open menu

Innledning

Ta kampen for et varmt samfunn

En mer rettferdig, klimavennlig og fredelig verden er ikke bare mulig. Det er nødvendig. Verden og Norge er ikke fattig, men trygghet, muligheter, makt og penger er urettferdig fordelt. Det øker forskjellene mellom folk og den økonomiske og politiske eliten, både i Norge og i verden. Fordeler vi bedre, skaper vi mer. Stopper vi klimautslippene, blir verden tryggere og vi får arbeidsplasser vi kan leve av. Lager vi rettferdige avtaler mellom land om handel og samarbeid, vil konflikter dempes og muligheter åpnes for alle.

Norge er et land med relativt små forskjeller, en sterk velferdsstat, høy arbeidsdeltakelse blant begge kjønn, sterke fagforeninger og en stabil økonomi. Dette har gjort Norge til et av verdens beste land å bo i. Likevel vet vi at dette kan snu. Forskjellene i makt og rikdom øker, arbeidsløsheten har bitt seg fast og flere må jobbe i midlertidig stillinger.  Samtidig skyter boligprisene i været. Slik skapes og forsterkes forskjeller.

Vi trenger et rettferdig og miljøvennlig samfunn, både lokalt, nasjonalt og globalt. Vi må verne om det beste med det norske samfunnet, som små forskjeller, høy sysselsetting og sterke fellesarenaer. Vi må redusere forskjellene, styrke velferden og bekjempe fattigdom generelt, og fattigdom i barnefamilier spesielt. Vi må bidra til flere og tryggere arbeidsplasser ved å omstille oss til nullutslippssamfunnet og føre en aktiv næringspolitikk.

Fordeling handler grunnleggende sett om makt. Makt over eget liv, makt til å påvirke samfunnsutviklingen, maktforhold i hjemmene, mellom kjønnene, mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Økte økonomiske forskjeller er en av de viktigste grunnene til at makt samles på færre hender. SV vil derfor jobbe for mer rettferdig fordeling av makt, mellom kjønnene, mellom by og distrikt, mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, mellom de med store ressurser og de med få.

God fordelingspolitikk handler også om internasjonal solidaritet. For å oppnå målene om en rettferdig og fredelig verden trengs en radikal omfordeling av makt og ressurser, både internasjonalt og på landnivå. En sterk fagbevegelse og sterke sosiale bevegelser er de viktigste bidragsytere til et samfunn med små forskjeller. SV ønsker en ny kurs i utenriks- og forsvarspolitikken som vektlegger rettferdig fordeling og reduserte klimagassutslipp. En kurs som fremmer tiltak for fred, atomnedrustning og demokratiutvikling heller enn militære intervensjoner. Norge må også være i front for internasjonalt samarbeid om å håndtere den store flyktningestrømmen til Europa på rettferdig måte. De som kommer til Norge, skal få rask og rettferdig behandling av søknaden sin. De som har krav på å bli, skal raskt få muligheter til å ta del i det norske samfunnet på lik linje med andre.

Norge må være en del av klimaløsningen, ikke klimaproblemet. Med dette programmet peker vi veien framover for norsk miljøpolitikk med høy sysselsetting, levende lokalsamfunn og bærekraftig omstilling.

En god fordelingspolitikk innebærer en god likestillingspolitikk. Målet for likestillingsarbeidet er større frihet for alle, selv om kvinner har mest å tjene på likestilling slik samfunnet er i dag. Samtidig mener SV som feministisk parti at likestilling krever arbeid og utjevning av makt også på andre områder. Vi har en stolt likestillingshistorie i Norge, og innsatsen for likestilling har gjort at Norge ofte blir sett på som et forbilde for andre land. Men vi har fortsatt en vei å gå. SV står i front for en politikk og tiltak som fremmer full likestilling både på arbeidsmarkedet og i samfunnet forøvrig. Mangfold gjør Norge til et bedre sted å være. Vi vil bekjempe alle former for diskriminering på grunnlag av kjønn, kjønnsidentitet, seksualitet, alder, funksjonsevne, hudfarge og etnisk, religiøs og kulturell tilhørighet.

Skal vi ha små forskjeller i framtiden, må vi også ha en politikk som sikrer alle mennesker like muligheter til både å lykkes og til å få hjelp når vi trenger det. Det innebærer også at vi satser på kunnskap og på barna våre. SV satser stort på de minste gjennom offensive tiltak for å fremme kvaliteten på barnehagene og skolen. Det skal være godt å bli gammel, og vi skal være trygge på at helsetjenestene er der når vi trenger dem, uavhengig av hvor vi bor, hvilken inntekt vi har eller hvilke behov vi har. Helsekronene skal gå til omsorg, ikke til profitt.

Samfunnets goder skal tilfalle fellesskapet. SV jobber for et rikt og bredt kulturliv, der alle som vil, får muligheten til å skape og uttrykke seg i det frivillige kulturlivet, og der alle har tilgang til kunst og kultur av høy kvalitet, uansett hvor de bor i landet og hvilken bakgrunn de har.

SV fremmer med dette et program for rettferdig fordeling av goder, et samfunn med mindre økonomiske forskjeller og for en offensiv omstilling til et miljøvennlig samfunn. Vi vil ha en økonomi som virker for alle, og et fellesskap som ikke gir opp noen.

Fellesskap fungerer

Internasjonale sammenligninger viser at land med små forskjeller er bedre å bo i for alle. Store forskjeller skaper sosiale problemer, hemmer økonomisk vekst og ødelegger sosial mobilitet. Når forskjellene øker, vil stadig nye grupper bli rammet. Unge som skal inn i boligmarkedet i dag, taper kampen om boligene mot eiendomsspekulanter. De 92 000 barna som vokser opp i fattige familier i dag, får en vanskeligere start på livet og risikerer å falle etter.

Rettferdighet handler ikke bare om fordelingen av penger, men om hvem som har
makt i samfunnet. Sosial, kulturell og økonomisk likhet handler derfor om demokratiet. SV vil ha et samfunn der det ikke er familiebakgrunn som avgjør innflytelse og hvordan du klarer deg. Frihet må oppnås sammen, i fellesskap. Vi vil ha et samfunn med mest mulig like muligheter til å forme eget liv, der noens frihet ikke ødelegger for andre. Slik skapes sterke fellesskap. Vi må gå til årsakene til ulikhet og ikke bare behandle symptomene.

I dag er det ulik fordeling av makt avhengig av hvor du bor i landet. Sentraliseringa fører til at mange får lengre avstand til offentlige myndigheter og offentlige tilbud. For SV vil en god fordelingspolitikk også innebære at vi alle skal ha god tilgang til offentlige tjenester uansett hvor vi bor og at offentlige myndigheter har kunnskap om og nærhet til lokalsamfunnene.

Samtidig vokser storbyene. Flere og flere bor i byer og urbane områder. I Norge bor folk flest på et tettsted og de 10 største byene bosetter over 1.7 millioner mennesker. I byene finner vi mange sentrale næringer og det skapes viktige verdier som samfunnet er avhengig av. Byene opplever også spesielle utfordringer med tanke på transport, luftforurensning og tilgang til boliger. SV ønsker å bygge velfungerende og gode storbyer.

God velferd og like muligheter til alle krever at vi bruker de store pengene på fellesarenaene alle tar del i. Barnehage og skole legger et viktig grunnlag for et godt liv, videre utdanning og aktiv deltakelse i samfunnet og arbeidslivet. Alle barn og unge skal få like gode muligheter til å tilegne seg kunnskap og utvikle sine talenter, holdninger og verdier.

SV vil satse stort på barna gjennom en stor kunnskaps- og velferdsreform for skolen. Framtidens skoledag skal være mer praktisk og variert. Vi vil ha en utvidelse av skoledagen i grunnskolen for å få plass til mer praktisk læring, fysisk aktivitet, fri lek, sunn mat og tid til å gjøre lekser på skolen med lærer til stede. Gratis heldagsskole i stedet for hjemmelekser og dyr SFO vil gi barna våre mer læring, mer trivsel og mer fritid. Den viktigste ressursen i skolen er læreren, og flere lærere gir mer tid til hver elev. Vi trenger flere lærere som får bruke sin kompetanse, og en norm for maksantall elever per lærer på hver skole.

Norge er et land med rike naturressurser, og ressursene tilhører fellesskapet og generasjonene etter oss. Forvaltet i fellesskap, og i pakt med naturen, bidrar disse ressursene til arbeidsplasser og bosetting over hele landet. SV vil bevare hjemfallsretten og grunnlovsfeste at fellesskapet skal eie ressursene i havet. Gjennom en aktiv næringspolitikk for mer videreforedling av råvarer som skog og fisk i Norge, kan flere få arbeid og velferd som følge av naturressursene vi eier sammen.

Arbeid og bolig til alle

Folk i arbeid er god bruk av et lands viktigste ressurs, nemlig innbyggerne. Å ha jobb gir økonomisk trygghet og makt over eget liv. Det er derfor alvorlig både for landet og for innbyggerne når arbeidsløsheten er høy og arbeidslivet blir mer utrygt. Mest alvorlig er det når unge blir gående arbeidsløse. Norge har en unik mulighet til å bygge et nytt og grønt næringsliv, med sterk økonomi og kompetente arbeidsfolk, men det forutsetter at vi tar aktive grep for å komme dit. SV vil kutte satsingene på petroleum, vri disse ressursene til fornybare nullutslippsnæringer og fornye næringslivet i møte med raske teknologiske endringer. Slik kan vi trygge eksisterende arbeidsplasser og bidra til å skape nye.

En framtidsrettet politikk for økonomi og næringsliv må legge til rette for et samfunn hvor alle får ta del i velferden og velstanden i samfunnet. Vi må sikre at alle som jobber i Norge har mulighet til å leve av inntekten sin. Svekkelsene av arbeidsmiljøloven har ikke skapt flere jobber, men flere arbeidstakere enn før må jobbe i midlertidige stillinger og utrygge jobber. SV vil forsterke arbeidsmiljøloven og sikre at flest mulig er fagorganisert. En politikk for høy sysselsetting og trygge arbeidsvilkår vil også utjevne forskjeller.

I Norge er det vanlig at folk eier sine egne boliger. SV fremmer en sterk sosial boligpolitikk og vil ha sterke tiltak mot boligspekulasjon. Da må det offentlige ta ansvar for at det bygges flere boliger som dekker de reelle boligbehovene. De som leier bolig, skal også være sikret trygge forhold og gode boliger. Bolig skal ikke være noe å spekulere i, men noe å bo i.

Kommunene og staten må ta en mer aktiv rolle i boligmarkedet. Vi vil styrke Husbanken gjennom en ordning hvor de som ikke har egenkapital til å komme seg inn på boligmarkedet, kan få lån av Husbanken til å gjøre dette. Det må bygges flere offentlige utleieboliger og studentboliger for å motvirke prispress i leiemarkedet.

Grønn solidaritet

En ny miljøpolitikk innebærer omstillinger for samfunnet og befolkningen. Konsekvensene av ikke å gjennomføre en god miljøpolitikk i dag, vil gi oss uoverskuelige problemer i morgen.

Naturen skal gi levebrød, glede og velferd også for barna våre. Da må vi stanse klimaendringene og utryddelsen av planter og dyr. Vi må sørge for nullutslipp av klimagasser, ren luft i byene og vern av naturen.

Det skjer store endringer i verden nå, forbruket går bort fra fossil energi og over til fornybar. Etterspørselen etter fossil energi vil måtte avta i årene som kommer om verden skal ha mulighet til å nå klimamålene. Norge har de beste forutsetninger for å omstille seg til nytt fornybart industrieventyr, basert på den grønne teknologien som verden trenger i framtiden. Stadig flere viktige deler av næringslivet ser at kun nullutslipp er godt nok og at klimavennlig industri er et konkurransefortrinn. Nabolandene våre har offensive fornybarsatsinger. Norge må ikke bli hengende etter, men være i forkant og sikre at flere grønne arbeidsplasser etableres. Det haster med en sterk offensiv politikk for forskning og næringsutvikling basert på fornybare ressurser i Norge.

Vi må gjøre det enklere og mer attraktivt å velge miljøvennlige varer og tjenester. Det krever en stor satsing på utbygging og utbedring av jernbanen, en offensiv omlegging av transportsektoren, og at det offentlige må gå foran ved å kjøpe mer miljøvennlige varer.

SV vil fase ut bruken av fossil energi i Norge og satse på energieffektivisering. Vi vil ha smartere hus og industriprosesser, og vi vil bruke ny teknologi som produserer energi lokalt. Det vil gjøre oss, og samfunnet, mindre sårbare i kriser og for ekstremvær. Vi vil ta vare på mangfoldet av dyr og planter både gjennom vern, bærekraftig bruk og restaurering av ødelagt natur.

SV vil ta kampen for et miljøvennlig samfunn med rettferdig fordeling av godene.

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter