open menu

Program for Agder SV 2020–2023

Fra og med 2020 vil Vest-Agder og Aust-Agder slås sammen til ett Agder. SV har ambisjon om å være med og styre det nye fylket i en mer miljøvennlig, solidarisk og desentralisert retning. Jo større gruppe SV får i det nye fylkestinget, jo mer gjennomslag vil vi kunne få for politikken vår.

For de mange – ikke for de få

SV vil ha en politikk for små forskjeller. Det gir økt tillit og større forståelse mellom folk. Næringsutvikling og skole for de mange må settes foran skattekutt til dem som har mest. Velferd og naturressurser skal tjene oss alle, ikke gi fortjeneste til noen få. Kamp mot økte forskjeller er et gjennomgående tema i dette programmet og omfatter blant annet å:

 • ta et oppgjør med sosial dumping
 • gjøre Agder til et foregangsfylke for offentlig tannhelse
 • sikre et inkluderende kulturliv som kan bidra til utjevning av levekår
 • skape næringsutvikling som sikrer arbeidsplasser der folk bor
 • sikre framkommelighet og trafikksikkerhet i hele fylket – satsing på fylkesveier og kollektiv framfor motorveisatsing
 • legge fellesskapets interesser – ikke private utbyggingsinteresser – til grunn for arealplaner og utbyggingspolitikk

Kunnskap og læring

SV tar ungdom på alvor og vil gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og delta i arbeidsliv og samfunnsliv. Målet for Agder SV er at Agder skal være best i landet på fullføring i videregående skole. Bedre levekår i Agder avhenger også av å legge til rette for voksnes læring, og gi folk i alle aldre tilbud om utdanning der de bor og arbeider, i samarbeid med fagskolen, UiA og næringslivet. SV vil arbeide for:

 • miljøteam ved alle videregående skoler i fylket, for å styrke det psykososiale arbeidet
 • bredt tilbud av linjer i hele fylket
 • geografisk basert inntak til videregående skole
 • satsing på fagskolen i Grimstad og sikre at det er eller etableres satellitter i ulike deler av fylket
 • å forhindre at private opplæringstilbud bidrar til en svekking av det offentlige tilbudet
 • at det etableres desentraliserte utdanningstilbud som tjener distriktenes behov

Miljø og nullutslipp

Vi har et felles ansvar for å redusere klimautslipp og ta vare på naturmangfold og dyrebar jord for framtidige generasjoner. Programmet legger grunnlaget for en offensiv miljøpolitikk, og SV vil blant annet:

 • innføre et miljøkort til 600kr for kollektivreiser i hele fylket
 • lage en regional plan for å hindre spredning av mikroplast
 • ha årlige klimaplaner for å synliggjøre muligheter og gjennomføre kutt i klimautslipp
 • legge til rette for økt bruk av solceller og energiøkonomiseringstiltak både i private og offentlige bygg
 • stille strenge miljøkrav ved offentlige innkjøp

 

Del 1: Miljø og klima

Del 2: Helse og omsorg

Del 3: Verdiskaping og næringspolitikk

Del 4: Et inkluderende Agder

Del 5: Opplæring og skole

Del 6: Samferdsel og kommunikasjon

Del 7: Kunst, kultur, idrett og friluftsliv

Del 8: Landbruk

Del 9: Fylkeskommunen som arbeidsgiver

 

Her finner du hele programmet som PDF.

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter