open menu

Vi mener

For de mange – ikke for de få

SV vil ha en politikk for små forskjeller. Det gir økt tillit og større forståelse mellom folk. Næringsutvikling og skole for de mange må settes foran skattekutt til dem som har mest. Velferd og naturressurser skal tjene oss alle, ikke gi fortjeneste til noen få. Kamp mot økte forskjeller er et gjennomgående tema i dette programmet og omfatter blant annet å:

 • ta et oppgjør med sosial dumping
 • gjøre Agder til et foregangsfylke for offentlig tannhelse
 • sikre et inkluderende kulturliv som kan bidra til utjevning av levekår
 • skape næringsutvikling som sikrer arbeidsplasser der folk bor
 • sikre framkommelighet og trafikksikkerhet i hele fylket – satsing på fylkesveier og kollektiv framfor motorveisatsing
 • legge fellesskapets interesser – ikke private utbyggingsinteresser – til grunn for arealplaner og utbyggingspolitikk

Kunnskap og læring

SV tar ungdom på alvor og vil gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og delta i arbeidsliv og samfunnsliv. Målet for Agder SV er at Agder skal være best i landet på fullføring i videregående skole. Bedre levekår i Agder avhenger også av å legge til rette for voksnes læring, og gi folk i alle aldre tilbud om utdanning der de bor og arbeider, i samarbeid med fagskolen, UiA og næringslivet. SV vil arbeide for:

 • miljøteam ved alle videregående skoler i fylket, for å styrke det psykososiale arbeidet
 • bredt tilbud av linjer i hele fylket
 • geografisk basert inntak til videregående skole
 • satsing på fagskolen i Grimstad og sikre at det er eller etableres satellitter i ulike deler av fylket
 • å forhindre at private opplæringstilbud bidrar til en svekking av det offentlige tilbudet
 • at det etableres desentraliserte utdanningstilbud som tjener distriktenes behov

Miljø og nullutslipp

Vi har et felles ansvar for å redusere klimautslipp og ta vare på naturmangfold og dyrebar jord for framtidige generasjoner. Programmet legger grunnlaget for en offensiv miljøpolitikk, og SV vil blant annet:

 • innføre et miljøkort til 600kr for kollektivreiser i hele fylket
 • lage en regional plan for å hindre spredning av mikroplast
 • ha årlige klimaplaner for å synliggjøre muligheter og gjennomføre kutt i klimautslipp
 • legge til rette for økt bruk av solceller og energiøkonomiseringstiltak både i private og offentlige bygg
 • stille strenge miljøkrav ved offentlige innkjøp

Vil du vite mer om hva Agder SV mener?

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter