open menu

Kapittel 1: Stort nok til å drømme om, konkret nok til å tro på

OBS: Dette kapittelet er fra SVs forrige arbeidsprogram (2013-2017). Nåværende program (2017-2021) finnes her.

Fire nasjonale reformer, tre internasjonale kampsaker

SV er et sosialistisk parti som vil skape et rettferdig og miljøvennlig samfunn. I dette programmet viser vi hva SV mener det er viktigst å forandre og bevare i den kommende stortingsperioden. Programmet skrives i en dramatisk og avgjørende tid i Europa og verden.

Finanskrisen og eurokrisen viser hvor viktig det er å virkeliggjøre et samfunn med økonomisk og politisk selvråderett og små forskjeller, og å sikre politisk styring over finansmarkedene. Dagens rå kapitalisme bidrar til større utrygghet for alle, og arbeidslivet i Europa er under press. Lønninger dumpes, arbeidsledigheten biter seg fast på et høyt nivå og folk får en løsere og utrygg tilknytning til arbeidslivet. Utviklingen i Norge er bedre. Vi har høy sysselsetting og et tryggere arbeidsliv, men vi er også berørt av det som skjer. SV vil holde Norge utenfor EU og euroen, sikre et trygt arbeidsliv og motvirke arbeidsløshet ved å investere i utdanning og arbeid. SV vil føre en politikk som hindrer nye kriser i framtiden. Penger skal investeres i arbeidsplasser og produksjon, ikke spekulasjon.

Den økonomiske krisen, sosial ulikhet og finansøkonomiens dominerende rolle er den ene av vår tids store utfordringer. De menneskeskapte klimaendringene og tapet av naturmangfold er den andre. Klimaendringene vil kunne påføre både mennesker og samfunn store skader, og de vil forsterke den urettferdige fordelingen mellom verdens fattige og rike. Dette vil SV stanse. Klimagassutslippene må ned nasjonalt og internasjonalt. Mangfoldet i naturen er livsgrunnlaget vårt, og naturen har verdi i seg selv. SV vil ta vare på naturmangfoldet.

SV vil føre en solidarisk miljøpolitikk. Et rikt land som Norge må ta lederskap. Vi må vise at det er mulig å tilby gode levekår for egne innbyggere uten å ødelegge livsgrunnlaget til kommende generasjoner. Det haster med å snu utviklingen, og SV ser mulighetene som ligger i en slik snuoperasjon. Kutt i utslipp av klimagasser nasjonalt kan gi ny næringsutvikling, mer konkurransedyktige arbeidsplasser og bedre løsninger i hverdagen til folk flest: Raskere kommunikasjon, friskere luft, bedre trafikksikkerhet og mindre kø. SV vil ha en grønn transportomlegging i Norge.

Mer rettferdig fordeling av ressurser, goder og byrder må til for å løse miljø– og fattigdomsproblemene. Små økonomiske forskjeller gir økt trygghet og frihet, for individet så vel som for samfunnet. Motsatt fører store klasseskiller til økte helseproblemer, økt kriminalitet og kortere levealder. En ambisiøs politikk for omfordeling er derfor både riktig og rettferdig.

Den beste investeringen et samfunn kan gjøre, er å sikre at barn får en trygg og god oppvekst. Vi vet at en god barndom har betydning for hele livet, til og med i generasjoner. Hvis vi setter inn ressursene tidlig i et barns liv, er sjansene størst for at det får et godt liv i voksen alder. Derfor vil SV videreføre og forsterke satsingen på barnehagene og den offentlige fellesskolen, som er de viktigste offentlige arenaene for barns velferd og utvikling. Vi vil legge til rette for at alle barn lærer å lese, skrive og regne, at de får et godt læringsmiljø og at de fullfører videregående opplæring. Lærerne må ha nok tid og god nok kompetanse til å tilpasse opplæringen til hvert enkelt barn.

Derfor vil SV gjennomføre en milliardsatsing på et lærerløft i grunnskolen. Vi vil sikre et godt læringsmiljø for elevene gjennom aktiv bekjemping av mobbing og utestenging. SV vil satse på læringsstøttende tiltak som leksehjelp, daglig fysisk aktivitet og sunt kosthold. At flere barn og unge får brukt sitt potensial og sine ressurser, bidrar til vekst og utvikling for alle.

Jo større innflytelse SV får over politikken, jo tydeligere vil politikken preges av disse verdiene:

  • En ambisiøs, innovativ og solidarisk miljøpolitikk
  • Rettferdig fordeling mellom mennesker, land og generasjoner
  • Trygge oppvekstvilkår for alle barn
  • Likestilling og likeverd, fellesskap og folkestyre

SV foreslår på bakgrunn av dette fire nasjonale reformer, som vi vil gjennomføre eller være godt i gang med i løpet av stortingsperioden 2013–2017. Disse fire reformene prioriterer SV høyest i kommende stortingsperiode.

SV-pol fungerer. Mindre forskjeller

 

Fire nasjonale reformer

Et Norge som tar klimaansvar

Skal vi stanse klimaendringene kan storparten av den fossile energien vi kjenner til ikke brennes. SV mener at også Norge må ta ansvar for å redusere utvinningen av fossil energi. Investeringstempoet i petroleumsnæringen bør reduseres. Norge må sette klare grenser for olje- og gassvirksomheten. De olje- og gassressursene som ligger i sårbare områder eller i områder der petroleumsaktivitet vil komme i konflikt med andre næringer, bør ikke utvinnes. Derfor er vår viktigste miljøjobb de neste fire årene å vinne kampen for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja på ny.

En stor andel av Norges klimagassutslipp kommer fra transport. I tillegg krever befolkningsutviklingen, særlig i de store byområdene, at vi prioriterer kollektive løsninger. Alternativet er mer kø og kaos. SV vil omprioritere samfunnets ressurser fra motorveier som skaper mer trafikk og forurensing, til jernbane og kollektivtransport. Vi vil bygge et nytt miljøvennlig jernbanenett i to etapper de neste 20 årene: først nye dobbeltspor rundt de største byene våre, deretter nye linjer mellom landsdelene. Vi vil doble statens tilskudd for å sikre et godt kollektivtilbud, særlig i områder der folk bor tett. Og vi vil gjennomføre en rettferdig omlegging av bilavgiftene mellom by og land. Det skal koste mindre å kjøre bil der alternativene mangler.

Ta tilbake styringen over boligmarkedet – alle skal ha et hjem

Å skaffe nok boliger til alle er et politisk ansvar. Markedet klarer ikke å sikre en rask nok boligbygging til priser som folk flest har råd til. Vi kan ikke la markedet styre et så avgjørende område for enkeltmennesker og familiers velferd. Boligspekulanter og kommersielle aktører må bremses og styres. Det er behov for en nasjonal boligplan med virkemidler som bidrar til trygghet for folk flest og gir ungdom mulighet til å klare seg selv. En nasjonal boligplan må åpne for statlige pålegg om regionale plansamarbeid for å sikre rask og helhetlig regulering av tomter. Planen skal omfatte bygging av minst 2000 studentboliger årlig og bygging av ikke-kommersielle leieboliger.

Et løft for læring og lærere i grunnskolen

Tidlig innsats gir størst resultater, også for økt gjennomføring og for å hindre frafall i videregående opplæring. Grunnskolen må nå få et læringsløft gjennom en fireårig satsing på lærerne og på læringsstøttende tiltak. Vi vil legge til rette for en mer praktisk og variert skoledag, der alle barn får tilpasset opplæring. Vi vil at lærerne skal ha mer tid til hver elev og vi vil heve lærernes kompetanse. SV vil derfor bygge ut lærerutdanningen til et femårig masterstudium samt bedre vilkårene for lærernes etter- og videreutdanning. Læringsstøttende tiltak i form av leksehjelp, daglig fysisk aktivitet og sunt kosthold skal hjelpe elevene til å lære mer, og gjøre det enklere for lærerne å være lærere. For å fange opp og verne om elever som sliter må det ansettes flere helsesøstre. SV vil skjerpe innsatsen mot mobbing og for inkludering – skolen må ta elevenes arbeidsmiljø på alvor.

Et godt arbeidsliv for alle

Full sysselsetting, små lønnsforskjeller og et velorganisert arbeidsliv gir et bedre samfunn for alle. SV vil begrense bruken av innleid arbeidskraft, lovfeste retten til heltid, kjempe for likelønn og føre en aktiv politikk for arbeid til alle. Fast ansettelse skal være hovedregelen i arbeidslivet. SV vil innføre en reell ungdomsgaranti som sørger for tilgang på tiltak, arbeidstrening eller utdanning. Arbeidet for å inkludere personer med funksjonsnedsettelser og folk med etnisk minoritetsbakgrunn i arbeidslivet må styrkes.

Det er et offentlig ansvar å sørge for velferd for alle. Større innslag av kommersielle tilbydere av velferdstjenester bidrar til å undergrave dette ansvaret, og svekker den demokratiske styringen av tilbudet. Ideelle organisasjoner har bidratt og bidrar fortsatt positivt til utviklingen av velferdsstaten. SV vil derfor legge stor vekt på godt langsiktig samarbeid med slike organisasjoner, og sikre at de har stabile rammebetingelser for sin virksomhet. Derfor vil SV innføre et nonprofitprinsipp i velferdsstaten, med mål om å unngå kommersialisering innen grunnleggende velferdstjenester. Anbudsutsetting og private selskaper som skal tjene penger på velferd, går utover lønns- og arbeidsvilkårene for de ansatte og kvaliteten på tjenestene. De ansatte og deres kompetanse er den viktigste faktoren for gode velferdstjenester.

Tre internasjonale kampsaker

Det er behov for land som går mot strømmen. Norge er et lite land i verden, vi er avhengige av andre. Samtidig har vi mulighet til å ta lederskap på viktige områder internasjonalt, fordi vi ikke har bundet oss til EU gjennom medlemskap. Flere og flere ser til Norge og interesserer seg for den norske modellen. Skattepolitikken vår vekker internasjonal interesse, og vi betraktes som et land som tar menneskerettighetene på alvor. På den andre siden ser vi flere utviklingstrekk som bekymrer. EØS-avtalen fremmer en politikk på arbeidslivsområdet som gjør det vanskelig, kanskje umulig, å opprettholde den norske modellen på sikt. Asylpolitikken baserer seg ikke på FNs høykommissærs anbefalinger på viktige felt, og Norge har inntatt en mer avventende holdning til implementering av nye menneskerettigheter enn hva SV ønsker. Finanskrisen, skatteparadiser, globalisering og markedsliberalistiske løsninger skaper sammen et sterkt behov for økt politisk samarbeid med et sosialt utgangspunkt. Store deler av verden preges i dag av høy arbeidsløshet. Klasseskillene øker, og med dem øker også mistilliten mellom folk, land og nasjoner og mistilliten til de politiske lederne. Vi ser tendenser til at høyreekstremisme igjen er på frammarsj i Europa.

SV mener at Norge aktivt må forsvare sin selvråderett til å gå motsatt vei. Vi må forsvare den norske modellen og bekjempe klasseskiller nasjonalt og internasjonalt. Vi må bruke vår selvstendige stemme i internasjonale fora til å fremme nedrusting, miljø og sosial rettferdighet. Norge må arbeide for at finanssektoren underlegges større grad av kontroll de kommende årene. Finansielle virkemidler må tas i bruk for å forebygge nye kriser, til å skaffe penger til store felles oppgaver, og til å vri investeringene fra spekulasjon til produksjon.

SVs viktigste internasjonale kampsaker den kommende perioden er derfor:

Forsvare faglige rettigheter og den norske modellen mot EUs høyrepolitikk

SV vil arbeide for at arbeidstakernes rettigheter blir styrket internasjonalt. En svekket fagbevegelse har gått hånd i hånd med økte økonomiske forskjeller i svært mange land. SV mener at utviklingspolitikken må bidra til å styrke faglige rettigheter og minske de økonomiske forskjellene mellom folk. I Norge står det viktigste slaget om hvorvidt EØS-avtalen skal kunne overprøve norske tariffavtaler og arbeidsmiljøloven. SV vil erstatte dagens EØS-avtale med en mindre omfattende handels- og samarbeidsavtale med EU. Avgjørelser om norske arbeidsforhold må være et nasjonalt anliggende. SV sier ja til et inkluderende og trygt arbeidsliv med en sterk fagbevegelse. Vi vil ha mindre innleie av arbeidskraft, ikke mer. Vi vil ha flere hele og faste stillinger, ikke færre. SV mener det er et viktig prinsipp at alle arbeidstakere i Norge skal ha norske lønns- og arbeidsvilkår. EU presser på for økt bruk av midlertidige stillinger og innleie av arbeidskraft. Dette vil føre til økte forskjeller og mer sosial dumping. SV vil føre en aktiv politikk opp mot EU for å hindre at den norske modellen settes under press, og vi vil si nei til direktiver som truer rettigheter fagbevegelsen har kjempet for.

Ta styring over finansmarkedene og kjempe mot skatteparadiser

Finansmarkedene er i dag underregulert, og spekulanter setter både nasjoners og enkeltmenneskers trygghet og frihet i fare. SV vil vri investeringene fra spekulasjon til produksjon, og sikre at finanssektoren blir beskattet minst på linje med andre sektorer. Det er et stort behov for inntektskilder som gjør det internasjonale samfunnet i stand til å gjennomføre viktige miljø- og fordelingstiltak. En internasjonal skatt på finanstransaksjoner vil kunne bli avgjørende for kampen om en sosialt rettferdig fordeling og bærekraftig utvikling. Tilsvarende er det nødvendig å få slutt på at enkeltpersoner og selskaper unndrar fellesskapets midler fra beskatning ved å gjemme seg i skatteparadiser. Slike skatteunndragelser fra u-land tilsvarer mange ganger summene som i dag gis i bistand til de samme landene. Skatteparadisene bidrar dessuten til å kamuflere alvorlig kriminalitet, som for eksempel menneskehandel, narkotikasmugling, ulovlig våpenhandel og, i verste fall, terror. SV vil derfor arbeide for at flernasjonale selskaper må rapportere om investeringer, inntekter og skatt for hvert enkelt land de opererer i. Offentlige selskaper, og selskaper der staten er medeier, skal ikke kjøpe produkter og tjenester av, eller ha eierinteresser i, selskaper registrert i skatteparadiser.

Styrke FN – for fred og menneskerettigheter

SV vil at Norge skal føre en selvstendig internasjonal politikk for solidaritet, samarbeid, menneskerettigheter og fred. Norges utenrikspolitikk skal være uavhengig av stormaktsinteresser, og vår sikkerhet skal baseres på folkeretten, samarbeid i FN og Nordisk forsvarssamarbeid.

SV vil erstatte medlemskapet i NATO med en nordisk forsvarsallianse, og vil ikke delta i noen militære operasjoner uten et klart FN-mandat. Norge må i stedet arbeide for å styrke FNs fredsbevarende rolle. Videre vil SV arbeide for en rettferdig, rettssikker og solidarisk asylpolitikk, som følger anbefalingene fra FNs høykommissær for flyktninger. SV vil avskaffe ordningen med midlertidig opphold for enslige, mindreårige asylsøkere.

Fire nasjonale reformer, tre internasjonale kampsaker. Vil du vite mer om SVs politikk for den kommende stortingsperioden? Les videre! Vil du være med på å diskutere og påvirke programmet, meld deg inn i partiet! Bli med i kampen mot klimaendringer og miljøødeleggelser, for rettferdig fordeling og internasjonal solidaritet.

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter