open menu

Feminisme – for frihet og likestilling

SV er et feministisk parti. Likestilling innebærer større frihet for alle. Samfunnet er preget av sterke normer knyttet til kjønn og seksualitet, noe som fører til skjevfordeling av makt i samfunnet. Dette resulterer i ulike forutsetninger for kvinner og menn. Vi har en stolt likestillingshistorie i Norge, og innsatsen for likestilling har gjort at Norge ofte blir sett på som et forbilde for andre land. Vi har fortsatt ikke oppnådd full kvinnefrigjøring i Norge. Kvinner tjener mindre enn menn, mange kvinner jobber ufrivillig deltid, flere kvinnedominerte yrker er utsatt for kommersialisering og dårligere lønnsvilkår, pappapermisjonstiden er blitt kortere, og kontantstøtten betaler folk for ikke å jobbe. SV står i front for en likestillingspolitikk som fremmer full kvinnefrigjøring, og som ser ulike diskrimineringsgrunnlag i sammenheng. I dette ligger også å synliggjøre og bekjempe alle former for diskriminering, undertrykkelse og maktforskjeller mellom menn og kvinner. Menns vold mot kvinner er et hinder for et likestilt samfunn mellom kvinner og menn.

Kjønn, kropp og seksualitet

«Generasjon perfekt» er blitt en betegnelse brukt på unge i dag. I betegnelsen ligger også en forventning om hvordan en kropp skal være og hvordan seksuallivet skal være. Samfunnet har et ansvar for å sikre unge god og kunnskapsbasert seksualundervisning som bryter ned forestillinger om idealkropper og sikrer god informasjon om rettigheter og grensesetting. Retten til selvbestemt abort står sterkt i Norge og skal aldri rokkes ved. SV vil styrke kvinners rett til selvbestemt abort internasjonalt.

SV vil:

 • Aldri svekke kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter. Kvinners rett til selvbestemt abort skal styrkes både nasjonalt og internasjonalt.
 • Sikre kvinner rett til selvbestemt abort inntil 16.
 • At forebyggende holdningsarbeid mot voldtekt og seksuelle overgrep skal inn i seksualundervisningen i barnehage og skole.
 • Styrke seksualundervisningen i skolen. Alle elever må få tidlig og god opplæring i skolen om grensesetting. En åpen diskusjon om ulike forventninger knyttet til kjønn og seksualitet er nødvendig. En god seksualundervisning er også viktig for å skape god integrering og bekjempe tvangsekteskap og kjønnslemlesting.
 • Ha selvforsvarskurs for jenter i skolen.
 • Merke all reklame i det offentlige rom der mennesker er retusjert.
 • At bruk av surrogati ikke tillates. SV vil arbeide for å sikre god offentlig informasjon om dilemmaer, farer og risiko både for surrogatmødre og biologiske foreldre.
 • Gi økt støtte til organisasjoner som jobber for kvinners rettigheter og økt likestilling.
 • Styrke diskrimineringsvernet og videreføre aktivitets- og redegjørelsesplikten, samt sørge for at familieliv og personlige forhold skal gjelde for samtlige grunnlag i diskrimineringslovgivningen.
 • Sikre at Likestillings- og diskrimineringsombudet skal være en uavhengig institusjon, og skal ha en pådriver- og håndhevingsrolle av forbudet mot trakassering og diskriminering.
 • At Likestillings- og diskrimineringsnemnda skal kunne tilkjenne oppreisning og bøtelegge for diskriminering. Økonomiske sanksjoner må også kunne ilegges når diskriminering ikke er gjort med hensikt. Ombudet og nemnden bør ha juridisk kompetanse til å vurdere og håndheve forbudet mot seksuell trakassering på lik linje med de andre trakasseringsforbudene.

 

Vold, overgrep og seksuell trakassering

Vold og overgrep er et stort samfunnsproblem, og samfunnet har et ansvar for både å forebygge vold og overgrep, og gi oppmerksomhet og tilbud til alle som utsettes for det. I Norge er tallene for vold og overgrep høye. Vi vil gjøre det lettere for barn og unge å varsle om vold og overgrep, og sikre at de blir lyttet til. Redselen for seksuelle overgrep kan begrense folks følelse av trygghet og frihet. Vi må ha et samfunn der folk kan bevege seg uten frykt.

SV vil:

 • Jobbe for større samfunnsmessig innsats mot vold mot kvinner og barn, vold i nære relasjoner, voldtekt og seksuell trakassering.
 • Sikre gode rammer for krise-, incest- og voldtektssentre over hele landet. Krisesentre skal ikke ut på anbud.
 • Ha et helhetlig og likeverdig tilbud til alle overgrepsutsatte gjennom lovfesting av tilbud om overgrepsmottak.
 • Arbeide for økte midler til etterforskning av voldtektssaker og vold i nære relasjoner.
 • Arbeide mot kjøp og salg av mennesker i form av prostitusjon, porno og stripping. SV vil styrke hjelpetiltak for mennesker i prostitusjon, og sikre at det settes av ressurser til å håndheve sexkjøpsloven sterkere enn i dag. Politiet må lage og følge retningslinjer som gjør at prostituertes rettsvern sikres.
 • At helsevesenet skal ta ansvar for å avdekke vold og overgrep.
 • Sørge for at studenter og elever som tar helse- og sosialfag eller utdanning relatert til politi, rettsvesen, skolevesen og barnehage, får nødvendig kunnskap om vold og overgrep.
 • Bygge ut hjelpe- og behandlingstilbudet til både utsatte, voldsutøvere og overgripere, herunder tilbudet til unge overgripere.
 • Prioritere voldtektsmottakene innenfor helsevesenet.
 • Tilby gratis psykologhjelp til alle som har blitt utsatt for voldtekt eller andre seksuelle overgrep.
 • Jobbe for at kvinner som er utsatt for voldtekt som våpen i krig skal ha samme rettigheter for beskyttelse som andre former for tortur, og får samme behandlingstilbud som voldsutsatte kvinner i Norge.
 • Etablere hatkriminalitetsgrupper i samtlige politidistrikt.
 • Arbeide for at FN oppretter en FN-dag mot seksuelle overgrep.
 • Arbeide for offentlige undersøkelseskommisjoner ved partnerdrap.
 • At arbeid mot seksuell trakassering skal tas inn i HMS-bestemmelsene i arbeidsmiljøloven og prioriteres høyt i HMS-arbeid ellers.

 

Kvinnehelse

Kvinnerelaterte sykdommer og kvinnehelse har ikke vært et prioritert forskningsområde til tross for at sykefraværet blant kvinner er høyere enn blant menn. Vi trenger mer kunnskaper om kvinnerelaterte sykdommer og kvinnehelse. Det er viktig å sikre at alle gravide har et godt og trygt fødetilbud nært hjemstedet sitt. Å føde barn kan innebære risiko både for mor og barn, og vi må ha jordmødre nært der folk bor, og helsehjelp tilgjengelig for dem som trenger det fra de blir gravide og ut barseltiden.

SV vil:

 • Arbeide for å øke bevilgningene til forskning på kvinnerelaterte sykdommer.
 • Ha bedre info og fokus på kvinners spesifikke symptomer ved alvorlig sykdom.
 • Sikre retten til en trygg fødeplass for alle fødende kvinner med jordmor til stede under hele fødselen. Alle fødende skal ha nærhet til sykehus med akuttberedskap og gynekolog.
 • Sikre retten til trygg reise for fødende. Arbeide for å fastsette en maksimal reisetid til nærmeste åpne fødeavdeling for at sykehusene skal ha lov til å sommerstenge. Stille krav om økt ambulanseberedskap i regioner uten egen fødeavdeling, og sikre følgetjeneste med kvalifisert fødselshjelp til alle fødende med over en og en halv times reisevei.
 • Sørge for at fødeklinikkene i tettstedene har nok jordmødre, slik at ingen kvinner i aktiv fødsel må oppleve å bli avvist.
 • Sikre tidlig innsats og rett til oppfølging fra helsestasjoner og jordmor fra graviditet og ut barseltiden. Vi vil også sikre at familier ved behov kan få ekstra hjelp og oppfølging til barnet fyller 2 år. Engangsstønaden ved fødsel skal erstattes med en minsteytelse.
 • Erstatte fostervannsprøven med NIPT-testen. Det vil redusere faren for spontanabort og gi trygg informasjon om helsen til fosteret tidligere i svangerskapet.
 • Øke kunnskapen i helsevesenet og sosialvesenet til å kjenne igjen tegn på voldsutsatte kvinner og barn, og tilby riktig behandling og hjelp.
 • At alle jenter får tilgang på riktig prevensjon. Jenter under 16 år skal få tilgang på tilgjengelig prevensjon, både hormonell og langtidsvirkende. SV vil at også jenter under 16 år skal inn i statens bidragsordning for prevensjon.
 • Ikke åpne for reservasjonsrett for fastleger ved henvisning til abort.
 • At eggdonasjon tillates.
 • Avskaffe abortnemndene.

 

Kjønns- og seksualitetsmangfold

Alle skal ha frihet og trygghet til å være den de er og elske den de vil uten fare for å bli diskriminert eller trakassert. SV vil bekjempe all diskriminering av seksuelle orienteringer, kjønnsuttrykk og kjønnsidentiteter. I et likestilt samfunn kan alle åpent leve ut sin identitet, kjærlighet, seksualitet og sine kjønnsuttrykk.

SV vil:

 • Bekjempe all diskriminering, vold og trakassering på grunnlag av seksuell orientering og kjønnsuttrykk.
 • Øke støtten til organisasjoner som jobber med å styrke skeive minoriteters rettigheter og livssituasjon.
 • Åpne for en tredje juridisk kjønnskategori.
 • Jobbe for styrket kjennskap til og kompetanse på ulike seksuelle orienteringer og kjønnsuttrykk, for å gi bedre møter med helsepersonell, ansatte i skoleverket, utlendingsforvaltningen og andre instanser.
 • At kunnskap om kjønnsidentitet skal ha en større plass i pedagogiske utdannelser.
 • Avvikle Rikshospitalets behandlingsmonopol og arbeide for at kravene for tilgang til kjønnsbekreftende behandling endres i samsvar med anbefalingene i ekspertrapporten «Rett til rett kjønn – helse til alle kjønn» (2015).
 • Bedre kunnskapsgrunnlaget om LHBT-personer som selger sex, og innføre målretta hjelpetiltak som retter seg mot sårbare ungdommer.
 • Arbeide for et forbud mot kirurgiske og medisinske inngrep på barn med atypiske kjønnstrekk dersom det ikke er medisinsk nødvendig.
 • At alle norske utenriksstasjoner skal rapportere om situasjonen for LHBT-befolkningen der de opererer.
 • Bidra til åpenhet og kunnskap om kjønnsroller gjennom aktivt holdningsendrende arbeid i skoler og barnehager, slik at alle barn kan vokse opp med trygghet og frihet til å ta sine egne valg.
 • Oppheve kriminaliseringen av hiv-positives seksualliv. Kriminaliseringen er til hinder for smitteforebyggende arbeid og bidrar til stigma.
 • At homofile menn skal få være blodgivere på lik linje med den øvrige befolkningen. SV vil ikke akseptere egen karantenetid for homofile.

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter