open menu

Kapittel 14: Kultur og idrett

OBS: Dette kapittelet er fra SVs forrige arbeidsprogram (2013-2017). Nåværende program (2017-2021) finnes her.

Folk flest er storbrukere av kunst og kultur. Vi hører på musikk, ser film, leser bøker eller opplever kunst i alt fra reklame til det offentlige rom. Vi bruker kultur til å koble ut og slappe av, men også til selvutvikling og refleksjon. En film, en bok, en sang eller et bilde kan nytes, men samtidig utfordre oss til å tenke på nye måter. Kunsten har en viktig egenverdi – både for de som skaper, de som formidler og de som opplever kunst.

En aktiv offentlig kulturpolitikk er nødvendig for at det skal eksistere et bredt kunst- og kulturliv i Norge. Offentlig kulturpolitikk handler om å sikre mangfold. Kulturpolitikken er avgjørende for et levende offentlig og kritisk ordskifte. Kulturpolitikken er en vesentlig del av demokratiet – av ytringsfriheten.

SV står for en liberal kulturpolitikk. Vi vil bekjempe sensur og oppmuntre til kunst og kultur som utfordrer. Vår støtte til flerkulturelle, solidaritetsfremmende og demokratiserende kulturtiltak skal aldri innebære at vi stenger for kunst og kultur som verdimessig eller ideologisk står oss fjernt.

Kultur er ikke bare kunst. Innen litteraturen er faglitteratur og annen sakprosa livsnødvendig for å formidle kunnskap og skape debatt. Arkitektur og design er avgjørende for trivsel, fellesskap, økologi og økonomi. Kulturminner er samfunnets felles hukommelse.

Kulturlivet har store ringvirkninger. Kulturlivet er et møtested på tvers av kultur, religion, alder og bakgrunn. Kunst og kultur har betydning for helsen, sosialt fellesskap og læring. Et godt kulturtilbud er også viktig for stedsutvikling. Levende samfunn fordrer levende kulturliv, folkebibliotek, kulturskoler, museer og andre lokale kulturarenaer.

Hovedbegrunnelsen for offentlig kulturpolitikk vil alltid være å fremme viktige kulturuttrykk som ikke kan finansieres av markedet alene og sørge for at prisen på kulturopplevelser ikke virker sosialt urettferdig.

Flest mulig skal ha anledning til å oppleve og utøve kunst, kultur, idrett og friluftsliv. SV vil arbeide for god kommuneøkonomi, god geografisk fordeling av statlige midler og bedre samarbeid mellom de nasjonale og lokale, og de profesjonelle og frivillige aktørene.

Folk trenger ikke bare jobb, hus og offentlige tjenester – de trenger også fritidsinteresser som kultur og idrett. Et hovedmål for SV i idrettspolitikken er å gi alle muligheten til å være fysisk aktive gjennom et åpent, rimelig og tilgjengelig tilbud med lav terskel. Dette gjelder både det organiserte idrettstilbudet og muligheten for egenorganiserte aktiviteter. SV vil særlig arbeide for at barn og unge sikres gratis tilgang til idrettsaktiviteter. Norge har fantastisk natur. Alle bør gis mulighet til å oppleve og bruke den på en positiv måte.

Barnekultur har mindre status og får mindre støtte enn kultur for et voksent publikum. Det produseres for få barnefilmer, teaterstykker og for lite musikk for barn. SV vil jobbe for et kulturløft for barn og unge. Flere og bedre produksjoner innen teater, film, tv, musikk og billedkunst, og en offensiv satsing på kulturskolene, er viktig.

Hovedprioriteringer for SV i perioden:

 • Kulturløft for barn og unge. SV vil satse på film, flere teaterproduksjoner for barn, barnemusikk og konserter og turneer. Barnefestivaler og den kulturelle skolesekken må prioriteres og utvides. SV vil styrke fritidsklubber og åpne møteplasser, kulturskolen og bibliotekene.
 • Gi alle muligheten til å være fysisk aktive. SV vil arbeide for flere idrettsanlegg som er tilgjengelig for alle, og som kan være med på å gi flere mulighet til fysisk aktivitet til en billig penge. Vi ønsker å bedre mulighetene til å delta for de med dårlig råd.
 • Biblioteksatsing. SV ønsker å ta initiativ til et samarbeid mellom staten og kommunene om en nasjonal strategi for utvikling av folkebibliotekene, skolebibliotekene og forskningsbibliotekene.

Bibliotek

Bibliotekene har en viktig rolle som åpne og levende formidlere av kunnskap og kultur, og som møteplass i lokalsamfunnene. Bibliotekene spiller en viktig rolle som sosial utjevner, og i mange kommuner er de den mest velfungerende integreringsinstitusjonen. Oppgaven med å formidle gratis kunnskap må videreutvikles. Bibliotekene må både være digitale møtesteder og videreutvikle spisskompetanse innen alle former for informasjonsinnhenting og kunnskapsformidling.

SV jobber for:

 • At det tas initiativ til et samarbeid mellom staten og kommunene om en nasjonal strategi for utvikling av folkebibliotekene, skolebibliotekene og forskningsbibliotekene.
 • At bibliotekarutdanningen ytterligere styrker opplæringen i kunnskapsdeling, formidling og digitale verktøy.
 • At låneordninger for å gjøre digital litteratur tilgjengelig fra bibliotekene kommer på plass for alle biblioteker. Ordningen bør være plattformuavhengig og skal ivareta kopivernet.
 • At innkjøpsordningene for litteratur videreføres og at sakprosadelen av ordningen utvides for å stimulere til mer norskspråklig sakprosa.
 • At Norge sikrer at ordbøker, leksika og digitale avisarkiv blir tilgjengelig for alle gjennom nasjonale lisenser på flere kilder til allmenn kunnskap.
 • At fag- og forskningsbibliotekenes samlinger blir mer tilgjengelig for allmennheten.

Språk og litteratur

Å mestre språk og tekst er avgjørende for å tilegne seg kunnskap og delta i samfunnet. Språkpolitikken handler derfor om myndiggjøring av hver enkelt av oss. Samtidig er språket en sentral del av menneskets identitet og historie. Det må ligge til grunn når vi utformer språkpolitikken.

Norsk språk står overfor store utfordringer i møte med engelskdominansen, særlig innenfor akademia og næringslivet. SV vil arbeide for at norsk skal være det samfunnsbærende språket på alle områder i Norge. Prinsippet om likestilling mellom nynorsk og bokmål må gjelde på alle samfunnsområder. Samtidig må de samiske urfolksspråkene, de ulike norske minoritetsspråkene og de nyere innvandrerspråkene sikres en levedyktig plass i det norske samfunnet.

Norsk litteratur er helt avgjørende for utvikling og bevaring av det norske språket. SV har som mål at det skal være et bredt tilbud av kvalitetslitteratur, både skjønnlitteratur og sakprosa, tilgjengelig for hele befolkningen. Litteraturen er for viktig til å overlates til markedet alene. SV går inn for en boklov som ivaretar kulturarv og språk gjennom opprettholdelse av fastprissystemet.

SV jobber for:

 • At alle elever skal møte både nynorsk og bokmål tidlig i skolegangen, og at det skal være obligatorisk skriftlig opplæring i begge skriftspråk på ungdomstrinnet og i den videregående opplæringen.
 • At målloven styrkes og virkeområdene for målloven blir klart definert til å gjelde alle offentlige etater, uavhengig av organisasjonsform.
 • At de samiske språkene blir sikret en levedyktig utvikling både i og utenfor skolen.
 • Å sikre gode rammer i tilskuddsordningen for norskspråklige lærebøker for høyere utdanning og at eksamen på egen målform skal gjelde alle institusjoner.
 • Å styrke sidemålsundervisningen, og for at alle elever får en egen karakter i skriftlig sidemål på vitnemålet, både i ungdomsskolen og i den videregående opplæringen (studieforberedende opplæring).
 • Sanksjoner mot forlag som ikke leverer alle læremidler til samme tid og pris på begge målformer.
 • At faget norsk blir obligatorisk for alle som tar grunnskolelærerutdanning.
 • Å innføre en boklov.
 • Å styrke programmer og institusjoner som driver arbeid for leselyst økonomisk.
 • At e-bøker også fritas for merverdiavgift.
 • Å vurdere eierskapsbegrensninger for å hindre monopolisering av bokbransjen.
 • At innkjøpsordningene for sakprosa og tegneserier styrkes.
 • Støtte etablering og drift av litteraturhus.

Barn og unge

SV vil gi kultur for barn et skikkelig løft. Det betyr at støtten til kulturproduksjon for barn må prioriteres når et nytt kulturløft skal på plass. Barn og unge skal ha gode muligheter til å oppleve og utøve kultur. Barnekultur har ikke hatt den statusen den fortjener. Det er et politisk ansvar å gi de vilkårene som trengs for å heve både kvalitet, utbredelse og status.

Kulturskolene er viktige. I dag stenges mange barn ute fra kulturskolen på grunn av høye priser og lange ventelister. SV vil arbeide for flere plasser, lavere pris og faglig kompetente ansatte i hele og faste stillinger. SV ønsker å innføre en forskrift for kulturskolevirksomhet. Vi vil også styrke den kontakten kulturskolenes fagarbeidere har med skolen. SV mener at praktiske og estetiske fag må få en mer sentral plass i skolen.
Den kulturelle skolesekken bringer profesjonell kunst av høy kvalitet til barn og unge over hele landet. SV vil styrke dette tilbudet, med særlig vekt på at skolesekken skal gi mer varig engasjement og arbeid med kunst og kultur. Skolesekken må inneholde et bredt tilbud av produksjoner på nynorsk. For å sikre kvaliteten i den kulturelle skolesekken trengs kompetanse- og utviklingsarenaer for samarbeid mellom barnehage, skole og kunstvirksomhet.

SV jobber for:

 • At det blir satt av mer midler til den kulturelle skolesekken, til bedre dialog mellom skole og kunstnere, og at deler av midlene brukes til å støtte transport for elevene.
 • Krav til teatre med offentlig støtte om flere produksjoner for barn i repertoaret.
 • At festivaler for barn og festivaler med et sterkt barneprogram prioriteres.
 • Markedsføringsstøtte til kulturproduksjoner for barn.
 • En statlig belønningsordning for kommuner som satser på sosialt utjevnende og faglig sterk kulturskole.
 • At læreplanen videreutvikles slik at de estetiske fagene i skolen styrkes, og at estetisk kompetanse vektlegges sterkere gjennom hele opplæringen.
 • At det statlige bidraget til ordningen med kulturkort for barn og unge økes slik at det blir enklere å gjøre ordningen permanent i flere fylker.
 • At ungdommens kulturmønstring videreføres og styrkes.

Kunstnernes leve- og arbeidsvilkår

Et rikt kulturliv kan ikke bygge på fattige kunstnere. SV arbeider for at flere kunstnere skal ha mulighet til å leve av sin kunst og for at kunstnere over hele landet får like muligheter. Mangfold og kvalitet i kulturlivet forutsetter kunstnere med skikkelige lønns- og arbeidsvilkår. SV arbeider for gode, langsiktige og forutsigbare arbeidsbetingelser for aktive kunstnere. Kunstnerpolitikken må ta hensyn til at ulike kunstnergrupper har ulike produksjonsvilkår og dermed ofte ulike interesser.

Kvinnelige kunstnere skal ha samme muligheter som menn. På samme måte må kulturlivet bekjempe diskriminering med begrunnelse i etnisk bakgrunn, alder og funksjonsevne.

Utøvere av kunst og kultur må også gis mulighet for å møte folk og marked for sin kunst. Det offentlige kan være en viktig tilrettelegger for dette.

SV jobber for:

 • Flere offentlige innkjøp, utsmykninger og oppdrag til norske kunstnere.
 • En opptrapping til hundre flere hjemler for langsiktig finansiering av kunstnerskap i løpet av perioden.
 • At det offentlige bidrar til ordninger som sikrer markeder for kunst og kultur.

Statlige institusjoner og forvaltning av kulturpolitikken

Statlige kulturinstitusjoner som de nasjonale teatrene er nødvendige for å sikre et nasjonalt kulturtilbud av høy kvalitet. SV vil sikre disse nøkkelinstitusjonene gode arbeidsvilkår gjennom stor kunstnerisk frihet og trygge og forutsigbare økonomiske rammer.
Samtidig har de statlige kulturinstitusjonene et ansvar for å bidra til et godt kulturtilbud også utenfor de store byene. Blant annet bør Riksteateret og Den Norske Opera & Ballett nå større deler av Norge, og Nasjonalmuseets arbeid med landsdekkende formidling må styrkes. Lokale og regionale institusjoner, som regionteater og distriktsopera, må utvikles videre i samhandling med de statlige institusjonene.

Kulturpolitikken er avhengig av både faglig og folkelig forankring. Støtteordningene til kulturen skal hvile på kunstnerisk kvalitet, men må også ta hensyn til publikumsinteresse. På samme måte som i vitenskapen er fagfellevurdering blant kunstnere ofte best egnet når kvalitet skal bedømmes. Forvaltningen av kunst- og kulturpolitikken skal bygge på prinsippet om «armlengdes avstand». Dette innebærer at Stortinget og regjeringen fastsetter de overordnede prioriteringene i kulturpolitikken, men ikke tar detaljavgjørelser som undergraver kunst- og kulturfaglige vurderinger i ulike tilskuddsorganer. SV vil arbeide for enkle og forutsigbare støtteordninger i kulturlivet for å redusere unødig byråkrati.

SV jobber for:

 • Å styrke distriktssatsingen til nasjonale kulturinstitusjoner.
 • En samlet plan for vedlikehold og vern av nasjonale kulturinstitusjoner, samt prioritering av rehabilitering.
 • Å øke mulighetene for å flytte kunst ut der folk bor og virker gjennom sterkere utlånsordninger og formidlingsoppdrag til institusjonene.
 • En klarere rolle for Norsk kulturråd, særlig med tanke på avveininger mellom kulturpolitiske målsetninger og kunstfaglige vurderinger.
 • Bedre støtteordninger for prosjekter, basert på samarbeid mellom profesjonelle og ikke-profesjonelle aktører.

Musikk

Musikk er en kunstform som er tilgjengelig og nær folk i hverdagen på en annen måte enn mange andre kunstformer. Norsk musikkliv holder et svært høyt nivå både innenfor folkemusikk, klassisk musikk og rytmisk musikk. SV vil styrke både bredden og eliten i musikklivet slik at det har gode kår for vekst og utvikling. Ikke minst er vi opptatt av å støtte helårsarrangørenes daglige drift. Støtteordningene må bidra til å sikre artister og opphavspersoner forutsigbare inntekter.

Dagens knutepunktordning må evalueres for å sikre at den bidrar til å spre arrangørkompetanse. Slik ordningen er organisert i dag, er den for sterkt sjangerorientert. Når festivaler og musikere i stadig sterkere grad krysser grenser, bør ikke en slik ordning holde utviklingen tilbake.

SV jobber for:

 • En kritisk gjennomgang av eksisterende støtteordninger for å innrette mer mot kunstnerisk kvalitet og publikumsinteresse.
 • Å utrede og innføre en støtteordning for å gi flere små arrangører og arrangører i oppstartsfasen bedre mulighet til etablering.
 • At knutepunktordningen evalueres for å vurdere om den har ønsket effekt.
 • At kor og korps sikres gode øvingslokaler og tilgang på kvalifiserte dirigenter.
 • At det offentlige skal tilby lyd og bilde til digitalt utlån gjennom folkebibliotekene.
 • Bidra til at det blir etablert profesjonelle vokalensembler i alle fylker.
 • At eksport av norsk musikk får hjelp og støtte.

Film og kino

Filmpolitikken skal ha som mål å sikre et mangfold av filmuttrykk med høy kunstnerisk kvalitet innenfor ulike sjangre og formater. Støtteordningene bør sikre bedre kjønnsmessig og geografisk fordeling av filmstøtten enn i dag. En god filmpolitikk sørger for støtte til kunstnerisk dristige prosjekter, ikke bare til prosjekter som har sterke kommersielle muligheter. SV mener det kommunale kinotilbudet må videreutvikles for å styrke dette mangfoldet.

SV jobber for:

 • At filmarbeidere sikres bedre og mer forutsigbare arbeidsvilkår gjennom arbeidsstipender.
 • Fortsatt satsing på likestilling innen norsk film.
 • At ressurssituasjonen for filmutdanningene gjennomgås for å sikre studienes kvalitet.
 • En tydelig regionalisering av filmpolitikken og videreutvikling av regionale filmsentra.
 • Å bevare det kommunale kinosystemet og gå imot privatisering av kinoene i storbyene.
 • At de regionale filmsentrene gis bedre økonomiske vilkår.
 • Desentraliserte midler også til spillefilmproduksjon.
 • Et eget barnefilmløft.
 • At cinemateker gis bedre rammevilkår.

Scenekunst

Scenekunstpolitikken omfatter både viktige, bærende institusjoner og den stadig sterkere frie, profesjonelle scenekunsten. SV vil stimulere til mangfold og kunstnerisk frihet for scenekunsten i Norge, blant annet gjennom en sterkere satsing på regional og lokal scenekunst.

SV jobber for:

 • Flere produksjoner for barn ved de nasjonale scenene og regionteatrene.
 • Å styrke tilskuddsordningene og infrastrukturen for fri scenekunst, både nasjonalt og internasjonalt.
 • Styrking av Norsk kulturfond med en prioritering av fri scenekunst.
 • Å innføre statlig delfinansiering til ordninger med regionale scenekunstinstruktører for å styrke scenekunsten i hele landet og bidra til økt samarbeid mellom profesjonelle og frivillige krefter.
 • Å styrke lokal teater- og revyvirksomhet over hele landet gjennom å videreføre Frifond teater og vurdere tilsvarende ordninger for teater og revy for voksne.
 • Å styrke distriktsoperaene gjennom økte bevilgninger.

Billedkunst og kunsthåndverk

Billedkunsten er viktig fordi den kan gi opplevelser og erkjennelser som ikke kan oppnås gjennom andre kunstformer og medier. Den gode billedkunsten kan stille spørsmål, engasjere og provosere, men den kan også gi oss vakre, visuelle inntrykk i hverdagen. SV vil legge til rette for mer mangfold i billedkunst og kunsthåndverk.

SV jobber for:

 • Bedre vederlagsordninger slik at flere kan leve av kunsten.
 • At billedkunstnere sikres økonomisk gjennom langvarige stipend og utstillingshonorarer for å kompensere for de særlige praktiske og økonomiske utfordringene de har som ikke-institusjonstilknyttede, skapende kunstnere.

Arkitektur og design

God arkitektur og design er viktige kulturuttrykk, men er også avgjørende for at samfunnet i framtiden blir bedre for mennesker og miljø. Arkitektene har en viktig rolle i utvikling av miljøvennlige lokalsamfunn. I et samfunn der befolkningssammensetningen endrer seg, vil universell utforming få stadig sterkere betydning for innbyggernes deltakelse og frihet. Gode vilkår for designfeltet er viktig både for kultur- og næringslivet.

SV jobber for:

 • Økt kompetanse innenfor arkitektur og design i det offentlige.
 • At potensialet i ny arkitektur og design utnyttes til å skape mer miljøvennlige og bovennlige samfunn.
 • At satsingen på verdiskaping knyttet til arkitektur og design styrkes.

Pengespill

Gjennom Norsk Tipping har samfunnet sikret verdifulle bidrag til kultur og idrett gjennom tiår. SV vil opprettholde spillmonopolet til Norsk Tipping, men mener at idrett og frivillighet på sikt bør finansieres over statsbudsjettet for å sikre økt stabilitet og forutsigbarhet. Samtidig vet vi at pengespill skaper alvorlige økonomiske, sosiale og helsemessige problemer for mange mennesker. SV vil endre spillpolitikken for å bekjempe spilleavhengighet, selv om dette medfører reduserte inntekter for Norsk Tipping.

SV jobber for:

 • Å føre en spillpolitikk som beskytter mot avhengighet, samtidig som den opprettholder posisjonen til Norsk Tipping
 • Å hindre Norsk Tipping i å engasjere seg i nettcasino og utplassere spilleautomater

Kulturvern

Vi skal verne våre kulturminner fordi de er avgjørende for vår kulturelle identitet, og gir oss kunnskap og opplevelser. Kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap utgjør store kulturelle og sosiale verdier, men er også viktige ressurser for næringsutvikling i distriktene. De må bevares gjennom vern, vedlikehold og skjøtsel, men også i størst mulig grad gjennom aktiv bruk.

Skjøtsel og vedlikehold er primært et eieransvar, enten eierskapet er offentlig eller privat. Men når det offentlige pålegger eiere spesielle hensyn, må eierne kompenseres for økte kostnader og færre bruksmuligheter. En stor andel av våre kulturminner er i offentlig eie, det gjelder blant annet viktige fellesarenaer som skoler, kirker og helseinstitusjoner. SV vil arbeide for at etterslepet reduseres.

SV jobber for:

 • En dreining i kulturvernpolitikken slik at den i større grad ivaretar et bredt samfunnshistorisk bilde, inkludert historiske sammenhenger og klassemotsetninger, og immaterielle kulturminner som håndbåren kunnskap og tradisjonell kvinnekultur.
 • At landbruket skal ha en sentral plass i kulturvernet.
 • At Norge tar bedre vare på kystkulturen som mange steder er truet av fraflytting eller av byggepress.
 • Å sikre urbefolkningens og minoritetenes kulturminner – både de tradisjonelle norske minoritetene og nyere innvandreres.

Idrett

I norsk idrett legges det ned et omfattende arbeid for å sikre folk i alle aldre gode idrettsopplevelser. Ikke minst bidrar et stort antall frivillige med en betydelig dugnadsinnsats. SV vil sikre idretten gode rammevilkår, slik at denne innsatsen kan styrkes og videreutvikles. Vårt mål er et rikt og inkluderende idrettstilbud over hele landet.

Et hovedmål for SV i idrettspolitikken er å gi alle muligheten til å være fysisk aktive gjennom et åpent, rimelig og tilgjengelig tilbud med lav terskel. Dette gjelder både det organiserte idrettstilbudet og muligheten for egenorganiserte aktiviteter. SV vil særlig arbeide for at barn og unge sikres gratis tilgang til idrettsaktiviteter. Det er i dag et stort etterslep på utbygging og vedlikehold av norske idrettsanlegg. Det må vurderes ekstraordinære tiltak for å redusere dette etterslepet.

God breddeidrett og god toppidrett er avhengig av hverandre. SV vil legge til rette for at både bredde- og mosjonsidrett, konkurranse- og eliteidrett får utvikle seg på egne vilkår og på utøvernes ulike premisser og ulike ambisjonsnivå.

Norge skal ha et aktivt og sterkt miljø for toppidrett. Toppidretten gir gode forbilder, gode opplevelser for befolkningen og er drivende for å utvikle hele idretten videre. SV mener at idretten har et stort ansvar for å sørge for en ren idrett, og at utøvere som tas for doping, bør utestenges fra deltakelse i OL.

SV jobber for:

 • Å sikre gode vilkår for idretten på alle plan – fra barneidrett og friluftsliv til toppidrett.
 • At utøvere, trenere og administrativ ledelse i norsk toppidrett skal bidra til å fremme en ren, verdibasert idrett.
 • At forholdene legges til rette for en helsemessig forsvarlig toppidrett og at det er en kontinuerlig satsing på forebyggende arbeid mot idrettsrelaterte skader, sykdom og doping.
 • At anleggsmidler sikrer likeverdige muligheter til å drive idrett over hele landet, og at staten må bidra til å redusere etterslepet på utbygging og vedlikehold av nasjonale idretts- og svømmeanlegg.
 • At det gis støtte til anlegg som gir mulighet for uorganisert fysisk aktivitet utenom dyre kommersielle tilbud, slik som åpne flerbrukshaller, balløkker og liknende.
 • At tilbudet av gratis idrettsaktiviteter for barn og unge økes.
 • At mennesker med nedsatt funksjonsevne gis likeverdig mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet gjennom å oppheve 26-årsgrensen for å få støtte til aktivitetshjelpemidler.
 • At idrettslagenes samarbeid med skoler, barnehager, SFO, fritidsklubber, helse– og omsorgsinstitusjoner, arbeidsplasser, NAV-kontorer og asyl– og flyktningmottak styrkes for å bidra til bedre folkehelse, forebygging og inkludering.

Friluftsliv

Friluftslivet er viktig for folks fysiske og psykiske helse og trivsel og er en viktig del av norsk kultur. Friluftsliv øker forståelsen for sammenhengen mellom mennesker og natur, og dermed for de store miljøutfordringene. Det offentlige har en viktig oppgave i å tilrettelegge for aktiviteter i naturen. Dette forutsetter en god politikk for kulturminnevern, nye nasjonalparker og vern av viktig natur. Allemannsretten må sikre alle rett til hensynsfull ferdsel i naturen.

Friluftsliv omfatter alt fra den lille turen i nabolaget til lange fjellturer. Alle skal ha mulighet for friluftsliv. SV vil legge spesielt til rette for at barn og unge, mennesker med funksjonsnedsettelser og minoritetsbefolkningen skal kunne ta naturen i bruk. SV vil ha en friluftslivpolitikk som bidrar til å redusere sosiale forskjeller. Grøntområder i og rundt byene må ivaretas slik at de er tilgjengelige for folk.

SV vil styrke friluftsorganisasjonene og friluftsrådenes arbeid.

SV jobber for:

 • Å styrke og grunnlovsfeste allemannsretten.
 • Et friluftsløft for folkehelsen gjennom en stortingsmelding og et Friluftslivets år.
 • En styrking av friluftsorganisasjonene og friluftsrådenes arbeid.
 • At allmennheten sikres tilgang til friluftsområder, jakt og fiske. SV vil utvide retten til fritt fiske i elver og vann for barn og unge under 18 år.
 • Å forvalte de offentlig eide friluftsområdene slik at kvalitet ivaretas og de framstår som attraktive arenaer for allsidig aktivitet.
 • Å initiere en nasjonal satsing på gåing og sykling gjennom anlegging av stier, turveier, gang- og sykkelveier.
 • At friluftslivet styrkes med støtte til areal-, informasjons- og aktivitetstiltak.
 • At en økt andel av spillemidlene prioriteres til anlegg for friluftsformål og til friluftstiltak for barn og unge.
 • At kollektive løsninger som turisthytter og kystledshytter prioriteres framfor private hytter i naturområder der hyttebygging må begrenses.
 • Lov om motorferdsel i utmark og praktiseringen av den skal hindre motorferdsel i utmark som forringer naturopplevelsene ved friluftsliv.
 • Å tillate bruk av lys under ettersøk.

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter