open menu

Arbeidsgruppe for eldrepolitikk

 Du kan laste ned dokumentet i sin helhet HER!

 

Mandatet

 

Utvalget skal lage et kortfattet manifest (maks 3-4 sider) som skisserer hovedlinjer i SVs eldrepolitikk. Manifestet skal omhandle våre visjoner og konkrete løsninger for eldreomsorgen, men også for eldrepolitikk i bred forstand. Manifestet skal peke på eldrepolitiske hovedsaker for SV i kommunevalget, men også hva slags nasjonale tiltak som trengs. Et hovedperspektiv må være hva slags politikk som trengs for å sikre fellesskapsløsningene i en tid hvor det blir flere eldre, samtidig som en stor del av den nye eldregenerasjonen har god nok økonomi til å kjøpe kommersielle velferdstjenester.

 

Følgende har deltatt i utvalget: Per Østvold (leder), Tora Aasland, Ingvar Skjerve, Vibeke Mohn Herberg, Iqbal Raja, Cato B. Ellingsen, Mette Kolsrud, Oddrun Remvik og Iren Mari Luther. Bjarne Kristoffersen har vært utvalgets sekretær.

 

 

ENDELIG VERSJON

 

Aktive og trygge eldre

 

Et samfunn med langt flere eldre står overfor omsorgsutfordringer, men også store muligheter: eldre er ressurspersoner for samfunnet. En god eldrepolitikk gjør det mulig å leve aktive og trygge liv, som eldre styrer selv. En slik politikk gjør også at eldre møter offentlige tjenester som gir mestring og rehabilitering når det trengs, og lindring og trygghet når det trengs. Mange eldre er ensomme og utrygge i sitt eget hjem. Med bedre botilbud, teknologiske løsninger, gode sosiale tjenester og møteplasser og samarbeid med ideell sektor kan flere få en god alderdom.

 

 1. Eldre er en verdifull ressurs.
  Norge må bli et aldersvennlig samfunn som ser på eldre som en ressurs med verdifulle erfaringer og kompetanse – en ressurs som trengs i arbeidslivet, i politikken og i samfunnslivet for øvrig. Ingen må diskrimineres på grunn av alder. Det må legges bedre til rette for at eldre som har mulighet og ønsker å jobbe, kan delta lenger i arbeidslivet.
 2. Tid og tillit i tjenestene.
  Eldreomsorgen mange steder er millimeterstyrt, mennesker deles opp i minutter til dusj, til støttestrømper og sårstell. Det må gjennomføres en tillitsreform som fjerner stoppeklokke-omsorg, ser hele mennesker, og som gir ansatte og brukere større innflytelse over egen hverdag. Reformen skal legge til rette for at tjenestene skapes i et samarbeid mellom den som bruker tjenesten og den som utfører den.
 3. Kan Norge løse demensgåten?
  Allerede i dag har 70 000 mennesker demens. Dette vil øke dramatisk i årene som kommer, og vi vet for lite om årsakene. Norge skal gå foran ved å sette av store forskningsressurser til demens og hjernesykdommer.
 4. Teknologi i velferden
  De fleste eldre foretrekker å bo hjemme. Enkle teknologiske løsninger gir mulighet til å komme lett i kontakt med helsepersonell og få umiddelbar hjelp, og til å følge med på egen helse. Teknologi i velferd må få sin naturlige plass i hverdag og omsorg.
 5. Sykehjem og omsorgsboliger når det trengs.
  Viktig for en trygg alderdom er vissheten om at sykehjem eller omsorgsbolig er på plass ved behov. Det må være tilstrekkelig, det må være nasjonale regler for riktig bemanning og gode ordninger for å følge med på at menneskerettigheter og verdighet ivaretas i omsorgen.
 6. Eldrekollektiv
  Mange eldre har god råd og muligheter til å etablere seg i bolig som passer bedre for alderdommen. Samtidig opplever mange isolasjon, ensomhet og utrygghet i eget hjem Fellesskapet må bidra med planlegging og tilrettelegging for egnede eldreboliger. Ikke minst trengs aldershjem for en ny tid, slik som eldrekollektiver hvor eldre kan finne trygghet i fellesskap med andre.Alle boligtilbud til eldre må ta hensyn til at minoriteter kan ha behov for tilpassede tilbud.
 7. Hjemmebesøk til alle
  Mange eldre er enslige og bor alene. Det gjør at det kan være vanskelig både for eldre selv og for det offentlige å finne ut hvilke muligheter og behov den enkelte har. Derfor vil SV foreslå en ordning der alle eldre tilbys hjemmebesøk det året de fyller 75 år, for å sikre at alle som har behov får den tilretteleggingen og hjelpen de trenger fra kommunen for å sikre et selvstendig og trygt liv. For mange eldre kan økende behov for hjelp og omsorg, være utrygt og uoversiktlig. Gode offentlig finansierte rådgivningstjenester kan gi tryggere og mer selvhjulpne liv. Det må være demenskoordinatorer i alle kommuner.
 8. Kompetente tjenester
  En av de store utfordringene for fremtidens omsorg er å rekruttere, og beholde, nok kvalifiserte helsearbeidere. Det er viktig at vi nå gjør et krafttak for å sikre oss at vi har nok mennesker med kompetanse og erfaring når utfordringene begynner å melde seg.
  Godt kvalifiserte helsearbeidere i alle ledd avgjør kvaliteten i fremtidens helse- og omsorgstjenester. Det er gjennomført en utvikling i tjenestene som gjør at flere oppgaver samles på færre yrkesgrupper. Fremtidens tjenester må basere seg på å styrke tverrfaglighet, bredde og flere nivåer i kompetanse.
 9. Pensjon
  Pensjonsreformen slår urettferdig ut for grupper som slites tidlig ut i arbeidslivet eller som har lav gjennomsnittlig levealder. Mange lavlønte rammes når minste pensjonsnivå levealdersjusteres. Fleksibiliteten og valgmuligheten er forbeholdt de som har god helse, høy lønn og lange karrierer. SV vil kreve endringer som bidrar til sosial utjamning i pensjonssystemet.

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter