open menu

Demokrati og folkestyre

Det norske folkestyret er kjempet fram nedenfra av sterke folkelige bevegelser. I dag er demokratiet under press fra flere hold. Makt flyttes fra folkevalgte organer til lukka styrerom. Internasjonale avtaler overstyrer og innskrenker demokratiets muligheter. Sentralisering fører til maktkonsentrasjon. Samtidig blir politikken profesjonalisert, og avstanden til folk flest øker. Lojalitetskrav ovenfra kveler ytringsfrihet og medbestemmelse i arbeidslivet. Både stater og private aktører overvåker og kontrollerer innbyggerne. Mange opplever med rette at stemmen deres ikke teller. SV vil snu denne utviklingen. Vi arbeider for mer demokrati på alle områder av samfunnet. SV vil ha et samfunn der det er høy tillit mellom folk og system, og liten avstand mellom velgere og folkevalgte.

Velferdsstaten er til for innbyggerne. Det må nytte å si ifra og ytre sin mening om hvordan man mener velferdstjenester, og samfunnet for øvrig, skal utformes. Da må medvirkning, medbestemmelse og aktiv involvering av alle involverte være gjennomgående i alle våre systemer.

Lokaldemokratiet

SV vil sørge for at alle innbyggere har større innflytelse i lokalsamfunnet sitt. Befolkningen må være tett på de som tar beslutninger, og politiske prosesser må skje i åpenhet. Kommuner og fylkeskommuner er viktige nivåer for et sterkt folkestyre. Fylkes- og kommuneøkonomien må være så god og forutsigbar på lang sikt slik at det er mulig både å sikre gode lovpålagte tjenester og gjennomføre nødvendig utviklingsarbeid. Folk flest må sikres kort vei og åpne kanaler til sine folke- og tillitsvalgte.

SV vil:

 • Gå imot at kommuner slås sammen med tvang. SV er positive til mer kommunalt samarbeid så lenge dette skjer på måter som sikrer åpenhet og demokratisk styring. Vi er også positive til at kommuner som gjennom folkeavstemninger selv ønsker det, slår seg sammen. Dersom fylker og kommuner som er tvangssammenslått selv ønsker det skal SV ta initiativ til at vedtakene oppheves.
 • Gi kommunene lov til å gjøre kommunale avgifter avhengige av inntekt. I dag rammes husholdninger med lav skatteevne uforholdsmessig hardt av høye og regressive avgifter.
 • Styrke det regionale folkevalgte nivået ved å flytte makt fra statlig nivå. SV vil ha sterkere fylker, som skal ta over ansvaret for sykehus og få flere oppgaver og større ansvar på områder som samferdsel, distrikts- og regionalpolitikk, næringspolitikk, miljøvern og arealforvaltning, landbruk og kultur. SV vil at folket skal få si sin mening om fylkessammenslåinger gjennom folkeavstemminger, og vi vil respektere resultatet.
 • Innføre mulighet for deltakende budsjettering i kommuner og bydeler. Med deltakende budsjettering får alle innbyggere muligheten til å delta aktivt i utformingen av sitt lokalsamfunn.
 • Styrke kommuneøkonomien betydelig. Dette er nødvendig for å sikre gode velferdstilbud i hele landet.
 • Innføre fast avgift til kommunene for bruk av fjordene til oppdrett basert på antall kilo produsert fisk i hver kommune. Kommunene får for lite igjen for arealene de avser til oppdrettsnæringene.
 • At kommunene skal bestemme skolestruktur selv. Private skoler som har fått statlig godkjenning kan bare etableres med offentlig støtte dersom kommunene gjør positive vedtak om etablering.

 

Et universelt utformet samfunn

I et rettferdig og demokratisk samfunn har alle like muligheter til å leve frie og selvstendige liv. SV vil at all infrastruktur og offentlige rom skal være tilgjengelige for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi vil ha et mer inkluderende arbeidsliv, mer tilpasset opplæring for barn og unge, og vi vil sikre at alle får hjelpemidler og oppfølging de har behov for.

SV vil:

 • Gjeninnføre målet om at Norge skal være universelt utformet innen 2025. Et universelt utformet samfunn er et bedre samfunn for alle.
 • Styrke hjelpemiddelformidlingen og opprettholde den som en del av folketrygden for å sørge for at alle har likeverdig tilgang til hjelpemidler.
 • Foreslå at en ordning med familievikar lovfestes slik at familier som har særlige behov kan få bedre avlastning i hverdagen enn i dag.
 • At mennesker med utviklingshemming sikres frihet, selvbestemmelse og deltakelse i samfunn og arbeidsliv, ikke minst gjennom å stoppe forsøk på å bygge nye, store spesialinstitusjoner.
 • Jobbe for at flere med funksjonsnedsettelser kommer i arbeid og beholder arbeidstilknytningen sin gjennom riktig tilrettelegging, blant annet gjennom arbeidsmarkedsbedrifter, styrking av VTA-plasser og retten til reserverte avtaler i det offentlige.
 • Sørge for at alle barn og unge som har rett på tilpasset opplæring og hjelpemidler får det og at de blir tilstrekkelig fulgt opp gjennom hele utdanningsløpet. Vi vil bedre systemet for formidling av tegnspråktolker, utdanne flere tolker og opprette flere tolkestillinger.
 • At heistilskuddene økes slik at eldre boligblokker og bygg kan gjøres mer tilgjengelige.
 • Jobbe for tiltak mot diskriminering og ulike former for sosial ekskludering av personer med funksjonsnedsettelser i skole, arbeid og i samfunnet ellers.

 

Internasjonalt demokrati

Nasjonale regler og lover skal ikke kunne settes til side av multinasjonale selskaper eller gjennom udemokratiske handelsavtaler. Internasjonale organisasjoner som FN og WTO må være demokratiske og åpne. Norge skal spille en rolle som pådriver for å beskytte menneskerettighetene og sikre at folkestyret også gjelder internasjonalt.

SV vil:

 • Sørge for at internasjonale selskaper betaler det de skal. SV vil utrede en ordning der beskatning av overskudd i selskaper baseres på hvert lands andel av omsetningen.
 • At Norge presser på for at skattesamarbeid på tvers av land foregår i åpne internasjonale fora, der flest mulig, og da særlig fattige land, er inkludert, som for eksempel FN.
 • Beskytte menneskerettighetene. Både i Europa og globalt er menneskerettighetene under press. SV vil overholde Norges forpliktelser overfor internasjonale konvensjoner, og avvise forsøk på å svekke både nordmenns og andres menneskerettigheter.
 • Ivareta selvråderetten. SV vil bevare kravet om ¾ flertall på Stortinget for å avgi suverenitet. I spørsmål om medlemskap i EU er det også et krav med flertall i folkeavstemning.
 • Opprette støtte for fattige lands forhandlingsdelegasjoner i WTO. Dette må være finansiert ved en avgift som de rike landene i WTO betaler.
 • Demokratisere og flytte makt fra Verdensbanken og IMF. Vi vil endre på måten stemmer fordeles på, for å gi fattige land økt innflytelse. Samtidig vil vi styrke FN og støtte alternative finansinstitusjoner.
 • At lån fra IMF og Verdensbanken ikke skal kunne kobles til krav om privatisering, kutt i offentlige tjenester, eller liberalisering av økonomien som et vilkår for å gi slike lån.
 • At Norge tar et internasjonalt initiativ for å bedre situasjonen for romfolket. De må sikres gode levekår med utgangspunkt i egne tradisjoner og levesett.
 • Begrense stormaktenes hegemoni innenfor FN. Veto i Sikkerhetsrådet skal kunne overprøves ved 14 stemmer mot.
 • Fortsette å styrke innsatsen for akademisk frihet internasjonalt, primært ved å støtte en permanent Students at Risk-ordning, og forbedre overvåknings- og uttaksmetodene gjennom UD. SV vil også støtte opp under ikke-statlige organisasjoners arbeid med å spre ordningen til andre land, primært i Norden.

 

Samer og nasjonale minoriteter

Samene er Norges urfolk og Norge er forpliktet til å sørge for at den samiske befolkningens rettigheter ivaretas. Samisk kultur har en viktig plass i den norske kulturarven, og samene må sikres avgjørende innflytelse over beslutninger som angår samisk kultur og urfolksrettigheter. SV vil øke bevilgningene til Sametinget og styrke Sametingets konsultasjonsrett.

Samisk og norsk er likeverdige skriftspråk i Norge. Fornorskningspolitikken har fratatt mange samer sitt morsmål. Enhver som er frarøvet sitt språk bør få muligheten til å ta det tilbake. Å bevare og styrke samisk språk er avgjørende for å ivareta og utvikle samisk kultur og samfunn.

Kulturutøvere og den samiske befolkninga må få spillerom til å utvikle samisk kultur på egne premisser. Det er avgjørende at ikke markedet skal styre samisk kulturutvikling. Samiske kulturarrangement og festivaler er viktige møteplasser for utøvelse av samisk kultur

Tradisjonelle samiske næringer er i stor grad primærnæringer, som reindrift, fiskeri og landbruk, utmarksbruk og duodji. Samisk reindrift er i utgangspunktet bærekraftig produksjon av mat og klær. Norge har skrevet under FN-konvensjonen om urfolks rettigheter. SV vil bidra til at vårt urfolk, samene, kan opprettholde og videreutvikle sine språk, sine kulturer og næringer. Det er viktig at samisk tam-reindrift ikke mister viktige arealer gjennom storsamfunnets utbygging av vindkraft, vannkraft, mineralutbygging og hyttebygging. SV vil støtte opp om bærekraftig utvikling av tradisjonelle samiske næringer, men også legge til rette for utvikling av kunnskaps- og teknologibaserte næringer i samiske områder.

Fem folkegrupper har status som nasjonale minoriteter – jøder, kvener, rom, romani og skogfinner – alle med langvarig tilhold i landet vårt og med en særegen historie og kultur. SV mener norske myndigheter må føre en mer aktiv politikk for å sikre at de nasjonale minoritetene får muligheter til å verne om og videreutvikle egen kultur og språk. Deres historie og situasjon skal representeres i skolen og andre institusjoner som bærer kulturarv.

SV vil:

 • Styrke bevilgningene til Sametinget og bevare konsultasjonsretten.
 • Sikre at alle elever i Norge får kjennskap til samisk språk og kultur.
 • Sikre at barn og unge i samiske områder har rett på opplæring i og på samisk.
 • Rekruttere flere samisktalende lærere og førskolelærere, samt sikre etterutdanning og faglig utvikling. Ordningen for ettergivelse av studielån for fullførte studieløp bør også gjelde samisktalende helsepersonell.
 • Styrke voksenopplæringsprogrammer i samisk.
 • Øke støtten til samiske medier.
 • Sikre støtte til samiske festivaler og kulturarrangement, som Riddu-Riddu.
 • Øke bevilgningene til samiske museer slik at skjevfordelingen i forhold til andre museer utjevnes.
 • Prioritere samisk næringsutvikling innenfor virkemiddelapparatet.
 • Opprette en sannhetskommisjon for å granske fornorskingen og uretten begått mot samene av den norske stat, og hvordan vi kan rette på det.
 • Innføre 6. februar som nasjonal høytidsdag.
 • Videreutvikle Samisk høgskole til et globalt urfolksuniversitet.
 • Styrke arbeidet for språk og kultur for nasjonale minoriteter.
 • Sikre barn av romfolket skolegang.

 

 

En sekulær stat med frihet for enkeltmennesket

Alle mennesker har krav på reell religions- og meningsfrihet. Verken staten eller offentlige institusjoner bør ta stilling i religiøse spørsmål, men bidra til at alle borgere over 15 år skal stå fritt til å velge livssyn og religiøs praksis. Religionsfrihet innebærer også at mennesker ikke utsettes for religiøs kontroll og tvang. Den viktigste kampen for frigjøring i trossamfunnene skjer nedenfra, og SV vil støtte feministiske, kvinnefrigjørende og skeive initiativer i trossamfunnene.

SV vil:

 • Gi økonomisk hjelp mot diskriminering gjennom å støtte et mangfold av organisasjoner som arbeider for å styrke rettighetene til kvinner og LHBT-befolkningen innenfor religiøse samfunn.
 • Stoppe støtte til diskriminering ved å fjerne statsstøtten til trossamfunn som benytter seg av unntaksadgangen i likestillingsloven.
 • Innføre en lav obligatorisk medlemsavgift for de trossamfunn som ønsker å motta statsstøtte. Vi vil jobbe for at ingen skal regnes for å ha en tilknytning til et trossamfunn uten å faktisk være medlem.
 • Tilby utdanning av religiøse ledere i Norge for å bidra til å sikre at norsk språk og verdier som demokrati, likestilling og menneskerettigheter får en naturlig plass i alle trossamfunn.
 • Endre Grunnloven slik at paragrafer som henviser til en særskilt religion endres eller fjernes.
 • At statlig støtte skal kunne nektes hvis et trossamfunn bidrar til å spre ekstremisme eller oppfordrer til alvorlig sosial kontroll mot kvinner eller skeive.
 • At kommunene overtar ansvaret for drift av gravlundene, for å sikre likeverdig behandling av alle livssyn.
 • At skillet mellom stat og kirke fullføres. Gode arbeidsforhold, lønns- og pensjonsvilkår for de ansatte i Den norske kirke, som tidligere har hatt staten som arbeidsgiver, må sikres i denne prosessen.
 • Støtte organisasjoner som yter hjelp til mennesker i religiøse bruddprosesser.

 

Ytringsfrihet

Friheten til å si det du vil, er en grunnleggende menneskerettighet og en forutsetning for et demokratisk samfunn. Det innebærer at vi også må tåle ytringer som rammer vår tro, kultur eller personlige overbevisning. Men det betyr ikke at vi skal godta sjikane, hets og rasisme. SV mener ytringsfriheten må ha vide rammer, og at den skal gjelde like sterkt i alle deler av samfunnet, også i religiøse bevegelser. Ytringsfrihet handler også om et sterkt personvern og retten til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

SV vil: 

 • Tydeliggjøre dagens «rasismeparagraf». SV vil endre straffeloven slik at § 185, kjent som rasismeparagrafen, tydeligere skiller mellom frie ytringer og faktisk hatefull og truende atferd, og gjør det lettere å rettsforfølge sistnevnte.
 • Styrke kampen mot trusler, sjikane og forfølgelse. Fri meningsutveksling forutsetter at alle føler seg trygge når de ytrer seg offentlig. SV vil sette politiet i stand til å styrke innsatsen mot trusler, sjikane og forfølgelse.
 • Opprette frihavner eller fribyer for varslere og journalister. SV vil gi utenlandske varslere og journalister som søker beskyttelse, eller som ønsker å besøke Norge, samme vern som norske varslere. Varslervernet må overstyre bilaterale utleveringsbestemmelser.
 • Styrke ytringsfriheten for ansatte og varslere. Alle skal oppfordres og ha trygghet for å varsle. Vi vil ha en egen varslerlov og eget varslerombud for å gi alle rett og trygghet til å si fra om kritikkverdige, uetiske og ulovlige forhold.
 • Sette ned en ny overvåkingskommisjon. Utbredt overvåking skremmer mennesker fra å ytre seg. SV vil ha ei kartlegging av summen av overvåking som nordmenn utsettes for, og utarbeide effektive tiltak mot overvåking og krenkelser av personvernet.
 • Gå mot innføring av et såkalt digitalt grenseforsvar og alle andre tiltak som fører til masseovervåkning av norske borgere. SV ønsker å utrede og iverksette tiltak som styrker vårt digitale forsvar uten masseovervåkning.

 

Medier

Frie medier er en av de viktigste forutsetningene for et fritt demokrati. Norske medier har gjennomgått store endringer de siste årene. Annonseinntektene har gått ned, vi har fått mange nye digitale flater, og skillet mellom journalistikk og annonsering er blitt mindre. SV vil beskytte medienes frihet ved å øke pressestøtten og stoppe annonselekkasjen til utlandet.

SV vil:

 • Øke pressestøtten. Den frie pressen er under press. SV vil sikre et variert og fritt medieliv.
 • Stoppe skatte- og annonselekkasjen. De nye, store annonseaktørene skal bidra med arbeidsplasser og skatteinntekter i Norge, ved nye regler mot overskuddsflytting og med kildeskatt på royalties og lisenser.
 • Bevare allmennkringkasterne. NRK skal ha retten til å drive fri og uavhengig journalistikk på alle plattformer og med sikker finansiering. Den kommersielle allmenkringkasteren skal sikres forutsigbare økonomiske rammer. NRK skal ivareta en sterk satsing på norskproduserte programmer og en god distriktsprofil.
 • Styrke kildevernet. Kunstneres og journalisters verk skal beskyttes, og kildevernet skal styrkes i etterforskningssaker.
 • Gjøre redaktøransvaret teknologinøytralt. Det samme ansvaret skal gjelde for digitale medier som for trykte.
 • Beskytte norske medier mot urettferdig konkurranse fra utlandet, ved å tette skattehullene de internasjonale konsernene benytter seg av.
 • Styrke NRK som offentlig eid allmennkringkaster. Øke støttemidler til nasjonale TV-produksjoner og nyhetsredaksjonen med større dekning av flere land og regioner.
 • Legge ned kringkastingsrådet. NRKs redaksjonelle frihet må utvides og ikke være gjenstand for noen form for «vokterråd».
 • At domenene for Svalbard og Bouvetøya skal benyttes som sikre, digitale frihavner, for forfulgte medier, blogger og lignende internasjonalt.

 

Et moderne demokrati

Folkestyret må ikke tas for gitt. SV mener det norske demokratiet må videreutvikles for å sikre større deltakelse og økt medbestemmelse. Flere må få mulighet til å stemme ved valg, og folk må ha større muligheter til å påvirke hvilke saker som behandles politisk.

SV vil:

 • Sørge for at makt og posisjoner ikke går i arv. Derfor vil SV erstatte monarkiet med republikk.
 • Øke velgernes innflytelse i Stortingsvalg. Derfor vil SV gjøre det lettere å stemme fram kandidater på listene.
 • Sette ned stemmerettsalderen til 16 år. Det er på tide nå.
 • Tillate dobbelt statsborgerskap. Mange nordmenn må frasi seg statsborgerskapet fordi de lever en periode av livet i utlandet, og mange innvandrere lar være å bli norske statsborgere fordi de må si fra seg sitt opprinnelige. Det er et demokratisk sløseri.
 • Sørge for moderate lønninger for stortings- og regjeringsmedlemmer og statlige ledere. Ingen leder i staten bør tjene mer enn statsministeren.
 • Innføre folkeforslag. Med et folkeforslag fører 50 000 underskrifter til at en sak automatisk skal behandles i Stortinget, og alle innbyggere over 16 år kan signere.
 • Utvide bruken av folkeavstemninger i viktige spørsmål for Norge. I dag tas for mange viktige beslutninger uten at befolkningen er spurt til råds.
 • Arbeide for å få flere kvinner og personer med minoritetsbakgrunn inn i politiske og offentlige styrer, råd og utvalg.

 

Digitalisering og fornying av offentlig sektor

Digital teknologi åpner opp for at samfunnet raskt kan møte folks behov. Mangelfulle digitale løsninger i helsevesenet, NAV, skolen og andre steder i det offentlige skaper ikke bare frustrasjon, men kan være en trussel mot personvernet og i verste fall mot sikkerheten. Når offentlige tjenester digitaliseres, skal det gjøres på en trygg måte. Alle som opplever krenkelser av sitt personvern på nett, må få rask hjelp, og barn må være spesielt prioritert. Digitaliseringen bør brukes som et verktøy for å desentralisere offentlige etater.

SVs mål med fornying av offentlig sektor er at det skal bidra til bedre helse-, utdanning-, og velferdstjenester for folk. Det offentlige bruker for ofte konsulentselskaper i stedenfor sine egne ansattes ideer og kompetanse. SV vil snu om på dette

Mulighetene for å bruke digitalisering til å skape bedre offentlige tjenester er enorme, men potensialet blir ikke utnyttet. Ettersom digitaliseringen knytter seg inn i stadig flere samfunnsområder blir det stadig viktigere med politisk styring. Brukt på riktig måte vil digitalisering redusere byråkrati og bidra til næringsutvikling, hjelpe ansatte i skole, helse og velferd å gjøre en bedre jobb, i større grad tilpasse de offentlige tjenestene hvert enkelt menneskes behov, og skape større nærhet til tjenestene.

SV vil:

 • Gjøre det enklere å logge på det offentlige. Alle innbyggere skal ha en personlig offentlig inngang på nett som gir tilgang til alle statlige og kommunale tjenester med høyt sikkerhetsnivå. Dette skal drives av det offentlige, og ha krav om oppbevaring av data i Norge.
 • Stagge offentlig og privat overvåkning. Datatilsynet skal beskytte personvernet og spre informasjon om hvordan folk kan beskytte seg selv. Kun politiet skal kunne etterforske på nett.
 • Sikre at kritisk viktige tjenester og infrastruktur skal være plassert i Norge, og at det ikke bare gjelder bygningene og instrumentene, men også IKT-systemene og driftspersonellet. Kritiske tjenester skal fungere under nasjonal kontroll under alle forhold, også kriser og krig.
 • At offentlige IKT-tjenester skal være til for å tjene befolkningen. Når offentlige tjenester digitaliseres skal det gjøres på en trygg måte, og det skal vurderes om kildekoden kan bli gjort tilgjengelig som fri programvare. Alle løsninger fra offentlig sektor skal være tilgjengelig for alle og på alle plattformer. Det offentlige skal alltid bruke åpne standarder når det er mulig.
 • Bygge ut det fjernmedisinske tilbudet slik at flere kan få medisinsk hjelp hjemme. Da kan flere få spesialisthjelp nær der de bor.
 • Lage felles digitale løsninger for kommune og stat. Løsninger som utvikles i offentlig sektor, må kunne brukes som felles løsninger i hele forvaltningen.
 • Bygge en felles IKT-arkitektur for skolen basert på internasjonale standarder og felles pålogging. SV vil at IKT-løsningene i skolen skal holde høyt nivå, være likt for alle og sikre elevenes og ansattes personvern.
 • Dele IKT-løsninger som utvikles i Norge med land vi samarbeider med gjennom utviklingspolitikken for å bidra til sterkere institusjoner i utviklingsland.
 • Samordne de digitale systemene i NAV. Det må moderne og enkle systemer til for at folk skal få den hjelpen de trenger i NAV.
 • Sikre at offentlige IKT-tjenester bygger på moderne dataflyt, ikke bare tilbyr digitale versjoner av papirskjema.
 • Styrke IKT-næringen. Tilgangen på kompetanse må bedres for næringen, antall studieplasser innen IKT skal økes, og det offentlige skal gjennom sine innkjøp legge til rette for mer utvikling av norsk IKT, og det skal legges til rette for grønne datasentre.
 • Styrke Innovasjon Norges støtte til utvikling av digitale tjenester, app-teknologi og spill. SV vil skape flere arbeidsplasser innen digitale forbrukertjenester og medier i Norge.
 • Satse på norske drifts- og utviklingsmiljøer fremfor ukritisk outsourcing til utlandet.
 • At de som har behov for det, som eldre uten erfaring med IKT, må sikres mulighet til personlig service. Offentlig sektors behov for digitalisering må brukes til å bygge opp og sikre at norske bedrifter også bygger opp og innehar nødvendig kompetanse på IKT-feltet.
 • Arbeide for at Riksarkivet tar et ledende ansvar for at digitale arkiver blir sikret for all framtid.

 

Demokrati i arbeidslivet

Arbeiderbevegelsen har vært avgjørende for å bygge den norske velferdsstaten og folkestyret, og gjort Norge til et mer rettferdig samfunn. I dag utfordres den norske modellen av økt toppstyring, selskapsformer som svekker de ansattes innflytelse og at velferden drives som butikk. For å verne om friheten og medbestemmelsen til norske arbeidere må det norske arbeidslivsdemokratiet utvides og vi må arbeide for trepartssamarbeidet.

SV vil:

 • Innføre en franchiselov. Loven må gjøre kjeden endelig ansvarlig for at arbeidsmiljøloven følges. Dagens franchisemodell utfordrer grunnleggende verdier i den norske modellen, og truer anstendige lønns- og arbeidsvilkår.
 • Sikre lønnsomme bedrifter mot spekulasjon. SV vil gå inn for etablering av lønnstakerfond slik at ansatte kan kjøpe bedriften de jobber i.
 • Støtte opp om samvirkebedrifter og selskaper med demokratiske eierskapsformer. Vi vil ha støttetiltak i en oppstartfase for slike bedrifter.
 • Øke de ansattes representasjon i bedriftsstyrene.
 • Innføre lønnstakerfond for å sikre de ansatte en eierandel i større aksjeselskap.
 • Styrke medbestemmelsen i offentlig sektor.
 • At tillitsvalgte i bedriften skal inkluderes i ansettelsesprosesser.

 

 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter