open menu

Kapittel 15: Justispolitikk og samfunnssikkerhet

OBS: Dette kapittelet er fra SVs forrige arbeidsprogram (2013-2017). Nåværende program (2017-2021) finnes her.

Samfunnssikkerhet handler om å verne samfunnet mot hendelser som truer grunnleggende verdier og funksjoner, og setter liv og helse i fare. Slike hendelser kan være naturkatastrofer, utslag av tekniske eller menneskelige feil eller tilsiktede angrep eller handlinger.

Når katastrofen inntreffer, må beredskapen være rask, effektiv og kompetent. Den beste sikkerheten ligger i å forhindre at katastrofen blir en realitet. Dessverre kommer ofte det forebyggende arbeidet i bakgrunnen når samfunnssikkerhet står på dagsorden. SVs strategi er derfor todelt. Vi vil redusere årsaker til katastrofer, ulykker, kriminalitet og tilsiktede angrep, og styrke beredskapen for å redusere konsekvensene dersom slike hendelser inntreffer.

En rekke samfunnstrekk bidrar til at vi må tenke nytt om samfunnsberedskapen. Miljø- og klimaendringer, sterkere globalisering og teknologiutviklingen utfordrer samfunnssikkerheten på nye måter.

Samfunnet vårt blir stadig mer sårbart. Nye løsninger som gjør samfunnet mer avhengig av teknologi, gjør også at katastrofer eller angrep kan få større konsekvenser enn tidligere. Det er avgjørende å sikre kraftforsyning, kommunikasjonskanaler og tilgang til rent vann og trygg mat.

En framtidsrettet beredskap består av tre deler. Den første er den profesjonelle beredskapen, med politi, brannvesen, helsevesen og Forsvaret som de viktigste aktørene. Den andre er folkeberedskapen som frivillige organisasjoner og den frivillige oljevernberedskapen står for. Den tredje beredskapen er den hvor hver enkelt kan bidra.

Justispolitikken skal sørge for rettssikkerhet, trygghet og rettferdighet. Kriminalpolitikkens utgangspunkt må være forebygging. Det mest effektive for å forhindre kriminalitet er å hindre at store økonomiske og sosiale forskjeller får utvikle seg. Tillit mellom mennesker forhindrer kriminalitet. Et inkluderende samfunn med lav arbeidsledighet og gode oppvekstvilkår for barn forebygger rekruttering til destruktive miljøer. Raske reaksjoner og tidlig innsats på alle nivåer hindrer at kriminalitet får utvikle seg, øke i omfang og alvorlighetsgrad. SV vil være en pådriver for et sterkere vern for kvinner og barn. Videre vil SV styrke arbeidet mot organisert kriminalitet, skatteparadiser og menneskehandel.

Les mer i Kapittel 9: Velferd, Kapittel 12: Likestilling, feminisme og frihet, Kapittel 13: Mangfold og integrering og Kapittel 16: Internasjonal rettferdighet

Hovedprioriteringer for SV i perioden:

 • Styrke den brede og sivile beredskapen. Sterkere involvering og bedre rammevilkår for frivillige organisasjoner. Ta initiativ til et beredskapsprogram som gjør at alle barn og unge lærer seg svømming, førstehjelp og hvordan håndtere kriser og alvorlige hendelser.
 • Kamp mot voldtekt og vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner. Voldtektsmottakene skal lovfestes, kompetansen skal bedres, barnehusene skal styrkes og etableres flere steder, avhørskøene skal bort og helsetilbudet skal bedres.
 • Hindre ekstremisme. SV vil arbeide for at samfunnet hindrer rekruttering til ekstreme miljøer, og for at personer i ekstreme miljøer gis exit-muligheter.

God forebygging

Forebygging er helt grunnleggende, men blir likevel ofte nedprioritert. Gjennom å gi barn en trygg oppvekst i et samfunn med små økonomiske og sosiale forskjeller, bidrar vi mest effektivt til å hindre kriminalitet. Rask reaksjon ved lovbrudd virker også effektivt. Videre er det viktig å få en god rehabilitering og mulighet til å starte på nytt. Det krever et koordinert og målrettet arbeid fra flere, inkludert frivillige.

Økt trafikk over grensene og bortfall av den ordinære grensekontrollen innenfor Schengen-samarbeidet, stiller oss overfor ekstra store utfordringer. Norge er et svært rikt land, og dermed attraktivt for kriminelle fra mange land. SV vil bekjempe økonomiske forskjeller både nasjonalt og internasjonalt. Videre vil vi jobbe for styrket grensekontroll og bedre samarbeid på tvers av land og politidistrikter.

Menneskeskapte klimaendringer fører til mer ekstremvær og økt risiko for naturkatastrofer som flom, ras og skred. Vi kan få en dobling i antall dager med mye nedbør, og havnivået forventes å stige. Det må tas hensyn til klimatilpasning i all samfunnsplanlegging framover. Svake punkt må kartlegges og utbedres. Tiltak for klimatilpasning bør inn i kommunenes klima- og energiplaner.

Intakte økosystemer er mest robuste for endringer og henter seg raskest inn etter ekstremvær. Bevaring av naturmangfold er en rimelig og viktig forsikring mot naturkatastrofer. Våtmarker kan holde på store vannmengder og vil kunne bidra til å hindre store ødeleggelser ved økte nedbørsmengder. Myrer bidrar til å hindre tørke i tørre perioder. Les mer om naturmangfold i Kapittel 3: Miljø.

Folkeberedskap

Samfunnsberedskapen må være bred. Frivilligheten er avgjørende for samfunnssikkerheten og muligheten til å ha en stor stående beredskap. Store deler av den nasjonale redningstjenesten består av frivillige som trår til når krisen rammer.

I tillegg til å videreutvikle den folkeberedskapen organisasjonene står for, vil SV styrke arbeidet for at hver enkelt av oss skal kunne bidra når ulykker og katastrofer rammer. Det er avgjørende at folk med den riktige kompetansen kan innkalles raskt i krisesituasjoner. Det er også viktig med godt samarbeid mellom den profesjonelle beredskapen og folkeberedskapen.

SV jobber for:

 • At frivillige organisasjoner som Røde Kors, Norsk folkehjelp og andre skal få en tydeligere rolle i planleggingen av beredskap.
 • At alle barn og unge lærer seg svømming, livredning og førstehjelp og hvordan alvorlige hendelser skal håndteres.

Ekstremisme

Norge har tradisjonelt vært et land med relativt få tilfeller av politisk vold, men 22. juli 2011 viste oss at terroren kan ramme også her. I en tid der man ser trusler fra både høyreekstreme og ekstreme islamistiske grupper, må samfunnet ta de ulike formene for ekstremisme på alvor. Det krever tiltak på ulike nivåer, der man må forebygge utbredelse av ekstremistiske holdninger, hindre rekruttering til ekstremistiske miljøer, rette innsats mot å få mennesker ut av miljøene, sørge for at lovverket er tilpasset trusselbildet på en god måte og beskytte særlig sårbare mål.

Vi vil aldri kunne leve i et samfunn som beskytter oss hundre prosent mot terrorhandlinger. Målet må være å forebygge terrorisme, samtidig som vi ikke går til angrep på personvern og frihet for hver enkelt. Mange av løsningene SV allerede jobber for, som et sterkt fellesskap, en trygg oppvekst og gode tilbud innenfor barnevern og psykiatri, er tiltak som også forebygger ekstrem atferd som truer samfunnets sikkerhet.

SV jobber for:

 • Exit-tiltak for å få ungdom ut av ekstreme miljøer.
 • At PST og politiet har gode og effektive systemer, god oversikt og bred kompetanse i sitt forebyggende arbeid.
 • At PST prioriteter alle former for ekstremisme, inkludert høyreradikalisme og religiøst begrunnet ekstremisme.
 • Tett samarbeid over landegrenser og politidistrikter.
 • At samfunnet jobber mot forhold som leder unge til ekstremisme, det være seg arbeidsløshet eller en følelse av å bli marginalisert og diskriminert.
 • Effektiv forebygging gjennom barnevern, skole, inkludering og psykiatri.

Våpenkontroll

Jakt- og fisketradisjonen i Norge er en viktig årsak til at vi er et land med et høyt antall våpen. Det krever at vi har en velfungerende våpenkontroll. SV mener dette bør være et av feltene hvor vi skjerper kontrollen for å øke sikkerheten. Dersom man aktivt går inn for å skaffe seg våpen, må samfunnet kunne stille klare sikkerhetskrav.

SV jobber for:

 • At våpenregisteret er oppdatert og gir fullstendig oversikt over alle våpen i Norge.
 • At PST rutinemessig får en kopi av alle våpensøknader.
 • Å skjerpe rutinene for å inndra våpentillatelsen til personer med voldsdom.
 • Å stramme inn reglene for magasinkapasitet på halvautomatiske våpen.
 • Et fortsatt ubevæpnet politi.

En bredere forsvarspolitikk

Det norske forsvarets primære oppgave er å forsvare Norge og yte bistand i kriser og katastrofer. De siste årene har Norge deltatt med uforholdsmessig store militære kapasiteter i operasjoner i utlandet. SV mener at forsvarets oppmerksomhet skal rettes mot de norske nærområdene. Forsvarets evne til å håndtere kriser og akutte situasjoner hjemme skal prioriteres først.

Både de militære styrkene og det norske sivilforsvaret har viktige roller i samfunnssikkerheten. Det er viktig å sørge for at forsvarets ressurser er tilgjengelig for det sivile samfunnet når kriser og katastrofer finner sted.

SV mener at sivilforsvarets rolle bør utvides. Med verneplikten skal den enkelte kunne velge mellom sivil og militær opplæring. Det er et mål å utvide sivilforsvarets beredskap vesentlig, for å ivareta en bredere samfunnssikkerhet.

SV jobber for:

 • At Norge skal ha en allmenn kjønnsnøytral verneplikt.
 • At det på sikt blir innført en opplæring i regi av sivilforsvaret som all ungdom som ikke går gjennom militærtjeneste, innkalles til.

Les mer om forsvar i Kapittel 16: Internasjonal rettferdighet.

Nødetatene

Velfungerende nødetater reduserer skade når ulykker og kriminalitet rammer, men er også en viktig del av tryggheten i samfunnet vårt. I en styrket samfunnsberedskap må nødetatene fungere både hver for seg og samlet. Granskningen etter 22. juli 2011 avdekket systemsvikt. Denne svikten handler om dyptgående strukturproblemer knyttet til gjennomføring av planverk, organisasjonskultur, samhandling og kommunikasjon, teknologiske løsninger, styring og ledelse, som har utviklet seg over lang tid. Arbeidet med å rette opp i denne systemsvikten blir viktig i årene som kommer.

SV jobber for:

 • Å styrke myndighetenes reaksjonsevne og nødetatenes funksjon og koordinering.

Les mer om nødetatene i Kapittel 8: Digitalisering.

Ekstremvær

Klimakrisen skaper global oppvarming med store konsekvenser for været. Vi har allerede mer ustabilt vær enn før. Forskjellige typer ekstremvær vil gi økt risiko for ødeleggelser i store deler av landet. De skadene som vil oppstå varierer, men vi ser allerede betydelig økning av stein- og jordskred. Dette rammer veier, næringer, boliger, offentlige bygg og forskjellige typer annen infrastruktur.

Konsekvensene kan bli fraflytting, og noen ganger tømming av hele boligfelt, med store økonomiske følger både for enkeltpersoner og samfunn. Beredskapen må planlegges ut fra den nye værsituasjonen.

Oljevernberedskap

Norge er en oljenasjon som har en langstrakt kyst med svært krevende forhold for opprydding av oljesøl. Skal vi unngå de største oljekatastrofene, bør viktige gyteområder for fisk og viktige funksjonsområder for sjøfugl skjermes for petroleumsaktivitet. Ordninger for tildeling av konsesjoner må sikre at miljøhensyn blir ivaretatt. Aktivitet nær kysten øker faren for at olje driver til land i løpet av kort tid. Utstyr til bruk i oljevernberedskap må være lett tilgjengelig og designet for å holde under krevende forhold.

Våre mest sårbare områder bør så langt det er mulig forskånes fra skipstrafikk. Norskekysten er sterkt trafikkert, og grunnstøtinger fører jevnlig til oljeutslipp. En styrking av beredskapen for opprydding av oljesøl må utformes i samarbeid med frivillige organisasjoner og utenlandske.

SV jobber for:

 • Å styrke oljevernberedskapen.
 • Støtte til arbeidet med å rehabilitere miljø og dyreliv etter oljeutslipp.

Matvareberedskap

Selvforsyning og norsk matproduksjon er viktige deler i den nasjonale sikkerhetspolitikken. Det viktigste tiltaket for matvaresikkerheten er å drive matproduksjon basert på norske ressurser over hele landet. Sentralisering av landbruket, større enheter og større maskiner gjør matproduksjonen mer sårbar for økte vannmengder og ustabile værforhold. Det er derfor viktig å ivareta rammevilkårene for små og mellomstore bruk.

Les mer om landbrukspolitikk i Kapittel 5: Ny og bærekraftig næringsutvikling.

SV jobber for:

 • Et sterkt jordvern og driveplikt for å sikre arealer egnet for matproduksjon.
 • Tiltak som holder matjorda i Norge i hevd.
 • Tiltak som sikrer befolkningen mat i akutte situasjoner.

Politi– og rettsvesen

SV arbeider for en kompetent og bredt sammensatt politistyrke med ressurser og kompetanse til å ivareta hele sitt brede samfunnsoppdrag. Politiet skal ha moderne utstyr og opplæring som gjør det i stand til å håndtere kriser og katastrofesituasjoner på en profesjonell måte. Samtidig må det forebyggende arbeidet ha høy prioritet. SV vil være en pådriver for at politiet og det øvrige rettsapparatet blir bedre rustet til å ivareta kvinners og barns rettssikkerhet og beskyttelsesbehov. Voldtekt, samt vold og overgrep i nære relasjoner, må prioriteres, kompetansen må økes, og det må tilrettelegges på alle nivåer for at flere tør å anmelde, flere skyldige domfelles og reaksjonene blir mer i samsvar med alvoret i sakene.

SV mener juryordningen best ivaretar prinsippet om å bli dømt av sine likemenn og -kvinner. SV vil samtidig arbeide for endringer i utvelgelse og godtgjøring for å sikre at juryene er bredt folkelig sammensatt, samt gå inn for at juryene må begrunne sine standpunkt.

Det offentlige har et særlig ansvar for å sikre ressurssvake grupper tilgang på juridisk bistand. SV vil arbeide for at den offentlige rettshjelpsordningen blir bedre, blant annet ved å utvide det saklige dekningsområdet.

SV jobber for:

 • At politi og fengselsvesen forblir en offentlig oppgave og ikke privatiseres.
 • At lokalt og forebyggende politiarbeid prioriteres for å sikre et nært og synlig politi.
 • At politiet fortsatt skal være ubevæpnet.
 • Å styrke politiets kompetanse innen forebyggende arbeid.
 • At politiet sikres moderne kommunikasjons- og transportutstyr og en bemanning som gjør det i stand til å ivareta sitt samfunnsoppdrag.
 • Å redusere unødig byråkrati i politiet.
 • At det sikres uavhengighet i etterforskning og kontroll med politisaker.
 • At arbeidet med å rekruttere flere søkere med minoritetsbakgrunn til Politihøyskolen forsterkes.
 • Å styrke arbeidet mot organisert kriminalitet, økonomisk kriminalitet, hvitvasking og korrupsjon.
 • At arbeidet mot voldtekt, vold og overgrep i nære relasjoner prioriteres høyere.
 • Raskere rettferdighet. SV vil effektivisere domstolene gjennom for eksempel en spesialisering av dommere som jobber med spesielt krevende saker.
 • At juryordningen videreføres, men at det innføres krav om begrunnelse for juryens avgjørelse.
 • En utvidelse av dekningsområdet for rettshjelp. Dagens egenandeler og inntekts– og formuesgrenser bør erstattes med et progressivt egenandelssystem der man ser på faktisk betalingsevne.
 • At de juridiske lavterskeltilbudene styrkes.
 • At det etableres en permanent innsynsordning hvor registrerte hos PST kan få innsyn i eldre opplysninger om seg selv etter en viss tid.

Les mer i Kapittel 9: Velferd og Kapittel 12: Likestilling, feminisme og frihet.

Vold og overgrep

Sammenhengen mellom en utrygg barndom og alvorlige helseskader er godt dokumentert. Barn tar særlig sterk skade av vold og overgrep, spesielt når overgrepet blir begått av personer som skulle representert trygghet for barnet.

Videre er SV opptatt av å bedre arbeidet mot voldtekt. Voldtektsutsatte må ikke oppleve møtet med politi– og rettsvesen som et nytt overgrep. Dette betinger bedre kompetanse, raskere etterforskning og iretteføring, og arbeid med å bedre holdningene i hele befolkningen. Krav om at juryen må begrunne sine avgjørelser kan også bidra.

SV vil lovfeste voldtektsmottakene, etablere helhetlige krisemottak for både kvinner og barn, der all bistand kan fås på et sted, styrke barnehusene, avvikle avhørskøene og bedre helsetilbudet.

SV er opptatt av at alle som utsettes for vold, må få den hjelpen de trenger og bli møtt med respekt. Den som utøver vold skal straffes, og samtidig få hjelp til endring. SV vil styrke krisesentrene, støttesentrene mot incest, Alternativ Til Vold og andre som har lang erfaring og kompetanse på området

Les mer i Kapittel 9: Velferd og Kapittel 12: Likestilling, feminisme og frihet.

SV jobber for:

 • At ofre for kriminalitet som blir tilkjent erstatning, skal få forskuddsbetalt erstatningen fra staten slik at ofrene ikke blir dobbelt skadelidende
 • Å hindre at foreldelsesfrister gjør det praktisk umulig for ofre for overgrep å få erstatning og oppreisning
 • Styrking av behandlingstilbudet til voldsutøvere i regi av aktører som Alternativ til vold
 • Egne kompetansehevingstiltak om voldtekt for politijurister, statsadvokater, dommere og sakkyndige
 • At kommunene etablerer lokale handlingsplaner mot vold og overgrep i nære relasjoner
 • En økning i straffenivået i visse typer saker, som sedelighetsforbrytelser, menneskehandel og hallikvirksomhet.
 • At foreldelsesfristen ikke skal gjelde i voldtekt og overgrepssaker.

Les mer om barnehus, voldtektsmottak og kompetanseheving i henholdsvis kapittel 12: Likestilling, feminisme og frihet og i kapittel 9: Velferd.

Kriminalomsorg og rehabilitering

Det er avgjørende for samfunnet og for den som har vært fengslet at det legges til rette for en ny start etter soning. Arbeid, bolig, utdanning, et skikkelig helsetilbud og rusomsorg både før og etter løslatelse er spesielt viktig. Frivillige organisasjoner gir viktige bidrag til kriminalomsorgen og trenger offentlig støtte til sitt arbeid. SV er positiv til begrenset bruk av hjemmesoning, så lenge sikkerheten ivaretas. Hjemmesoning kan for mange være vel så tøft som soning bak murene, men har den fordelen at man kan beholde en viss tilknytning til normalt liv. Dette letter rehabiliteringen, og øker dermed samfunnets trygghet i neste omgang.

SV mener det er naturlig å bruke alternativer til vanlig fengselsstraff i mange tilfeller, både for å avlaste fengselsvesenet og fordi det kan gi bedre rehabilitering. SV vil arbeide for at kriminalomsorgen legger bedre til rette for at innsatte og pårørende kan opprettholde familierelasjonen ved fengsling. Særlig viktig er barns mulighet til å ha kontakt med fengslede foreldre. SV mener det er riktig at utlendinger som ikke skal bli værende i Norge, soner i sitt hjemland, dersom dette ikke går på tvers av den enkeltes grunnleggende rettigheter. Det må unngås at internasjonale nettverk får etablere seg innenfor murene.

SV jobber for:

 • En videreføring og utvidelse av tilbakeføringsgarantien slik at tidligere innsatte får reell mulighet til deltakelse i arbeidsliv og samfunn etter endt soning.
 • Økt bruk av alternative soningsformer.
 • At flere utenlandske fanger kan sone i hjemlandet.
 • At tverrfaglige soningsalternativer for barn tas i bruk, slik at ingen barn må sitte i fengsel.

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter