open menu

Justispolitikk og samfunnssikkerhet

 

Sammenlignet med mange andre land er Norge et trygt land å bo i. Likevel opplever mange kriminalitet og utrygghet, og terror kan ramme Norge som andre land.

Samfunnssikkerhet handler om å verne samfunnet mot hendelser som truer våre samfunnsverdier og funksjoner eller setter liv og helse i fare. Vi må ha en oppdatert og samordnet beredskap for å møte uventede hendelser som terror og naturkatastrofer.

Rettssikkerhet

Likhet for loven er forutsetningen for en fri rettsstat. SV vil sikre flest mulig direkte tilgang på god og effektiv rettshjelp når de trenger det. Men vi har ikke alltid reell likhet for loven i dag, og mange mister rettighetene sine fordi de ikke er kjent med dem eller vet hvordan de kan fremme et krav. Advokathjelp er dyrt og forbeholdt de som kan betale for det. Inntektsgrensen for fri rettshjelp har stått stille i årevis, og mange rettsområder er unntatt ordningen.

SV vil:

 • Ha førstelinjetjeneste for rettshjelp for å sikre alle tilgang på rettshjelp.
 • At fri rettshjelp tilbys på flere rettsområder, heriblant statsborgerskapssaker, utvisningssaker, sosial dumping, mobbing, varsling, arbeidsrett, gjeldsrett, husleierett, straffegjennomføringsrett og på velferdsfeltet i tilknytning til NAV.
 • Øke satsene for fri rettshjelp og sørge for at antall timer innvilget må gjenspeile sakens kompleksitet.
 • Øke inntektsgrensen for fri rettshjelp og erstatte den med et progressivt egenandelssystem der faktisk betalingsevne avgjør om du får hjelp.
 • At menneskerettighetene sikres i Norge. Vi vil ha en egen stortingsmelding om menneskerettighetens posisjon i Norge.
 • Styrke rettsvernet for varslere. De som varsler om uetisk adferd og lovbrudd skal ha et særskilt vern gjennom en egen varslerlov og få støtte fra et nasjonalt varslerombud. Å skjule et varsel i en hemmelig avtale skal være forbudt.
 • Beholde konvensjonsvernet. Flyktningkonvensjonen og andre internasjonale konvensjoner skal bevares for å sikre oss alle trygghet og forsvar mot statlige overtramp om kriser rammer oss.
 • Sikre statens voldsmonopol. Det er politiet som skal trygge samfunnet, ikke private firmaer eller borgervern.
 • Intensivere innsatsen mot politivold. I saker med anmeldt politivold skal Spesialenheten for politisaker suppleres med sivilt oppnevnte deltakere for å sikre uhildet behandling.
 • Digitalisere domstolene. Det må være opptaksutstyr i alle rettssaler slik at både sivile, og straffesaker må tas opp. I tillegg må alle dokumenter kunne sendes, og oppbevares digitalt.

 

Forebygging

Vi må forebygge kriminalitet ved å bygge videre på den likheten og tilliten som kjennetegner samfunnet vårt. Å forhindre kriminalitet handler derfor også om å gi alle like muligheter og sørge for at ingen blir skjøvet utenfor samfunnet. Den som først kommer inn på en kriminell løpebane, kan ha vansker med å komme tilbake til samfunnet igjen. Derfor må vi styrke innsatsen med ettervern og gradvis tilbakeføring til samfunnet.

SV vil:

 • Utjevne forskjeller og sikre alle en lønn å leve av. Likere samfunn har høyere tillit mellom folk og dermed mindre kriminalitet.
 • Avkriminalisere besittelse av brukerdoser med narkotika. Politiets ressurser bør brukes på å ta de som produserer, smugler og selger, ikke brukerne. I størst mulig grad bør brukere holdes unna kriminelle miljøer.
 • Utvide bruken av samfunnsstraff. Slik straff virker mer forebyggende enn fengselsstraff og gjør det vanskeligere for organiserte kriminelle å rekruttere gjennom fengslene.
 • Styrke arbeidet i Konfliktrådene.

 

Politiet

Tidspress og trange rammer tvinger politiet til å prioritere kriminalitet som er lett å oppklare, samtidig som de ofte må nedprioritere viktige saker og forebyggende arbeid, som å fange opp ungdommer som er på vei inn i kriminelle miljøer. Vi vil at politiet skal være der folk trenger dem, og at de skal stoppe kriminaliteten før den finner sted.

SV vil:

 • Ha ubevæpnet politi. Væpnet politi gir væpnede kriminelle og gjør politiet mer utsatt for farlige situasjoner der de kan bli skadet. I stedet ønsker vi punktsikring med våpen på strategisk viktige steder, og fremskutt lagring.
 • Minimere unødig byråkrati og skjemavelde i politiet. SV vil kutte antall mål for å frigjøre ressurser til flere patruljer og bedre etterforskning. Hverdagskriminalitet skal bekjempes.
 • Rekruttere flere med minoritetsbakgrunn til Politihøgskolen. Politiet fungerer best når alle har tillit til at det representerer dem.
 • Styrke innsatsen mot økonomisk kriminalitet, hvitvasking og korrupsjon. Økonomisk kriminalitet koster fellesskapet millioner. Det er derfor svært viktig at dette er kriminalitet som blir etterforsket og oppklart.
 • Styrke innsatsen mot seksuelle overgrep, grov vold og vold i nære relasjoner. Dette er ofte omfattende saker med en vanskelig bevisførsel som krever ekstra ressurser for å bli etterforsket på best mulig måte.
 • Etablere opplæringsteam for kunnskap om ny kriminalitet. Loven brytes på nye måter. Det er krevende for politiet å være oppdatert på de nyeste formene for organisert kriminalitet, skattejuks og arbeidslivskriminalitet. Et eget opplæringsteam skal holde seg oppdatert og spre kunnskap til politidistriktene.
 • Sikre nærpolitiet der du bor. Alle skal ha tilgang på et politikontor, og politibetjenter, i sitt nærmiljø. Politireformen er en sentraliseringsreform som vil gi mindre politi i nærmiljøet. SV vil derfor reversere reformen.
 • Sørge for bedre operasjonssentraler og samband. Politiet trenger gode tekst- og bildeløsninger i sine sambandssystemer, i tillegg til radiokommunikasjon.
 • Gjeninnføre kompetanse på vold og overgrep på politihøgskolen.

 

Kriminalomsorg og domstolene

SV vil ha en kriminalomsorg som gjør at så få som mulig begår kriminalitet på nytt. Da må kriminelle straffeforfølges raskere og mer effektivt enn i dag, og vi må styrke innsatsen til rehabilitering. I dag rekrutteres mange til tyngre kriminelle miljøer i fengslene, og de kommer ut i samfunnet uten framtidsutsikter og nettverk utenfor kriminelle miljøer. For å stanse kriminaliteten må vi gi kriminelle en reell ny start i livet. Da gjør vi Norge tryggere.

SV vil:

 • Stoppe langvarig isolasjon. Isolasjon gjør det vanskeligere for fanger å fungere normalt, og Norge har gjentatte ganger blitt kritisert for utstrakt bruk. For å sikre integrering i samfunnet må praksisen stanses.
 • Gi innsatte en meningsfull fengselstilværelse. Fengslene skal være reelt rehabiliterende.
 • Ha økt bruk av alternative soningsformer. Fengsler er dyrt og fører for ofte til at straffedømte begår ny kriminalitet når de kommer ut igjen. Målet vårt er minst mulig kriminalitet, derfor vil vi bruke de soningsformene som til enhver tid fungerer best.
 • At ingen barn skal sitte i fengsel. Mange rekrutteres til vanekriminalitet i fengslene. Derfor vil vi bruke andre straffeformer for barn slik som ungdomsstraff.
 • Ha en fadderordning for alle tidligere kriminelle. Alle skal tilbys en fadder som kan hjelpe dem å bli en del av samfunnet igjen.
 • Stanse menneskerettighetsbruddene i varetektsfengslingen. Alle skal sikres sine grunnleggende rettigheter, også når de varetektsfengsles.
 • Ruste opp kriminalomsorgen. Flere ansatte gir bedre mulighet til å rehabilitere kriminelle.

 

Vold og voldtekt

I et moderne, trygt samfunn er det uakseptabelt at så mange utsettes for voldtekt og overgrep. Når slike saker blir nedprioritert, er det ofte fordi andre saker er lettere å oppklare. SV mener at politi og rettsvesen må ha nok ressurser til å forebygge og etterforske vold- og voldtektssaker.

SV vil:

 • Kraftig styrke voldtektsgruppa i KRIPOS. Voldtektsgruppa hjelper alle politidistrikt med å etterforske overgrep.
 • At avhør av fornærmede skal skje dagen etter anmeldelse og etterforskningen skal starte umiddelbart. Jo lengre tid etterforskningen tar jo større sjanse for at overgriperen slipper unna.
 • Bevare forbudet mot kjøp av sex. Forbudet har gitt mindre menneskehandel og prostitusjon. Vi vil styrke støtteordningene for tidligere prostituerte.
 • Innføre obligatorisk opplæring for fag- og meddommere om voldtekt og overgrep. SV vil innføre et obligatorisk kurs før man kan delta som meddommer eller fagdommer som bevisstgjør hvordan vanlige fordommer og holdninger om kjønn og seksualitet urettmessig kan påvirke domsavsigelsen i voldtektssaker.
 • Tilby et behandlingsopplegg for alle overgripere og voldsutøvere. For mange overgripere gjentar angrepet flere ganger. Vi må stanse serieovergripere.
 • Lovfeste Barnehus i hvert fylke. Alle barn som utsettes for vold og overgrep skal ha en trygg havn.
 • Endre straffeloven slik at voldtekt blir definert som seksuell omgang uten oppriktig samtykke.
 • Øke og utvide bruken av omvendt voldsalarm. Voldsutsatte må sikres trygghet, bolig, og voldsutøver må hindres i å oppsøke og oppholde seg i nærheten av den som er truet.
 • Jobbe for å øke strafferammene for menneskehandel og grov menneskehandel.

 

Ekstremisme og terrorisme

Som mange andre land har Norge blitt utsatt for terror, og ifølge myndighetene øker faren for terrorisme. De nye truslene krever nye svar og en styrking av sikkerhetstjenestene. I tillegg må vi bekjempe ekstremisme gjennom å skape et samfunn med plass til alle. Det er viktig å huske at massiv overvåkning ikke hindrer all terror, og kan bidra til at utsatte grupper opplever mistenkeliggjøring og trakassering. Innbyggerne skal ikke fratas grunnleggende friheter i kampen mot terror.

SV vil:

 • Sikre økonomisk likhet og et sterkt fellesskap. Ekstremisme forebygges i samfunn der alle føler seg ivaretatt.
 • Styrke Exit-tiltak for å få ungdom ut av ekstreme miljøer.
 • At PST skal prioritere alle former for ekstremisme, inkludert høyreekstremisme og religiøs ekstremisme.
 • Sikre våre religiøse miljøer mot ekstrem påvirkning. SV vil gjøre det ulovlig å motta pengegaver fra diktaturer til norske trossamfunn.
 • Styrke den offentlige fellesskolen. Ekstremisme forebygges når folk møtes på tvers av klasse, etnisitet og kultur i den norske fellesskolen.
 • Bedre koordineringen mellom sikkerhetsmyndighetene. Det oppstår hull i sikkerheten vår når forskjellige etater ikke snakker sammen godt nok.

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter