier skal rustes opp, og turisthyttene skal gis forrang foran utbygging av private hytter i områder der hyttebygging må begrenses.

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter