open menu

Arbeidsliv

SVs mål er arbeid til alle. Full sysselsetting, små lønnsforskjeller og et velorganisert arbeidsliv gir et bedre samfunn for alle. At norsk arbeidsliv tradisjonelt har vært trygt, skyldes en sterk fagbevegelse som sørger for gode avtaler og lovreguleringer. SV vil legge til rette for at flere arbeidstakere skal organisere seg og for at den norske modellen med arbeidstakernes medbestemmelse og sikkerhet styrkes. Fagorganisering og faglige rettigheter er grunnpilaren for en moderne økonomi. SV vil forsvare og videreutvikle det kollektive avtalesystemet.

 

Et trygt og regulert arbeidsliv

SV jobber for et arbeidsliv med trygge rammer, medbestemmelse og små lønnsforskjeller. Til nå har den norske modellen, i form av trepartssamarbeidet mellom arbeiderne, arbeidsgiverne og staten, bidratt til å gi oss et bedre arbeidsliv. Men nå er denne modellen truet. Useriøse aktører bidrar til at svart arbeid vokser fram, andelen fagorganiserte synker og EØS-avtalen begrenser arbeidstakernes makt og rettigheter i Norge. Samtidig svekker regjeringen arbeidsmiljøloven og arbeidstakernes vern. SV vil beskytte våre tilkjempede rettigheter i arbeidslivet ved å kreve norsk lønn i Norge, anstendige arbeidsvilkår for alle arbeidere og en uavhengig politikk overfor EU.

SV vil:

 • Reversere svekkelsene som ble gjort i arbeidsmiljøloven i 2015 og styrke arbeidstakernes vern ytterligere.
 • Sikre et klart skille mellom jobb og fritid, gjennom å forsvare normalarbeidsdagen.
 • Øke skattefradraget for fagforeningskontingent. En sterkere fagbevegelse er viktig i et demokrati og et trygt arbeidsliv. SV vil gjøre det enklere å organisere seg.
 • Legge til rette for gradvis arbeidstidsreduksjon med 6-timersdagen med full lønnskompensasjon som mål, samt gjennomføre langsiktige forsøk med forkortet arbeidstid.
 • Styrke arbeidet mot arbeidslivskriminalitet og tvangsarbeid. SV vil styrke Arbeidstilsynet, NAV, Skatteetaten og Økokrim, i tillegg til å etablere flere senter mot arbeidslivskriminalitet.
 • Sikre tettere oppfølging av tiltak i NAV, slik at personer ikke blir utnyttet som gratis arbeidskraft i langvarige praksisplasser.
 • Avskaffe ansettelsesformer som «fast ansatt uten garantilønn» og «nullprosentstillinger» og slik sikre at ansatte får lønn også mellom oppdrag.
 • Få de kommersielle bemanningsbyråene ut av arbeidslivet. Vikarbyrå skal bare være tillatt i visse tilfeller, slik regelverket var før år 2000.
 • At kollektiv søksmålsrett om innleie av arbeidstaker fra bemanningsforetak gjeninnføres.
 • Ta reservasjonsretten aktivt i bruk så lenge EØS-avtalen består, mot direktiver som svekker faglige rettigheter, den norske velferdsmodellen og vår helsepolitiske, forbrukerpolitiske og miljøpolitiske handlefrihet.
 • Iverksette og styrke tiltak for å redusere diskriminering og rasisme i arbeidslivet.
 • Ha norske arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel. Sikre at skipsarbeids-, skipssikkerhets- og arbeidsmiljøloven samt norsk tilsyn gjelder arbeidere på såkalte flerbruksfartøy. All aktivitet som foregår i norske farvann og på norsk sokkel skal reguleres av norsk lov, med norske lønns- og arbeidsbetingelser.
 • Motarbeide sosial dumping. Innføre mye sterkere krav for å hindre sosial dumping ved offentlige innkjøp, etter inspirasjon av Telemarksmodellen.
 • Forby hemmelige sluttavtaler i arbeidslivet. Vi må ha et åpent arbeidsliv hvor de kollektive avtalene ligger til grunn, ikke individuelle og hemmelige avtaler som tildekker ulovlig adferd, og overgrep etter varsling.
 • Styrke vernet av varslere. De som varsler om lovbrudd og uetisk oppførsel skal ha et særskilt vern mot gjengjeldelse, trakassering og oppsigelse. SV vil opprette et eget varslerombud på nasjonalt nivå.
 • At ansatte i varehandelen skal omfattes av arbeidsmiljølovens bestemmelser om natt- og søndagsarbeid.
 • At reguleringen av søndagsåpne butikker overholdes og opprettholdes.
 • At kravene til å dokumentere behovet for allmenngjøring av tariffavtaler reduseres. SV mener allmenngjøring av tariffavtaler er en viktig sikkerhetsmekanisme for arbeidstakere som ikke er omfattet av tariffavtaler, og ønsker å senke terskelen for å kunne ta dette i bruk.
 • Sikre det kollektive forhandlingssystemet og forsvare streikeretten.
 • Begrense mulighetene for bruk av innleid og midlertidig arbeidskraft.
 • Bruke det statlige eierskapet for å sikre at selskapene følger sitt samfunnsansvar gjennom nok læreplasser og innføring av mer klimavennlige arbeidsmåter.
 • Styrke miljøer som knyttes til arbeidshelse. Helsevesen og arbeidsmyndigheter må legge forholdene til rette for at det finnes sterkere fagmiljøer som kan bidra til forebygging av yrkesskader og yrkessykdommer.
 • Sikre en sterk tjenestemannslov som sikrer uavhengighet i statsforvaltningen og hindrer korrupsjon og vilkårlige oppsigelser.
 • Arbeide for avvikle au pair-ordningen i Norge. SV mener at ordningen slik den fungerer i dag medfører høy risiko for sosial dumping.
 • Styrke nettolønnsordningen for å stimulere til at flere skip registreres i NOR-registeret.

 

Arbeid for alle

SV vil ha et arbeidsliv for alle. I dag opplever mange at døren til arbeidslivet er stengt, selv om de ønsker å bidra. Fallet i oljepris førte til historisk høy arbeidsløshet i Rogaland og på hele Sør-Vestlandet. Vi kan ikke akseptere at det finnes så mange ledige hender med arbeidslyst samtidig som vi har mange uløste oppgaver. SV vil at fellesskapet skal legge til rette for at alle har muligheten til å jobbe, og at vi skal ha varierte arbeidsplasser over hele landet.

De siste årene har det blitt enklere for arbeidsgiverne å ansette folk i midlertidige stillinger. Men uten fast jobb blir det vanskeligere å planlegge framtiden, få seg lån og egen bolig, og det krever mer å si fra om urettferdighet på jobben. SV vil at arbeidslivet skal bygges rundt faste ansettelser.

SV vil:

 • Gi ekstra tilskudd til kommunene for å sette i gang og forsere bygging av infrastruktur og offentlige byggeprosjekter når arbeidsløsheten er økende eller høy.
 • Jobbe for kompetanseheving og flere ansatte ved lokalkontor i NAV, slik at brukere får individuell oppfølging og enkelt kan få bistand til å komme i jobb.
 • At tiltak gjennom NAV i større grad skal bidra til formell kvalifisering. Overføre ressurser fra kortvarige kurs til mer formell kvalifisering i voksenopplæringen, videregående skole og høyere utdanning, inkludert fagskoler.
 • Motvirke arbeidsløsheten i næringene tilknyttet oljeindustrien gjennom målrettede tiltak, en politikk for flere oppdrag til norsk industri, og plugging av oljebrønner i Nordsjøen.
 • Fremme aktive læreplasser gjennom offentlige innkjøp av varer og tjenester.
 • Styrke kvalifiseringsprogrammet. I dag er det mange som ikke får god nok oppfølging gjennom kvalifiseringsprogrammet i sin kommune. SV vil jobbe for at tiltakene i programmet forbedres og blir mer individuelt tilpasset, slik at det blir en reell inngangsdør til arbeidslivet.
 • Sikre at nyankommende flyktninger med lite eller ingen formell utdanning får et helhetlig løp fra bosetting til arbeidsliv.
 • Sørge for at flere inkluderes i arbeidslivet gjennom en styrking av ordninger som varig tilrettelagt arbeid og lønnstilskudd. Personer med funksjonsnedsettelse må få tilstrekkelig tilbud om tilrettelegging, blant annet i form av arbeids- og utdanningsreiser, funksjonsassistenter og tolketjenester.
 • Sikre at ansvaret for varig tilrettelagt arbeid (VTA) er statlig, for å sikre likebehandling over hele landet.
 • Tilrettelegge for deltakelse i arbeidslivet. Eldre som ønsker å jobbe skal ha mulighet å delta lenger i arbeidslivet.

 

Et likestilt arbeidsliv

Økonomisk selvstendighet er nøkkelen til kvinnefrigjøring. Norge har høyere andel kvinner i arbeidslivet enn noe annet land, men fremdeles er arbeidslivet sterkt kjønnsdelt, både når det gjelder yrkesvalg og stillingsandeler. Kvinner, og særlig de med kort utdanning, er overrepresentert når det gjelder deltidsarbeid og midlertidige ansettelser. Denne skjevheten bidrar til å opprettholde lønnsforskjeller, og begrenser kvinners og menns valgfrihet ikke bare i arbeidsmarkedet, men også i familieliv og utdanning.

SV vil:

 • Sikre lovfestet og reell rett til heltid, og frihet gjennom turnusordninger som gjør det mulig å kombinere familieliv og heltidsarbeid. Det offentlige skal fremme heltidskultur som arbeidsgiver.
 • At det fastsettes forpliktende likelønnsplaner i alle offentlige virksomheter.
 • Styrke retten til fast stilling. Fast tilknytning til arbeidslivet påvirker indirekte mulighetene kvinner har til å oppnå ansiennitet og lederstillinger siden graviditet og fødsel gjør at kvinner har større behov for å ha en fast tilknytning til arbeidet.
 • Jevne ut lønnsforskjeller. Alle som arbeider fulltid skal ha en anstendig levestandard. SV vil opprette en lavlønnskommisjon som skal utrede hvordan lønningene i lavlønnsyrker kan økes.
 • Jobbe for likelønn. SV vil fremme støtte til avtaler mellom partene i arbeidslivet som fremmer likestilling og initiativer som fremmer likelønn.
 • Bruke kvotering som virkemiddel når det er nødvendig for å sikre likestilling og mangfold i arbeidslivet.
 • Arbeide for endringer i yrkessykdomsregelverket slik at de kvinnedominerte arbeidsplassene har de samme rettighetene og den samme kompensasjonen som de mannsdominerte yrkene.
 • Ha hele og faste stillinger og lik lønn for likt arbeid. En sentral del av en plan for å nå målet om likelønn vil være å utvide rammene for lønnsoppgjørene i offentlig sektor – en statlig likelønnspott. Økonomisk uavhengighet er en forutsetning for likestilling.
 • Avskaffe anbudsregimet innen tiltaksapparatet i NAV til fordel for direkte avtaler. SV mener at det offentlige må ha ansvaret for arbeidsrettet bistand for å sikre et godt nok tilbud.

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter