open menu

Helse og omsorg

Vi skal være trygge på at helsetjenestene er der når vi trenger dem. Selv om Norge har et svært kompetent helsevesen, gjør byråkratisering og kommersialisering helsetjenestene våre dårligere. Hensynet til folk må alltid komme før hensynet til byråkrati og økonomisystemer.

Vi trenger en helhetlig og sterk faglig helsetjeneste som når folk der de bor. Samordningen mellom nivåer og systemer må bli mye bedre enn i dag, og vi må forhindre byråkratisering og bruke teknologiske muligheter. SV vil bruke mer penger på folkehelsearbeid, forebygging og behandling, og mindre på byråkrati.

Sammenhengen mellom oppvekstsvilkår og senere helseutvikling gjør at vi særlig må styrke innsatsen for de yngste barna. De psykiske og fysiske helseplagene som følger mange barn med dårlige oppvekstsvilkår gjennom livet er et underkommunisert folkehelseproblem. Ikke minst gjelder dette livslange plager som kan følge av vold, omsorgssvikt og seksuelle overgrep i barndommen. Vold og seksuelle overgrep er ofte skjulte problemer. Å bryte ned tabuer og fjerne skam, er derfor god folkehelsepolitikk.

For å sikre best mulig tjenester og gode opplevelse for innbyggerne, må de inkluderes og være med å påvirke. Dette gjelder både brukere/pasienter, og deres pårørende.

 

Forebygging og folkehelsearbeid

I dag er helsevesenet opptatt med å behandle pasienter for ulike fysiske og psykiske sykdommer. Dette må i større grad kombineres med forebyggende helsearbeid.  Likevel har utviklingen gått i gal retning når regjeringen har kuttet i Folkehelseinstituttets og Helsedirektoratets arbeid.

SV vil:

 • Prioritere forebyggende arbeid som vil bidra til å redusere utviklingen av sykdom. Dette må skje ved en systematisk satsing for å bedre helsetilstanden til ulike grupper i befolkningen, fra barn til eldre.
 • Øke kunnskapen om forebyggende arbeid. Sørge for at Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og andre relevante institusjoner får tilstrekkelige og forutsigbare rammer for å belyse årsakene til sykdom og om tiltak som er forebyggende.

 

Sykehus

Alle skal være trygge på at vi får hjelp om vi eller noen i familien vår blir syke eller skadet. Derfor må det alltid finnes gode helsetjenester i nærheten. Mange steder i landet flyttes sykehustilbud bort fra der folk bor, lokalsykehusene bygges ned, og mange pasienter blir kasteballer mellom stat og kommune. SV vil ha gode fagmiljøer på alle sykehus og akuttfunksjoner over hele landet. Noen tilbud finnes det få av i landet fordi de er svært krevende og spesialiserte, men faglig nødvendig sentralisering trenger ikke utelukkende å skje gjennom flytting til storbyene.

SV vil:

 • Innføre en tillitsreform for mer kvalitet og mindre byråkrati i sykehusene. De ansatte må ha tid og handlingsrom til å bruke sin kompetanse.
 • Innføre en sykehusreform som styrker sykehusene over hele landet. I stedet for å sentralisere til de få, vil vi bruke hele landet. Bedriftsaktige helseforetak må erstattes med normal offentlig drift. Sykehusene skal være underlagt demokratisk, folkevalgt styring.
 • Ha en økonomistyring som fremmer helse. Sykehus er ikke butikk. Vi vil avvikle stykkprisfinansiering og finansieringsløsninger som skaper kunstige markedsløsninger eller ikke setter bedre helse og behandling først.
 • Ha god og desentralisert fødselsomsorg. Fødselsomsorgen bygges ned mange steder, og sykehus planlegger at nye familier skal raskt ut. Stress for utskrivning og dårlig utbygd tilbud i kommunene er skadelig for barn og nye familier.
 • Trygge arbeidsforholdene og verne om kollektive arbeidsbetingelser. Nok ansatte på jobb i hele, trygge og faste stillinger er viktig for å få best mulig helsetjenester og for å sikre framtidig rekruttering.
 • Sette inn forebyggende tiltak mot livsstilssykdommer som diabetes og fedme.
 • Utvikle framtidens behandlingsformer. Norsk helsevesen må flyttes til fronten av utvikling, både for å sikre egne innbyggere best mulig, men også for å utvikle behandlingsmuligheter andre land kan ha nytte av. Gå gjennom alle rutiner for godkjenning av nye metoder og medisiner for å sikre raskere tilgang for pasientene.
 • Utvikle spesialisert rehabilitering med lavere egenandeler. Det er ikke nok å reparere skaden eller redde livet, folk trenger hjelp til å fungere i hverdag og arbeidsliv etterpå. Kronikere og personer med livslange diagnoser må sikres god habilitering og rehabilitering. Kommunene kan ikke gi et fullgodt rehabiliteringstilbud alene.
 • Ha trygge ambulansetjenester. Ambulansetjenestene blir stadig mer avanserte. Det er viktig å fortsette kompetanseutviklingen i tjenesten samtidig som man sikrer god tilgjengelighet over hele landet. Det forutsetter et godt helikopter- og flytilbud i ambulansetjenesten.
 • Lage et helhetlig helsevesen. Mennesker må ikke være kasteballer mellom kommunehelsetjeneste og sykehus. Samhandlingsreformen må forbedres for å hindre at systemsvakheter fører til dårligere helse og skader.
 • Styrke lokalsykehusene og den akuttkirurgiske beredskapen over hele landet. Trygghet og helse skal ikke avhenge av hvor du bor.
 • Sikre et helhetlig tilbud til pasienter som er avhengig av hjelp fra flere avdelinger.
 • Styrke habiliteringstjenesten og styrke kompetansen om sjeldne diagnoser på sykehusene.

 

 

Rettferdig tilgang på helsehjelp

Alle skal ha rett til skikkelig helsehjelp, uavhengig av hvor vi bor, hvor mye vi tjener og hvem vi er. SV vil bekjempe de urettferdige helseforskjellene. Kommunene og primærhelsetjenesten har sterk betydning og ansvar for det daglige helsetilbudet til alle. SV vil jobbe for at finansieringssystemene sikrer god primærhelsetjeneste.

SV vil:

 • Ha gratis helsehjelp for alle barn. Foreldre skal aldri måtte droppe nødvendig helsehjelp til ungene fordi pengene ikke strekker til. Egenandelene for barn må bort.
 • Styrke helsestasjonene. Helsestasjonene er viktige både for gravide, barn og familier. Øremerking er nødvendig for å sørge for at statlige penger blir brukt på helsesøstre og jordmødre. Finansieringen av kommunalt ansatte jordmødre må evalueres for å hindre at jordmortjenesten nedprioriteres.
 • Prioritere offentlig i stedet for kommersielt. Det offentlige må bygge ut de nødvendige helsetjenestene i egen regi og i samarbeid med ideelle aktører.
 • Styrke den statlige finansieringen av sykestuer.
 • Gi hjelp til å finne frem. Hjelpen til å finne frem til best mulig helsehjelp er for dårlig. Fastleger og sykehus må få plikt til å finne riktig og raskest behandling sammen med den som trenger helsehjelp. Pasient- og brukerombudene og pasientorganisasjonene må styrkes.
 • Sørge for at ingen mennesker er ulovlige. Såkalt papirløse og andre som oppholder seg irregulært i Norge må ha tilgang på grunnleggende helsetjenester, både for å trygge den enkelte og for å beskytte samfunnet mot smittelommer.
 • Etablere en ordning som sikrer tegnspråktolk tilgjengelig ved helseinstitusjoner som sykehus og legevakt hele døgnet.
 • Sikre tilgang på helsehjelp og behandling for kronikere. Vi vil gjeninnføre diagnoselisten for fri fysioterapi for å unngå at kronikere kan få en betydelig forverret helsesituasjon. Mange kronisk syke har fra før svak økonomi og vil ikke klare å håndtere merkostnaden. Det er et offentlig ansvar å jevne ut forskjeller, egenandeler må holdes nede og ikke økes.
 • Evaluere fastlegeordningen for å sjekke om ordningen fungerer godt nok, bl.a. om elementer som forebygging og oppsøkende virksomhet overfor eldre ivaretas på en fullgod måte.
 • Arbeide for at organdonasjon er normen, og opprette eget register for de som ønsker å reservere seg mot organdonasjon.

 

Tannhelse

I dag kvier mange nordmenn seg for å gå til tannlegen, ikke bare av frykt for hull i tennene, men også av frykt for utgiftene. Tennene er en viktig del av helsen vår, og SV vil at tannhelsetjenestene skal dekkes av folketrygden, slik andre helseutgifter gjør.

SV vil:

 • Bygge ut den offentlige tannhelsetjenesten slik at flere voksne kan få behandling i offentlig regi.
 • At tannhelse skal bli en del av folketrygden. SV vil fase inn en refusjon av alle tannlegeutgifter over 2500 kr etter statlig fastsatte takster.
 • Styrke tilsynet for å unngå overbehandling.
 • Utvide gratis tannhelse til fylte 20 år.

 

Legemidler

Det skal aldri mangle tilgang på medisiner i Norge. Legemiddelindustrien må reguleres slik at samfunnets sikkerhet går foran det å tjene penger på kort sikt. For å sikre befolkningen god tilgang til medisiner og nødvendig veiledning i bruken av dem, trenger vi faglig sterke apoteker som ikke er avhengige av å selge andre varer for å drive lønnsomt. Folk skal ha tillit til apotekene som del av helsevesenet.

SV vil:

 • Gjennomføre en større apotekutredning, for å se på apotekene og industriens rolle. SV vil vurdere å forby vertikal integrering av apotekbransjen. Det er problematisk at legemiddelindustrien eier sine egne utsalgssteder.
 • Innføre lagerplikt for livsviktige medisiner.
 • Utrede behovet for nasjonal produksjonskapasitet for enkelte legemidler og vaksiner.
 • Trygge tilgangen på medisin. Medisintilgangen er prisgitt kommersielle aktører. Det er stadig mangel på viktige medisiner i Norge, situasjonene blir mer og mer alvorlige.
 • At Norge skal være en internasjonal pådriver for fattige lands tilgang på patentert medisin.
 • At Norge skal gå foran for internasjonale initiativ for å bringe den usikre legemiddelsituasjonen under kontroll.
 • Stoppe markedsføring av behandlingsformer, som antyder å ha effekt mot ulike lidelser uten at effekten er dokumentert. Innføre tydelig merking av slike produkter. Fjerne apotekenes plikt til å føre homeopatiske midler.
 • Fortsette arbeidet med å begrense bruken av antibiotika både i helsevesenet og landbruket, for å unngå utvikling av resistente bakterier.

 

Rusomsorg

SV vil styrke innsatsen mot rusavhengighet. Forebygging av rusavhengighet dreier seg om mer enn ruspolitikk alene, og den viktigste forebyggingen gjøres hvis vi sikrer barn og unge en god oppvekst og styrker innsatsen for bedre psykisk helse. Høy sysselsetting, et tilgjengelig boligmarked og alt som kan bedre den enkeltes livskvalitet, er faktorer som kan begrense omfanget av rusavhengighet. Vi trenger både gode behandlingsmetoder og skadereduserende og livreddende tiltak. Arbeid, utdanning eller annen meningsfylt aktivitet og en god bosituasjon kan i seg selv være god behandling. Mange vil likevel aldri bli helt rusfrie. Rusomsorg handler også om å bedre helsetilstanden for de mest utsatte gruppene slik at de er bedre rustet til å bli kvitt rusavhengigheten.

SV vil:

 • Sikre trygghet for helse. Alle trenger et godt sted å bo. Stabilitet i livet kan gi tryggheten som skal til for at rusbehandling skal lykkes, og for at liv skal bli bedre. Et trygt sted å bo, også før behandling, og med god oppfølging er avgjørende for en helhetlig rusomsorg.
 • Bevare vinmonopolet som eneaktør i salg.
 • Føre en avgifts- og skjenkepolitikk som vektlegger forebygging av alkoholskader. Legge til rette for styrket kontroll med de som selger alkohol. Alkoholavgiften må differensieres mellom butikkutsalg og skjenkesteder for å flytte alkoholkonsum inn i kontrollerte omgivelser.
 • Ha brukersteder som fungerer. Dagens sprøyterom må utvides til å bli brukersteder, uten store begrensninger på hva som kan brukes og hvordan. Skadereduksjon og helse skal styre tilbudet. Vi vil hente lærdom fra andre europeiske land med vellykkede tiltak for de tyngste brukerne, som Sveits og Portugal.
 • Ha en åpen politikk for behandling. De legemidlene som fungerer for den enkelte må kunne brukes uten at det gjøres til et politisk spørsmål. Det gjelder også heroinassistert behandling.
 • Lage behandlingstilbud som er tilgjengelige. Det er viktig at tilbud om avrusning eller behandling er tilgjengelig for folk. Avbrudd i behandling må unngås. Også i rusomsorgen må det satses på flere brukerstyrte plasser der folk kan skrive seg selv inn.
 • Sikre at kunnskap om traumesensitiv omsorg og konsekvenser av vold, overgrep og omsorgssvikt i større grad integreres i forebygging og behandling av psykiske problemer og lidelser og forebygging og behandling av rusproblemer. Dette vil også kunne bidra til å forebygge tvangsbruk i psykisk helsevern og rusomsorg.
 • Ha en full gjennomgang av den legemiddelassisterte rehabiliteringen (LAR), for å sikre at den sosialfaglige hjelpen blir sterkere, og for å gjøre programmet mer fleksibelt og åpent for de som bruker det. LAR må jobbe sterkere for å hjelpe folk til å komme seg ut av programmet.
 • Ha flere langsiktige programmer for å komme ut av rus. Det må i større grad være mulig å delta i langvarige programmer, som også følger opp så lenge det er nødvendig etter behandling. Ettervern må alltid være del av behandlingsløpet, og må inkluderes i de tilfellene ikke-offentlige er ansvarlig.
 • Sette inn ressurser for å bryte spredningen av Hepatitt C.
 • Styrke innsatsen med skadereduserende tiltak, som utdeling av brukerutstyr og muligheter for å få testet rusmidlene for skadelig innhold, særlig i de store byene.
 • Sikre at alle helsearbeidere har tilstrekkelig kompetanse på rusrelaterte helseutfordringer.

 

Psykisk helse

Vi har stadig mer kunnskap om sammenhengen mellom oppvekstsvilkår og psykiske lidelser, og dermed er den viktigste forebyggingen å sikre barn og unge en god oppvekst. Mange opplever psykiske problemer i løpet av livet, og det kan være en stor belastning. Psykiske lidelser er komplekse, arter seg ulikt og har mange årsaker. Psykiske lidelser kan føre til nedsatt livskvalitet, uførhet og fattigdom. Dårlig livskvalitet og fattigdom kan også forverre den psykiske helsetilstanden. Vi må derfor både gjennomføre tiltak for å bedre hjelpetilbudet og sikre gode forebyggende tiltak innenfor alt fra arbeidsliv og oppvekst til rusforebygging. SV vil at helsetilbudet for de med psykiske lidelser skal være raskt tilgjengelig og integrert i folkehelsetilbudet for øvrig.

SV vil:

 • Redusere ventetiden for behandling av psykisk helse. Alle skal få dato og tid for hjelp innen en uke etter de har fått henvisning.
 • Ha mer oppsøkende og nær hjelp. Mange klarer ikke dra til behandlingsstedet. Gjennom en ny kommunal opptrappingsplan for psykisk helse, og ressurser til omreisende psykiske tjenester, kan vi styrke det nære tilbudet.
 • Ha individuell behandling ved innføring av en forløpsgaranti. Psykiske plager og sykdom varierer fra person til person, også innenfor samme diagnose. Alle bør behandles individuelt, ikke i standardiserte pakkeforløp. Det må legges til rette for medikamentfrie behandlinger.
 • Gjøre det lettere å få hjelp. Senke brukerbetalingene og ansette flere fagfolk. Lavterskeltilbud med egne avlastningsavdelinger der den som trenger det kan møte en samtalegruppe og få kort oppfølging uten henvisning er viktig.
 • Bygge støttegrupper og brukerstyrte tjenester lokalt. Lavterskeltilbud forebygger problemer og hjelper folk å bli friske. Fordi de er gratis sikrer de lik rett til god helse uavhengig av inntekt.
 • Ha spesialisert behandling for de som trenger det. De siste årene har mange viktige tilbud for svært syke mennesker blitt redusert eller lagt ned. Ikke all sykdom passer dagtilbud, vi trenger fortsatt spesialiserte avdelinger der folk kan innlegges.
 • At flere skal kunne jobbe. Vi må intensivere arbeidet med å gi flere med psykiske lidelser den støtten de trenger for å komme seg ut i arbeid.
 • Innføre en kommunal opptrappingsplan for utbygging av psykisk helsetilbud, med lavterskel tilbud både når det gjelder forebygging, behandling og rehabilitering. SV vil styrke de brukerstyrte tilbudene og botilbudene.
 • Ha tilbud om gratis psykologhjelp for ungdom under 25 år gjennom flere tilbud enn Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP).
 • Sikre et tilbud om skolepsykolog på alle videregående skoler i Norge.

 

Akuttpsykiatrien

Mennesker med behov for akuttpsykiatrisk helsehjelp skal få rask hjelp. Vi må ha et tilbud som sikrer at ingen blir kasteballer i systemet, men som gjør det enkelt å vite hvem vi skal kontakte når vi trenger hjelp. Henvisninger i psykiatrien tar lang tid, og vi trenger mye bedre informasjon om rettigheter og muligheter for mennesker som trenger akuttpsykiatrisk hjelp.

SV vil:

 • Ha en åpen telefon hvor trengende kan komme til riktig sted og få hjelp umiddelbart.
 • At fastlegene skal følge opp frem til pasienten har fått hjelp og blir tatt hånd om. Slik det er i dag ender mange opp som kasteballer, og må bruke krefter man ikke har på å få skikkelig hjelp.
 • Utvide ordningen med brukerstyrte senger. Poenget med brukerstyrte senger er at pasienten selv skal få større innsikt, kontroll og mestring rundt forløp og faser i egen rehabiliteringsprosess.
 • At alle storbyer skal ha et akuttpsykiatrisk legevakttilbud.
 • Minimere bruken av tvang. Opplæringstilbud og støtteordninger for å minske bruken av tvang.
 • Sikre akuttpsykiatrien for de som trenger den. Ingen pasienter må sendes til kommunehelsetjenesten før de er stabilisert.

 

Eldrepolitikk

Det skal være godt å bli gammel. Alle eldre skal være trygge på at de skal få en god alderdom uavhengig av hvor spreke de er, hvilke ønsker de har for livet sitt, hvor de bor eller hvilket behov de har for omsorgstjenester. En god eldrepolitikk legger til rette for aktive og trygge liv der de eldre får bestemme over livet sitt. Økt levealder og bedre helse gjør at mange eldre nå kan nyte en lang og aktiv pensjonisttilværelse. Eldre bidrar med en uvurderlig innsats i frivillig arbeid, til nytte både for seg selv og samfunnet. Eldre som har omsorgsbehov, men ønsker å bo hjemme, skal ha medbestemmelse i hvordan omsorgsbehovene blir dekket. Eldre som ønsker og trenger sykehjemsplass, skal være trygge på at de får gode liv, mottar tjenester med kvalitet og har faglig sterke ansatte rundt seg, uavhengig av hvem som driver sykehjemmet eller hvor det ligger. Tillitsreformen skal prege alle former for omsorg og gi eldre mer innflytelse over eget liv, samarbeid om innhold og utføring av tjenester.

SV vil:

 • Jobbe for god rådgivning for forberedelse til alderdommen.
 • At eldreomsorg tar hensyn til at Norge er et flerkulturelt samfunn.
 • Gjennomføre en tillitsreform i eldreomsorgen som tar et nødvendig oppgjør med stoppeklokkeomsorg og gir eldre innflytelse og selvbestemmelse i eget liv. Reformen skal legge til rette for tett samarbeid mellom de som har behov for omsorgtjenester og de som jobber som tjenesteytere.
 • Sikre nok sykehjemsplasser. En trygg alderdom er vissheten om at sykehjem eller omsorgsbolig er på plass ved behov.
 • Innføre nasjonal bemanningsnorm for sykehjem. Bemanningsnorm er grunnleggende for å sikre at menneskerettigheter og verdighet ivaretas i omsorgen.
 • Ha en satsing på velferdsteknologi. Enkle teknologiske løsninger gjør det lett å komme i kontakt med helsepersonell, få umiddelbar hjelp og følge med på egen helse.
 • At det skal bygges varierte boformer for eldre og mennesker med demens, herunder eldrekollektiv, demensboliger og omsorgsboliger med en viss døgnbemanning.
 • Styrke hjemmetjenesten og tilrettelegge for at flere som ønsker får bo trygt hjemme lenger. Gjennom tillitsreformen vil vi sikre at hver beboer får en liten og flerfaglig gruppe ansatte å forholde seg til. SV vil satse på brukervennlige teknologiske hjelpeløsninger, styrke bemanningen i hjemmetjenesten og se på muligheten for å innføre en tidskontoordning i hjemmetjenestene.
 • Jobbe for gode aktivitetstilbud for eldre i kommunene. Etterhvert som en blir eldre øker sannsynligheten for å bli ensom. Faktorer som sykdom, tap av mobilitet og sansetap kan spille inn på opplevelsen av ensomhet. Å bo på sykehjem kan gjøre det vanskelig å ta imot besøk eller å møte folk utenfor sykehjemmet. Et tiltak for å forebygge ensomhet er å sikre gode aktivitetstilbud i samarbeid med blant annet sykehjem og frivillige organisasjoner.
 • Ha et krafttak for å sikre nok helsearbeidere. Kvalifiserte helsearbeidere innenfor eldreomsorg er avgjørende for tjenestenes kvalitet. En av de store utfordringene for framtidens omsorg er å rekruttere, og beholde, nok kvalifiserte helsearbeidere.
 • La eldre bestemme mer selv. Enten du mottar hjemmetjenester eller bor på institusjon bør du selv få styre din egen hverdag.
 • At eldre skal kunne bo trygt hjemme lenger. Kommunene må legge til rette for at eldre som ønsker det skal ha mulighet til å bo hjemme, og motta gode hjemmetjenester.
 • Jobbe for god rådgivning for alderdommen. For mange eldre kan steget ut av arbeidslivet, og over i pensjon, være utrygt og uoversiktlig. Gode offentlig finansierte rådgivningstjenester kan gi tryggere liv.
 • At omsorgsboliger og sykehjem er tilgjengelige når det trengs. Viktig for en trygg alderdom er vissheten om at sykehjem eller omsorgsbolig er på plass når behovet krever det. Norge må bygge tilstrekkelig, ha nasjonale regler for trygg og god bemanning. Statlige støtteordninger til heldøgns omsorg er ikke til for politikere som vil klippe snorer. Pengene må også kunne brukes til nødvendig oppussing og modernisering.
 • Opprette et nasjonalt eldreombud.
 • Legge til rette for møteplasser der unge og eldre møtes. SV ønsker å prøve ut ulike modeller, blant annet den nederlandske modellen der studenter flytter inn på sykehjem og får bo billig mot at de stiller opp som aktivitetsvenn for beboerne.
 • Bekjempe diskriminering av eldre. Vi vil legge til rette for aldersvennlige byer der både eldre og personer med funksjonsnedsettelser får delta aktivt og kan bruke byen på lik linje med yngre og funksjonsfriske.

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter